De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’?"— Transcript van de presentatie:

1 Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’?

2 Een aantal ‘topics’ … o Toepasselijke wetgeving o Personeelsformatie o Inhoud van de functie o Aanstellende overheid o Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden o Selectieprocedure o Toegang tot de functie o Proeftermijn o Evaluatie tijdens de loopbaan o Verloven en afwezigheden o Verloning o Toelagen en vergoedingen o Einde van de aanstelling

3 Toepasselijke wetgeving

4 Toepasselijke wetgeving - Gemeente - o Gemeentedecreet (15/07/2005) – art. 116, §1 o BVR rechtspositieregeling (07/12/07) o Te implementeren o i.w. 1/1/2009 o i.w. 1/1/2008: o Anciënniteit prestaties vanaf 2008: à 100 % o Min. loonsverhoging bij bevorderingen vanaf 2008 o Verhoging min/max salarisschalen gemeentesecretaris in gemeenten 8.001-10.000 inw. – 10.001-15.000 inw. o i.w. 1/1/2007: o Ontkoppeling verloning Decr. Gr. OCMW-Gemeente o BVR 21/12/2007 (i.w. 1/1/2008) o Voorwaarden ‘deeltijdse decretale graden’

5 Toepasselijke wetgeving - OCMW - o BVR rechtspositieregeling (07/12/07) o Art. 219 – 220 – 223 - 226 o K.B. 20/07/1993 o Minimale vereisten aanwerving / bevordering o Op te heffen door OCMW-decreet o OCMW-wet o Voorontwerp OCMW-decreet o BVR 21/12/2007 (i.w. 1/1/2008)

6 Personeelsformatie

7 Personeelsformatie - Gemeente - o Exclusieve bevoegdheid Gemeenteraad o Fct’s. Decretale Gr.: verplicht op te nemen o Wettelijke basis: art. 76-84 Gem.Decr. o Indien verplichting tot gewestelijke ontvanger: geen plicht tot ‘vermelding’ in formatie o Indien gekozen wordt voor een gewestelijke ontvanger: verplichte ‘vermelding’ in formatie

8 Personeelsformatie - OCMW - o Exclusieve bevoegdheid OCMW-raad o Fcts. Decretale Gr.: verplicht op te nemen o Wettelijke basis: OCMW-wet. (Voorontwerp OCMW-decr.) o Indien verplichting tot gewestelijke ontvanger: geen plicht tot ‘vermelding’ in formatie o Indien gekozen wordt voor een gewestelijke ontvanger: verplichte ‘vermelding’ in formatie

9 Personeelsformatie - Prestaties - o Wettelijke basis: o Art. 80, §1 Gem.Decr. o Art. 41, §2 OCMW-wet / art. 79, §1 ontwerp OCMW-decr. o BVR 21/12/2007 o Autonomie van de raden? o ~ bevolkingscijfer: # personen in rijksregister per 1/1 jaar gemeenteraadsverkiezingen met hoofdverblijfplaats in gemeente

10 Personeelsformatie - Prestaties - > 20.000 > 7.500 en ≤ 20.000 > 5.000 en ≤ 7.500 ≤ 5.000 InwonersaantalPrestatieomvangGewestelijke ontvanger? Steeds voltijds Gemeentelijk financieel beheerder Raad: “voltijds of deeltijds” Raad: “prestatiebreuk”, max. ¾ \ Onmogelijk Kan (Raadsbeslissing) Raad: “prestatiebreuk”, max ¾, goedkeuring prov. Verplicht Raad: “prestatiebreuk”, max ¾, goedkeuring prov. Steeds deeltijds Raad: “prestatiebreuk”, max. ¾

11 Personeelsformatie - Prestaties - > 20.000 > 15.000 en ≤ 20.000 > 10.000 en ≤ 15.000 ≤ 5.000 InwonersaantalPrestatieomvangGewestelijke ontvanger? Steeds voltijds Financieel beheerder OCMW Raad: “voltijds of deeltijds” Raad: “prestatiebreuk”, max. ¾ \ Onmogelijk Kan (Raadsbeslissing) Raad: “prestatiebreuk” goedkeuring prov. - Max ¾ indien ≥ 10.000 inw. - Max ½ indien < 10.000 inw. Verplicht Raad: “prestatiebreuk”, max ½, goedkeuring prov. Steeds deeltijds Raad: “prestatiebreuk”, max. ¾ > 5.000 en ≤ 10.000Steeds deeltijds Raad: “prestatiebreuk”, max. ½

