De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtspositie financieel beheerder Herentals, 18 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtspositie financieel beheerder Herentals, 18 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Rechtspositie financieel beheerder Herentals, 18 september 2013
Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG

2 Overzicht Werving & selectie Bevoegdheidsverdeling en gezagsrelaties
Vorming Evaluatie Ontslag Salaris, toelagen en vergoedingen Arbeidsduur Verloven en afwezigheden Vervanging Deontologie en onverenigbaarheden Tucht Gezamenlijke financieel beheerder gemeente en OCMW 2 -

3 Werving & selectie Indeling in 5 niveaus op grond van vereiste scholing Functie niet toegankelijk via procedure externe personeelsmobiliteit Invulling via aanwerving: diploma master (of gelijkwaardig) Afwijken diplomavereiste mogelijk (te motiveren): Relevante beroepservaring + niveautest door selectiebureau of eigen arbeidspsycholoog Of ervaringsbewijs Of beroepsopleiding VDAB, Syntra Financieel-economisch inzicht getoetst tijdens selectie Gelijke toegang tot openbaar ambt 1. Bekendmaking (cfr. openbaarheid van bestuur) 2. Objectieve selectieprocedure, selectieproef (bijv. minstens 1/3 externe deskundigen in selectiejury) (cfr. motiveringsverplichting) Overname anciënniteit (= beroepservaring) Geldelijke anciënniteit voor relevante beroepservaring uit privé-sector, ook als zelfstandige, is mogelijk Alle beroepservaring openbare sector wordt geldelijk gevalideerd Elk personeelslid doorloopt proeftijd Eedaflegging in handen van voorzitter in openbare zitting raad

4 Bevoegdheidsverdeling
De raad (rechtstreeks) verkozen volksvertegenwoordiging en dus eindverantwoordelijk voor de communicatie met en de betrokkenheid van de burger het beleidsorgaan bij uitstek: moet bezig zijn met de visie, met de toekomst van de lokale ontwikkeling en dus besturen op hoofdlijnen actief controleur: toezicht op het college / OCMW-voorzitter en vast bureau en op het functioneren van het personeel Het uitvoerend orgaan (college van burgemeester en schepenen vs OCMW-voorzitter/ vast bureau) dagelijks politiek bestuur van de gemeente / het OCMW is verantwoordelijk voor het proces van beleidsontwikkeling: politieke aansturing van de organisatie controle en toezicht op de organisatie De personeelsleden Voorbereiding van het beleid Beleidsuitvoering Voorbereiding van de evaluatie van de uitvoering van de genomen beslissingen

5 Gezagsrelaties Relatie met raad Relatie met uitvoerend orgaan
Financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid aan de raad (‘Rekenhof’-functie) over voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole beslissingen met budgettaire en financiële impact over debiteurenbeheer, o.m. invordering fiscale en niet-fiscale ontvangsten Raad is aanstellende overheid (ook ontslaggevende overheid, tuchtoverheid) financieel beheerder Raad maakt functiebeschrijving op Evaluator financieel beheerder OCMW (indien geen vast bureau) Relatie met uitvoerend orgaan Financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid ook aan het college /OCMW-voorzitter Als lid managementteam wordt financieel beheerder betrokken in besluitvormingsproces en management bv. opmaak personeelsformatie, rechtspositieregeling, strategische nota meerjarenplan, beleidsnota budget, verklarende nota budgetwijziging of interne kredietaanpassing Bv. opmaak afsprakennota tussen college /OCMW-raad en managementteam Naast de ‘gewone’ taken financieel beheerder: financiële nota’s meerjarenplan, budget(wijziging) en interne kredietaanpassingen; boekhouding; inventaris; jaarrekening; financiële analyses en financiële beleidsadvisering; thesauriebeheer, Schepencollege + voorzitter gemeenteraad: evaluator financieel beheerder gemeente Vast bureau: evaluator financieel beheerder OCMW (indien geen vast bureau: OCMW-raad) Relatie met secretaris Secretaris is bevoegd voor dagelijks personeelsbeheer

6 Vorming Vormingsreglement Vormingsverantwoordelijke
Lokaal bestuur besteedt meestal veel aandacht aan vorming (langetermijnperspectief)

