De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transformeren en integreren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transformeren en integreren"— Transcript van de presentatie:

1 Transformeren en integreren
Decentralisatie jeugdzorg naar gemeenten Regio Nijmegen maart 2012

2 agenda Decentralisering, regionalisering en bezuiniging
Extra taken gemeenten, opschaling Jeugdzorg, waar gaat het om Traject regio Nijmegen, visievorming (wat) daarna organiseren (hoe) Waarom transformatie, samenhang en kansen en bedreigingen Visie: de uitgangspunten voor beleid en proces

3 Decentraliseren en regionaliseren
Decentralisering: jeugdzorg, functie begeleiding/AWBZ, wet werken naar vermogen, passend onderwijs. Verplichte regionalisering: RUD’s, regionalisering brandweer, waterketen, veiligheidsregio harde grenzen voor samenwerking, mobiliteit van stadsregio naar provincie. Bedrijfsvoering: ICT, afvalinzameling, inkoop, P&O (arbeidsmarkt, goed werkgeverschap), ingenieursdiensten.

4 Ontwikkeling gemeenten
Sterke toename taken op het terrein van zorg en welzijn (integraal en nabij) Zelfredzaamheid, kracht van de samenleving en meer regierol bij de overheid, kanteling WMO. Grote bezuinigingen:op bestaande taken en de nieuwe gedecentraliseerde taken. Naast regionalisering ook opschaling door samenwerking en herindeling gemeenten.

5 Jeugdzorg regio Nijmegen
Aantal cliënten: Jeugdzorg: 1200 Jeugdbescherming: 650 Jeugd GGZ: 3000 Jeugd licht verstandelijk gehandicapten: 500

6 Jeugdzorg regio Nijmegen
Financiën: Jeugdzorg: 30 miljoen Jeugd GGZ: 16 miljoen Jeugd lvg: 15 miljoen Totaal: 61 miljoen Aantal instellingen/organisaties: 25

7 Eerst visievorming Afgelopen maanden inzicht in de omvang en diversiteit van problemen en oplossingsrichtingen, met betrokken instellingen, overheden, en cliënten. (wat) Na afronding visievorming invullen van de vraag naar organisatie en proces. (hoe) De “wat” vraag is voor een groot deel beantwoord, we moeten nu de “hoe” vraag beantwoorden.

8 Waarom transformatie Voor de Jeugdzorg geldt dat er de afgelopen jaren diverse onderzoeken de revue zijn gepasseerd die forse kritiek uiten op het stelsel. De recente evaluatie van de wet op de jeugdzorg vormt de aanleiding voor de bundeling van regelingen rond jeugd en de decentralisatie naar de gemeenten. De bevindingen van de evaluatie kunnen als volgt worden samengevat: Problemen worden te laat gesignaleerd; Er wordt niet snel genoeg gehandeld, o.a. door de regeldruk; Er is sprake van opwaartse druk: te veel doorverwijzing naar zwaardere zorg, exporteren van problemen; Er is sprake van een sterke versnippering van de Jeugdzorg (financieel en inhoudelijk); Jaarlijks is er een forse toename van gebruik en kosten.

9 Samenhang met Wet Werken naar vermogen (WWNV)
Het gaat om het samenvoegen van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening), Wet Wajong (werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten), WWB (Wet werk en bijstand). De uitvoering ligt bij de gemeenten, in te voeren per 2013 Passend Onderwijs (PO) Passend onderwijs gaat over de zorgplicht van het onderwijs en het zo veel mogelijk bieden van hulp aan leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Ook aan deze operatie is een bezuiniging van 300 mln. op een totaal budget van 3,7 mld. euro gekoppeld. De uitvoering ligt bij de schoolbesturen, maar er is wel de verplichting tot samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen op het gebied van zorg in en om de school IQ-maatregel Het verlagen van de Intelligentiecoëfficiënt van 85 naar 70 zorgt ervoor dat er meer mensen op gemeentelijke begeleiding, zorg en ondersteuning zijn aangewezen. Decentralisatie cliëntondersteuning MEE per 2015 De cliëntondersteuning door MEE (ondersteuning voor mensen met een beperking) past volgens het kabinet ook prima in de Wmo en wordt daarom (na afronding decentralisatie AWBZ) gedecentraliseerd met als doel dat alle cliëntondersteuning met ingang van 2015 volledig bij de gemeenten is ondergebracht.

