De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’?"— Transcript van de presentatie:

1 Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’?

2 Een aantal ‘topics’ … Toepasselijke wetgeving Personeelsformatie
Inhoud van de functie Aanstellende overheid Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden Selectieprocedure Toegang tot de functie Proeftermijn Evaluatie tijdens de loopbaan Verloven en afwezigheden Verloning Toelagen en vergoedingen Einde van de aanstelling

3 Toepasselijke wetgeving

4 Toepasselijke wetgeving - Gemeente -
Gemeentedecreet (15/07/2005) – art. 116, §1 BVR rechtspositieregeling (07/12/07) Te implementeren i.w. 1/1/2009 i.w. 1/1/2008: Anciënniteit prestaties vanaf 2008: à 100 % Min. loonsverhoging bij bevorderingen vanaf 2008 Verhoging min/max salarisschalen gemeentesecretaris in gemeenten inw. – inw. i.w. 1/1/2007: Ontkoppeling verloning Decr. Gr. OCMW-Gemeente BVR 21/12/2007 (i.w. 1/1/2008) Voorwaarden ‘deeltijdse decretale graden’

5 Toepasselijke wetgeving - OCMW -
BVR rechtspositieregeling (07/12/07) Art. 219 – 220 – K.B. 20/07/1993 Minimale vereisten aanwerving / bevordering Op te heffen door OCMW-decreet OCMW-wet Voorontwerp OCMW-decreet BVR 21/12/2007 (i.w. 1/1/2008)

6 Personeelsformatie

7 Personeelsformatie - Gemeente -
Exclusieve bevoegdheid Gemeenteraad Fct’s. Decretale Gr.: verplicht op te nemen Wettelijke basis: art Gem.Decr. Indien verplichting tot gewestelijke ontvanger: geen plicht tot ‘vermelding’ in formatie Indien gekozen wordt voor een gewestelijke ontvanger: verplichte ‘vermelding’ in formatie

8 Personeelsformatie - OCMW -
Exclusieve bevoegdheid OCMW-raad Fcts. Decretale Gr.: verplicht op te nemen Wettelijke basis: OCMW-wet. (Voorontwerp OCMW-decr.) Indien verplichting tot gewestelijke ontvanger: geen plicht tot ‘vermelding’ in formatie Indien gekozen wordt voor een gewestelijke ontvanger: verplichte ‘vermelding’ in formatie

9 Personeelsformatie - Prestaties -
Wettelijke basis: Art. 80, §1 Gem.Decr. Art. 41, §2 OCMW-wet / art. 79, §1 ontwerp OCMW-decr. BVR 21/12/2007 Autonomie van de raden? ~ bevolkingscijfer: # personen in rijksregister per 1/1 jaar gemeenteraadsverkiezingen met hoofdverblijfplaats in gemeente

10 Personeelsformatie - Prestaties -
Gemeentelijk financieel beheerder Inwonersaantal Prestatieomvang Gewestelijke ontvanger? > Steeds voltijds Onmogelijk > en ≤ Raad: “voltijds of deeltijds” Raad: “prestatiebreuk”, max. ¾ Kan (Raadsbeslissing) Raad: “prestatiebreuk”, max ¾, goedkeuring prov. > en ≤ 7.500 Steeds deeltijds Raad: “prestatiebreuk”, max. ¾ ≤ 5.000 \ Verplicht Raad: “prestatiebreuk”, max ¾, goedkeuring prov.

11 Personeelsformatie - Prestaties -
Financieel beheerder OCMW Inwonersaantal Prestatieomvang Gewestelijke ontvanger? > Steeds voltijds Onmogelijk > en ≤ Raad: “voltijds of deeltijds” Raad: “prestatiebreuk”, max. ¾ Kan (Raadsbeslissing) > en ≤ Steeds deeltijds Raad: “prestatiebreuk” goedkeuring prov. - Max ¾ indien ≥ inw. - Max ½ indien < inw. Raad: “prestatiebreuk”, max. ¾ > en ≤ Steeds deeltijds Raad: “prestatiebreuk”, max. ½ ≤ 5.000 \ Verplicht Raad: “prestatiebreuk”, max ½ , goedkeuring prov.

