De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtspositiebesluit OCMW-personeel Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010 Katleen Janssens, stafmedewerker OCMW-personeel Piet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtspositiebesluit OCMW-personeel Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010 Katleen Janssens, stafmedewerker OCMW-personeel Piet."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtspositiebesluit OCMW-personeel Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010 Katleen Janssens, stafmedewerker OCMW-personeel Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling OCMW’s

2 VVSG - Uitgangspunt: OCMW-decreet Art. 104: 3 categorieën: Gemeenschappelijke functies Specifieke functies Personeel van specifieke diensten en voorzieningen en personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk in mededinging met andere marktspelers gebeuren rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken2 -27-7-2014

3 VVSG - 3 categorieën Gemeenschappelijke functie: functie die ook bij de gemeente bestaat Specifieke functies: functies die niet bij de gemeente bestaan + secretaris en financieel beheerder Voltallige personeel van specifieke diensten: van verplegende,verzorgende en dienstverlenende instellingen of diensten die federaal of Vlaams genormeerd en gefinancierd worden En voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk in mededinging met andere marktspelers gebeuren rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken3 -27-7-2014

4 VVSG - Gemeenschappelijke functies OCMW volgt de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel Geen afwijkingsmogelijkheden Vraag blijft: wat maakt een functie gemeenschappelijk? (cf. vroegere toepassing art. 42 OCMW-wet) rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken4 -27-7-2014

5 VVSG - Specifieke functies RMW stelt rechtspositieregeling vast Bezoldiging, toelagen en vergoedingen: binnen minimale voorwaarden VR Andere personeelsaspecten: overname gemeentelijke rechtspositieregeling, maar binnen eventuele afwijkende minimale voorwaarden VR Dus: afwijkingsmogelijkheden OCMW worden bepaald door VR hoe meer de VR toelaat, hoe meer er mogelijk is als VR niets toelaat, volgt OCMW regeling gemeente rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken5 -27-7-2014

6 VVSG - Specifieke diensten RMW kan op gemotiveerde wijze afwijken van rechtspositieregeling gemeentepersoneel M.u.v. bezoldiging en salarisschalen Vlaamse regering kan afwijkingsmogelijkheden regelen Dus : afwijkingsmogelijkheid OCMW is principieel voorzien en hangt niet af van VR VR kan afwijkingsmogelijkheden wel inperken of uniformiseren rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken6 -27-7-2014

7 VVSG - Voorontwerp uitvoeringsbesluit (1) Twee grote onderdelen Alle OCMW-personeel: personeelsformatie, mandaatstelsel, aanwerving van personen met een arbeidshandicap Specifieke functies en/of specifieke diensten: alle andere aspecten rechtspositieregeling Niet van toepassing op artikel 60-ers rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken7 -27-7-2014

8 VVSG - Voorontwerp uitvoeringsbesluit (2) Specifieke functies: weinig afwijkingsmogelijkheden Specifieke diensten: afwijkingsmogelijkheden op het vlak van: Aanwervingsprocedures Bevorderingsprocedures Diplomavereisten Werkgelegenheidsmaatregelen en tijdelijke betrekkingen Invulling vormingsrecht/plicht Anciënniteiten en meenemen externe ervaring Ambtshalve herplaatsing om gezondheidsredenen, om functionele of persoonlijke redenen Enkele toelagen en vergoedingen (beperkt) Verloven en afwezigheden rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken8 -27-7-2014

9 VVSG - Geen afwijkingsmogelijkheden Proeftijd: evaluatie en gevolgen ervan Evaluatie: procedure én gevolgen (snellere doorgroei of niet, ontslagmogelijkheid of niet, …) Functionele loopbaan A-niveau (keuze A1a-A2a-A3a of A1a-A1b-A2a) Verschillende toelagen en vergoedingen rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken9 -27-7-2014

10 VVSG - Toelagen en vergoedingen Principe: zie gemeente OCMW kan enkel afwijken in negatieve zin (minder dan gemeente of niet toekennen als gemeente wel toekent), hier en daar kleine uitzondering rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken10 -27-7-2014

11 VVSG - Verloven en afwezigheden Voor specifieke diensten: strikt gereglementeerd en beperkter dan gemeenten Uitgangspunt: maximale afstemming op de zorgsector rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken11 -27-7-2014

