De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 Rechtsgevolgen van een overeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 Rechtsgevolgen van een overeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 13 Rechtsgevolgen van een overeenkomst

2 Overeenkomst en verbintenis
ovk is een juridisch bindende afspraak verbintenis: verbintenis is een verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst iedere verbintenis (verplichting) moet worden nagekomen © mr. J. Keizer 2009

3 Wanprestatie wanprestatie is de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis (art 6:74 BW) tekortkoming als de verbintenis: niet is verricht ondeugdelijk is verricht niet op tijd is verricht gedeeltelijk is verricht © mr. J. Keizer 2009

4 Overmacht overmacht is de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis (art 6:75ev BW) de partij die zich hierop beroept wil van de overeenkomst af © mr. J. Keizer 2009

5 Wanneer wanprestatie? vereisten (art 6:74 BW):
tekortkoming in de nakoming die toerekenbaar is verzuim van de debiteur © mr. J. Keizer 2009

6 In gebreke stelling (IGS)
schriftelijke aanmaning (sommatie) hoofdregel (art 6:82 BW) : IGS is vereist om debiteur in verzuim te doen zijn uitzondering (van rechtswege): art 6:83 BW IGS is niet nodig als de prestatie blijvend onmogelijk is © mr. J. Keizer 2009

7 Rechten van de crediteur
nakoming (art 3:296 BW) nakoming + schadevergoeding ontbinding (art 6:265 BW) ontbinding + schadevergoeding schadevergoeding (art 6:74 en 95 ev BW) opschortingsrecht: exceptio non adempleti contractus © mr. J. Keizer 2009

8 Overmacht niet toerekenbare tekortkoming van de debiteur (art 6:75 BW)
wanneer een partij zijn verplichtingen niet kan nakomen, terwijl hem dit niet aangerekend kan worden bij overmacht is de debiteur niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overeenkomst © mr. J. Keizer 2009

9 Vereisten niet te wijten aan de schuld van de debiteur, en
niet voor risico van de debiteur o.g.v. de wet hulppersonen (art 6:76 BW) gebruikte zaken (6:77 BW) rechtshandeling verkeersopvatting © mr. J. Keizer 2009

10 vervolg is a b of c wel van toepassing, dan is de tekortkoming wel voor risico van de debiteur. Dan geen beroep op overmacht © mr. J. Keizer 2009

11 Gevolg overmacht debiteur is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor het niet uitvoeren van de overeenkomst © mr. J. Keizer 2009

12 Algemene voorwaarden (AV)
voorwaarden die bij meerdere overeenkomsten worden gebruikt (art 6:231 BW): schriftelijk bedoeld om voor meerdere ovk gebruikt te worden mag niet een kernbeding zijn wanneer gelden de AV? (art 6:217 BW) aanbod + aanvaarding, moment sluiten van de overeenkomst © mr. J. Keizer 2009

13 vervolg ook al kent de wederpartij de inhoud van de AV niet (art 6:232 BW) beding in AV vernietigbaar indien (art 6:233 BW): "onredelijk bezwarend"; wederpartij geen kans om kennis te nemen van de AV © mr. J. Keizer 2009

14 Exoneratieclausule definitie: extra bescherming consument:
beding dat de aansprakelijkheid beperkt of uitsluit extra bescherming consument: "zwarte lijst", beding is onredelijk bezwarend (art 6:236 BW) "grijze lijst", beding wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn (art 6:237 BW) © mr. J. Keizer 2009

15 Koopovereenkomst overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen (art 7:1ev BW) kan gaan om zaken en rechten rechten: auteursrecht, vorderingsrecht octrooirecht etc. © mr. J. Keizer 2009

16 Verplichtingen van de verkoper
de verkoper heeft verplichtingen (art 7:9 BW): eigendomsoverdracht aflevering van de zaak de zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst © mr. J. Keizer 2009

17 Wanprestatie van de verkoper
rechten van de koper (art 7:21 BW) aflevering van ontbrekende onderdelen herstel van de afgeleverde zaak vervanging van de afgeleverde zaak schadevergoeding (art 7: 24 BW) © mr. J. Keizer 2009

18 vervolg op grond van het gewone verbintenissenrecht nog beroep op:
ontbinding wegens wanprestatie + evt schadevergoeding (art 6:265ev BW) opschorting van eigen verplichting (art 6:262 BW) © mr. J. Keizer 2009

19 Juridische mogelijkheden verkoper
Verweermiddelen Opschortingsrecht Recht van reclame Juridische mogelijkheden verkoper Actie Nakoming Wanprestatie Ontbinding Schadevergoeding © mr. J. Keizer 2009

20 Juridische mogelijkheden koper Vervanging Non-con- formiteit
Verweermiddelen Opschortingsrecht Herstel Juridische mogelijkheden koper Vervanging Non-con- formiteit Levering ontbrekende Schadevergoeding Actie Nakoming Wanprestatie Ontbinding © mr. J. Keizer 2009 Schadevergoeding

21 Conformiteit zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst (art 7:17 BW)
© mr. J. Keizer 2009

22 Zaak voldoet niet aan de conformiteitseis
als: zij niet de eigenschappen bezit, die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten er een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een ander soort wordt afgeleverd de zaak afwijkt in getal, maat of gewicht van de overeenkomst © mr. J. Keizer 2009

23 Consumenten koop een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper(art 7:5 BW) roerend zaak verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf © mr. J. Keizer 2009

24 vervolg de consumentenkoop geldt alleen voor producten
de regeling geldt niet voor diensten voorbeeld: het boeken van een reis, het afsluiten van een verzekering of het aangaan van een lening © mr. J. Keizer 2009

25 Wat kan men als consument eisen?
als het product niet voldoet aan de verwachtingen die de consument mocht hebben, dan mag hij eisen van de verkoper: levering van ontbrekende onderdelen herstel of vervanging van het product gedeeltelijke terugbetaling van de koopprijs ontbinding van de koopovereenkomst  © mr. J. Keizer 2009

26 Garantie een garantiebewijs kan de wettelijke rechten van de koper niet inperken als een verkoper of fabrikant garantie geeft op een product, dan staat hij in voor de kwaliteit van dat product gedurende een aangegeven periode © mr. J. Keizer 2009

27 vervolg een consument heeft altijd recht op een deugdelijk product, ook na afloop van de garantieperiode aan de rechten van een consument kan een extra garantie nooit afbreuk doen © mr. J. Keizer 2009

28 Wetenswaardigheden ruilen van een product is geen wettelijk recht van de consument tegoedbonnen hoeft een consument niet te accepteren zonder bon geen rechten? de verkoper kan wel verlangen dat de consument aantoont dat het product bij hem is gekocht © mr. J. Keizer 2009

29 Recht van reclame het recht van de verkoper om, indien de prijs niet is betaald, een product door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terug te vorderen (ar. 7:39 BW) de koop wordt door de verklaring ontbonden © mr. J. Keizer 2009

30 Voorwaarden recht van reclame
dat de geleverde roerende zaken zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aflevering de zaken zich nog bij de koper bevinden derden die de zaken van de koper hebben overgenomen, worden beschermd tegen het recht van reclame indien zij te goeder trouw zijn en een (reële) koopprijs voor de zaken hebben betaald © mr. J. Keizer 2009

31 vervolg de koper de koopprijs niet of gedeeltelijk heeft betaald
de goederen niet langer dan 60 dagen in bezit zijn van de koper © mr. J. Keizer 2009


Download ppt "13 Rechtsgevolgen van een overeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google