De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Dialoogdag voor personeelsleden met een handicap Wat zijn de formele loopbaanstappen? Anja D’hoe – dienst Corporate HR, dep. BZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Dialoogdag voor personeelsleden met een handicap Wat zijn de formele loopbaanstappen? Anja D’hoe – dienst Corporate HR, dep. BZ."— Transcript van de presentatie:

1 1 Dialoogdag voor personeelsleden met een handicap Wat zijn de formele loopbaanstappen? Anja D’hoe – dienst Corporate HR, dep. BZ

2 2 Inhoud 1.Niveau, rangen en graden 2.In dienst komen: statutair of contractueel 3.Loopbaanmogelijkheden 4.Welke aanpassingen kunnen gedaan worden? 5.Bronnen

3 3 1. NIVEAUS, RANGEN EN GRADEN • Werken bij de Vlaamse overheid: iedereen heeft een niveau, rang, graad • Aan iedere graad is een salarisschaal gekoppeld • 4 niveaus: • Niveau A: universitair onderwijs en hoger onderwijs daarmee gelijkgesteld - master diploma • B: hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld - bachelor diploma • C: secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld • D: geen diplomaverplichting

4 4 1. NIVEAUS, RANGEN EN GRADEN • Rangen per niveau: − niveau A : 6 rangen, genummerd A1, A2, A2M, A2A, A2L, A3 − B : 3 rangen: B1, B2 en B3 − C : 3 rangen: C1, C2 en C3 − D : 3 rangen: D1, D2 en D3

5 5 1. NIVEAUS, RANGEN EN GRADEN • Voorbeelden van graden per niveau: − A111: adjunct van de directeur − A121: ingenieur, arts, informaticus − A285: afdelingshoofd − A311: secretaris-generaal, administrateur-generaal − … − B111: deskundige − B211: hoofddeskundige − B311: leidinggevend hoofddeskundige − B121: programmeur − … Niveau A Niveau B

6 6 1. NIVEAUS, RANGEN EN GRADEN − C111: medewerker − C211: hoofdmedewerker − C311: leidinggevend hoofdmedewerker − C121: technicus − … −D111: assistent − D211: hoofdassistent − D311: leidinggevend hoofdassistent − D121: technisch assistent − D131: speciaal assistent − … Niveau C Niveau D

7 7 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL 2.1. Statutair worden Slagen in statutair examen  proeftijd  vaste benoeming − Examen georganiseerd door SELOR (voor de departementen + IVA zonder rechtspersoonlijkheid Soorten: − Algemeen examen: bijv. niv. A: adjunct van de directeur, niv. C: medewerker − Specifiek examen: bijv. niv. B: programmeur − Functiespecifiek examen: bijv. niv. C: medewerker financieel beheer, niv. D: gebouwenverantwoordelijke en onderhoud Delen: − Generiek deel: algemeen − Specifiek deel en/of functiespecifiek deel: specifieker functie indien +

8 8 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL − Statutaire selectie: − Vacature − Functieprofiel:  doel van de functie  resultaatgebieden: WAT  competenties: HOE  4 waardegebonden competenties gelden voor ieder personeelslid van de Vlaamse overheid: samenwerken, klantgerichtheid, voortdurend verbeteren, betrouwbaarheid − Facilitering van de vaste benoeming: wie geslaagd is in een generieke proef, heeft onbeperkt vrijstelling (procedures gestart voor 1/01/2009, nadien: 7 jaar vrijstelling)

9 9 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL − Voorbeeld Personeelsmedewerker – dep. Landbouw en Visserij: (Bron: http://personeel.vlaanderen.be/wervingen/vacatures.htm)http://personeel.vlaanderen.be/wervingen/vacatures.htm − Takenpakket: behandelt aanvragen van personeelsleden… Profiel: − Deelnemingsvoorwaarden: statutaire wervingsreserve of statutair ambtenaar C1 − Technische competenties: interesse in personeelszaken, vlot werken met MS Office,… − Persoonsgebonden competenties, bijv.: − Samenwerken: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is

10 10 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL − Lijnmanager bepaalt de proeftijd  Niv. A: minimaal 6 en maximaal 12 maanden  Niv. B + niv. C: minimaal 4 en maximaal 9 maanden  Niv. D: 4 maanden − Indien gunstig, wordt men benoemd

11 11 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL 2.2. Contractueel worden − Contractuele betrekking van onbepaalde duur of van bepaalde duur met looptijd > 1 jaar  Selector is vrij: Dienst Rekrutering en selectie, Selor, Personeelsfunctie van de entiteit, Jobpunt Vlaanderen, andere bureaus − Tijdelijke en uitzonderlijke opdrachten van max. 1 jaar, uitzonderlijk verlengbaar, startbanen − Vervangingsopdracht  Geen vergelijkende selectie verplicht  Lijnmanager kan optreden als selector

12 12 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL Kansen in 2007-2008: • In het SA 2005-2007: in 2007-2008 zullen er twee algemene generieke SELOR-testen georganiseerd worden voor A1, A2, B, C en D • Wie hierin slaagt, heeft een vrijstelling voor het generieke deel van onbepaalde duur • Om statutair te worden: • er moet een vacature zijn • je moet nog slagen in het functiespecifieke deel • Er zal vorming aangeboden worden zodat de deelnemers zich beter kunnen voorbereiden

13 13 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN Welke loopbaanmogelijkheden zijn er? 3.1. Bevorderen − Bevorderingsprocedure met loopbaanexamen − Bevorderingsprocedure met bekwaamheidsproef − Zonder examen of bekwaamheidsproef 3.2. Horizontale mobiliteit Statutair personeelslid Statutair en contractueel personeelslid (niet toegankelijk voor contractuele personeelsleden die vervangingsopdrachten verrichten en die gedurende minder dan twee jaar ononderbroken in dienst zijn)