12 Personeelsformatie - Prestaties - o Bescherming van personeelsleden in functie o Financieel beheerder OCMW in gemeenten met max. 15.000 inw. Indien ‘onder machtiging’ toch voltijds: behoud ten persoonlijken titel. o Vandaag op legale wijze toegekende prestatiebreuk Wijziging is mogelijk, mits instemming titularis o Nieuwe keuze (voltijds/deeltijds, andere prestatiebreuk) Instemming titularis, zoniet enkel bij eerstvolgende vacature o Wijziging bevolkingsaantal Behoud prestatiebreuk ten persoonlijken titel – wijziging kan mits toestemming

13 Personeelsformatie - Prestaties - o Cumulatie van verschillende decretale functies o Cumulatie van deeltijdse functies: KAN Deeltijds financieel beheerder gemeente X + deeltijds financieel beheerder gemeente Y + deeltijds financieel OCMW o Aanwezigheidsgarantie o Geen voorrangsrecht o Afzonderlijke selectieprocedures o o Cumulatie van voltijdse met deeltijdse functie: VERBODEN o Overgangsbepaling ten persoonlijken titel (voltijds bij gemeente + 0,25 bij OCMW van de gemeente) o Mogelijkheid tot sluiten van beheersovereenkomsten

14 Inhoud van de functie

15 o Gemeentelijke decretale graden o Gemeentedecreet o BVR Rechtspositieregeling o Decretale graden binnen OCMW o Wachten op goedkeuring OCMW-decreet o Opmaak functiebeschrijving o Gemeente: Gemeenteraad o OCMW: ? (naar analogie) o Bevoegdheden o Bevoegdheden onder functionele leiding van secretaris o Bevoegdheden in volle onafhankelijkheid

16 Aanstellende overheid

17 o Bevoegdheden als ‘aanstellende overheid’ o Aanstellen o Ontslag o Tuchtbevoegdheid o Vacant verklaren van fct. o Afsluiten van kandidatenlijsten o Samenstelling van examencommissie o Beslissing n.a.l.v. vacature tot wervingsreserve o OPM: bevoegdheidspakket is een ondeelbaar geheel! o Aanstellende OH t.a.v. decretale graden: RAAD o Geen delegatiemogelijkheid

18 Aanwervings- & bevorderingsvw.

19 Aanwervingsvoorwaarden - Gemeente - o Gedragsvereiste o Uittreksel uit gemeentelijk strafregister o Genot van burgelijke en politieke rechten o Nationaliteitsvereiste: BELG o Cfr. functie-inhoud: uitoefening gezag van het bestuur - verantwoordelijk voor algemene belangen van het bestuur o Medische geschiktheid? o Geen voorafgaandelijk medisch onderzoek verplicht (K.B. 28/05/2003) – KAN indien voorzien in RPR o Enkel door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer o Taalkennis o Cfr. Gecoordineerde Wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (18/07/1966) - SELOR o Diplomavoorwaarde o Diploma voor toegang niveau A o Aanvullende aanwervingsvoorwaarden (specifiek diploma) o Slagen in selectieprocedure

20 Aanwervingsvoorwaarden - OCMW - o K.B. 20/07/1993 o Grotendeels opgeheven o Nog steeds relevant: aanwervingsvoorwaarden: o Belg zijn o Genot burgerlijke en politieke rechten o Onberispelijk gedrag o Dienstplichtwetten o Vereiste lichamelijke geschiktheid o Vereist diploma o Examen

21 Bevorderingsvoorwaarden - Gemeente - o Ervaring o Uitgedrukt in minimale anciënniteit – raad bepaalt welke: graad-, niveau-, dienst-, combinatie van … o Gunstig evaluatieresultaat o Raad bepaalt wat dit veronderstelt: o Geen ongunstig evaluatieresultaat bij meerdere periodieke evaluaties o Een gunstig evaluatieresultaat bij laatste periodieke evaluatie o Een gunstig evaluatieresultaat bij een specifieke evaluatie met het oog op bevordering (potentieelinschatting) o Eventueel aanvullende bevorderingsvoorwaarden o Bijvoorbeeld: specifiek diploma o Slagen in selectieprocedure

22 Bevorderingsvoorwaarden - OCMW - o K.B. 20/07/1993 o Grotendeels opgeheven o Nog steeds relevante minimale bevorderingsvoorwaarden: o Titularis zijn van graad niveau 1 o Slagen in selectieprocedure o Aanvullende bevorderingsvoorwaarden

