De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verordening Brussel I Week 5. © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl2 Opbouw Brussel I (EEX-Vo) onderwerpen: a.bevoegdheid van rechters b.erkenning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verordening Brussel I Week 5. © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl2 Opbouw Brussel I (EEX-Vo) onderwerpen: a.bevoegdheid van rechters b.erkenning."— Transcript van de presentatie:

1 Verordening Brussel I Week 5

2 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl2 Opbouw Brussel I (EEX-Vo) onderwerpen: a.bevoegdheid van rechters b.erkenning van vonnissen c.executie van vonnissen

3 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl3 Verschil tussen EVO-V en Brussel I EVO-V –gaat om welk recht van toepassing is op een juridische verhouding tussen pp –EVO-V is een verdrag Brussel I –gaat om de bevoegdheid van rechters om conflicten tussen pp te beslechten –Brussel I is een verordening

4 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl4 Drie hoofdregels waar procederen? a.plaats waar de gedaagde woont (art. 2) b.art. 5 uitzondering op art. 2 c.(forum) keuze door pp voor een rechter art. 23

5 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl5 Plaats waar de gedaagde woont Art. 2 eiser: –persoon die de rechtszaak begint gedaagde: –persoon tegen wie geprocedeerd wordt

6 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl6 Art 5 lid 1 bij verbintenissen uit overeenkomst: –“voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd”

7 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl7 Forumkeus door partijen forumkeus door partijen (arrest Piscator) vrije rechtskeus (art. 23) –maar… moet schriftelijk geldt niet voor een arbeidsovereenkomst, maar wél nadat een conflict is ontstaan art. 21

8 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl8 Specifieke regels a.internationale onrechtmatige daad b.internationale consumentenkoop c.internationale arbeidsovereenkomst d.onroerende zaken en huur e.kort geding (voorlopige voorziening)

9 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl9 Internationale onrechtmatige daad “voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” (art. 5 lid 3) arrest Reinwater

10 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl10 Consumentenkoop (art. 15 ev) vordering van consument tegen professionele verkoper: a.woonplaats van consument, of b.woonplaats/vestigingsplaats professionele verkoper

11 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl11 Internationale arbeidsovereenkomst (art. 18 ev) geen forumkeus (rechter) vooraf mogelijk! werknemer kan werkgever aanspreken: a.voor het gerecht van de woonplaats van de werknemer, of b.voor het gerecht waar de werknemer gewoonlijk werkt wanneer niet vast te stellen is waar gewoonlijk wordt gewerkt: –vestigingsplaats van de werkgever

12 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl12 Onroerende zaken en huur (art. 22) voor het gerecht van de plaats waar de onroerende zaken zich bevinden

13 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl13 Kort geding (art. 31) via een kort geding kan altijd een voorlopige voorziening worden gevraagd, zelfs als de rechter van een andere staat bevoegd is.

14 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl14 Executie van vonnissen en arresten (art. 38 ev.) een vonnis of arrest, gebaseerd op Brussel I, kan in elke lidstaat worden uitgevoerd groot gevaar!! –niet verschijnen bij een rechtszaak aangespannen in een andere lidstaat, betekent in beginsel verstek, en kan wél in Nederland worden uitgevoerd

15 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl15 Arrest Baalpers de in Nederland gevestigde onderneming BOA eist betaling bij Nederlandse rechter o.g.v. art 5 sub 1 EEX (het huidige art. 5 lid 1 Brussel I) de in Frankrijk gevestigde onderneming verweert zich en stelt dat de Franse rechter bevoegd is vraag: –is de Nederlandse rechter bevoegd o.g.v art. 5 sub 1 EEX-V?

