De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 mei 20111 Bestuursakkoord Water Flitscongres Lelykring, 7 mei 2011 Albert Vermuë.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 mei 20111 Bestuursakkoord Water Flitscongres Lelykring, 7 mei 2011 Albert Vermuë."— Transcript van de presentatie:

1 7 mei 20111 Bestuursakkoord Water Flitscongres Lelykring, 7 mei 2011 Albert Vermuë

2 Historie: start 2009 Verzoek aan waterschappen: 4 oktober ’09: Rijk € 100 mln ontlasten rijksbegroting zonder lastenstijging Aanbod Unie van Waterschappen 4 november ‘09 Kabinetsbesluit 11 december ’09: ‘1 april 2010 uitwerking gereed’

3 Storm-bod UvW: s amenhangend pakket o Ontlasten rijksbegroting: -€ 25 mln muskusratten -€ 75 mln HWBP o Ontvlechten bevoegdheden rijk-provincies-waterschappen: ‘ je gaat erover of niet’, tweelagenmodel. o Taakoverdracht, overdracht areaal naar waterschappen. o Samenwerking gemeenten en waterschappen in afvalwaterketen. o Samenwerking en opschaling waterschappen. 10 juli 20143

4 2010: veranderende omstandigheden Februarival Kabinet Balkenende MeiBrede heroverwegingen JuniSpoedwet 100 miljoen JuniVerkiezingen SeptemberRijksbegroting 2011 Oktoberbeediging Kabinet Rutte, Regeerakkoord NovemberHoe zaken verbinden: perspectief op bestuursakkoord 10 juli 20144

5 Regeerakkoord 2010 Forse bezuinigingen : Een deel van de rijkstaken naar waterschappen, te financieren uit efficiencywinst Storm (bijlage p.7). Het kabinet en de betrokken overheden komen tot een doelmatiger waterbeheer (p.30). Taken en bestuurlijke drukte: tweelagenmodel, je gaat erover of niet (p.5). Verkiezingen indirect via de gemeenteraden (p.5). 10 juli 20145

6 Opmaat naar Bestuursakkoorden Hoofdlijnenakkoord: principia, kaders voor decentralisatie Decentralisatie uitgewerkt in thema’s: Water: uitwerking in apart sectorakkoord, april 2011. Ruimte en economie: uitwerking in structuurvisie Infrastructuur en ruimte (juni 2011) en bestuursakkoord natuur (juni 2011). 10 juli 20146 Ruimte en economie I&M, EL&I Water I&M Hoofdlijnenakkoord BZK, FIN, AZ

7 18 maart 20117 Opzet Hoofdlijnenakkoord Preambule. Profielen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Bestuurlijke verhouding,omgangsvormen en bestuurskracht. Vermindering regeldruk en controletoren. Financiële verhouding. Uitgangspunten voor concrete decentralisaties + deelakkoorden. Capita selecta. Slotbepalingen. Totaal ca. 55 pagina’s. Witte donderdag: onderhandelaars akkoord getekend

8 18 maart 20118 Opzet Waterakkoord Preambule Heldere verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte Beheersbaar programma voor de waterkeringen Doelmatig beheer van de waterketen Werkzaamheden slim combineren Het waterschapsbestuur

9 Tekst Waterakkoord Heldere verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte o Heldere profielschets overheden; stevig profiel waterschappen. o Kaderstelling en toezicht door een bestuurslaag. o Vermindering plandrukte: schrappen nationaal en provinciaal waterplan; beheerprogramma waterschappen eens per 6 jaar. o Watertoets bij alle ruimtelijke plannen. o Operationele verantwoordelijkheden naar waterschappen:  Bestrijding muskus- en beverratten operationeel in 2011  Grondwaterbeheer binnen evaluatie waterwet 2014  Zwemwaterbeheer voorstellen in 2011  Vaarwegbeheer voorstellen in 2012 9

10 Tekst Waterakkoord Beheersbaar programma voor de waterkeringen Als antwoord op Ten Heuvelhof: o Financiele bijdrage rijk-waterschappen 50/50%, elk ruim 1.2 mld tot 2020  2011-2013 conform Spoedwet (81 mln/j).  daarna oplopend (2014 131 mln/j, vanaf 2015 181 mln/j). o Programmering  Naar analogie van MIRT: verkenningenfase, planfase, uitvoering  Grotere rol waterschappen in verkenning en planvorming  Uitvoering verantwoordelijkheid bij waterschap o Toetsing: 1x/12 jaar in continue proces, vernieuwd instrumentarium. o Overdracht beheer primaire keringen van RWS naar waterschappen. 10

11 Tekst Waterakkoord Doelmatig beheer van de waterketen Bevestiging afspraken Unie-VNG  Samenwerking in afvalwaterketen met besparingen 380 mln in 2020  Investeringsprogrammering  Uitvoering operationele taken  Mijlpalen benoemd Accent in de regio Kennisimpuls: kennisagenda, inzet topdeskundigen Leren van drinkwaterbedrijven Innovatie-impuls Wegnemen belemmerende regelgeving uiterlijk januari 2013 in procedure 11

12 Tekst Waterakkoord Werkzaamheden slim combineren o Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie HWBP (RWS-waterschappen). o Uniformering normering/verbetering secundaire keringen (STOWA- provincies-waterschappen). o Organisatie, expertise crisisbeheersing (RWS-waterschappen). o Verzamelen en ontsluiten van informatie (informatiehuis water). o Gegevensverkeer KRW, daarna uitbouwen. o Gezamenlijk meetnet, business case (RWS-waterschappen). o Inkoop en aanbesteding: verkenning op verschillende terreinen (RWS- waterschappen). o Kennis en onderzoek stroomlijnen. o Vergunningverlening en handhaving (RWS-waterschappen). o Belastingheffing en –invordering o HRM: onderwijs, mobiliteit. 12

13 Tekst Waterakkoord Het waterschapsbestuur Verkiezingen o Indirecte verkiezingen, met uitstel 2014, evaluatie. o Voorkeur Unie directe verkiezingen opgenomen als minderheidsstandpunt. Evaluatie waterschapswet o Belastingherziening, gezien de effecten van het HWBP voor waterschappen. o Vermindering van het aantal bestuurders in lijn met andere overheden. Fusies: geen taakstelling. Goedkeuring kostentoedeling door provincies geschrapt. 13

14 Besluitvorming 4 maart feitelijk onderhandelaarsakkoord Ondertekening.. o Relatie met hoofdlijnenakkoord: 21 april Financiele toelichting (Rijk-Unie) o Ook rijksbijdrage vastleggen t/m 2020 (1.217 miljoen) o Ondertekening door beide partijen Staatssecretaris informeert kamer: 22 april Feestelijke ondertekening: medio mei 10 juli 201414

15 Nu momentum benutten en aan het werk


Download ppt "7 mei 20111 Bestuursakkoord Water Flitscongres Lelykring, 7 mei 2011 Albert Vermuë."

Verwante presentaties


Ads door Google