7 Evaluatie Specifieke evaluatieprocedure
OCMW Oud: OCMW-raad op basis van extern rapport en verslag vast bureau (of voorzitter) Nieuw: vast bureau (of OCMW-raad) o.b.v. van extern rapport Gemeente Oud: bijzondere GR-commissie o.b.v. extern rapport en verslag college Nieuw: evaluatiecomité (college + voorzitter GR) o.b.v. extern rapport Extern rapport op basis van: evaluatiegesprek tussen externe deskundigen en functiehouder onderzoek over functioneren met betrokkenheid: leden managementteam OCMW-voorzitter/burgemeester én voorzitter gemeenteraad Zie handleiding op VVSG-website

8 Ontslag Voor statutairen geldt principe van vaste benoeming: ontslag statutaire personeelsleden is beperkt tot volgende gevallen Ontslag wegens onregelmatige aanstelling Ontslag zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding Wegens niet (meer) voldoen aan functievereisten (bijv. nationaliteit, fysieke bekwaamheid) Ontslag wegens onwettige afwezigheid (na 10 dagen) Als gevolg van burgerlijke of strafwetten Ontslag na negatieve evaluaties Bij vrijwillig ontslag: vertrekdatum in onderling akkoord Pensionering Tuchtmaatregel Voor contractanten geldt ontslagvrijheid Mits opzegtermijn of verbrekingsvergoeding Te motiveren

9 Salaris, toelagen en vergoedingen
Salaris op basis van inwonersaantal (negen klassen) 1° besturen tot inwoners 2° besturen van tot inwoners 3° besturen van tot inwoners 4° besturen van tot inwoners 5° besturen van tot inwoners 6° besturen van tot inwoners 7° besturen van tot inwoners 8° besturen van tot inwoner 9° besturen van meer dan inwoners Begin- en eindschaal: spreiding over 15 jaar Financieel beheerder OCMW 97,5% van salaris financieel beheerder gemeente Geen recht op toeslag voor overuren, toeslag voor nacht- en weekendprestaties, permanentietoelage Sommige toelagen enkel mogelijk voor bepaalde, hogere functies managementtoelage (maximum 8%): enkel voor (personeels)leden managementteam na uitstekende prestaties en realisatie doelstellingen mandaattoelage (maximum 5%): enkel voor mandaatfuncties op A-niveau, B-niveau of als secretaris of financieel beheerder Salariscomplement cumulatie functie gemeente-OCMW Project functieweging en verloning

10 Arbeidsduur - grenzen Maximum 11 uur/dag
Minimum 11 uur opeenvolgende rust/24 uur Recht op ½ uur rust na 6 uur arbeid In principe zondagsrust Recht op weekendrust (35 uur aaneensluitend) Inhaalrust binnen 14 dagen voor wie toch op zondag werkt (als dat wettelijk toegelaten is) In principe nachtrust (tussen 20 uur en 6 uur) Beschermingsmaatregelen voor wie gewoonlijk ‘s nachts werkt Gemiddeld maximum 38 uur/week, te behalen over referteperiode van 4 maanden Absoluut maximum van 50 uur/week Geen beperking prestatieregime meer op basis van inwonersaantal (wijziging besluit 21 december 2007)

11 Verloven en afwezigheden
Jaarlijkse vakantie: tussen 30 dagen en 35 dagen OCMW’s: 26 dagen voor personeel OCMW-voorzieningen Feestdagen: 14 OCMW’s: 11 dagen voor personeel OCMW-voorzieningen Socialezekerheidsregeling vastbenoemde medewerkers Ziekteverlof: 21 werkdagen per jaar, overdraagbaar Bevallingsverlof en opvangverlof, met behoud van loon Disponibiliteit (facultatief) Wegens verdwijnen van functie Wegens ziekte of invaliditeit Gelijkschakeling statutairen en contractanten Omstandigheidsverlof voor begrafenis, geboorte… Dienstvrijstellingen: verplicht & facultatief Onbetaald verlof (facultatief) 20 werkdagen/jaar + 2 jaar/loopbaan Politiek verlof Vakbondsverlof Deeltijds werken: facultatief ! Financieel beheerder heeft geen recht op loopbaanonderbreking, tenzij voor palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, ouderschapsverlof

