De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleids- en Beheerscyclus Aanzet tot een draaiboek voor de implementatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleids- en Beheerscyclus Aanzet tot een draaiboek voor de implementatie."— Transcript van de presentatie:

1 Beleids- en Beheerscyclus Aanzet tot een draaiboek voor de implementatie

2 2 Starters 2012 Algemene invoering: 1.1.2014 Minister kan voor welbepaalde besturen een andere datum bepalen... als de raad daarmee instemt Raadsbeslissing MB

3 3 Starters 2012 Invoering op 1.1.2012 ??? –Jaarrekening 2011 Wordt vastgesteld na 1.1.2012 Volgens NGB/NOB/NPB –Meerjarenplan 2012-2014 Wordt vastgesteld vóór 1.1.2012 Volgens BBC –Budget 2012 Wordt vastgesteld vóór 1.1.2012 Volgens BBC

4 4 Impact BVR Beleids- en Beheerscyclus Impact op de volledige organisatie –Strategisch planning –Integratie sectorale plannen in de strategische planning –Cultuurverandering Implementatie = project –Projectleider, stuurgroep, projectplan... –Veranderingsmanagement Weerstand tegen veranderingen Sensibilisering, intern vormingsplan...

5 5 Impact BVR Beleidsplanning Doelstellingen Actieplannen Verrichtingen Financiële vertaling Budgettaire verwerking

6 6 Impact BVR Beleidsplanning –Medewerking van: Operationele diensten Ondersteunende diensten –Personeelsdienst –IT-dienst –Centrale aankoopdienst (leveranciers) –Financiële dienst –Proces beleidsplanning

7 7 Impact BVR Organisatiebeheersing (ICS) –Informatiebehoeften Realisatie van doelstellingen en actieplannen –Indicatoren Managementinformatie –Kostprijsanalyse: kostensoorten, kostenplaatsen, kostendragers... –Deelbalansen en –resultatenrekeningen »IRC ? Deelrapporten –Subsidiërende entiteiten

8 8 Impact BVR Organisatiebeheersing (ICS) –Processen inzake kredietbewaking –Formeel of informeel budgethouderschap –Hoe regelt men de kredietcontrole –Bevoegdheden en modaliteiten

9 9 Draaiboek Projectplan Organisatie –EVA’s, IVA’s, budgethouderschap –beleidsdomeinen

10 10 Draaiboek Vorming over: –Beleidsplanning en –evaluatie –Organisatiebeheersing –Beleidsrapporten Aanschaffing budgetterings- en boekhoudsoftware –Wetgeving overheidsopdrachten –Opleiding

11 11 Draaiboek Opmaak boekhoudplan –Rekeningstelsels Algemeen rekeningenstelsel: kosten- en opbrengstsoorten Beleidsvelden: –Beleidsitems: informatiebehoeften (kostenplaatsen...) –Beleidsdomeinen: politieke keuze, autorisatie, organisatie Deelrapporten Andere analytische velden –Indicatoren –Kredietbewaking Verantwoordelijkheden Modaliteiten

12 12 Draaiboek Opmaak meerjarenplan Strategische nota 2012-2013 Financiële nota 2012-2014 –Het financieel doelstellingenplan –De staat van het financieel evenwicht Verwerking verrichtingen boekjaar 2011 –Geraamd resultaat boekjaar 2011 –Vastleggingen van investeringen budget 2011

13 13 Draaiboek Opmaak meerjarenplan Toelichting bij het meerjarenplan –Omgevingsanalyse –Financiële risico’s –Overzicht van alle beleidsdoelstellingen –Interne organisatie Organogram, personeelsbestand... –Financiële vaste activa –Fiscaliteit –Financiële schulden

14 14 Draaiboek Opmaak meerjarenplan Gemeenten: –Meerjarenplan BBC komt in vervanging van: Algemeen beleidsprogramma Meerjarig financieel beleidsplan:  Geen gebruik meer van prognoses  Realistischer ramen –Ramingen voor transacties i.p.v. voor verbintenissen Inclusief transacties als gevolg van lopende verbintenissen

15 15 Draaiboek Opmaak meerjarenplan OCMW’s: –Meerjarenplan BBC komt in vervanging van meerjarenplan NOB –Gemeentelijke bijdrage: Bepaald bij consensus Is een opbrengst en geen tussenkomst in het resultaat In functie van financieel evenwicht

16 16 Draaiboek Opmaak budget 2012 Beleidsnota –Doelstellingennota –Doelstellingenbudget –Financiële toestand –Lijsten Financiële nota –Exploitatiebudget –Investeringsbudget Ook investeringsenveloppe(s) voor niet-voltooide investeringen die vastgelegd worden 2011 –Liquiditeitenbudget

17 17 Draaiboek Opmaak budget 2012 Aansluiting van het budget met het meerjarenplan? (art. 27 BVR) Toelichting bij het budget –Wel detaillering per beleidsdomein –Geen evoluties

18 18 Draaiboek Vorming: –Boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels –Boekhoudkundige verrichtingen Opstellen waarderingsregels Opleiding gebruik boekhoudsoftware

19 19 Draaiboek Van oud naar nieuw –Overname uit de “oude” boekhouding: Gegevens inventaris, leningenbestand, derdenbestand Volgens indeling BBC Budgettaire gegevens: financiële rekeningen, vorderingen, schulden... –Opstellen beginbalans Geen afzonderlijk document Zero-based –Invoeren weerslag lopende verbintenissen in nieuw boekjaar

20 Zie het niet als een last Zie het als een opportuniteit


Download ppt "Beleids- en Beheerscyclus Aanzet tot een draaiboek voor de implementatie."

Verwante presentaties


Ads door Google