De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verordening Brussel I Week 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verordening Brussel I Week 5."— Transcript van de presentatie:

1 Verordening Brussel I Week 5

2 Opbouw Brussel I (EEX-Vo)
onderwerpen: bevoegdheid van rechters erkenning van vonnissen executie van vonnissen © mr. J. Keizer, 2008

3 Verschil tussen EVO-V en Brussel I
gaat om welk recht van toepassing is op een juridische verhouding tussen pp EVO-V is een verdrag Brussel I gaat om de bevoegdheid van rechters om conflicten tussen pp te beslechten Brussel I is een verordening © mr. J. Keizer, 2008

4 Drie hoofdregels waar procederen?
plaats waar de gedaagde woont (art. 2) art. 5 uitzondering op art. 2 (forum) keuze door pp voor een rechter art. 23 © mr. J. Keizer, 2008

5 Plaats waar de gedaagde woont Art. 2
eiser: persoon die de rechtszaak begint gedaagde: persoon tegen wie geprocedeerd wordt © mr. J. Keizer, 2008

6 Art 5 lid 1 bij verbintenissen uit overeenkomst:
“voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd” © mr. J. Keizer, 2008

7 Forumkeus door partijen
forumkeus door partijen (arrest Piscator) vrije rechtskeus (art. 23) maar… moet schriftelijk geldt niet voor een arbeidsovereenkomst, maar wél nadat een conflict is ontstaan art. 21 © mr. J. Keizer, 2008

8 Specifieke regels internationale onrechtmatige daad
internationale consumentenkoop internationale arbeidsovereenkomst onroerende zaken en huur kort geding (voorlopige voorziening) © mr. J. Keizer, 2008

9 Internationale onrechtmatige daad
“voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” (art. 5 lid 3) arrest Reinwater © mr. J. Keizer, 2008

10 Consumentenkoop (art. 15 ev)
vordering van consument tegen professionele verkoper: woonplaats van consument, of woonplaats/vestigingsplaats professionele verkoper © mr. J. Keizer, 2008

11 Internationale arbeidsovereenkomst (art. 18 ev)
geen forumkeus (rechter) vooraf mogelijk! werknemer kan werkgever aanspreken: voor het gerecht van de woonplaats van de werknemer, of voor het gerecht waar de werknemer gewoonlijk werkt wanneer niet vast te stellen is waar gewoonlijk wordt gewerkt: vestigingsplaats van de werkgever © mr. J. Keizer, 2008

12 Onroerende zaken en huur (art. 22)
voor het gerecht van de plaats waar de onroerende zaken zich bevinden © mr. J. Keizer, 2008

13 Kort geding (art. 31) via een kort geding kan altijd een voorlopige voorziening worden gevraagd, zelfs als de rechter van een andere staat bevoegd is. © mr. J. Keizer, 2008

14 Executie van vonnissen en arresten (art. 38 ev.)
een vonnis of arrest, gebaseerd op Brussel I, kan in elke lidstaat worden uitgevoerd groot gevaar!! niet verschijnen bij een rechtszaak aangespannen in een andere lidstaat, betekent in beginsel verstek, en kan wél in Nederland worden uitgevoerd © mr. J. Keizer, 2008

15 Arrest Baalpers de in Nederland gevestigde onderneming BOA eist betaling bij Nederlandse rechter o.g.v. art 5 sub 1 EEX (het huidige art. 5 lid 1 Brussel I) de in Frankrijk gevestigde onderneming verweert zich en stelt dat de Franse rechter bevoegd is vraag: is de Nederlandse rechter bevoegd o.g.v art. 5 sub 1 EEX-V? © mr. J. Keizer, 2008

16 Arrest Baalpers Brussel I criterium art 5 sub 1:
"voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd” EVO-V internationale overeenkomst? rechtskeus? (art. 3) duidelijke aanknopingspunten ? (art. 4 lid 1) kenmerkende prestatie?(art 4 lid 2) © mr. J. Keizer, 2008

