De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtspositie financieel beheerder Herentals, 18 september 2013 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtspositie financieel beheerder Herentals, 18 september 2013 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtspositie financieel beheerder Herentals, 18 september 2013 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG

2 VVSG - Overzicht 1.Werving & selectie 2.Bevoegdheidsverdeling en gezagsrelaties 3.Vorming 4.Evaluatie 5.Ontslag 6.Salaris, toelagen en vergoedingen 7.Arbeidsduur 8.Verloven en afwezigheden 9.Vervanging 10.Deontologie en onverenigbaarheden 11.Tucht 12.Gezamenlijke financieel beheerder gemeente en OCMW 2 -

3 VVSG - Werving & selectie •Indeling in 5 niveaus op grond van vereiste scholing •Functie niet toegankelijk via procedure externe personeelsmobiliteit •Invulling via aanwerving: diploma master (of gelijkwaardig) •Afwijken diplomavereiste mogelijk (te motiveren): •Relevante beroepservaring + niveautest door selectiebureau of eigen arbeidspsycholoog •Of ervaringsbewijs •Of beroepsopleiding VDAB, Syntra •Financieel-economisch inzicht getoetst tijdens selectie •Gelijke toegang tot openbaar ambt 1. Bekendmaking (cfr. openbaarheid van bestuur) 2. Objectieve selectieprocedure, selectieproef (bijv. minstens 1/3 externe deskundigen in selectiejury) (cfr. motiveringsverplichting) •Overname anciënniteit (= beroepservaring) •Geldelijke anciënniteit voor relevante beroepservaring uit privé-sector, ook als zelfstandige, is mogelijk •Alle beroepservaring openbare sector wordt geldelijk gevalideerd •Elk personeelslid doorloopt proeftijd •Eedaflegging in handen van voorzitter in openbare zitting raad 3 -

4 VVSG - Bevoegdheidsverdeling •De raad •(rechtstreeks) verkozen volksvertegenwoordiging en dus eindverantwoordelijk voor de communicatie met en de betrokkenheid van de burger •het beleidsorgaan bij uitstek: moet bezig zijn met de visie, met de toekomst van de lokale ontwikkeling en dus besturen op hoofdlijnen •actief controleur: toezicht op het college / OCMW-voorzitter en vast bureau en op het functioneren van het personeel •Het uitvoerend orgaan (college van burgemeester en schepenen vs OCMW-voorzitter/ vast bureau) •dagelijks politiek bestuur van de gemeente / het OCMW •is verantwoordelijk voor het proces van beleidsontwikkeling: politieke aansturing van de organisatie •controle en toezicht op de organisatie •De personeelsleden •Voorbereiding van het beleid •Beleidsuitvoering •Voorbereiding van de evaluatie van de uitvoering van de genomen beslissingen 4 -

5 VVSG - Gezagsrelaties •Relatie met raad •Financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid aan de raad (‘Rekenhof’-functie) •over voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole beslissingen met budgettaire en financiële impact •over debiteurenbeheer, o.m. invordering fiscale en niet-fiscale ontvangsten •Raad is aanstellende overheid (ook ontslaggevende overheid, tuchtoverheid) financieel beheerder •Raad maakt functiebeschrijving op •Evaluator financieel beheerder OCMW (indien geen vast bureau) •Relatie met uitvoerend orgaan •Financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid ook aan het college /OCMW-voorzitter •Als lid managementteam wordt financieel beheerder betrokken in besluitvormingsproces en management •bv. opmaak personeelsformatie, rechtspositieregeling, strategische nota meerjarenplan, beleidsnota budget, verklarende nota budgetwijziging of interne kredietaanpassing •Bv. opmaak afsprakennota tussen college /OCMW-raad en managementteam •Naast de ‘gewone’ taken financieel beheerder: financiële nota’s meerjarenplan, budget(wijziging) en interne kredietaanpassingen; boekhouding; inventaris; jaarrekening; financiële analyses en financiële beleidsadvisering; thesauriebeheer, •Schepencollege + voorzitter gemeenteraad: evaluator financieel beheerder gemeente •Vast bureau: evaluator financieel beheerder OCMW (indien geen vast bureau: OCMW-raad) •Relatie met secretaris •Secretaris is bevoegd voor dagelijks personeelsbeheer 5 -

6 VVSG - Vorming •Vormingsreglement •Vormingsverantwoordelijke  Lokaal bestuur besteedt meestal veel aandacht aan vorming (langetermijnperspectief) 6 -

7 VVSG - Evaluatie •Specifieke evaluatieprocedure •OCMW •Oud: OCMW-raad op basis van extern rapport en verslag vast bureau (of voorzitter) •Nieuw: vast bureau (of OCMW-raad) o.b.v. van extern rapport •Gemeente •Oud: bijzondere GR-commissie o.b.v. extern rapport en verslag college •Nieuw: evaluatiecomité (college + voorzitter GR) o.b.v. extern rapport •Extern rapport op basis van: •evaluatiegesprek tussen externe deskundigen en functiehouder •onderzoek over functioneren met betrokkenheid: •leden managementteam •OCMW-voorzitter/burgemeester én voorzitter gemeenteraad •Zie handleiding op VVSG-website 7 -