23 Waarnemend financieel beheerder o Verplichting tot aanstelling indien afwezigheid van titularis vermoedelijk langer duurt dan o drie maanden, in gemeente o zestig dagen, in OCMW o In regel: voldoen aan voorwaarden voor uitoefening van ambt o Uitz. voor maximale duur van zes maanden kan in dienst zijnd personeelslid - statutair/contractueel - dat niet aan alle voorwaarden voldoet, toch waarnemend financieel beheerder zijn

24 Selectieprocedure

25 Selectieprocedure - Gemeente - o Procedureregels: Raad: o Selectiecriteria o Te toetsen competenties o Selectietechnieken o Afgestemd op de functiebeschrijving o Een proef die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst – door erkend extern selectiebureau o Selectiecommissie o Alternatief: uitbesteden aan een erkend selectiebureau o Aard van de selectieprocedure o Vergelijkend examen: resulteert in bindende rangschikking op basis van eindresultaat o Niet vergelijkend examen: resulteert in opsomming van geslaagde kandidaten en vereist motivering bij keuze

26 Selectieprocedure - OCMW - o K.B. 20/07/1993 o Grotendeels opgeheven o Nog steeds relevante bepalingen o Voorwaarden deelneming examen o Wijze organisatie examen o Samenstelling examencommissie o Volgorde en inhoud proeven o Verplicht: proef inzake geestesrijpheid en inzake beroepsgeschiktheid o Wijze toekenning punten

27 Toegang tot de functie

28  Aanwerving  Bevordering  Mandaat  Keuze vast te leggen door de RAAD Alleen maar, voorrang, …  Keuze te nemen door de RAAD

29 Toegang tot de functie  Aanwerving Interne en externe kandidaten Bekendmaking  Niet meer Belgisch Staatsblad! Inhoud vacaturebericht Voldoen ad aanwervingsvoorwaarden Selectieprocedure

30 Toegang tot de functie  Bevordering Interne kandidaten  Vast aangestelde statutairen  Contractuele personeelsleden die de volledige aanwervingsprocedure doorlopen hebben  Ongeacht administratieve toestand

31 Toegang tot de functie  Mandaatstelstel Facultatieve regeling Ter vervanging van BVR 10/02/2006 Voor een vooraf bepaalde periode belast worden met de uitoefening van een bepaalde functie Vacante betrekking

32 Toegang tot de functie  Duur mandaatstelsel MIN 7j Verlengbaar – KEUZE  Invulling mandaatstelsel Aanwerving Bevordering Voorwaarden, procedure

33 Toegang tot de functie  Tewerkstelling mandaatstelsel Reeds in dienst  Statutair = statutair mandaathouder  Contractueel = contractueel mandaathouder Nog niet in dienst = contractueel mandaathouder Proef!

34 Toegang tot de functie  Evaluatie en verlening mandaatstelsel Evaluatie  Proef: ongunstig ontslag, ook tsstijds  Loopbaan Ongunstig = ontslag Gunstig = mogelijke verlenging Verlening = RAAD

35 Toegang tot de functie  Einde mandaatstelsel Afloop termijn Ongunstige evaluatie Pensioen Op persoonlijke vraag Gevolg  Statutair Terugkeer Overdracht schaalanciënniteit en evaluatie

36 Toegang tot de functie Gevolg  Contractueel Ontslag Geen gegarandeerde terugkeer

37 Proeftermijn

38  Art. 105,§2,3° Gemeentedecreet  OCMW Art. 104,§4,1° voorontwerp OCMW- decreet;  Sowieso bij aanwerving, mogelijk bij bevordering  12 maanden?

39 Proeftermijn  Evaluatie Door wie?  Gemeente: Bijzondere gemeenteraadscommissie  OCMW: Raad Hoe?  Voorbereidend rapport externe deskundigen  Verslag College/Vast bureau of voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn

40 Proeftermijn  Tussentijdse evaluatie Opnemen in RPR Ongunstig – mogelijk ontslag  Eindevaluatie Ongunstig = ontslag Verlening?