17 Arrest Baalpers a. wat voor soort ovk?
koop ovk b. wat is kenmerkende verbintenis bij een koop ovk? Prestatie v/d verkoper c. waar is verkoper gevestigd? Nederland Dus Nederlands recht © mr. J. Keizer, 2008

18 Arrest Baalpers Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. art 5 sub 1 EEX-V (Brussel I) d. waar moet volgens Nederlands recht worden betaald ? art. 6: 115 BW De plaats waar de verkoper is gevestigd © mr. J. Keizer, 2008

19 Betalingsachterstanden bij handelstransacties
het is een crediteur toegestaan ingeval van betalingsachterstanden bij (internationale) handelstransacties een hogere wettelijke rente in rekening te brengen dan gewoonlijk het geval is handelstransacties zijn transacties tussen ondernemingen onderling © mr. J. Keizer, 2008

20 Betalingsachterstanden
het later betalen dan de overeengekomen betalingstermijn als geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur. © mr. J. Keizer, 2008

21 Europees betalingsbevel (EBB)
invorderingsprocedure voor onbetaalde niet betwiste vorderingen wanneer toepasbaar: burgerlijke en handelszaken geldvorderingen, geen limiet het verzoek tot een EBB wordt ingediend bij de rechter in de lidstaat van de debiteur door middel van een standaardformulier © mr. J. Keizer, 2008

22 Betalingsvoorwaarden
vooruitbetaling blanco betaling achteraf documentair incasso documentair krediet wissel cheque © mr. J. Keizer, 2008

23 Betalingsvoorwaarden II
documentair incasso eerst verschepen, dan documenten stroom, dan afrekenen bank is loket voor wisseling documentair krediet eerst krediet, dan verschepen, dan documenten stroom, dan afrekenen bank heeft eigen betalingsverplichting en controleert de documenten © mr. J. Keizer, 2008

24 Wissel Verkoper (trekker) Koper (betrokkene)
Bank v/d verkoper (remitterende bank) Bank v/d koper (incasserende bank) wissel geld © mr. J. Keizer, 2008

25 Documentair krediet Bank verkoper Bank koper (krediet opende
(krediet doorgevende bank) Nederland) koopovereenkomst betalingsverplichting Verkoper (Nederland) Bank koper (krediet opende bank) (Buitenland) Koper (Buitenland) documenten onherroepelijke Betalings- verplichting goederen © mr. J. Keizer, 2008

26 Documentair incasso Bank verkoper
documenten Bank verkoper ( Nederland) Bank koper incasserende bank (buitenland) betalingsverplichting documenten onherroepelijke betalingsverplichting documenten Betalings- verplichting koopovereenkomst Verkoper (Nederland) Koper (buitenland) goederen © mr. J. Keizer, 2008

27 Koopovereenkomst naar Nederlands recht
definitie: overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen (art 7:1ev BW) © mr. J. Keizer, 2008

28 Verplichtingen van de verkoper (art 7:9 BW)
eigendomsoverdracht aflevering van de zaak zaak beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit) © mr. J. Keizer, 2008

29 Rechten van de koper bij wanprestatie I
aflevering van ontbrekende onderdelen herstel van de afgeleverde zaak vervanging van de afgeleverde zaak schadevergoeding (art 7: 24 BW) © mr. J. Keizer, 2008

30 Rechten van de verkoper bij wanprestatie II
op grond van het gewone verbintenissenrecht nog beroep op: ontbinding wegens wanprestatie + evt schadevergoeding (art 6:265ev BW) opschorting van eigen verplichting (art 6:262 BW) © mr. J. Keizer, 2008

31 Conformiteitseis (art 7:17 BW)
zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst © mr. J. Keizer, 2008

32 Zaak voldoet niet aan de conformiteitseis als:
zij niet de eigenschappen bezit, die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten er een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een ander soort wordt afgeleverd de zaak afwijkt in getal, maat of gewicht van de overeenkomst © mr. J. Keizer, 2008

33 Consumenten koop definitie (art 7:5): roerend zaak
verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf © mr. J. Keizer, 2008


Download ppt "Verordening Brussel I Week 5."

Verwante presentaties


Ads door Google