De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RECHTSPOSITIEREGELING KRITISCH BEKEKEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "RECHTSPOSITIEREGELING KRITISCH BEKEKEN"— Transcript van de presentatie:

1 RECHTSPOSITIEREGELING KRITISCH BEKEKEN
Karel Bosmans Directeur P&O Virga Jesseziekenhuis Oktober 2007

2 Historiek: Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Artikel 116 §1 gemeentedecreet: Vlaamse Regering stelt de minimale voorwaarden vast voor de personeelsformatie, rechtspositieregeling en mandaatstelsel. Provinciedecreet van 9 december 2005 Artikel 112§1: idem gemeentedecreet Tuchtprocedure is reeds bepaald in besluit van Vlaamse Regering van 15 december 2006 (voor gemeenten) Regels van aanwerving en terbeschikkingstelling kabinets- en fractiepersoneel is ook reeds geregeld in besluit Vlaamse Regering van 12/1/2007 Invoering verplicht voor 1/1/2009 voor gemeenten en provincies.

3 Voornaamste krachtlijnen: (bron VVSG-website: Marijke Delange)
Opmerking: decreet is nog niet definitief goedgekeurd en kan dus nog gewijzigd worden. Meer HR in personeelsbeleid Personeelsbeleid op maat van de gemeente Eenvoudigere rechtspositieregeling Betere loon- en arbeidsvoorwaarden

4 1. Meer HR in personeelsbeleid:
Men kan bij werving en selectie rekening houden met de aard van de functie: vb. recruteren via de VDAB, de eigen website, het gemeentelijk infoblad, verenigingen voor allochtonen en/of in de regionale of de nationale pers: Bestuur hoeft niet éen en dezelfde wervingsprocedure te volgen maar kan kiezen in functie van het doelpubliek. Voor selectieprocedure kan men kiezen tussen praktische proeven, kennisproeven, psycho-sociale testen of een assessment center, naargelang de vereiste competenties.

5 1. Meer HR in personeelsbeleid (2)
Men kan kandidaten selecteren die niet over het vereiste diploma beschikken maar toch aantoonbaar competent zijn. De gemeente moet hiervoor een beroep doen op een extern erkend selectiebureau. Ook personeelsleden met een arbeidscontract kunnen voortaan promotie maken. Contractanten kunnen voortaan ook herplaatst worden of een hogere functie waarnemen. Gemeenten kunnen voortaan kandidaten uit de privé-sector recruteren voor leidinggevende functies (waaronder ploegbaas of administratief hoofdmedewerker). Bevorderen naar het B-niveau is voortaan mogelijk. Er is geen bachelordiploma vereist, tenzij de wet het oplegt (bijv. boekhouder).

6 1. Meer HR in personeelsbeleid (3)
Anciënniteit is niet meer het enige doorslaggevende criterium voor bevordering. De gemeente kan competentietesten zwaarder laten wegen dan anciënniteit. Uitgebluste personeelsleden kunnen op eigen verzoek vragen om een lagere functie uit te oefenen, met een gunstige financiële regeling. Personeelsleden kunnen soepeler werkervaring opdoen bij een andere werkgever via verlof voor opdracht of het onbetaald verlof. Deeltijds werken kan ook op A- of B-niveau, tenzij de goede werking van de dienst in het gedrang komt.

7 2. Personeelsbeleid op maat van de gemeente
Uitvoeringsbesluit met dwingende minimale bepalingen voor alle besturen EN een tweede luik waarin besturen zelf kunnen bepalen welke maatregelen ze momenteel invoeren. Er zal een voorbeeld van minimale rechtspositieregeling uitgewerkt worden. De gewijzigde aanstellingsbevoegdheid (college of secretaris) is een tweede belangrijke pijler voor een personeelsbeleid op maat.

8 3. Eenvoudigere rechtspositieregeling
verschillen tussen statutairen en contractanten zijn al een stukje weggewerkt. De mogelijkheden inzake loopbaan en verlof werden gelijkgeschakeld, maar de verschillen inzake sociale zekerheid en ontslag blijven bestaan. De uiteenlopende soorten onbetaald verlof werden onder éen categorie samengebracht. De voorafbetaling van de wedde - wat administratief nogal wat werk geeft - werd niet verplicht opgelegd. Er moeten geen personeelsbehoeftenplannen of prestatiegegevens voorgelegd worden bij wijzigingen aan de personeelsformatie. Anciënniteiten worden voortaan aan 100% berekend. Het ziektekrediet van de vastbenoemde personeelsleden wordt in werkdagen uitgedrukt, om omzeilingen van het systeem tegen te houden.