12 VVSG - Overzicht 26 vakantiedagen (i.p.v. 30 - 35) 11 feestdagen (i.p.v. 14) Ziekteverlof, bevallings- en opvangverlof, omstandigheidsverlof (klein verlet), disponibiliteit: cf. gemeenten Deeltijdse prestaties, verlof voor opdracht, onbetaald verlof: eigen keuze OCMW, los van de gemeente Géén betaald verlof wegens overmacht voor opvang zieke inwonende familieleden (4 d) Enkel dienstvrijstelling voor kiesverrichtingen, borstvoeding op het werk en prenatale onderzoeken Géén dienstvrijstelling voor bloedgift, afstaan beenmerg etc., vrijwillige brandweer, civiele bescherming, Rood of Vlaams Kruis Eventuele andere dienstvrijstellingen kunnen enkel als gemeente ze ook voorziet en niet gunstiger dan gemeente rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken12 -27-7-2014

13 VVSG - Overgangsbepaling Elk personeelslid dat op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit een gunstigere regeling heeft m.b.t. vakantie- en feestdagen, behoudt die ten individuele titel voor de verdere duur van de loopbaan rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken13 -27-7-2014

14 VVSG - Vergelijking met private zorgsector Federale gezondheidssectoren (ROB-RVT-DVZ) 23 vakantiedagen (20 wettelijke + 3 CAO-dagen) 10 feestdagen + 11 juli als extra verlofdag ADV-regeling: zelfde als publieke sector Bijkomend verlof voor wie geen ADV heeft: vergelijkbaar met publieke sector Vlaamse zorgsectoren Kinderdagverblijven: 22 vakantiedagen (20 wettelijke + 2 CAO- dagen) BKO: 20 vakantiedagen Vrijstelling van prestaties met behoud van loon vanaf 45 jaar; bestaat niet in de publieke sector (wordt niet gefinancierd) rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken14 -27-7-2014

15 VVSG - Uitgangspunten VVSG Mikken op een regeling voor gans de sector om lokaal opbod van de vakbonden tegen te gaan Vergelijkingspunt is de private welzijnssector, niet de gemeentelijke rechtspositieregeling Problematiek beschikbaarheid personeel: stap vooruit zetten in vergelijking met huidige situatie op het terrein rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken15 -27-7-2014

16 VVSG - Standpunt VVSG over de tekst Goed punt: vergelijking met de sector waarin men actief is, zo niet prijzen we ons uit de markt, vooral wat betreft verloven en afwezigheden Zelfs met beperking van vakantie- en feestdagen behoudt het personeel een zeer gunstige rechtspositieregeling in vgl. met private zorgsector maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage richting 13 de maand, vaste benoeming voor statutairen, tweede pensioenpijler contractanten, verminderde prestaties, gezinsvriendelijkere werktijdregeling, bediendencontract voor de meeste verzorgenden Zwak punt: afwijkingsmogelijkheden te beperkt specifieke functies evaluatie toelagen en vergoedingen rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken16 -27-7-2014

17 VVSG - Standpunt vakbonden ACOD en VSOA: algehele afwijzing ACV-OD: 3 eisen: 30 vakantiedagen (wie ADV krijgt op 45 jaar valt op dat moment terug op 26) 14 feestdagen C3 voor verzorgenden rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken17 -27-7-2014

18 VVSG - Standpunt Vlaamse overheidsdelegatie Tekst voorgelegd aan comité C1 als onderhandelingsbasis Tussenvoorstellen: Facultatieve extra vakantiedagen (max. 30) of meer feestdagen (14) Verlof voor overmacht (opvang ziek gezinslid, max. 4 dagen) Extra leeftijdsdagen vanaf 45 jaar voor wie geen ADV heeft C2 voor verzorgenden na 4 jaar i.p.v. na 9 jaar Geen akkoord vakbonden, wél VVSG Wil dat sociale partners verder onderhandelen met het oog op een akkoord tussen VVSG en minstens 1 vakbond Ziet deze tekst als overgangsregeling: engagement sociale partners om te gaan naar een eigen rechtspositieregeling voor het zorgpersoneel rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken18 -27-7-2014

19 VVSG - Eigen rechtspositieregeling zorgpersoneel Publiek én privaat Vergt nieuw regelgevend kader (aanpassen OCMW- decreet, regelgeving m.b.t. sociaal overleg) Vergt nieuw onderhandelingsplatform: werkgevers + werknemers uit private + publieke sector Quid federale overheid? rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken19 -27-7-2014


Download ppt "Rechtspositiebesluit OCMW-personeel Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010 Katleen Janssens, stafmedewerker OCMW-personeel Piet."

Verwante presentaties


Ads door Google