De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V. DISTRIBUTIE Vormen van distributie (algemeen): Vormen van distributie (algemeen): - concessie (distributorship): concessionaris koopt zelf en verkoopt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V. DISTRIBUTIE Vormen van distributie (algemeen): Vormen van distributie (algemeen): - concessie (distributorship): concessionaris koopt zelf en verkoopt."— Transcript van de presentatie:

1 V. DISTRIBUTIE Vormen van distributie (algemeen): Vormen van distributie (algemeen): - concessie (distributorship): concessionaris koopt zelf en verkoopt door; bepaalt in beginsel zelf prijs - leeft van prijsverschil - agentuur (commercial agency): agent koopt of verkoopt in naam van en voor rekening van principaal (zie verder « echte » agentuur tgo. andere); principaal bepaalt prijs - leeft van commissie op (ver)koop - variante: commissionair (in eigen naam voor rekening van principaal) - occasionele makelaar of vertegenwoordiger - handelsvertegenwoordiger = werknemer met een arbeidsovereenkomst (krijgt loon plus ev. commissie)

2 V. DISTRIBUTIE CONCESSIE Algemene kenmerken: een (door)verkoopconcessie + aankoopverplichtingen concessiehouder + verkoopverplichtingen concessiegever + ev. verplichtingen i.v.m. de doorverkoop en de marketing Algemene kenmerken: een (door)verkoopconcessie + aankoopverplichtingen concessiehouder + verkoopverplichtingen concessiegever + ev. verplichtingen i.v.m. de doorverkoop en de marketing IPR - conflictregel: IPR - conflictregel: - geen aparte categorie > toepassing verwijzingsregel contracten; in beginsel verblijfplaats concessionaris - meermaals dwingende regels van de plaats van distributie, bv. Belgische concessiewet van 1961 (geldt voor concessies op Belgisch grondgebied) Materieel recht: Materieel recht: - geen uniform recht - nationaal recht: meestal algemeen contractenrecht + sommige bijzondere regels

3 V. DISTRIBUTIE CONCESSIE Inhoud concessie-overeenkomst - drafting (onder voorbehoud van strijdigheid met mededingingsrecht, zie verder) Inhoud concessie-overeenkomst - drafting (onder voorbehoud van strijdigheid met mededingingsrecht, zie verder) - Partijen. Wat bij personele veranderingen ? - Toegekend productengamma ? Nieuwe producten ? - Territorium. Exclusiviteit ? Mag concessiegever zelf rechtstreeks verkopen ? - Verkoop concurrerende producten tijdens concessie - Niet-concurrentie na beëindiging concessie - Confidentialiteitsverplichtingen - Plichten m.b.t. reclame en promotie - Bepalingen betreffende modaliteiten (door)verkoop; ev. bepaling verkoopprijzen ?

4 V. DISTRIBUTIE CONCESSIE Inhoud concessie-overeenkomst - drafting (vervolg) Inhoud concessie-overeenkomst - drafting (vervolg) - Regels m.b.t. aankoopprijzen - Afnamekwota ? - Plichten m.b.t. aanleg voorraad, naverkoopdienst, … - Duur concessie: bepaalde duur, onbepaalde duur & lengte opzeggingstermijn; gronden voor onmiddellijke beëindiging - Gevolgen beëindiging - Rechtskeuze, forumkeuze Dwingende bepalingen betreffende beëindiging (nationaal recht), nl. Dwingende bepalingen betreffende beëindiging (nationaal recht), nl. - duur v/d opzeggingstermijn (Belgische wet: vage norm) - vergoedingen na beëindiging: clienteelverg.; verg. veroorzaakte kosten.