9 3. Eenvoudigere rechtspositiereg. (2)
De secretaris (en niet de gemeenteraad) is voortaan bevoegd voor de functiebeschrijvingen. De secretaris (en niet het college) legt de individuele jaarwedde vast. De plaatsvervangingstoelage wordt afgeschaft en vervangen door de waarnemingstoelage. De gevaartoelage wordt vereenvoudigd. Versoepelde en meer sluitende evaluatieprocedure: bijv. ten minste één leidinggevende als evaluator, breder gamma aan opvolgingsmaatregelen (bijv. functioneringstoelage). Het recht en de plicht om vorming te volgen wordt niet meer in uren vastgelegd.

10 4. Betere loon- en arbeidsvoorwaarden
Minimale loonsverhoging voor wie naar een hoger niveau bevordert. Als de nieuwe wedde te laag uitvalt wordt een bevorderingscomplement toegekend. Extralegale voordelen kunnen voortaan. De secretarissen in gemeenten tot inwoners krijgen een loonsverhoging. De laagste lonen (E1) worden opgetrokken tot boven het gewaarborgd minimummaandinkomen dat in de privésector geldt. Enkele nieuwe maar facultatieve toelagen: mandaattoelage, functioneringstoelage, managementstoelage. Begrafenistoelage, toelage/inhaalrust voor overuren, toelage/inhaalrust voor nacht- en weekendwerk, permanentietoelage, gevaartoelage zijn gunstiger geregeld.

11 5. Detailweergave van verbeteringen: personeelsformatie:
Personeelsformatie bevat niet enkel statutairen maar ook COD en tijdelijke projecten. Bij salarisschalen worden geen benamingen meer opgelegd, vb. administratief mw (algemeen abstract kader). Alle betrekkingen zijn in principe toegankelijk via aanwerving (ook bevorderingsgraden)

12 5. Detailweergave van verbeteringen: aanwervingsvoorwaarden:
Dienstplichtwetten zijn geschrapt Voor functies op C4/C5 valt getuigschrift bestuursschool of attest van aanvullende opleiding als verplichting weg Advertenties: bestuur beslist zelf waar en hoeveel Laatstejaars kunnen toegelaten worden tot selectie (aanstelling pas als ze aan diplomavoorwaarden voldoen) Minstens 1/3e van jury is extern 1 of meer selectietechnieken (voorheen minstens 2). Preselectie wordt mogelijk Aanwervingsvoorwaarden secretaris en financieel beheerder versoepeld Verplichte aanwerving van 2% mw met arbeidshandicap: definitie is verruimd

13 5. Detailweergave van verbeteringen: loopbaan, verloven, evaluatie:
Art. 86 gemeentedecreet: dagelijks personeelsbeheer wordt opdracht van secretaris: aanvragen verloven, disponibiliteit, loopbaanonderbreking Mogelijkheid tot delegatie van bevoegdheid aan topambtenaren voor aanstelling, tucht, ontslag Geen verplichting om twee evaluatoren aan te duiden Negatieve gevolgen evaluatie: verkorte ev.periode mogelijk (minimaal 6 maanden) . Raad bepaalt beroepsinstantie (excl. raadsleden) Gevolgen evaluatie: mogelijkheid van financiële bonus: functioneringstoelage, managementtoelage.

14 5. Detailweergave van verbeteringen: Vorming:
Loskoppeling VTO van functionele looopbaan Geen minimum aantal VTO-uren meer bepaald VTO dient afgestemd te worden op competentiemanagement, veranderingsprocessen, enz.

15 5. Detailweergave van verbeteringen: proefperiode:
Proefperiode voor decretale graden voorzien Proeftijd kan voortijdig afgebroken worden door tussentijdse evaluatie. Duurtijd proeftijd minimaal 3 maanden voor statutairen

16 5. Detailweergave van verbeteringen: administratieve anciënniteiten:
Contractuelen bouwen ook niveau- en graadanc. Op Rechtstreeks nuttige ervaring in privésector of als zelfstandige kan ook voor adm. loopbaan gevaloriseerd worden (vb. funct. Loopbaan), maw voor schaalanc. Geen pro rata verrekening van adm. anciënniteiten Raad bepaalt welke periodes van onbezoldigde afwezigheid in aanmerking komen voor toekenning schaalanc.

