De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3D’s Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3D’s Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 3D’s Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013

2 Programma  Inleiding  Overzicht stand van zaken  Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal en lokaal niveau  Discussie  Conclusie 3D’s

3 Inleiding  Waarom en doel van deze bijeenkomst 3D’s

4 Stand van zaken  Inleiding  Inventarisatie  Huidige en toekomstige taken gemeenten  Toekomstige verantwoordelijkheden Rijk en gemeenten  Tijdpad 3D’s

5 Inventarisatie Stellingen:  Ik heb een goed beeld van de taken die het Rijk gaat overdragen aan gemeenten  Decentralisatie is in het belang van decentrale overheden  Er ligt een heldere beleidsvisie van het Kabinet ten grondslag aan de wens om te decentraliseren 3D’s

6 Taken (langdurige) zorg voor en na (1) Huidige taak van de gemeenteToekomstige taken van de gemeente Voorzien in maatschappelijke ondersteuning als iemand wordt belemmerd in het meedoen in de samenleving Organisatie en uitvoering van de plicht tot hergebruik van goederen verstrekt in het kader van de huidige WMO Voorzien in persoonlijke verzorging van mensen Voorzien in begeleiding van mensen Voorzien in maatschappelijke ondersteuning van mensen zodat deze kunnen participeren Voorzien in huishoudelijke ondersteuning cq. Huishoudelijke hulp Verstrekken van persoonsgebonden budget 3D’s

7 Taken (langdurige) zorg voor en na (2) Huidige taak van de gemeenteToekomstige taken van de gemeente Verantwoordelijk voor het inrichten van de zorgstructuur, waaronder de inrichting van sociale wijkteams Clientondersteuning bij aanvraag van zorg, begeleiding of ondersteuning `Verantwoordelijk voor het vangnet inkomensondersteuning, ofwel via de Wmo- voorziening of via bijzondere bijstand. De landelijke regelingen verdwijnen. 3D’s

8 Verantwoordelijkheden, taken en beleidsruimte na de transitie GemeenteRijk Organisatie en uitvoering van (extramurale) ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen Intramurale zorg Na inwerkingtreding financieel verantwoordelijk Verantwoordelijk voor het stelsel van zorg en welzijn Toereikende financiële middelen Toezicht 3D’s

9 Taken Participatiewet voor en na (1) Huidige taken van de gemeenteToekomstige taken van de gemeente Verantwoordelijk voor de uitvoering van de samengevoegde regelingen WsW, Wajong en WWB inkomen Verantwoordelijk voor de ombouw van SW bedrijven en verplicht om beleid te maken voor het realiseren van beschut werk. De sociale partners zijn verantwoordelijk voor het vinden van de 125.000 banen uit het sociaal akkoord binnen de arbeidsmarktregio’s. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het matchen van de banen en de mensen met een arbeidsbeperking. 3D’s

10 Taken Participatiewet voor en na (2) Huidige taken van de gemeenteToekomstige taken van de gemeente Gemeenten worden verplicht om in een verordening de inzet van een aantal re- integratie instrumenten vast te leggen Verantwoordelijk voor de uitvoering van het armoedebeleid en de schuldhulpverlening en besteding participatiebudget Verantwoordelijk voor organisatie en uitvoering van tegenprestaties door mensen die recht hebben op een uitkering in het kader van de WWB 3D’s

11 Verantwoordelijkheden, taken en beleidsruimte na de transitie GemeenteRijk In hoofdlijnen verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de samengevoegde regelingen WsW, Wajong en WWB Inkomen. Nog steeds verantwoordelijk voor enkele zaken, hoofdzakelijk gericht op het algehele stelsel, de financiering en het toezicht. 3D’s Daarnaast ligt nog een aantal punten voor ter onderhandeling tussen gemeenten, sociale partners en het Rijk.

12 Taken Jeugdzorg voor en na (1) Huidige taken van de gemeenteToekomstige taken van de gemeente Jeugdgezondheidszorg (Wpg)Toegangstaken voor de geïndiceerde jeugdzorg Preventief jeugdbeleid (Wmo prestatieveld 2) Ambulante jeugdzorg Residentiele zorg Pleegzorg Crisishulp Justitieel kader: Jeugdbescherming en jeugdreclassering Advies- en meldpunt kindermishandeling 3D’s

13 Taken Jeugdzorg voor en na (2) Huidige taken van de gemeenteToekomstige taken van de gemeente Kindertelefoon Begeleiding en verzorging kortdurend verblijf (AWBZ) Zorg verstandelijk beperkte tot 18 jaar Jeugd-GGZ Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) 3D’s

14 Verantwoordelijkheden, taken en beleidsruimte na de transitie GemeenteRijk Op een laagdrempelige en herkenbare wijze jeugdhulp bieden Verantwoordelijk voor het stelsel Advies te geven over, het bepalen en het inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp Toereikende financiële middelen De toegang tot jeugdhulp in het gedwongen kader Toezicht Na de inwerkingtreding financieel verantwoordelijk 3D’s

15 Tijdpad gemeenten  Voor alle drie geldt dat zij 1 januari 2015 in werking treden.  December 2013: gemeenteraden stellen stappenplan en beleidsplan vast  Januari-oktober 2014: inkoopproces  Februari: vaststellen modelverordening VNG  Najaar 2014: vaststellen begroting 2015 3D’s

16 Actueel  Op 29 november heeft de VNG een resolutie aangenomen met grote meerderheid (meer dan 99%) waarin zij het Kabinet oproept de decentralisatie van de zorgtaken aan te passen: -verlaging van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en begeleiding -financiële compensatie voor overgangsrecht -borging van samenwerking met verzekeraars en inzet wijkverpleegkundigen in sociale wijkteams -en geen 5% van de persoonlijke verzorging naar gemeenten brengen. 3D’s

17 Voorstellen sprekers  Nationaal: Otwin van Dijk, Tweede Kamer  Provinciaal: Tonny van de Vondervoort, Provinciale Staten  Lokaal: Marco Florijn, Michiel van der Plas en Gerard Slotema 3D’s

18 Discussie 3D’s

19 Stelling 1 De decentralisaties redden de sociale infrastructuur van Nederland. 3D’s

20 Stelling 2 De wet- en regelgeving is te ver dichtgetimmerd om de decentralisaties echt te verbinden. 3D’s

21 Stelling 3 Zonder extra ondersteuning lukt het de gemeenten niet om de decentralisaties in samenhang met elkaar te zien. 3D’s

22 Stelling 4 Indien een of meerdere decentralisaties niet succesvol zijn, moet het ook omkeerbaar zijn (centraliseren). 3D’s

23 Stelling 5 De gemeente draagt een deel van haar regierol over aan het burgerinitiatief. 3D’s

24 Stelling 6 Inwoners mogen zelf al hun zorg inkopen (via PGB). 3D’s

25 Stelling 7 Toegang tot de jeugdzorg, Wmo en werk en inkomen gaat via één loket. 3D’s

26 Stelling 8 Decentraliseren loont. 3D’s

27 Stelling 9 Decentraliseren leidt tot de vorming van grotere gemeenten en grotere provincies. 3D’s

28 Stelling 10 In ruil voor een uitkering doe je drie dagdelen iets terug voor de samenleving. 3D’s


Download ppt "3D’s Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google