5 V. DISTRIBUTIE FRANCHISING Algemene kenmerken: Algemene kenmerken: - Concessie voor verkoop of levering van diensten onder het merk of naam van de franchisegever; met exploitatie van intellectuele rechten (inb. know- how) en/of commerciële & technische dienstverlening door franchisegever (ook collectieve promotie, enz.); - Varianten: enkel verkoop van door franchisegever geleverde goederen c.q. fabricage onder merklicentie (zie verder hfdst. Technologiecontracten) - Al dan niet territoriaal exclusief; - Franchisegever wordt vergoed met intredegeld en/of royalties of periodieke vergoedingen. IPR - conflictregel: nauwste band (?); ev. nationale voorrangsregels IPR - conflictregel: nauwste band (?); ev. nationale voorrangsregels Materieel recht: Materieel recht: - In B. enkel wet 19-12-2005 op precontractiele informatieplicht - Internationaal: ICC modelcontract

6 V. DISTRIBUTIE MEDEDINGINGSRECHT Europees mededingingsrecht. Europees mededingingsrecht. Basisregels: Art. 101 v. VWEU (voorheen 81 v. EG-verdrag) Basisregels: Art. 101 v. VWEU (voorheen 81 v. EG-verdrag) (1) verbod handelsbeperkende afspraken of afgestemde gedragingen (2) ook automatisch nietig (3) behalve onder bepaalde voorwaarden ev. uitgewerkt bij Verordening): - - bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der producten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang, - - mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt - - enkel onmisbare beperkingen - de mededinging niet voor voor een wezenlijk deel van de betrokken producten wordt uitgeschakeld - mits niet de mededinging niet voor voor een wezenlijk deel van de betrokken producten wordt uitgeschakeld

7 V. DISTRIBUTIE MEDEDINGINGSRECHT Europees mededingingsrecht en nationaal mededingingsrecht: Hervorming sedert 1 mei 2004 (Verordening 1/2003). Europees mededingingsrecht en nationaal mededingingsrecht: Hervorming sedert 1 mei 2004 (Verordening 1/2003). Verhouding nationaal/europees Materieel recht (zie art. 3 Vo. 1/2003) Verhouding nationaal/europees Materieel recht (zie art. 3 Vo. 1/2003) - nationaal mededingingsrecht aangepast aan EU-mededingingsrecht - nationaal mededingingsrecht speelt alleen nog rol voor inbreuken zonder merkbare invloed op de handel Bevoegdheden instellingen: in beginsel parallel (art. 4 & 5 Vo. 1/2003) Bevoegdheden instellingen: in beginsel parallel (art. 4 & 5 Vo. 1/2003) - Nationale mededingingsautoriteiten hebben volle bevoegdheid op te treden (ook om art. 101 (3) VWEU toe te passen) - Europese Commissie kan zaak aan zich trekken en zelf optreden - “Europees Competitienetwerk” (ECN) van samenwerking EU/nationale

8 V. DISTRIBUTIE MEDEDINGINGSRECHT Afschaffing kennisgeving aan Eu.Commissie (zie art. 1 Vo 1/2003): Afschaffing kennisgeving aan Eu.Commissie (zie art. 1 Vo 1/2003): - Eu.Commissie geeft géén negative clearance meer (wel kan ze ambtshalve een verklaring van niet-toepasselijkheid van art. 101 afleggen, art. 10 Vo. 1/2003) - Nationale mededingingsautoriteiten kunnen geen bindende clearance geven. Europees mededingingsrecht: uitzonderingen op het verbod van 101(1) Europees mededingingsrecht: uitzonderingen op het verbod van 101(1) “De minimis”-regel. Afspraken worden vermoed niet in strijd te zijn met art. 101 wanneer ze: “De minimis”-regel. Afspraken worden vermoed niet in strijd te zijn met art. 101 wanneer ze: 1° ondernemingen betreffen van < 250 werkn. en 40 milj. € omzet; 2° of verticale overeenkomsten waarbij aandeel op relevante markt < 15 % en die niet onder het verbod vallen van art. 4 van de groepsvrijstelling (zie verder). 3° e.a.