41 Evaluatie tijdens de loopbaan

42  Specifieke evaluatie Regels, procedure vast te leggen door de Raad Door een bijzondere gemeenteraadscommissie Ook voor de mandaathouder

43 Evaluatie tijdens de loopbaan  Evaluatiecriteria Financieel beheerder in overleg met gemeentesecretaris en college en deskundigen? Onafhankelijk bij uitoefening taken  Duur 1-2j Minimale prestatietermijn

44 Evaluatie tijdens de loopbaan  Tussentijdse evaluatie Voorbereiding eindevaluatie Opvolgingsgesprekken, functioneringsgesprekken  Manier van evalueren Verslag college Voorbereidend rapport van deskundigen  Interview functiehouder  Vragenlijst personeelsleden  …

45 Evaluatie tijdens de loopbaan  Gemeenteraadscommissie Voorzitter gemeenteraad – burgemeester  Evaluatieresultaat Gunstig Ongunstig  Gevolgen Managementtoelage Ontslag  Passende maatregelen  Beslissing Raad  Per aangetekend schrijven – 3M

46 Evaluatie tijdens de loopbaan  Beroep Klacht toezichthoudende overheid Raad van State  Financieel beheerder OCMW OCMW-Raad Voorbereidend rapport Verslag vast bureau of voorzitter RAAD

47 Verloven en afwezigheden

48 Algemeen kader naast ‘andere’  Besluit RPR: Algemeen kader  Naast Besluit RPR: andere dwingende regelgeving  Afwezigheid na 1/1/2009 Niet op basis van Besluit RPR Niet op basis van andere regelgeving Niet o.w.v. tucht = Non-activiteit (tenzij: overmacht)

49 Algemeen kader in Besluit RPR Titel IX  Jaarlijkse vakantie  Feestdagen  Bevallingsverlof  Opvangverlof  Ziekteverlof  Disponibiliteit  Verlof voor deeltijdse prestaties  Verlof voor opdracht  Omstandigheidsverlof  Onbetaald verlof  Dienstvrijstellingen Vormingsverlof (art.54)

50 Algemeen kader in Besluit RPR Jaarlijkse vakantie  Min. 30 – max. 35 werkdagen  Incl. 4 niet te weigeren  Diversificatie? ~ leeftijd / ~ anciënniteit Feestdagen  14: 11 in BVR + 3 extra Bevallingsverlof  Arbeidswet van 16 maart 1971  Vervangend vaderschapsverlof statutairen cfr. regeling contractuelen K.B. 17/10/1994

51 Algemeen kader in Besluit RPR Opvangverlof statutairen  Cfr. regeling contractuelen art. 30ter AO-wet 3/7/1978 Ziekteverlof statutairen  Ziektekrediet – per jaar volledige dienstactiviteit krediet van 21 werkdagen betaald ziekteverlof  Deeltijdse werkhervatting statutairen Disponibiliteit statutairen (facultatief)  Wegens ziekte of invaliditeit  Wegens ambtsopheffing

52 Algemeen kader in Besluit RPR Verlof voor deeltijdse prestaties  Bepaalde categorieën kunnen worden uitgesloten (…) Verlof voor opdracht ‘vaste’ statutairen (facultatief)  Bepaalde categorieën kunnen worden uitgesloten (…) Omstandigheidsverlof  Of nog: klein verlet, kort verzuim

53 Algemeen kader in Besluit RPR Onbetaald verlof  ‘Ongemotiveerd’ onbetaald verlof (niet ‘in proef’) Contingent 20 werkdagen per kalenderjaar Contingent 2 jaar gedurende de loopbaan Bepaalde categorieën kunnen worden uitgesloten (…)  ‘Thematisch’ onbetaald verlof ‘vaste’ statutairen Voor andere contractuele betrekking, mandaatfunctie, tijdelijke aanstelling of andere functie met proeftijd bij EIGEN bestuur Facultatief: voor mandaatfunctie bij ander bestuur Dienstvrijstellingen  # gebruikelijke en noodzakelijk geachte dienstvrijstellingen  Facultatief uit te breiden

54 Andere verloven en afwezigheden  Profylactisch verlof ‘voorbehoedverlof’ bij zwangerschap / borstvoeding  Loopbaanonderbreking Algemeen stelsel  Volledige loopbaanonderbreking  Loopbaanvermindering < 50 jaar  Loopbaanvermindering ≥ 50 jaar  Uitgesloten voor decretale graden Palliatief verlof Ouderschapsverlof Zorgverlof

55 Andere verloven en afwezigheden  Arbeidsherverdeling in de openbare sector Vrijwillige vierdagenweek Halftijds vervroegde uittreding ‘vaste’ statutairen Bepaalde categorieën kunnen worden uitgesloten (…)  Politiek verlof  Verlof voor vakbondsactiviteiten

56 Verloven en afwezigheden  Algemeen kader in Besluit RPR Te ‘implementeren’ tegen 1/1/2009  Naast BVR RPR: andere dwingende regelgeving  OVERMACHT