8 VVSG - Ontslag •Voor statutairen geldt principe van vaste benoeming: ontslag statutaire personeelsleden is beperkt tot volgende gevallen 1.Ontslag wegens onregelmatige aanstelling 2.Ontslag zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding •Wegens niet (meer) voldoen aan functievereisten (bijv. nationaliteit, fysieke bekwaamheid) •Ontslag wegens onwettige afwezigheid (na 10 dagen) •Als gevolg van burgerlijke of strafwetten 3.Ontslag na negatieve evaluaties 4.Bij vrijwillig ontslag: vertrekdatum in onderling akkoord 5.Pensionering 6.Tuchtmaatregel •Voor contractanten geldt ontslagvrijheid •Mits opzegtermijn of verbrekingsvergoeding •Te motiveren 8 -

9 VVSG - Salaris, toelagen en vergoedingen •Salaris op basis van inwonersaantal (negen klassen) 1° besturen tot 6.000 inwoners 2° besturen van 6.001 tot 15.000 inwoners 3° besturen van 15.001 tot 20.000 inwoners 4° besturen van 20.001 tot 25.000 inwoners 5° besturen van 25.001 tot 35.000 inwoners 6° besturen van 35.001 tot 50.000 inwoners 7° besturen van 50.001 tot 80.000 inwoners 8° besturen van 80.001 tot 150.000 inwoner 9° besturen van meer dan 150.000 inwoners •Begin- en eindschaal: spreiding over 15 jaar •Financieel beheerder OCMW 97,5% van salaris financieel beheerder gemeente •Geen recht op toeslag voor overuren, toeslag voor nacht- en weekendprestaties, permanentietoelage •Sommige toelagen enkel mogelijk voor bepaalde, hogere functies •managementtoelage (maximum 8%): enkel voor (personeels)leden managementteam na uitstekende prestaties en realisatie doelstellingen •mandaattoelage (maximum 5%): enkel voor mandaatfuncties op A-niveau, B-niveau of als secretaris of financieel beheerder •Salariscomplement cumulatie functie gemeente-OCMW •Project functieweging en verloning 9 -

10 VVSG - Arbeidsduur - grenzen •Maximum 11 uur/dag •Minimum 11 uur opeenvolgende rust/24 uur •Recht op ½ uur rust na 6 uur arbeid •In principe zondagsrust •Recht op weekendrust (35 uur aaneensluitend) •Inhaalrust binnen 14 dagen voor wie toch op zondag werkt (als dat wettelijk toegelaten is) •In principe nachtrust (tussen 20 uur en 6 uur) •Beschermingsmaatregelen voor wie gewoonlijk ‘s nachts werkt •Gemiddeld maximum 38 uur/week, te behalen over referteperiode van 4 maanden •Absoluut maximum van 50 uur/week •Geen beperking prestatieregime meer op basis van inwonersaantal (wijziging besluit 21 december 2007) 10 -

11 VVSG - Verloven en afwezigheden 1.Jaarlijkse vakantie: tussen 30 dagen en 35 dagen OCMW’s: 26 dagen voor personeel OCMW-voorzieningen 2.Feestdagen: 14 OCMW’s: 11 dagen voor personeel OCMW-voorzieningen 3.Socialezekerheidsregeling vastbenoemde medewerkers •Ziekteverlof: 21 werkdagen per jaar, overdraagbaar •Bevallingsverlof en opvangverlof, met behoud van loon •Disponibiliteit (facultatief) •Wegens verdwijnen van functie •Wegens ziekte of invaliditeit 4.Gelijkschakeling statutairen en contractanten •Omstandigheidsverlof voor begrafenis, geboorte… •Dienstvrijstellingen: verplicht & facultatief •Onbetaald verlof (facultatief) 20 werkdagen/jaar + 2 jaar/loopbaan •Politiek verlof •Vakbondsverlof •Deeltijds werken: facultatief ! Financieel beheerder heeft geen recht op loopbaanonderbreking, tenzij voor palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, ouderschapsverlof 11 -

12 VVSG - Vervanging & waarneming •Gewestelijk ontvanger •Oud: in besturen tot 5.000 inwoners en in gevallen bepaald door Vlaamse Regering •Nieuw: kan in gevallen bepaald door Vlaamse Regering [aanpassing B.V.R. 21 december 2007] •Vervanging secretaris en financieel beheerder •2 mogelijkheden •waarnemend secretaris of financieel beheerder aan te stellen door de raad •in spoedeisende gevallen door college/ vast bureau of OCMW-voorzitter indien geen vast bureau) => nadien bekrachtiging op de raad •een door de raad erkende waarnemer, binnen drie dagen aan te stellen door secretaris/ financieel beheerder voor maximum 60 dagen (1x verlengbaar) •Raad stelt verplicht waarnemer aan bij afwezigheid of verhindering > 120 dagen of bij vacature ambt 12 -