12 Personeelsformatie - Prestaties -
Bescherming van personeelsleden in functie Financieel beheerder OCMW in gemeenten met max inw. Indien ‘onder machtiging’ toch voltijds: behoud ten persoonlijken titel. Vandaag op legale wijze toegekende prestatiebreuk Wijziging is mogelijk, mits instemming titularis Nieuwe keuze (voltijds/deeltijds, andere prestatiebreuk) Instemming titularis, zoniet enkel bij eerstvolgende vacature Wijziging bevolkingsaantal Behoud prestatiebreuk ten persoonlijken titel – wijziging kan mits toestemming

13 Personeelsformatie - Prestaties -
Cumulatie van verschillende decretale functies Cumulatie van deeltijdse functies: KAN Deeltijds financieel beheerder gemeente X + deeltijds financieel beheerder gemeente Y + deeltijds financieel OCMW Aanwezigheidsgarantie Geen voorrangsrecht Afzonderlijke selectieprocedures Cumulatie van voltijdse met deeltijdse functie: VERBODEN Overgangsbepaling ten persoonlijken titel (voltijds bij gemeente + 0,25 bij OCMW van de gemeente) Mogelijkheid tot sluiten van beheersovereenkomsten

14 Inhoud van de functie

15 Inhoud van de functie Gemeentelijke decretale graden
Gemeentedecreet BVR Rechtspositieregeling Decretale graden binnen OCMW Wachten op goedkeuring OCMW-decreet Opmaak functiebeschrijving Gemeente: Gemeenteraad OCMW: ? (naar analogie) Bevoegdheden Bevoegdheden onder functionele leiding van secretaris Bevoegdheden in volle onafhankelijkheid

16 Aanstellende overheid

17 Aanstellende overheid
Bevoegdheden als ‘aanstellende overheid’ Aanstellen Ontslag Tuchtbevoegdheid Vacant verklaren van fct. Afsluiten van kandidatenlijsten Samenstelling van examencommissie Beslissing n.a.l.v. vacature tot wervingsreserve OPM: bevoegdheidspakket is een ondeelbaar geheel! Aanstellende OH t.a.v. decretale graden: RAAD Geen delegatiemogelijkheid

18 Aanwervings- & bevorderingsvw.

19 Aanwervingsvoorwaarden - Gemeente -
Gedragsvereiste Uittreksel uit gemeentelijk strafregister Genot van burgelijke en politieke rechten Nationaliteitsvereiste: BELG Cfr. functie-inhoud: uitoefening gezag van het bestuur - verantwoordelijk voor algemene belangen van het bestuur Medische geschiktheid? Geen voorafgaandelijk medisch onderzoek verplicht (K.B. 28/05/2003) – KAN indien voorzien in RPR Enkel door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Taalkennis Cfr. Gecoordineerde Wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (18/07/1966) - SELOR Diplomavoorwaarde Diploma voor toegang niveau A Aanvullende aanwervingsvoorwaarden (specifiek diploma) Slagen in selectieprocedure

20 Aanwervingsvoorwaarden - OCMW -
K.B. 20/07/1993 Grotendeels opgeheven Nog steeds relevant: aanwervingsvoorwaarden: Belg zijn Genot burgerlijke en politieke rechten Onberispelijk gedrag Dienstplichtwetten Vereiste lichamelijke geschiktheid Vereist diploma Examen

21 Bevorderingsvoorwaarden - Gemeente -
Ervaring Uitgedrukt in minimale anciënniteit – raad bepaalt welke: graad-, niveau-, dienst-, combinatie van … Gunstig evaluatieresultaat Raad bepaalt wat dit veronderstelt: Geen ongunstig evaluatieresultaat bij meerdere periodieke evaluaties Een gunstig evaluatieresultaat bij laatste periodieke evaluatie Een gunstig evaluatieresultaat bij een specifieke evaluatie met het oog op bevordering (potentieelinschatting) Eventueel aanvullende bevorderingsvoorwaarden Bijvoorbeeld: specifiek diploma Slagen in selectieprocedure

22 Bevorderingsvoorwaarden - OCMW -
K.B. 20/07/1993 Grotendeels opgeheven Nog steeds relevante minimale bevorderingsvoorwaarden: Titularis zijn van graad niveau 1 Slagen in selectieprocedure Aanvullende bevorderingsvoorwaarden

23 Waarnemend financieel beheerder
Verplichting tot aanstelling indien afwezigheid van titularis vermoedelijk langer duurt dan drie maanden, in gemeente zestig dagen, in OCMW In regel: voldoen aan voorwaarden voor uitoefening van ambt Uitz. voor maximale duur van zes maanden kan in dienst zijnd personeelslid - statutair/contractueel - dat niet aan alle voorwaarden voldoet, toch waarnemend financieel beheerder zijn