12 Vervanging & waarneming
Gewestelijk ontvanger Oud: in besturen tot inwoners en in gevallen bepaald door Vlaamse Regering Nieuw: kan in gevallen bepaald door Vlaamse Regering [aanpassing B.V.R. 21 december 2007] Vervanging secretaris en financieel beheerder 2 mogelijkheden waarnemend secretaris of financieel beheerder aan te stellen door de raad in spoedeisende gevallen door college/ vast bureau of OCMW-voorzitter indien geen vast bureau) => nadien bekrachtiging op de raad een door de raad erkende waarnemer, binnen drie dagen aan te stellen door secretaris/ financieel beheerder voor maximum 60 dagen (1x verlengbaar) Raad stelt verplicht waarnemer aan bij afwezigheid of verhindering > 120 dagen of bij vacature ambt

13 Deontologie en onverenigbaarheden
Verbod op elke activiteit van personeelslid - zelf of via tussenpersoon - waardoor 1° de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld 2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt 3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast 4° een belangenconflict ontstaat Verbod om vergoedingen, wedden, toelagen, presentiegelden of andere tegenprestaties ontvangen van rechtspersonen waarin personeelsleden het bestuur vertegenwoordigen (cf. artikel 27, BVR – AGB’s) Geen daden van koophandel Maar wel grondwettelijk recht op arbeid… Verbod om te onderhandelen voor de vakbond – als afgevaardigde of technicus in bijzonder comité of hoog overlegcomité van gemeente (zelfde als OCMW) Geen expliciet verbod om op te treden als vakbondsafgevaardigde of –technicus buiten onderhandelingsorganen gemeente, bijv. vakbondsafgevaardigde in bijzonder comité AGB of bijv. een personeelslid verdedigen bij het OCMW Casus: financieel beheerder in AGB (arbeidsrechtbank Brugge) Wie prestaties levert, moet daarvoor loon krijgen (tenzij het om vrijwilligerswerk gaat) Men kan niet twee keer voor het zelfde werk betaald worden. => Ofwel levert FB prestaties voor AGB in hoedanigheid van FB (binnen 38-urenweek! ) en zal ander werk moeten wijken of door andere personeelsleden opgenomen moeten worden. Ofwel levert FB prestaties niet in hoedanigheid van FB en dan belet niets dat hij betaald wordt door AGB. Artikel 27, B. Vl. Reg met betrekking tot het statuut van de mandataris: personeelsleden van de oprichtende of deelnemende gemeente of provincie mogen geen presentiegelden noch een andere vergoeding ontvangen ten laste van een autonoom gemeente- of provinciebedrijf

14 Tucht Aanstellende overheid = tuchtoverheid Tuchtvergrijp
tekortkomen aan beroepsplichten waardigheid ambt in het gedrang overtreden rechtspositieregeling Tuchtsancties blaam inhouding salaris schorsing ontslag afzetting Vlaamse Beroepscommissie voor tuchtzaken vernietiging bij gegrond beroep; hervormingsrecht afgeschaft Beroepscommissie kan tuchtoverheid onwettigheid laten herstellen Beroep schorst uitvoering tuchtsanctie tot beslissing Beroepscommissie (dus bij ontslag: terug in dienst!) Beslist binnen 60 dagen (termijn 2x verlengbaar) Juridische basis: gemeente- en OCMW-decreet + twee uitvoeringsbesluiten 15 december 2006

15 Tuchtprocedure Tuchtoverheid stelt tuchtonderzoek in
Binnen 6 maanden na kennisname feiten Tuchtprocedure wordt opgestart (verjaringstermijn gestuit) van zodra tuchtonderzoeker aangesteld wordt om tuchtonderzoek te voeren Tuchtoverheid beslist tot (niet-)vervolging Binnen 2 maanden na afronding tuchtonderzoek Hoorzitting met betrokken personeelslid Tuchtoverheid legt eventuele tuchtsanctie op Binnen 2 maand na proces-verbaal hoorzitting Beroep mogelijk bij Beroepscommissie voor Tuchtzaken Binnen 30 dagen na tuchtsanctie Preventieve schorsing kan vanaf tucht- of strafrechtelijk onderzoek