10 Kansen en bedreigingen
Uitvoering in samenhang met gemeentelijk beleid en bestaande sociale verbanden. Nabijheid staat centraal. Integrale aanpak. Echter: Jeugdzorg is nieuwe taak gemeente Voor “zware” gevallen zijn lokaal geen oplossingen Forse kortingen (10% bezuinigingen) Een nog steeds stijgende vraag Wetstraject moet nog starten, met onzekerheid over onderdelen van het takenpakket

11 Visie 1 De mensen in hun eigen woonomgeving staan centraal, waarbij we streven naar maximale zelfregie en zelfredzaamheid Bij de inrichting van de transformatie stellen we het belang van de mensen in de directe woonomgeving, ondersteund door de professionals die daar werken, boven het belang van instellingen en organisatiestructuren. De mate van zelfredzaamheid en beschikbaarheid van het eigen sociale netwerk is leidend voor de inzet van de ondersteuning en/of zorg.

12 Visie 2 We geven ruimte en vertrouwen aan professionals
We willen de uitvoerende professionals weer ruimte geven om beslissingen te nemen en vooral resultaten te boeken.

13 Visie 3 Compensatie in plaats van recht op zorg
Er is wat ons betreft straks niet langer sprake van een recht op zorg, maar van een plicht voor de gemeenten om te compenseren, waarbij de ondersteuning en/ of zorg steeds gericht is op zelfredzaamheid, participatie en maatwerk.

14 Visie 4 Uitvoering zo lokaal, zo licht en zo dichtbij mogelijk
Ondersteuning en hulp wordt zoveel als mogelijk dichtbij de mensen uitgevoerd, d.w.z. in gezinnen, op scholen, in de gezondheidscentra of via bredere lokale programma’s. We nemen de lokale situatie als uitgangspunt, niet de huidige organisatie van de zorg.

15 Visie 5 We werken integraal via het principe ‘één huishouden, één plan’ In elke situatie richten we ons op het ‘herstel van het gewone leven’ en brengen daarbij alle relevante leefgebieden van huishoudens in kaart. We brengen een integrale oplossing met behulp van één plan.

16 Visie 6 Collectief boven individueel
We geven de voorkeur aan het werken met collectieve oplossingen, we stimuleren de inzet er van en we maken gebruik van de creativiteit die in wijken en kernen aanwezig is.

17 Visie 7 Preventie voor curatie
We blijven investeren in preventie, met name preventieve methoden die effectiviteit hebben aangetoond. Het voorkomen van instroom in zware tweedelijnszorg is van grote waarde voor mensen en voor de hele samenleving.

18 proces Beleidsvorming en het implementatieproces worden in de Regio Nijmegen gezamenlijk opgepakt: ‘lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet’ We kiezen de regio als insteek voor de organisatie van het transformatieproces. We kiezen daarbij voor zoveel mogelijk lokaal maatwerk, maar houden de focus op het meest efficiënte en meest logische organisatieniveau van zorg en begeleiding.

19 Opdracht voor vervolg We formuleren een bestuursopdracht met als doel een gezamenlijk projectplan op te stellen, dat wordt vastgesteld door alle colleges in de regio. Randvoorwaarden die worden meegegeven: rekening houden met de geformuleerde uitgangspunten, in samenspraak werken met aanbieders en cliënten/cliëntorganisaties, in samenspraak met zorgkantoor, zorgverzekeraars en provincie tot aan de invoeringsdata, het nieuwe beleid is financieel duurzaam en sluitend, het nieuwe beleid kent samenhang met de andere ontwikkelingen als WWNV en Passend Onderwijs, er wordt gewerkt op basis van een helder projectplan en projectstructuur, het plan gaat vergezeld van een communicatieplan op waarbij de inhoud van de communicatie de stappen in het proces volgt: de communicatie vanuit de gemeenten is eenduidig en helder, op 1 januari 2013 moet organisatie van de AWBZ begeleiding staan en op 1 januari 2015 moet de organisatie van de Jeugdzorg staan. De cliënten die op het moment van de invoering ondersteuning of zorg ontvangen, zullen dat blijven ontvangen na de invoeringsdatum

20 Suggesties en vragen ?


Download ppt "Transformeren en integreren"

Verwante presentaties


Ads door Google