14 14 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN 3.1. Bevorderen met loopbaanexamen of bekwaamheidsproef  Definitie: benoeming tot een graad van een hogere rang van een vastbenoemd ambtenaar in een vacante betrekking  Bevorderingsprocedure met loopbaanexamen wordt gebruikt voor overgang naar een ander niveau, bijv. van D naar C  Bevorderingsprocedure met bekwaamheidsproef komt in de praktijk vooral voor in het loodswezen en wordt georganiseerd voor: − Functiewijziging, bijvoorbeeld: van loods naar chef-loods − Graadverandering, bijvoorbeeld: van matroos naar schipper − Verhoging in graad, bijvoorbeeld: van schipper naar hoofdschipper.  alle ambtenaren van de Vlaamse overheid die in aanmerking komen, kunnen deelnemen

15 15 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN Bevorderen met loopbaanexamen: − Bijv.: van niv. D naar niv. C, van niv. B en C naar niv. A − Slagen in een bevorderingsexamen − In het statuut: “De selector organiseert om de drie jaar vergelijkende loopbaanexamens en vergelijkende bekwaamheidsproeven” − Proeftijd − Indien proeftijd gunstig, wordt men bevorderd

16 16 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN Bevorderen zonder examen of bekwaamheidsproef:  Kandidaten in betrokken entiteit, raad, instelling of kandidaten binnen het betrokken beleidsdomein of kandidaten uit alle beleidsdomeinen -Bevordering tot een graad van de rang B3, C3, D3 -Bevordering tot een graad van de rang B2, C2, D2 -Geen proeftijd Kansen in 2007: -N-2 -Inhoudelijke loopbanen: senior experten op niveau A, B, C en D

17 17 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN 3.2. Horizontale mobiliteit:  Interne arbeidsmarkt  Overplaatsing van een ambtenaar naar een andere betrekking van dezelfde graad  Overplaatsing van een contractueel personeelslid naar een betrekking met dezelfde benaming en salarisschaal of geldelijke loopbaan  Kandidaten binnen het betrokken beleidsdomein of kandidaten uit alle beleidsdomeinen

18 18 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN 3.2. Horizontale mobiliteit: Hoe? −Lijnmanager kiest op basis van gemotiveerde selectiebeslissing die rekening houdt met: −Kandidaatstelling −Functiebeschrijving van de vacature en gewenst profiel −Beoordeling van de eventuele selectietest(s) −Lijnmanager kiest niet wanneer geen kandidaat voldoet aan de profielvereisten

19 19 4. WELKE AANPASSINGEN KUNNEN GEDAAN WORDEN? −Eerst: maak jezelf tijdig kenbaar −Hetzelfde wordt gemeten, maar met aanpassingen aan de test of een aangepaste test −Bij aanwervingsexamens: zie werkgroep Selor −Bij loopbaanexamens: Maatregelen afgetoetst met dienst Emancipatiezaken. Twijfelachtige vragen om bijzondere maatregelen worden samen besproken.  examenduur schriftelijke selectie automatisch verlengd met de helft voor personen met een handicap bijv. duur = 4 uur, wordt 6 uur.  bepaalde computergestuurde tests, met een vastgelegde duur van vb. 15 minuten, worden omgezet in WORD en de tijdsduur van de testen wordt verlengd.  begeleiding van een slechtziende personen die zelf, eigenhandig, de vragenlijsten of testen niet kunnen invullen. De antwoordmogelijkheden werden voorgelezen en ingevuld door de begeleider

20 20 4. WELKE AANPASSINGEN KUNNEN GEDAAN WORDEN?  testcomputer uitgerust met Zoomtext: bepaalde testen in een groter lettertype  op vraag:  afzonderlijk selectielokaaltje + eigen materiaal bijv. brailleleesregel of spraaktechnologie of persoonlijke begeleider (familielid, personeelslid dienst Rekrutering en Selectie of externe bijv. doventolk)  examenopgave omgezet in braille, ander of groter lettertype, ander kleur papier  andere werkplaats met aangepaste hoge tafel en/of stoel voor kandidaat met rugklachten  Voorrang bij gelijkwaardigheid (Raamstatuut art I § 5): zie streefcijfers  Voorbehouden betrekkingen (Raamstatuut art I § 4): moet nog uitvoerbaar worden – in 2007?

21 21 5. BRONNEN • Site van de dienst Personeelsregelgeving, dep. BZ http://personeel.vlaanderen.be/statuten/personeelsstatuten.htm http://personeel.vlaanderen.be/statuten/personeelsstatuten.htm • Site van Jobpunt: www.jobpunt.bewww.jobpunt.be • Site van Selor: www.selor.bewww.selor.be • Dienst Rekrutering en Selectie / Jobpunt Vlaanderen: Karolien Geelen en Gisèle Gillis: gisele.gillis@bz.vlaanderen.be – karolien.geelen@bz.vlaanderen.begisele.gillis@bz.vlaanderen.be karolien.geelen@bz.vlaanderen.be • Dienst Corporate HR: Anja D’hoe: anja.dhoe@bz.vlaanderen.beanja.dhoe@bz.vlaanderen.be


Download ppt "1 Dialoogdag voor personeelsleden met een handicap Wat zijn de formele loopbaanstappen? Anja D’hoe – dienst Corporate HR, dep. BZ."

Verwante presentaties


Ads door Google