16 Gezamenlijke financieel beheerder gemeente en OCMW
OCMW: mogelijke invulling vanuit gemeente Geen akkoord 2/3 OCMW-raad meer nodig Inwonersgrens inwoners weggevallen Gemeente: mogelijke invulling vanuit OCMW => Invulling OCMW-ambt vanuit gemeente is sinds 2013 gemakkelijker geworden DOCUMENTATIE De personeelsformatie van het OCMW hoeft niet gewijzigd te worden. Juridisch gesproken komt er immers geen personeelslid bij het OCMW bij: de gemeente blijft de juridische werkgever van de ter beschikking gestelde personeelsleden van de gemeente. Er hoeft ook geen bevorderingsprocedure opgestart te worden. Het personeelslid kan immers op basis van artikel 104 §4 van het gemeentedecreet werken voor het OCMW, zonder dat hij van werkgever verandert. Hij wordt dus niet overgedragen, maar blijft personeelslid van de gemeente.” Terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel aan het OCMW was vroeger ook al mogelijk (op basis van art. 144bis NGW voor wat de contractanten betreft, en op basis van de lokale rechtspositieregeling voor wat de statutaire medewerkers betreft). Alleen moest het personeelslid akkoord gaan met de terbeschikkingstelling. Doordat er voortaan een decretale bepaling is, kan het statutaire personeelslid niet langer weigeren. De terbeschikkingstelling wordt geacht te kaderen in het algemeen belang. Het is inherent aan statutaire tewerkstelling dat de medewerker ingezet wordt volgens de noodwendigheden van de dienst, op eenzijdige beslissing van de werkgever. Vanuit HRM-overwegingen raden we echter aan om een terbeschikkingstelling zo veel mogelijk in onderling overleg te regelen. Het is belangrijk dat het personeelslid zelf gemotiveerd is om die opdracht uit te voeren. Het contractueel aangestelde personeelslid moet, volgens de Arbeidsovereenkomstenwet, nog altijd akkoord gaan met de terbeschikkingstelling. Terbeschikkingstelling houdt een (gedeeltelijke) overdracht in van werkgeversgezag naar het OCMW (Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers) en dit kan geïnterpreteerd worden als een belangrijke eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst die gelijkgesteld wordt met een ontslag. Ten gronde kan ik beamen dat het niet nodig is om de detachering van personeel van gemeente naar OCMW op te nemen in de lokale RPR, aangezien het al in het gemeentedecreet staat. Het is inderdaad wel belangrijk om een beheersovereenkomst (of samenwerkingsovereenkomst, hoe je het ook noemt) op te maken tussen gemeente en OCMW. Een voorbeeld staat op (tweede document in de rechterkolom). Ik beschrijf hieronder de procedure tot aanstellen van de financieel beheerder van de gemeente als financieel beheerder van het OCMW, verloopt als volgt: De gemeente hoeft niet per se de rechtspositieregeling aan te passen om terbeschikkingstelling (detachering) mogelijk te maken. Er is nu immers een decretale basis. De decretale basis is weliswaar facultatief, dus de (gemeente)raad moet beslissen dat er toepassing gemaakt wordt van artikel 104 §4 van het gemeentedecreet. Wat beslist de gemeente? De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW goed (zie voorbeeld op de VVSG-website over de detachering van de financieel beheerder van de gemeente naar het OCMW (tweede document in de rechterkolom). De gemeenteraad belast het college om, indien nodig, verdere uitvoering te geven aan de beheersovereenkomst. De gemeenteraad maakt toepassing van de mogelijkheid om gemeentepersoneel ter beschikking te stellen aan het OCMW (artikel 104 §4 gemeentedecreet). De gemeenteraad beslist over de detachering (terbeschikkingstelling) van de financieel beheerder aan het OCMW en over de wijziging van zijn takenpakket. Als de OCMW-raad nog niet de beslissing genomen heeft om het ambt van financieel beheerder niet open te stellen maar te laten invullen door de financieel beheerder van de gemeente (artikel 75 §3 OCMW-decreet), neemt de gemeenteraad de beslissing tot terbeschikkingstelling van de financieel beheerder onder voorbehoud van beslissing van de OCMW-raad. De