De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleids- en Beheerscyclus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleids- en Beheerscyclus"— Transcript van de presentatie:

1 Beleids- en Beheerscyclus
Aanzet tot een draaiboek voor de implementatie

2 Starters 2012 Algemene invoering: 1.1.2014
Minister kan voor welbepaalde besturen een andere datum bepalen ... als de raad daarmee instemt Raadsbeslissing MB

3 Starters 2012 Invoering op 1.1.2012 ??? Jaarrekening 2011
Wordt vastgesteld na Volgens NGB/NOB/NPB Meerjarenplan Wordt vastgesteld vóór Volgens BBC Budget 2012

4 Impact BVR Beleids- en Beheerscyclus
Impact op de volledige organisatie Strategisch planning Integratie sectorale plannen in de strategische planning Cultuurverandering Implementatie = project Projectleider, stuurgroep, projectplan ... Veranderingsmanagement Weerstand tegen veranderingen Sensibilisering, intern vormingsplan ...

5 Impact BVR Beleidsplanning Doelstellingen Actieplannen Verrichtingen
Financiële vertaling Budgettaire verwerking

6 Impact BVR Beleidsplanning Medewerking van: Proces beleidsplanning
Operationele diensten Ondersteunende diensten Personeelsdienst IT-dienst Centrale aankoopdienst (leveranciers) Financiële dienst Proces beleidsplanning

7 Impact BVR Organisatiebeheersing (ICS) Informatiebehoeften
Realisatie van doelstellingen en actieplannen Indicatoren Managementinformatie Kostprijsanalyse: kostensoorten, kostenplaatsen, kostendragers ... Deelbalansen en –resultatenrekeningen IRC ? Deelrapporten Subsidiërende entiteiten

8 Impact BVR Organisatiebeheersing (ICS)
Processen inzake kredietbewaking Formeel of informeel budgethouderschap Hoe regelt men de kredietcontrole Bevoegdheden en modaliteiten

9 Draaiboek Projectplan Organisatie EVA’s, IVA’s, budgethouderschap
beleidsdomeinen

10 Draaiboek Vorming over:
Beleidsplanning en –evaluatie Organisatiebeheersing Beleidsrapporten Aanschaffing budgetterings- en boekhoudsoftware Wetgeving overheidsopdrachten Opleiding

11 Draaiboek Opmaak boekhoudplan Rekeningstelsels Indicatoren
Algemeen rekeningenstelsel: kosten- en opbrengstsoorten Beleidsvelden: Beleidsitems: informatiebehoeften (kostenplaatsen ...) Beleidsdomeinen: politieke keuze, autorisatie, organisatie Deelrapporten Andere analytische velden Indicatoren Kredietbewaking Verantwoordelijkheden Modaliteiten

12 Draaiboek Opmaak meerjarenplan Strategische nota 2012-2013
Financiële nota Het financieel doelstellingenplan De staat van het financieel evenwicht Verwerking verrichtingen boekjaar 2011 Geraamd resultaat boekjaar 2011 Vastleggingen van investeringen budget 2011

13 Draaiboek Opmaak meerjarenplan Toelichting bij het meerjarenplan
Omgevingsanalyse Financiële risico’s Overzicht van alle beleidsdoelstellingen Interne organisatie Organogram, personeelsbestand ... Financiële vaste activa Fiscaliteit Financiële schulden

14 Draaiboek Opmaak meerjarenplan Gemeenten:
Meerjarenplan BBC komt in vervanging van: Algemeen beleidsprogramma Meerjarig financieel beleidsplan: Geen gebruik meer van prognoses Realistischer ramen Ramingen voor transacties i.p.v. voor verbintenissen Inclusief transacties als gevolg van lopende verbintenissen

15 Draaiboek Opmaak meerjarenplan OCMW’s:
Meerjarenplan BBC komt in vervanging van meerjarenplan NOB Gemeentelijke bijdrage: Bepaald bij consensus Is een opbrengst en geen tussenkomst in het resultaat In functie van financieel evenwicht

16 Draaiboek Opmaak budget 2012 Beleidsnota Financiële nota
Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijsten Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Ook investeringsenveloppe(s) voor niet-voltooide investeringen die vastgelegd worden 2011 Liquiditeitenbudget

17 Draaiboek Opmaak budget 2012
Aansluiting van het budget met het meerjarenplan? (art. 27 BVR) Toelichting bij het budget Wel detaillering per beleidsdomein Geen evoluties

18 Draaiboek Vorming: Opstellen waarderingsregels
Boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels Boekhoudkundige verrichtingen Opstellen waarderingsregels Opleiding gebruik boekhoudsoftware

19 Draaiboek Van oud naar nieuw Overname uit de “oude” boekhouding:
Gegevens inventaris, leningenbestand, derdenbestand Volgens indeling BBC Budgettaire gegevens: financiële rekeningen, vorderingen, schulden ... Opstellen beginbalans Geen afzonderlijk document Zero-based Invoeren weerslag lopende verbintenissen in nieuw boekjaar

20 Zie het niet als een last Zie het als een opportuniteit 


Download ppt "Beleids- en Beheerscyclus"

Verwante presentaties


Ads door Google