24 Selectieprocedure

25 Selectieprocedure - Gemeente -
Procedureregels: Raad: Selectiecriteria Te toetsen competenties Selectietechnieken Afgestemd op de functiebeschrijving Een proef die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst – door erkend extern selectiebureau Selectiecommissie Alternatief: uitbesteden aan een erkend selectiebureau Aard van de selectieprocedure Vergelijkend examen: resulteert in bindende rangschikking op basis van eindresultaat Niet vergelijkend examen: resulteert in opsomming van geslaagde kandidaten en vereist motivering bij keuze

26 Selectieprocedure - OCMW -
K.B. 20/07/1993 Grotendeels opgeheven Nog steeds relevante bepalingen Voorwaarden deelneming examen Wijze organisatie examen Samenstelling examencommissie Volgorde en inhoud proeven Verplicht: proef inzake geestesrijpheid en inzake beroepsgeschiktheid Wijze toekenning punten

27 Toegang tot de functie

28 Toegang tot de functie Aanwerving Bevordering Mandaat
Keuze vast te leggen door de RAAD Alleen maar, voorrang, … Keuze te nemen door de RAAD

29 Toegang tot de functie Aanwerving Interne en externe kandidaten
Bekendmaking Niet meer Belgisch Staatsblad! Inhoud vacaturebericht Voldoen ad aanwervingsvoorwaarden Selectieprocedure

30 Toegang tot de functie Bevordering Interne kandidaten
Vast aangestelde statutairen Contractuele personeelsleden die de volledige aanwervingsprocedure doorlopen hebben Ongeacht administratieve toestand

31 Toegang tot de functie Mandaatstelstel Facultatieve regeling
Ter vervanging van BVR 10/02/2006 Voor een vooraf bepaalde periode belast worden met de uitoefening van een bepaalde functie Vacante betrekking

32 Toegang tot de functie Duur mandaatstelsel Invulling mandaatstelsel
MIN 7j Verlengbaar – KEUZE Invulling mandaatstelsel Aanwerving Bevordering Voorwaarden, procedure

33 Toegang tot de functie Tewerkstelling mandaatstelsel Reeds in dienst
Statutair = statutair mandaathouder Contractueel = contractueel mandaathouder Nog niet in dienst = contractueel mandaathouder Proef!

34 Toegang tot de functie Evaluatie en verlening mandaatstelsel Evaluatie
Proef: ongunstig ontslag, ook tsstijds Loopbaan Ongunstig = ontslag Gunstig = mogelijke verlenging Verlening = RAAD

35 Toegang tot de functie Einde mandaatstelsel Afloop termijn
Ongunstige evaluatie Pensioen Op persoonlijke vraag Gevolg Statutair Terugkeer Overdracht schaalanciënniteit en evaluatie

36 Toegang tot de functie Gevolg Contractueel Ontslag
Geen gegarandeerde terugkeer

37 Proeftermijn

38 Proeftermijn Art. 105,§2,3° Gemeentedecreet OCMW
Art. 104,§4,1° voorontwerp OCMW-decreet; Sowieso bij aanwerving, mogelijk bij bevordering 12 maanden?

39 Proeftermijn Evaluatie Door wie? Hoe?
Gemeente: Bijzondere gemeenteraadscommissie OCMW: Raad Hoe? Voorbereidend rapport externe deskundigen Verslag College/Vast bureau of voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn

40 Proeftermijn Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Opnemen in RPR
Ongunstig – mogelijk ontslag Eindevaluatie Ongunstig = ontslag Verlening?