gemeentesecretaris maakt een afsprakennota met de financieel beheerder over waar (welk bureau, telefoonnummer…) en wanneer (welke dagen…) hij voor de gemeente werkt. Er worden best ook afspraken gemaakt over ziekte (aan wie te melden?) en over de inspraak van het OCMW bij verlofaanvragen, bij evaluatie en, in voorkomend geval, bij tucht[1]. Wat beslist het OCMW? De OCMW-raad beslist bij volstrekte meerderheid (artikel 45 OCMW-decreet) om het ambt van financieel beheerder niet open te stellen maar te laten invullen door de financieel beheerder van de gemeente (artikel 75 §3 OCMW-decreet). In principe is dit de eerste stap in de ganse procedure. De OCMW-raad keurt de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW goed (zie voorbeeld op de VVSG-website). De OCMW-raad keurt de terbeschikkingstelling van de financieel beheerder van de gemeente naar het OCMW goed. De OCMW-secretaris maakt een afsprakennota op met de financieel beheerder van de gemeente over waar (welk bureau, telefoonnummer…) en wanneer (welke dagen…) hij voor het OCMW werkt. Er worden best ook afspraken gemaakt over ziekte (aan wie te melden?) en over de inspraak van het OCMW bij verlofaanvragen, bij evaluatie en, in voorkomend geval, bij tucht. Er is geen onderhandeling/overleg nodig met de vakbonden. Het gaat om een individuele personeelsmaatregel (detachering); over het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW moet er niet onderhandeld worden; het salariscomplement is al besproken in het Comité C1. Juridische basis: · art. 76, § 3, art. 80 , art. 104 §4 en art. 271 · art. 75, § 3, art. 79 en art. 271 OCMW-decreet · art. 11, Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de ambten van gemeentesecretaris, gemeentelijk financieel beheerder, secretaris van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deeltijds kunnen worden uitgeoefend, en houdende vaststelling van sommige gevallen waarin de ambten van gemeentelijk financieel beheerder en van financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen worden uitgeoefend door een gewestelijke ontvanger In het voorbeeld van beheersovereenkomst heb ik geschreven dat het arbeidsreglement van het OCMW van toepassing is op het personeelslid tijdens de tijd dat hij ter beschikking staat van het OCMW. Voor de statutaire personeelsleden kan de gemeente dat anders regelen en bepalen dat het arbeidsreglement van de gemeente van toepassing blijft op het gedetacheerde statutair personeel tijdens de tijd dat hij ter beschikking staat van het OCMW. Voor de contractuele gemeentepersoneelsleden die met toepassing van artikel 144bis NGW ter beschikking gesteld worden, bijv. van het OCMW, geldt in elk geval het arbeidsreglement van het OCMW. De personeelsleden die gedetacheerd worden lijden geen schade aangezien hun rechtspositie gewoon behouden blijft. Dit neemt niet weg dat er natuurlijk verschilpunten kunnen zijn, rekening houdend met de behoeften van de dienst waar men naartoe gaat. Maar dat is ook het geval bij interne verschuivingen: iemand die van de technische dienst naar het containerpark gaat, zal ook rekening moeten houden met andere openingsuren (en dus andere uurroosters). Specifiek over terbeschikkingstelling heb ik een aantal veelgestelde vragen gebundeld, meer bepaald ook hoever de werkgever kan gaan in het aanpassen van de arbeidsomstandigheden en of het personeelslid hiermee akkoord moet gaan. Op het gevaar af u te overladen met nota’s, stuur ik ze toch mee in bijlage. Bij uitlenen personeel is dat inderdaad een zeer eenvoudige beslissing van de stadssecretaris – alhoewel de procedure sinds december 2012 veel strikter geworden is. Zie artikel 3 in mijn voorbeeld van beheersovereenkomst op (eerste document in de rechterkolom). Sinds de wetswijziging van december 2012 is het eigenlijk niet zo interessant meer om ‘uitlenen personeel’ expliciet te regelen (ik heb het bijv. geschrapt in mijn rechtspositievoorbeeld voor de gemeenteraad). Uitlenen personeel kan u beter informeel regelen – het gebeurt overigens al jaren.