17 5. Detailweergave van verbeteringen: bevordering:
Bestaande voorwaarden van salarisschaal (2e schaal funct. Loopbaan) en vorming (basisvorming en voortgezette vorming) vallen weg Raad bepaalt autonoom op welke wijze mw kunnen meedingen naar bevordering voor functie in hogere rang (of niveau): vb. van D naar C4/C5. Geen diplomavoorwaarden meer voor bevordering naar B-niveau Bevordering staat ook open voor contractuelen, mw in stand non-activiteit kunnen ook deelnemen aan bevorderingsproeven Raad kan ook bij bevordering voorzien in een proeftijd Raad kan maximale geldigheidsduur voor bevorderingsreserves voorzien Mogelijkheid van interne personeelsmobiliteit wordt voorzien Bevorderingstoelage: 62O EUR (D), 745 EUR © , 870 (B), 1240 (A) vanaf 1/1/2008 verplicht (ev. vanaf 1/1/2006)

18 5. Detailweergave van verbeteringen: mandaatstelsel:
Minimale duur voor decretale graden is 7 jaar

19 5. Detailweergave van verbeteringen: salaris:
Enkel verhoging salarisschaal niveau E (boven gewaarborgd minimuminkomen) Jaarsalarissen vastgesteld door hoofd personeel Diensten zelfstandigen kunnen ook meetellen voor geldelijke anc. Deeltijdse diensten voor 100% meetellen voor geld. anc. (verplicht vanaf 1/1/2008!!), ev. met terugwerkende kracht tot 1/1/2002 Sociale voordelen kunnen autonoom door bestuur bepaald worden (vb. GSM, laptop, bedrijfswagen) met respect voor fiscale wet. Plaatsvervangingstoelage wordt afgeschaft, enkel waarnemingstoelage blijft over. Overuurregeling, nachturen, zaterdaguren en zondaguren worden duidelijker omschreven Gevarentoelage wordt hervormd met onderscheid tussen sporadisch en permanente werkdruk of risico’s Permanentietoelage wordt hervormd: 2,01 EUR/uur Invoering functioneringstoelage: max. 5% geïndexeerd brutojaarsalaris bij uitstekende evaluatie Invoering managementtoelage: max. 8% geïndexeerd brutojaarsalaris bij uitstekende evaluatie van lid managementteam Premie hospitalisatieverzekering voor voltijdsen en minimaal halftijdsen volleidg ten laste van bestuur (verplicht) Ecovergoeding wordt afgeschaft

20 5. Detailweergave van verbeteringen/veranderingen: verloven en afwezigheden:
Minimaal 30 vakantiedagen (omstandigheidsverlof, kermisdagen en bijzondere feestdagen eventueel inbegrepen) Verplichte toekenning feestdag 11 juli. Verplichte toekenning 3 extra feestdagen bovenop de 10 wettelijke feestdagen). Ziekteverlof verplicht uit te drukken in werkdagen Deeltijdse prestaties bij ziekte is meermaals verlengbaar Afschaffing ziektekrediet bij aanvang van 666 dagen Afschaffing meeste disponibiliteitsverloven: enkel dispo wegens ziekte en dispo wegens ambtsontheffing (ontstentenis van betrekking) blijven mogelijk. Invoering stelsel van verlof voor deeltijdse prestaties Verplichte invoering vaderschapsverlof voor statutairen Invoering recht op 20 dagen onbetaald verlof per kalenderjaar. Afschaffing verlof zonder wedde voor ouderschap

21 6. Aandachtspunten en bemerkingen:
Timing invoering? Wat met OCMW-personeel? Wat met personeel hoofdstuk XII-verenigingen Welke autonomie heeft het bestuur wel en niet? De raden dienen zelf de regels uit het decreet te verwerken in de rechtspositieregeling van hun personeel. Hoe wordt het toezicht uitgeoefend? Wat is minimale rechtspositieregeling? Overgangsmaatregelen? Moet HR vastgelegd worden in een decreet? Hoe professioneel gaan besturen om met de HR-maatregelen die nu reeds mogelijk zijn? Hoe bereiden besturen zich voor om professioneel om te gaan met de nieuwe mogelijkheden op vlak van HR?


Download ppt "RECHTSPOSITIEREGELING KRITISCH BEKEKEN"

Verwante presentaties


Ads door Google