41 Evaluatie tijdens de loopbaan

42 Evaluatie tijdens de loopbaan
Specifieke evaluatie Regels, procedure vast te leggen door de Raad Door een bijzondere gemeenteraadscommissie Ook voor de mandaathouder

43 Evaluatie tijdens de loopbaan
Evaluatiecriteria Financieel beheerder in overleg met gemeentesecretaris en college en deskundigen? Onafhankelijk bij uitoefening taken Duur 1-2j Minimale prestatietermijn

44 Evaluatie tijdens de loopbaan
Tussentijdse evaluatie Voorbereiding eindevaluatie Opvolgingsgesprekken, functioneringsgesprekken Manier van evalueren Verslag college Voorbereidend rapport van deskundigen Interview functiehouder Vragenlijst personeelsleden

45 Evaluatie tijdens de loopbaan
Gemeenteraadscommissie Voorzitter gemeenteraad – burgemeester Evaluatieresultaat Gunstig Ongunstig Gevolgen Managementtoelage Ontslag Passende maatregelen Beslissing Raad Per aangetekend schrijven – 3M

46 Evaluatie tijdens de loopbaan
Beroep Klacht toezichthoudende overheid Raad van State Financieel beheerder OCMW OCMW-Raad Voorbereidend rapport Verslag vast bureau of voorzitter RAAD

47 Verloven en afwezigheden

48 Algemeen kader naast ‘andere’
Besluit RPR: Algemeen kader Naast Besluit RPR: andere dwingende regelgeving Afwezigheid na 1/1/2009 Niet op basis van Besluit RPR Niet op basis van andere regelgeving Niet o.w.v. tucht = Non-activiteit (tenzij: overmacht)

49 Algemeen kader in Besluit RPR
Titel IX Jaarlijkse vakantie Feestdagen Bevallingsverlof Opvangverlof Ziekteverlof Disponibiliteit Verlof voor deeltijdse prestaties Verlof voor opdracht Omstandigheidsverlof Onbetaald verlof Dienstvrijstellingen Vormingsverlof (art.54)

50 Algemeen kader in Besluit RPR
Jaarlijkse vakantie Min. 30 – max. 35 werkdagen Incl. 4 niet te weigeren Diversificatie? ~ leeftijd / ~ anciënniteit Feestdagen 14: 11 in BVR + 3 extra Bevallingsverlof Arbeidswet van 16 maart 1971 Vervangend vaderschapsverlof statutairen cfr. regeling contractuelen K.B. 17/10/1994

51 Algemeen kader in Besluit RPR
Opvangverlof statutairen Cfr. regeling contractuelen art. 30ter AO-wet 3/7/1978 Ziekteverlof statutairen Ziektekrediet – per jaar volledige dienstactiviteit krediet van 21 werkdagen betaald ziekteverlof Deeltijdse werkhervatting statutairen Disponibiliteit statutairen (facultatief) Wegens ziekte of invaliditeit Wegens ambtsopheffing

52 Algemeen kader in Besluit RPR
Verlof voor deeltijdse prestaties Bepaalde categorieën kunnen worden uitgesloten (…) Verlof voor opdracht ‘vaste’ statutairen (facultatief) Omstandigheidsverlof Of nog: klein verlet, kort verzuim

53 Algemeen kader in Besluit RPR
Onbetaald verlof ‘Ongemotiveerd’ onbetaald verlof (niet ‘in proef’) Contingent 20 werkdagen per kalenderjaar Contingent 2 jaar gedurende de loopbaan Bepaalde categorieën kunnen worden uitgesloten (…) ‘Thematisch’ onbetaald verlof ‘vaste’ statutairen Voor andere contractuele betrekking, mandaatfunctie, tijdelijke aanstelling of andere functie met proeftijd bij EIGEN bestuur Facultatief: voor mandaatfunctie bij ander bestuur Dienstvrijstellingen # gebruikelijke en noodzakelijk geachte dienstvrijstellingen Facultatief uit te breiden

54 Andere verloven en afwezigheden
Profylactisch verlof ‘voorbehoedverlof’ bij zwangerschap / borstvoeding Loopbaanonderbreking Algemeen stelsel Volledige loopbaanonderbreking Loopbaanvermindering < 50 jaar Loopbaanvermindering ≥ 50 jaar Uitgesloten voor decretale graden Palliatief verlof Ouderschapsverlof Zorgverlof

55 Andere verloven en afwezigheden
Arbeidsherverdeling in de openbare sector Vrijwillige vierdagenweek Halftijds vervroegde uittreding ‘vaste’ statutairen Bepaalde categorieën kunnen worden uitgesloten (…) Politiek verlof Verlof voor vakbondsactiviteiten

56 Verloven en afwezigheden
Algemeen kader in Besluit RPR Te ‘implementeren’ tegen 1/1/2009 Naast BVR RPR: andere dwingende regelgeving OVERMACHT