9 V. DISTRIBUTIE MEDEDINGINGSRECHT Europees mededingingsrecht: Uitzonderingen op het verbod van 101(1) Europees mededingingsrecht: Uitzonderingen op het verbod van 101(1) Vrijstelling van 101 (3) VWEU: Vrijstelling van 101 (3) VWEU: - Individuele vrijstellingen afgeschaft sedert 1 mei 2004 (onderneming moet zelf risico afwegen of voorwaarden van 101 (3) voldaan zijn) - Groepsvrijstellingen bij Verordening of nationaal - Op gebied van “verticale overeenkomsten” sedert 2000 één algemene Verordening (Vo. 2790/1999) en nog een bijzondere voor autodistributie. - Voorwaarden groepsvrijstelling: - 1° aandeel op relevante markt < 30 % (relevant: gedefinieerd in art. 9) - 2° overeenkomsten die volledig buiten vrijstelling vallen: art. 4 (hardcore verboden) - 3° clausules die niet vrijgesteld zijn: art. 5 - Individuele intrekking vrijstelling mogelijk (art. 6 en 7)

10 V. DISTRIBUTIE AGENTUUR Algemene kenmerken handelsagentuur: Algemene kenmerken handelsagentuur: - Zelfstandige - Bemiddelen en ev. sluiten contracten in naam van principaal (bij commissie-overeenkomst : in eigen naam voor rekening van principaal) IPR - conflictregel: drie verhoudingen apart bekijken: IPR - conflictregel: drie verhoudingen apart bekijken: - Interne verhouding (agentuurovereenkomst): ovk. op zich bekijken (Rome- I-Vo) - Vraag of handeling agent (door hel gesloten ovk.) inderdaad wordt toegerekend aan principaal - Vraag of agent zelf verplichtingen heeft jegens derde Materieel recht: Materieel recht: - EU Richtlijn 653/1986 harmonisatie handelsagentuur - Unidroit Conventie niet in werking

11 V. DISTRIBUTIE AGENTUUR EU Richtlijn 1986 harmonisatie handelsagentuur: EU Richtlijn 1986 harmonisatie handelsagentuur: - art. 1 toepassingsgebied: agentuur voor goederen (aankoop of verkoop) - Art. 3 verplichtingen agent - Art. 4 verplichtingen principaal - Art. 5 dwingend karakter - Art. 7 en 8 Voor welke transacties provisie verschuldigd is (art. 9 Overloop- bepaling) - Art. 10-11 Nadere voorwaarde voor recht op provisie (een van beide voert uit of niet-uitvoering derde is schuld principaal) - Art. 12 rekening en verantwoording - Art. 13 Recht op schriftelijke overeenkomst

12 V. DISTRIBUTIE AGENTUUR EU Richtlijn 1986 harmonisatie handelsagentuur: EU Richtlijn 1986 harmonisatie handelsagentuur: - Art. 14 Beëindiging bij bepaalde duur - Art. 15 Onbepaalde duur: opzeggingstermijnen (zoniet vervangende vergoeding) - Art. 16 Beëindiging wegens wanprestatie of uitzonderlijke gronden - Art. 17 Bijkomende vergoedingen: (2) kliëntelevergoeding; (3) vergoeding voor kosten + uitzonderingen in Art. 18 (Art 17 en 18 dwingend) - Art. 20 Inperking niet-concurrentiebedingen Toepasselijkheid art. 101 VWEU ? Toepasselijkheid art. 101 VWEU ? - Bij « echte » agentuur (agent draagt niet het risico) vallen de beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de agent niet onder art. 101 - De beperkingen die aan de activiteiten van de agent in het algemeen worden opgelegd moeten wel getoetstw roden aan art. 101 VWEU.


Download ppt "V. DISTRIBUTIE Vormen van distributie (algemeen): Vormen van distributie (algemeen): - concessie (distributorship): concessionaris koopt zelf en verkoopt."

Verwante presentaties


Ads door Google