De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Onderhandelaarsakkoord. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofdlijnen Akkoord Focus op: Decentralisatie operaties (principes en proces)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Onderhandelaarsakkoord. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofdlijnen Akkoord Focus op: Decentralisatie operaties (principes en proces)"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Onderhandelaarsakkoord

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofdlijnen Akkoord Focus op: Decentralisatie operaties (principes en proces) Financiële verhoudingen Bestuurlijke verhoudingen en omgangsvormen Daarnaast beperkt aantal losse onderwerpen (Capita Selecta)

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inhoudsopgave Akkoord 1. Preambule 2. Profiel Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 3. Bestuurlijke verhouding, omgangsvormen en bestuurskracht 4. Vermindering regeldruk en controletoren 5. Financiële verhouding 6. Uitgangspunten voor concrete decentralisaties 7. Capita selecta 8. Slotbepalingen

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitgangspunten Bestuurlijke Uitvoering decentralisaties Autonomie in de uitvoering voor gemeenten Mogelijk uitvoering op bovengemeentelijk niveau bij decentralisaties Gemeenten kiezen zelf (gezamenlijke) uitvoeringsvorm Uitvoering kan per deelterrein verschillen, maar samenhang is wenselijk Gemeenten hebben (na duidelijkheid over taak en voorwaarden) jaar de tijd deze uitvoering vorm te geven Indien geen passende invulling na één jaar, bepaalt Rijk hoe het georganiseerd zal worden.

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Financiële verhouding Gemeentefonds: Accressystematiek Trap op, trap af hersteld vanaf 2012 (Cumulatief nominaal accres in 2015 van circa € 716 miljoen) Instapniveau niet het maximum, maar wel binnen de bandbreedte; FES en effect bezuinigingen blijven zoals geraamd.

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Financiële verhouding (2) Financieel-technische punten: Nadelige herverdeeleffecten van de decentralisaties worden beperkt tot maximaal 15 euro per inwoner per jaar Lokale lasten: gematigde ontwikkeling; geen verkleining belastinggebied Emu-saldo: gezamenlijke verantwoordelijkheid Rijk en gemeenten, geen eenzijdige boete Terugdringing specifieke uitkeringen

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Financiële verhouding (3) ‘Vuiltjes’ Regeerakkoord -Korting RUD’s van tafel; betreft 100 mln structureel -Afvalfonds: Rijk komt met sluitende aanpak voor producentenverantwoordelijkheid; betreft 115 mln structureel

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zware Onderhandelingen Overgebleven zorgpunt: effecten bezuinigingen SW sector en re- integratie: -690 mln in 2015 op re-integratie -650 mln structureel op Wsw Toezegging Rijk: -400 mln voor herstructurering sw-bedrijven -Onafhankelijke commissie -Gemeenten dienen plannen in; aan deze worden middelen toegekend -Na twee jaar objectief onderzoek naar eventuele aanvullende maatregelen en middelen Financiële tegemoetkomingen Rijk: Objectief onderzoek naar Macrobudget WWB 2011 Re-integratiemiddelen Wajong 122 mln structureel Uitvoeringskosten WnV 42 mln structureel 6.1 Werken naar vermogen (1)

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6.1 Werken naar Vermogen (2) Behaalde resultaten Uitstel jaar van invoering van 2012 naar 2013 Eerder beperken instroom WSW Vergaande ontschotting Loondispensatie uit I-deel bekostigen Brede inzet mogelijk loondispensatie Meer beleidsvrijheid bij verordeningsplicht Eigen verantwoordelijkheid bij vormgeving uitvoering (decentrale aanpak) Nieuw verdeelmodel vanaf 2014

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6.2 Decentralisatie delen AWBZ Tijdspad: –2013 nieuwe gevallen –2014 complete begeleiding Enkele resultaten Toezicht door de inspectie op huishoudelijke hulp en begeleiding vervalt Geen verticaal toezicht door Rijk Vrijheid voor gemeenten om schaal van uitvoering te kiezen Geen overheveling verzekerde rechten

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6.3 Jeugdzorg Fasering –Vanaf 2013 begeleiding Jeugd (uit AWBZ) –Vanaf 2014 – 2016 gefaseerde transitie Specifieke groepen –Vóór de zomer van 2011 onderzoek voor welke specifieke groepen specifieke maatregelen moeten worden getroffen Tijdelijke transitie-commissie voor jeugdbescherming en jeugdreclassering Ingeboekt besparingseffect van 80 mln in 2015 oplopend tot 300 mln vanaf 2017.

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Enkele resultaten: Vrijheid om regionale schaal te bepalen Beperkt toezicht en verantwoording Rekenregel, indexering Decentralisatie uitkering Gefaseerde invoering 6.3 Jeugdzorg (2)

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Financiën: Integrale uitvoeringskosten: onafhankelijk onderzoek naar vrijval + 55 mln structureel voor Jeugd en Begeleiding Jeugd: 64 mln invoeringskosten Jeugd: 90 mln structureel over van provincies vanaf 2016 Huishoudelijke Hulp: Indexatie van 2,38% ipv 1,5% (betreft 44 mln structureel) Hulpmiddelen en de inloopfunctie GGZ gedecentraliseerd zonder korting Toets door onafhankelijke instantie op over te hevelen bedragen Financiën Jeugd/ Begeleiding

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6.4 Ruimtelijk-economisch domein (1) Afspraken over rol van het Rijk in Ruimtelijk Economisch Domein –Rijk trekt zich terug uit Regionaal Economisch Domein Vooral procesafspraken met verdere uitwerking in deelakkoorden en convenanten Het Rijk, IPO, VNG en UvW voeren met elkaar bestuurlijk overleg over de actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6.4 Ruimtelijk-economisch domein (2) Krimp: het Rijk zal waar nodig regelgeving krimpbestendig maken Agenda Stedelijke Vernieuwing wordt door IPO en VNG samen met de grote steden en het Rijk opgesteld Wonen: Rijk en VNG stellen voor 1 juli 2011 een gezamenlijke agenda Wonen en Leefbaarheid op

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6.4 Ruimtelijk-economisch domein (3) BDU Verkeer en Vervoer “De BDU Verkeer en Vervoer wordt in lijn met het regeerakkoord overgeheveld naar de algemene fondsen. Tot het moment van afschaffing van de WGR+ wordt de huidige BDU-systematiek gehandhaafd.”

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6.5 Water Bestuursakkoord Water Doelmatig waterbeheer Doelmatigheidswinst in de waterketen Indirecte verkiezingen: uitstel naar 2014, voorbehoud Unie van Waterschappen

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Tot slot Disclaimer Tweede Kamer: Bij wijzigingen in wetstraject die de doelen achter en/of de uitvoerbaarheid van de decentralisaties in gevaar brengen, volgt overleg over de decentralisatie afspraken tussen Rijk koepel(s). art. 2 Financiële verhoudingswet geldt ook voor amendementen. Bij onvoorziene cumulatie van maatregelen voor specifieke doelgroepen treden overheden in overleg Overhedenoverleg: “Controlroom” voor voortgang decentralisaties

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen en opmerkingen (per onderwerp)

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Algemeen Profielen Bestuurlijke vormgeving decentralisaties Regeldruk

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Financiën

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Werken naar vermogen

23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jeugd

24 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begeleiding AWBZ naar Wmo

25 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overige onderwerpen


Download ppt "Presentatie Onderhandelaarsakkoord. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofdlijnen Akkoord Focus op: Decentralisatie operaties (principes en proces)"

Verwante presentaties


Ads door Google