17 Gezamenlijke financieel beheerder gemeente - OCMW: werkwijze
Beheersovereenkomst gemeente-OCMW (bevoegdheid raad beslist, uitvoerend orgaan voert uit) Kader brede samenwerking tussen beide besturen Terbeschikkingstelling financieel beheerder Financieel beheerder gemeente werkt binnen zijn arbeidstijd ook voor OCMW OCMW-raad stelt ambt niet open Geen sollicitatieprocedure opstarten Geen wijziging personeelsformatie OCMW Personeelslid kan zich niet verzetten tegen gedeeltelijke overdracht werkgeversgezag, en door wettelijke basis ook niet tegen wijzigingen in werkomstandigheden (juridische analyse) Geen onderhandelingen met de vakbonden vereist Gemeente maakt afspraken met financieel beheerder wanneer hij voor gemeente werkt OCMW maakt afspraken met financieel beheerder wanneer hij voor OCMW werkt Salariscomplement mogelijk Voorbeeld beheersovereenkomst (met alles erin) op > personeel > samenwerking en verzelfstandiging 2.1. Over de gedeeltelijke overdracht van werkgeversgezag. Een personeelslid kan in principe niet weigeren om te werken onder het gezag van een andere werkgever. Dat geldt zowel voor contractanten als statutairen. De reden hiervoor is dat de meeste arbeidsrelaties (als statutair of als contractant) niet intuitu personae afgesloten worden (dit wil zeggen, dat het personeelslid niet de bedoeling heeft gehad om enkel en alleen met deze werkgever samen te werken) afgesloten worden. Voorbeelden van arbeidsrelaties die wel intuitu personae aangegaan worden, zijn bijv. kabinetsfuncties: men wil kabinetsmedewerker zijn van deze schepen of deze minister, maar daarom niet van een andere schepen of minister, zelfs als het om iemand van dezelfde partij gaat. 2.2. Over de wijziging van de arbeidsomstandigheden Contractanten De instemming van het contractueel aangesteld personeelslid is nodig om wijzigingen aan te brengen in de loon- en arbeidsvoorwaarden die expliciet overeengekomen zijn. (Zie ook het schema in bijlage over het zogenaamde ius variandi.) Statutairen Een statutair personeelslid wordt ingezet volgens de behoeften van de dienst. Dat gebeurt eenzijdig en is inherent aan statutaire tewerkstelling. Dat houdt in zekere mate ook in dat het bestuur eenzijdig wijzigingen in het takenpakket en in de arbeidsomstandigheden kan aanbrengen. Maar hoever kan een bestuur kan gaan. We moeten in elk geval de algemene beginselen behoorlijk bestuur moeten toepassen: redelijkheid, fair play, zuinigheid.... Maar het blijft een feitenkwestie. Er is rechtspraak dat een arbeidsovereenkomst niet intuitu personae gesloten wordt. Dus kan de werknemer zich niet verzetten tegen de gedeeltelijke overdracht van werkgeversgezag of tegen een verandering van werkgever (Arbh. Brussel 8 september 2009, JTT 2010, 220, en Arbh. Brussel 14 april 1999, Soc.Kron. 2000, 2). Onderhandelingen met vakbonden niet vereist: Er is geen onderhandeling/overleg nodig met de vakbonden. Het gaat om een werkgeversprerogatief om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten. Over de gevolgen van de samenwerkingsovereenkomst op personeelsvlak, kan er soms wel onderhandeld/overlegd moeten worden. Maar aangezien de rechtspositieregeling gewoon doorloopt, menen we – in toepassing van de wet van 19 december 1974, artikel 2, 1° en het uitvoeringsbesluit van 29 augustus dat er geen onderhandeling of overleg vereist is. Aangezien de mogelijkheid van detachering momenteel ingeschreven is in de decreten, is het niet nodig dit in de lokale rechtspositieregeling op te nemen en moet er evenmin nog over onderhandeld/overlegd worden (de onderhandelingen daarover hebben al plaatsgevonden in het Vlaamse Comité C1).


Download ppt "Rechtspositie financieel beheerder Herentals, 18 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google