13 VVSG - Deontologie en onverenigbaarheden •Verbod op elke activiteit van personeelslid - zelf of via tussenpersoon - waardoor 1° de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld 2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt 3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast 4° een belangenconflict ontstaat •Verbod om vergoedingen, wedden, toelagen, presentiegelden of andere tegenprestaties ontvangen van rechtspersonen waarin personeelsleden het bestuur vertegenwoordigen (cf. artikel 27, BVR 19.01.2007 – AGB’s) •Geen daden van koophandel •Maar wel grondwettelijk recht op arbeid… •Verbod om te onderhandelen voor de vakbond – als afgevaardigde of technicus in bijzonder comité of hoog overlegcomité van gemeente (zelfde als OCMW) •Geen expliciet verbod om op te treden als vakbondsafgevaardigde of –technicus buiten onderhandelingsorganen gemeente, bijv. vakbondsafgevaardigde in bijzonder comité AGB of bijv. een personeelslid verdedigen bij het OCMW •Casus: financieel beheerder in AGB (arbeidsrechtbank Brugge) •Wie prestaties levert, moet daarvoor loon krijgen (tenzij het om vrijwilligerswerk gaat) •Men kan niet twee keer voor het zelfde werk betaald worden. => Ofwel levert FB prestaties voor AGB in hoedanigheid van FB (binnen 38-urenweek! ) en zal ander werk moeten wijken of door andere personeelsleden opgenomen moeten worden. Ofwel levert FB prestaties niet in hoedanigheid van FB en dan belet niets dat hij betaald wordt door AGB. 13 -

14 VVSG - Tucht •Aanstellende overheid = tuchtoverheid •Tuchtvergrijp •tekortkomen aan beroepsplichten •waardigheid ambt in het gedrang •overtreden rechtspositieregeling •Tuchtsancties •blaam •inhouding salaris •schorsing •ontslag •afzetting •Vlaamse Beroepscommissie voor tuchtzaken •vernietiging bij gegrond beroep; hervormingsrecht afgeschaft •Beroepscommissie kan tuchtoverheid onwettigheid laten herstellen •Beroep schorst uitvoering tuchtsanctie tot beslissing Beroepscommissie (dus bij ontslag: terug in dienst!) •Beslist binnen 60 dagen (termijn 2x verlengbaar) 14 -

15 VVSG - Tuchtprocedure 1.Tuchtoverheid stelt tuchtonderzoek in •Binnen 6 maanden na kennisname feiten •Tuchtprocedure wordt opgestart (verjaringstermijn gestuit) van zodra tuchtonderzoeker aangesteld wordt om tuchtonderzoek te voeren 2.Tuchtoverheid beslist tot (niet-)vervolging •Binnen 2 maanden na afronding tuchtonderzoek 3.Hoorzitting met betrokken personeelslid 4.Tuchtoverheid legt eventuele tuchtsanctie op •Binnen 2 maand na proces-verbaal hoorzitting 5.Beroep mogelijk bij Beroepscommissie voor Tuchtzaken •Binnen 30 dagen na tuchtsanctie Preventieve schorsing kan vanaf tucht- of strafrechtelijk onderzoek 15 -

16 VVSG - Gezamenlijke financieel beheerder gemeente en OCMW •OCMW: mogelijke invulling vanuit gemeente •Geen akkoord 2/3 OCMW-raad meer nodig •Inwonersgrens 20.000 inwoners weggevallen •Gemeente: mogelijke invulling vanuit OCMW •Inwonersgrens 20.000 inwoners weggevallen => Invulling OCMW-ambt vanuit gemeente is sinds 2013 gemakkelijker geworden 16 -

17 VVSG - Gezamenlijke financieel beheerder gemeente - OCMW: werkwijze •Beheersovereenkomst gemeente-OCMW (bevoegdheid raad beslist, uitvoerend orgaan voert uit) •Kader brede samenwerking tussen beide besturen •Terbeschikkingstelling financieel beheerder •Financieel beheerder gemeente werkt binnen zijn arbeidstijd ook voor OCMW •OCMW-raad stelt ambt niet open •Geen sollicitatieprocedure opstarten •Geen wijziging personeelsformatie OCMW •Personeelslid kan zich niet verzetten tegen gedeeltelijke overdracht werkgeversgezag, en door wettelijke basis ook niet tegen wijzigingen in werkomstandigheden (juridische analyse) •Geen onderhandelingen met de vakbonden vereist •Gemeente maakt afspraken met financieel beheerder wanneer hij voor gemeente werkt •OCMW maakt afspraken met financieel beheerder wanneer hij voor OCMW werkt •Salariscomplement mogelijk Voorbeeld beheersovereenkomst (met alles erin) op www.vvsg.be > personeel > samenwerking en verzelfstandigingwww.vvsg.be 17 -


Download ppt "Rechtspositie financieel beheerder Herentals, 18 september 2013 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG."

Verwante presentaties


Ads door Google