57 Verloning

58  Wettelijke basis Art. 124 en 219 BVR RPR  Loskoppeling secretarissen gemeente Raad stelt vast ok:  Inwonersaantal 1 januari van het jaar van de gemeenteraadsverkiezing  Afschaffing klasseverheffing Wedde op basis werkelijk inwonersaantal Overgangsregeling = behoud

59 Verloning  Klasse Op basis van inwonersaantal Basis schaal  Min-max  Spreiding 15-23j  In werking 01/01/2007

60 Verloning  Periodieke verhoging Tweejaarlijks (1ste jaarlijks, dan 2jaarlijks) Gelijkmatige (1ste jaarlijks, dan 7 2jaarlijks)  Salarisvaststelling Secretaris Geen functionele loopbaan Enkel geldelijke anciënniteit

61 Verloning  Geldelijke anciënniteit Dienstjaren voor berekening salaris Bepalen periodieke verhoging Geen onderscheid met personeel In jaren/volle maanden  Prestaties bij een overheid  MOET meegerekend worden ongeacht relevantie  Prestaties privé/zelfstandige  KAN meegerekend worden  MOET relevant zijn  Duur= gelijk aan andere personeelsleden  Bewijs

62 Verloning  Uitbreiding naar indienstzijnde personeelsleden  Maximum valorisatie van één voltijdse functie

63 Toelagen en vergoedingen

64  Variabel deel van de bezoldiging  Op welke toelagen kan een financieel beheerder recht hebben? Vakantietoelage  Regel: BVR 13/09/2002  Contractuele mandaathouder: vakantiegeld privé- sector? Eindejaarstoelage  Niet gewijzigd Toelage waarnemen functie  Voor het waarnemen van de functie van financieel beheerder gedurende 30d Mandaattoelage  Max. 5% van het geïndexeerde brutomaandsalaris

65 Toelagen en vergoedingen  Functionerings- of managementtoelage Bij uitstekende evaluatie Max. 5% of 8% van het geïndexeerde brutojaarsalaris  Vergoeding door reis- en verblijfskosten Dienstreis  Sociale voordelen en werkingsmiddelen

66 Einde van de aanstelling

67  Ambtshalve herplaatsing in een lagere graad  Verlies van hoedanigheid van statutair personeelslid  Definitieve ambtsneerlegging

68 Einde van de aanstelling  Ambtshalve herplaatsing in een lagere graad Definitieve aanstelling in een andere functie door de RAAD Zonder bekendmaking en oproep aan de kandidaten Betrokkene wordt gehoord Regels gewone personeelsleden zijn van toepassing = zie eigen RPR!

69 Einde van de aanstelling  Bij medische ongeschiktheid Facultatief in te voeren Na beslissing medische gezondheidsdienst Geen vacante functie nodig – buiten formatie Salaris = rekening houdend met huidig salaris, garantie voor behoud kan vastgesteld worden

70 Einde van de aanstelling  Na ongunstige evaluatie proef bij bevordering Facultatief in te voeren Vacante betrekking Terug oude schaal + schaalanciënniteit

71 Einde van de aanstelling  Om persoonlijke of functionele redenen Facultatief in te voeren Één keer gedurende de loopbaan Vacante functie Salaris= nieuwe graad maar kleinste verschil met huidig salaris

72 Einde van de aanstelling  Verlies van hoedanigheid van statutair personeelslid Onregelmatige aanstelling  Mogelijke verbrekingsvergoeding Verlies nationaliteit, burgerlijke en politieke rechten Medische ongeschiktheid Onwettige afwezigheid Verlies recht openbaar ambt uit te oefenen

73 Einde van de aanstelling  Definitieve ambtsneerlegging Vrijwillig ontslag  Onderling akkoord opzegtermijn vaststellen Ongunstige evaluatie  Per aangetekend schrijven  Verbrekingsvergoeding KAN  Proef Duur: raad bepaalt (14d,1M)  Loopbaan Duur: min. 3M

74 Een aantal ‘topics’ … o Toepasselijke wetgeving o Personeelsformatie o Inhoud van de functie o Aanstellende overheid o Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden o Selectieprocedure o Toegang tot de functie o Proeftermijn o Evaluatie tijdens de loopbaan o Verloven en afwezigheden o Verloning o Toelagen en vergoedingen o Einde van de aanstelling


Download ppt "Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’?"

Verwante presentaties


Ads door Google