De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl1 Internationaal privaatrecht, het EVO-verdrag en Rome II Week 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl1 Internationaal privaatrecht, het EVO-verdrag en Rome II Week 4."— Transcript van de presentatie:

1 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl1 Internationaal privaatrecht, het EVO-verdrag en Rome II Week 4

2 Deelgebieden •conflictenrecht, welk recht is van toepassing op een internationale rechtsverhouding •materieel recht – voorbeeld: Weens koopverdrag •bevoegdheid van rechters bij internationale (privaatrechtelijke) conflicten •erkenning en executie van vonnissen © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl2

3 Internationaal? •wanneer is een rechtsverhouding internationaal? –wanneer de partijen bij een rechtsverhouding woonachtig of gevestigd zijn in verschillende staten –in beginsel speelt nationaliteit geen rol •probleem: –welk recht is dan van toepassing? © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl3

4 Welk recht is van toepassing •partijen mogen zelf kiezen –arrest Alnati •hebben partijen niet gekozen dan regelt het EVO-V welk recht van toepassing is © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl4

5 Dwingend recht •Nederlandse rechter moet rekening houden met dwingend Nederlands recht (arrest Bredius) •Nederlandse rechter moet rekening houden met dwingend buitenlands recht (arrest Alnati) © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl5

6 Overeenkomsten •internationale koopovereenkomst –is in eigen verdrag geregeld; Weens Koopverdrag •internationale arbeidsovereenkomst –algemene beginselen (arrest Mackay II) –geregeld in EVO-V –art 6 en 9 BBA is dwingend recht (arrest Sørensen) © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl6

7 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl7 Structuur van het EVO-V •preambule: –“het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst” •art. 1 lid 1 EVO-V –verdrag is alleen bij internationale overeenkomsten van toepassing •art. 1 lid 2 t/m 4 EVO-V –wanneer het verdrag niet van toepassing is •art. 2 EVO-V –formeel toepassingsgebied

8 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl8 Wanneer is een overeenkomst international? •wanneer partijen woonachtig of gevestigd zijn in verschillende landen, of •wanneer de overeenkomst nauw verbonden is met een ander land •door rechtskeus kunnen partijen een overeenkomst niet internationaal maken

9 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl9 Partijen mogen kiezen •art. 3 EVO-V –rechtskeuze door partijen –vaak door algemene voorwaarden

10 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl10 Wanneer pp niet hebben gekozen •art. 4 lid 1 EVO-V –wanneer partijen niet hebben gekozen: –“het land waarmee zij het nauwst is verbonden“ •art. 4 lid 2 EVO-V –vermoeden van kenmerkende prestatie –arrest Jurgens van Heesch

11 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl11 Onroerende zaken •art. 4 lid 3 EVO-V –voor koop en huur •het recht van het land waar het onroerend goed is gelegen

12 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl12 Consumentenkoop I •art 5 EVO-V: –nuancering op de 2 hoofdregels van art 3 (wel gekozen) en art 4 lid 2 (niet gekozen) •levering van roerende lichamelijke zaken of diensten aan consument •wat is een consument? –“niet bedrijfs- of beroepsmatig”

13 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl13 Consumenten koop II •rechtskeus (art 5 lid 2) en geen rechtskeus (art 5 lid 3) •3 voorwaarden –voorstel uit ander land –consument heeft bestelling gedaan in ander land –consument naar ander land gereisd en reis is georganiseerd door wederpartij •voldaan aan voorwaarde: dwingende bepalingen van het land van de consument

14 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl14 Internationale arbeidsovereenkomst •art. 6 lid 1 EVO-V –uitzondering op de hoofdregel van art. 3 EVO-V (wel gekozen) –dwingende bepalingen gaan voor •art. 6 lid 2 EVO-V –uitzondering op de hoofdregel van art. 4 EVO-V (niet gekozen) a.waar gewoonlijk wordt gewerkt b.waar zich de vestiging van de werkgever bevindt

15 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl15 Dwingend Recht •art. 7 lid 1 EVO-V –rechter dient rekening te houden met het recht van een ander land, waar het geval nauw is verbonden (arrest Alnati) •art. 7 lid 2 EVO-V –rechter dient rekening te houden met zijn eigen dwingend recht (arrest Alnati)

16 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl16 Geldigheid van overeenkomsten •art. 8 EVO-V –fictie: –”het recht dat ingevolge dit Verdrag toepasselijk zou zijn” –van belang bij de afweging of er een overeenkomst is of een zuivere l.o.i.

17 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl17 Cessie en subrogatie •cessie –het overdragen (verkopen) van een vordering •subrogatie –de nieuwe crediteur neemt alle rechten en vorderingen met betrekking tot een bepaalde schuld over van de oorspronkelijke crediteur –bijvoorbeeld: verzekeringen

18 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl18 Internationale niet- contractuele verbintenissen •rechtsgrond voor schadevergoeding in het algemeen: a.overeenkomst, wanprestatie b.onrechtmatige daad c.ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming en precontractuele verhoudingen •onderscheid: –onrechtmatige daad wanprestatie

19 Rome II •conflictenregels voor het bepalen van het toepasselijke recht op: –onrechtmatige daad (art. 4 t/m 9) –onrechtvaardige verrijking en onverschuldigde betaling (art. 10) –zaakwaarneming (art. 11) –aansprakelijkheid uit precontractuele verhoudingen (art. 12) © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl19

20 © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl20 Internationale onrechtmatige daad II •materieel recht –nationaal •Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad •lex loci delicti •arrest COVA •arrest Schulte- Deutag –europees •Rome II •lex loci damni •formeel recht –EEX-VO (Brussel II) •Art. 5 sub 3 EEX-VO

21 Internationale onrechtmatige daad •in Nederland geregeld in de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad –arrest COVA –arrest Schulte-Deutag –gaat uit van de lex loci delicti •Europees –Rome II © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl21

22 Europese onrechtmatige daad Rome II •het toepasselijke recht moet worden bepaald volgens de plaats waar de schade zich voordoet –gaat uit van het beginsel lex loci damni, •Rome II is een verordening © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl22

23 Europese onrechtmatige daad Rome II •algemene regeling onrechtmatige daad geregeld in art 4) •specifieke regelingen OD –productaansprakelijkheid (art. 5) –oneerlijke concurrentie (art. 6) –milieuschade (art.7) –intellectuele eigendomsrechten (art. 8) –collectieve actie arbeidsconflicten (art. 9) © mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl23


Download ppt "© mr. J. Keizer 2008www.BedrijfenRecht.nl1 Internationaal privaatrecht, het EVO-verdrag en Rome II Week 4."

Verwante presentaties


Ads door Google