De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Inleiding Hoofdstuk 1. Recht een verzamelnaam voor het geheel van alle rechtsregels –recht heeft twee functies: a.ordenen van het menselijk gedrag b.geschilbeslechting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Inleiding Hoofdstuk 1. Recht een verzamelnaam voor het geheel van alle rechtsregels –recht heeft twee functies: a.ordenen van het menselijk gedrag b.geschilbeslechting."— Transcript van de presentatie:

1 1 Inleiding Hoofdstuk 1

2 Recht een verzamelnaam voor het geheel van alle rechtsregels –recht heeft twee functies: a.ordenen van het menselijk gedrag b.geschilbeslechting dit gebeurt door middel van gedragsvoorschriften (geboden en verboden) © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2

3 Rechtsregels normen die we belangrijk vinden voor een samenleving kenmerken van rechtsregels: –rechtsregels worden gesteld en gehandhaafd door de overheid –rechtsregels gelden in beginsel voor iedereen –rechtsregels gaan in het algemeen voor andere regels en normen © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl3

4 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl4 Rechtsbronnen rechtsbronnen: –de informatie bronnen van het recht (waar vindt ik recht?) de rechtsbronnen: 1.wet 2.jurisprudentie 3.Verdrag 4.gewoonterecht/ongeschreven recht

5 Wet ieder regeling van een daartoe bevoegd overheidsorgaan dat algemeen verbindende voorschriften bevat geschreven recht gemaakt door regering en parlement –lagere overheden maken ook “wetten” wetten van lagere overheden: – verordeningen (APV) © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl5

6 Jurisprudentie rechtspraak of het geheel van rechterlijke uitspraken rechters moet recht spreken, ook in die gevallen waarvoor geen wettelijke regel is of waarvoor een onvolledige regel is © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl6

7 Gewoonte recht ongeschreven regels: –gewoonten –gebruiken een rechter kan er rekening mee houden © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl7

8 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl 8 Recht Publiekrecht Privaatrecht Staatsrecht Bestuursrecht Strafrecht Belastingrecht

9 Publiekrecht & Privaatrecht publiekrecht organisatie van de overheid verhouding tussen overheid als zodanig en burgers verhouding overheden onderling privaatrecht regelt de rechtsverhouding tussen burgers onderling © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl9

10 Privaatrecht & Strafrecht privaatrecht regelt de rechtsverhouding tussen burgers onderling strafrecht het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen door de overheid strafbaar worden gesteld houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij een strafbaar feit en moet hij mogelijk als verdachte voor de rechter verschijnen © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl10

11 Formeel- en materieel recht formeelrecht procesrecht: –de regels die aangeven op welke wijze een proces moet worden gevoerd materieelrecht –de rechtsregels die rechten geven of verplichtingen opleggen © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl11

12 Wet in formele- en materiële zin wet in formele zin: –wet dat tot stand is gekomen in samenwerking tussen regering en 2e en 1e kamer (parlement) wordt wet genoemd wet in materiële zin –een regeling van een daartoe bevoegd orgaan dat algemeen verbindende voorschriften bevat bijvoorbeeld: verordening APV, AMvB © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl12

13 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl13 Rechterlijke organisatie de rechtspraak in Nederland is opgebouwd uit diverse instanties –Hoge Raad (1) –gerechtshof (5) –rechtbank (19)

14 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl14 Hoge Raad hoogste rechtscollege in Nederland arresten Hoge Raad zijn richtinggevend voor lagere rechters géén feitenrechter

15 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl15 Rechtbank rechtbanken zijn een onderdeel van de rechterlijke macht van Nederland –de rechterlijke macht onafhankelijk alle rechtzaken (civiel + straf) beginnen bij de rechtbank

16 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl16 Rechtbank Sector civiel Sector strafrecht Sector bestuursrecht Sector kanton Meervoudige kamer Kortgeding Meervoudige kamer Politierechter Civiele zaken Strafzaken

17 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl17 Kort geding een kort geding is een snelle civiele procedure –spoedeisend belang –voorlopige voorziening –vonnis is uitvoerbaar bij voorraad gewone procedure duurt meestal vrij lang

18 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl18 Relatieve competentie Civiele zaken –rechter woonplaats van de gedaagde Strafzaken –waar het strafbaar feit zich heeft voorgedaan –waar de verdachte woont of verblijft –waar de verdachte zich bevindt (art. 2 SV)

19 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl19 Beginselen burgerlijk procesrecht openbaarheid verplichte procesvertegenwoordiging (advocaat) –m.u.v. procedures bij sector kanton gedaagde bij een kort geding hoor en wederhoor lijdelijkheid van de rechter

20 Absolute competentie civiele rechter alle civiele zaken beginnen bij de sector civiel van de rechtbank uitz: sector kanton –alle arbeids- en huurzaken –agentuur, huurkoop of pacht –geldvorderingen tot € 5000 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl20

21 Welke strafrechter is bevoegd (absoluut competent)? misdrijven ernstige vergrijpen: –zware misdrijven: meervoudige kamer v/d rechtbank –lichte misdrijven: politierechter –maximaal één jaar gevangenisstraf overtredingen minder ernstige vergrijpen –sector kanton © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl21

22 Uitspraak strafrechter 1.vrijspraak: –het strafbare feit is niet bewezen 2.ontslag van rechtsvervolging –strafbare feit wel bewezen meer geen veroordeling dader geestelijk gestoord of noodweer 3.veroordeling van de verdachte © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl22

23 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl23 Straffen en maatregelen hoofdstraffen –gevangenisstraf (bij misdrijven) –hechtenis (bij overtredingen) –dienstverlening –geldboete bijkomende straffen –verbeurdverklaring, ontzetting uit rechten etc. maatregelen (bij niet strafbaarheid dader) –T.B.S. (Ter Beschikking Stelling)

24 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl24 Openbaar Ministerie officier van Justitie –vertegenwoordiger van het OM vervolging van strafbare feiten –vervolging: verdachte voor de strafrechter brengen –vervolgingsmonopolie seponeren –(voorwaardelijk) afzien van vervolging

25 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl25 Gerechtshof Rechtbank Hoge Raad cassatie hoger beroep

26 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl26 Hoger beroep bij hoger beroep wordt de hele zaak door het hof nogmaals bekeken slechts eenmaal mogelijk niet altijd hoger beroep mogelijk

27 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl27 Cassatie Hoge Raad kijkt of het hof het recht goed heeft toegepast Hoge Raad beoordeelt niet de feiten kan alleen bij de Hoge Raad

28 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl28 Bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen overheid en burger bezwaar –bestuurlijke heroverweging bij orgaan dat beslissing in eerst instantie genomen heeft beroep –bij sector bestuursrecht van de rechtbank hoger beroep –bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State


Download ppt "1 Inleiding Hoofdstuk 1. Recht een verzamelnaam voor het geheel van alle rechtsregels –recht heeft twee functies: a.ordenen van het menselijk gedrag b.geschilbeslechting."

Verwante presentaties


Ads door Google