16 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl16 Arrest Baalpers Brussel I criterium art 5 sub 1: "voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd” EVO-V 1.internationale overeenkomst? 2.rechtskeus? (art. 3) 3.duidelijke aanknopingspunten ? (art. 4 lid 1) 4.kenmerkende prestatie?(art 4 lid 2)

17 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl17 Arrest Baalpers a. wat voor soort ovk? koop ovk b. wat is kenmerkende verbintenis bij een koop ovk? Prestatie v/d verkoper c. waar is verkoper gevestigd? Nederland Dus Nederlands recht

18 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl18 Arrest Baalpers Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. art 5 sub 1 EEX-V (Brussel I) d. waar moet volgens Nederlands recht worden betaald ? art. 6: 115 BW De plaats waar de verkoper is gevestigd

19 Betalingsachterstanden bij handelstransacties het is een crediteur toegestaan ingeval van betalingsachterstanden bij (internationale) handelstransacties een hogere wettelijke rente in rekening te brengen dan gewoonlijk het geval is handelstransacties zijn transacties tussen ondernemingen onderling © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl19

20 Betalingsachterstanden het later betalen dan de overeengekomen betalingstermijn als geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur. © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl20

21 Europees betalingsbevel (EBB) invorderingsprocedure voor onbetaalde niet betwiste vorderingen wanneer toepasbaar: –burgerlijke en handelszaken –geldvorderingen, geen limiet het verzoek tot een EBB wordt ingediend bij de rechter in de lidstaat van de debiteur door middel van een standaardformulier © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl21

22 Betalingsvoorwaarden vooruitbetaling blanco betaling achteraf documentair incasso documentair krediet wissel cheque © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl22

23 Betalingsvoorwaarden II documentair incasso –eerst verschepen, dan documenten stroom, dan afrekenen –bank is loket voor wisseling documentair krediet –eerst krediet, dan verschepen, dan documenten stroom, dan afrekenen –bank heeft eigen betalingsverplichting en controleert de documenten © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl23

24 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl24 Wissel Verkoper (trekker)Koper (betrokkene) Bank v/d verkoper (remitterende bank) Bank v/d koper (incasserende bank) wissel geld

25 Documentair krediet © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl25 Bank verkoper (krediet doorgevende bank) Nederland) koopovereenkomst betalingsverplichting Verkoper (Nederland ) Bank koper (krediet opende bank) (Buitenland) Koper (Buitenland) documenten onherroepelijke betalingsverplichting documenten Betalings- verplichting goederen

26 Documentair incasso © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl26 Bank verkoper ( Nederland) koopovereenkomst betalingsverplichting Verkoper (Nederland ) Bank koper incasserende bank (buitenland) Koper (buitenland) documenten onherroepelijke betalingsverplichting documenten Betalings- verplichting goederen

27 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl27 Koopovereenkomst naar Nederlands recht definitie: –overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen (art 7:1ev BW)

28 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl28 Verplichtingen van de verkoper (art 7:9 BW) a.eigendomsoverdracht b.aflevering van de zaak c.zaak beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit)

29 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl29 Rechten van de koper bij wanprestatie I 1.aflevering van ontbrekende onderdelen 2.herstel van de afgeleverde zaak 3.vervanging van de afgeleverde zaak 4.schadevergoeding (art 7: 24 BW)

30 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl30 Rechten van de verkoper bij wanprestatie II op grond van het gewone verbintenissenrecht nog beroep op: 5.ontbinding wegens wanprestatie + evt schadevergoeding (art 6:265ev BW) 6.opschorting van eigen verplichting (art 6:262 BW)

31 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl31 Conformiteitseis (art 7:17 BW) zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst

32 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl32 Zaak voldoet niet aan de conformiteitseis als: 1.zij niet de eigenschappen bezit, die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten 2.er een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een ander soort wordt afgeleverd 3.de zaak afwijkt in getal, maat of gewicht van de overeenkomst

33 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl33 Consumenten koop definitie (art 7:5): 1.roerend zaak 2.verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf 3.koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf


Download ppt "Verordening Brussel I Week 5. © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl2 Opbouw Brussel I (EEX-Vo) onderwerpen: a.bevoegdheid van rechters b.erkenning."

Verwante presentaties


Ads door Google