57 Verloning

58 Verloning Wettelijke basis Art. 124 en 219 BVR RPR Raad stelt vast ok:
Loskoppeling secretarissen gemeente Raad stelt vast ok: Inwonersaantal 1 januari van het jaar van de gemeenteraadsverkiezing Afschaffing klasseverheffing Wedde op basis werkelijk inwonersaantal Overgangsregeling = behoud

59 Verloning Klasse In werking 01/01/2007 Op basis van inwonersaantal
Basis schaal Min-max Spreiding 15-23j In werking 01/01/2007

60 Verloning Periodieke verhoging Salarisvaststelling
Tweejaarlijks (1ste jaarlijks, dan 2jaarlijks) Gelijkmatige (1ste jaarlijks, dan 7 2jaarlijks) Salarisvaststelling Secretaris Geen functionele loopbaan Enkel geldelijke anciënniteit

61 Verloning Geldelijke anciënniteit Prestaties bij een overheid
Dienstjaren voor berekening salaris Bepalen periodieke verhoging Geen onderscheid met personeel In jaren/volle maanden Prestaties bij een overheid MOET meegerekend worden ongeacht relevantie Prestaties privé/zelfstandige KAN meegerekend worden MOET relevant zijn Duur= gelijk aan andere personeelsleden Bewijs

62 Verloning Uitbreiding naar indienstzijnde personeelsleden
Maximum valorisatie van één voltijdse functie

63 Toelagen en vergoedingen

64 Toelagen en vergoedingen
Variabel deel van de bezoldiging Op welke toelagen kan een financieel beheerder recht hebben? Vakantietoelage Regel: BVR 13/09/2002 Contractuele mandaathouder: vakantiegeld privé-sector? Eindejaarstoelage Niet gewijzigd Toelage waarnemen functie Voor het waarnemen van de functie van financieel beheerder gedurende 30d Mandaattoelage Max. 5% van het geïndexeerde brutomaandsalaris

65 Toelagen en vergoedingen
Functionerings- of managementtoelage Bij uitstekende evaluatie Max. 5% of 8% van het geïndexeerde brutojaarsalaris Vergoeding door reis- en verblijfskosten Dienstreis Sociale voordelen en werkingsmiddelen

66 Einde van de aanstelling

67 Einde van de aanstelling
Ambtshalve herplaatsing in een lagere graad Verlies van hoedanigheid van statutair personeelslid Definitieve ambtsneerlegging

68 Einde van de aanstelling
Ambtshalve herplaatsing in een lagere graad Definitieve aanstelling in een andere functie door de RAAD Zonder bekendmaking en oproep aan de kandidaten Betrokkene wordt gehoord Regels gewone personeelsleden zijn van toepassing = zie eigen RPR!

69 Einde van de aanstelling
Bij medische ongeschiktheid Facultatief in te voeren Na beslissing medische gezondheidsdienst Geen vacante functie nodig – buiten formatie Salaris = rekening houdend met huidig salaris, garantie voor behoud kan vastgesteld worden

70 Einde van de aanstelling
Na ongunstige evaluatie proef bij bevordering Facultatief in te voeren Vacante betrekking Terug oude schaal + schaalanciënniteit

71 Einde van de aanstelling
Om persoonlijke of functionele redenen Facultatief in te voeren Één keer gedurende de loopbaan Vacante functie Salaris= nieuwe graad maar kleinste verschil met huidig salaris

72 Einde van de aanstelling
Verlies van hoedanigheid van statutair personeelslid Onregelmatige aanstelling Mogelijke verbrekingsvergoeding Verlies nationaliteit, burgerlijke en politieke rechten Medische ongeschiktheid Onwettige afwezigheid Verlies recht openbaar ambt uit te oefenen

73 Einde van de aanstelling
Definitieve ambtsneerlegging Vrijwillig ontslag Onderling akkoord opzegtermijn vaststellen Ongunstige evaluatie Per aangetekend schrijven Verbrekingsvergoeding KAN Proef Duur: raad bepaalt (14d,1M) Loopbaan Duur: min. 3M

74 Een aantal ‘topics’ … Vragen? Toepasselijke wetgeving
Personeelsformatie Inhoud van de functie Aanstellende overheid Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden Selectieprocedure Toegang tot de functie Proeftermijn Evaluatie tijdens de loopbaan Verloven en afwezigheden Verloning Toelagen en vergoedingen Einde van de aanstelling Vragen?


Download ppt "Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’?"

Verwante presentaties


Ads door Google