De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal domein Van transities naar maatschappelijke transformatie Politiek beraad 11 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal domein Van transities naar maatschappelijke transformatie Politiek beraad 11 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal domein Van transities naar maatschappelijke transformatie Politiek beraad 11 december 2012

2 Aanleiding Politiek beraad en waar gaan we het over hebben?  Oorspronkelijk Politiek beraad Jeugdzorg. Nu brede invulling vier transities  Wijzigingen in decentralisaties door val kabinet, Lenteakkoord, regeerakkoord  Vanavond drie onderdelen: Algemeen, wat zijn de veranderingen Betekenis voor Almelo Rol en betrokkenheid raad

3 1. ALGEMEEN Afbakening

4 Waarom decentralisaties van rijk naar lokaal bestuur?  Van zorgafhankelijkheid naar eigen verantwoordelijkheid en regie  Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving  Doorbreken kokers  Zorgkosten

5 Context: waarom naar de gemeente

6 Hoofdlijnen Participatiewet (voorheen Wet Werk naar Vermogen)  Zo veel mogelijk reguliere arbeidsmarkt  Eén wet voor Wwb, Wsw en deel Wajong  Systeem van loondispensatie  Instroombeperkingen Wsw/Wajong  Re-integratie/begeleidingsbudget samenvoegen  Quotum bedrijven om 5 % arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

7 Hoofdlijnen Passend Onderwijs  Zo veel mogelijk regulier onderwijs  Zorgplicht schoolbesturen (passend aanbod)  Zorgplannen scholen en SWV  Afstemmen met gemeenten (minimale rol gemeente, geen bevoegdheden of doorzettingsmacht)

8 Hoofdlijnen Jeugdzorg  Zo veel mogelijk ontzorgen en normaliseren  Alle vormen van jeugdzorg gaan over (Jeugd GGZ, reclassering, jeugdbescherming, jeugdzorg+, ambulante jeugdzorg, LVG).  Niet huidig stelsel overnemen maar: - Inhoudelijke vernieuwing & inrichting van de hulp realiseren. - ‘Community based’ & sociale netwerk Eén gezin, één plan.  Beperkte beleidsvrijheid gemeente betreft toegang tot ondersteuning en zorg (huisarts, Raad voor de Kinderbescherming, kinderrechter).  Zorgplicht van gemeente voor jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.  Verplichte regionale samenwerking op verschillende onderdelen van de Jeugdzorg.

9 Hoofdlijnen Wmo/Awbz  Zo veel mogelijk oplossingen in het reguliere leven, minder dure zorg  Huishoudelijk Hulp  Decentralisatie huidige Awbz onderdelen Begeleiding en Verzorging  Uitvoering inkomensafhankelijk  Ingangsdatum 2015  Instroom dagbesteding 2014?  Compensatiefonds (Wtcg)

10 Maatschappelijk debat afwachten Hoofdlijnen en 16 miljard bezuinigen staan vast. Invulling zal zeker nog wijzigen  Politieke meningsvorming en debat  Lobby: G32, VNG, belangenorganisaties  Bestuursakkoord VNG

11 Waar zitten de verbindingen tussen de decentralisaties, waar liggen de kansen  Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving  Beleid en strategie afstemmen  Eén gezin, één plan, één regisseur  In de gezinnen werken vanuit dezelfde uitgangspunten en principes (geluksroute)  Slim organiseren toegang naar ondersteuning (dienstverleningsmodel)

12 2. BETEKENIS ALMELO Sociale Agenda 2020  Het Almelose ijkpunt  Invulling decentralisatieopgaven moeten bijdragen aan sociale stijging  Verbinding in werkprogramma 2015 van de Sociale Agenda 2020  Twee parallelle routes

13 Verbinding sociale agenda Stijgingsroute sociale agenda Decentralisatie Ondersteuning en VangnetJeugdzorg en Wmo WerkenParticipatiewet LerenPassend onderwijs

14 Betekenis voor Almelo Wmo/Awbz Omvang in € en aantallen cliënten per onderdeel Functie en aantallen cliënten 2012 Lineair berekend op basis van landelijke macrobudgetten en aantal inwoners Nederland en Almelo. 2015 Lineair berekend op basis van landelijke macrobudgetten en aantal inwoners Nederland en Almelo. HH (2950) 10 miljoen2,5 miljoen Begeleiding Awbz (1600) 17,6 miljoen12 miljoen Verzorging Awbz (2000+) 11,5 miljoen8,8 miljoen Fonds (Wtcg) (?) 7,6 miljoen4,4 miljoen Verschil46,30 miljoen27,7 miljoen (40% minder) Na uitvoering diverse saneringsmaatregelen in 2013/2014 door het rijk schatting -/- 50%

15 Betekenis voor Almelo Jeugdzorg Omvang in € en aantallen cliënten per onderdeel Almelo20112015 Verdeling op basis van landelijke macrobudgetten en aantal inwoners Nederland en Almelo. (1714) € 13 miljoen€ 10.5 miljoen Kosten Jeugdzorg in 2011 I&O research november 2012 Tussen € 14 en € 20 miljoen Verschil Tussen de 25 % en 48% minder

16 Risico’s Kunnen de gemeenten deze opdracht nog wel aannemen?  Compensatieplicht (Verschil politieke wens en juridische toetsing)  Beschikbare middelen (verdeelmodel)  Verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid  Extra zware opgave Almelo

17 Om alvast rekening mee te houden  We nemen de mensen iets af!  Dat geeft reactie  Druk op gemeente  Publieke opinie (pers)  Communicatiestrategie

18 Proces bijstellen voor 2013/2014 e.v.  Twentse samenwerking  Meer afstemmen JZ en Wmo  Nieuwe organisatie (één afdeling)  Lokale invulling  Nieuwe opdrachten aan gemeenten ( Afschaffen huishoudelijke hulp Wmo en inrichten compensatiefonds Wtcg)

19 3.BETROKKENHEID EN ROL RAAD Regulier traject  Beslis/informatiemomenten Twentse samenwerking (Informatie over proces, besluitvorming visienota’s, uitvoeringsplannen ! verantwoording)  Lokale invulling en besluitvorming (dienstverleningsmodel) Plusoptie  2013, periodiek (1 x per 2/3 maanden) een politiek beraad  Klankbordgroep raad. Ondersteuning door ambtelijk TransitieTeam (T-Team)

20 Vragen?


Download ppt "Sociaal domein Van transities naar maatschappelijke transformatie Politiek beraad 11 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google