De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbel Baptist Kerk Jezus de Gado

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbel Baptist Kerk Jezus de Gado"— Transcript van de presentatie:

1 Bijbel Baptist Kerk Jezus de Gado
Robert D. Patton

2 Marki dati Jezus de Gado
Unique fasi foe kom na ini geschiedenis Sondro sondoe Boven-natuurlijk wondroewroko Libi sondro fout

3 Marki dati Jezus de Gado
Taki moro boen woortoe oit Abi invloed dorodoro en bradi Meki da angri na ini libisoema hati kom kowroe Wini dede

4 Da conceptie foe Jezus Kristus de unique
Da siri foe da oema – Genesis 3:15 – wan libisoema, ma wan voorschaduw foe da maagd geboorte, en sa masi didibri hede Jesaja 7:14- almah gebruikt 7 leisi na ini da OT – alatem a taki foe wan maagd. Noiti a taki foe wan oema disi ben trow kaba

5 Jezus geboorte - almah Gen. 24:43 – Rebekka (Eliezer)
Exodus 2:8 – Mirjam, Mozes sisa na da geboorte tijd foe Mozes Ps. 68:25 – krin wendje Spreuken 30:19 krin wendje na contrast nanga ogri soeta-oema 30:20 Hooglied 1:3 – krin wendje

6 Almah… Hooglied 6:8 almah no ben de frow efoe bijvrouw
Jes. 7:14 – ete wan leisi, wan krin wendje disi de wan jongoe oema. Na ini da context, Achaz ben wani tai nanga Assyrie agensi Israel & Syrie, ma Jesaja taigi hem dati Gado sa verloesoe, en Achaz kan aksi foe wan marki

7 Jes. 7:14 Achaz no ben wani aksi; dan a no kan kari Assyrie; so da profeti taigi hem wan marki – na da oso foe David. Da Hebreewse tongo taki dati da krin wendje de (nownow) nanga wan pikin (ma tokoe a de wan krin wendje ete)

8 Jesaja 7:14 Da vertaling na ini LXX ongeveer 200 BC ben de parthenos, disi de krin wendje. Dem Djoe ben verwakti dati 200 jari fosi Kristus ben gebore. Da krin wendje = Maria. En na ini Jesaja 6-12, da Immanuel pikin ben de Gado-libisoema A ben sori da famiri foe David sa go doro

9 NT – Matteus & Lukas Alwasi wantoe verschil de – Matteus skrifi foe punt foe Jozef; Lukas foe Maria – tokoe 12 basis punt de da srefi Matteus – Abraham 14 generations to David, dan 14 tot da ballingschap, dan 14 tot Jozef via Jakob. Lukas via Heli baka helemaal na Adam

10 Geneologie foe Jezus Kristus
Hoogwaarschijnlijk Matteus, disi focus tapoe Jozef, sori da officieel lijn komopo foe Kownoe David so dati Jezus abi leti foe sidon tapoe da stoeroe foe David Lukas sori hem troe natuurlijke famiri en focus tapoe Maria, en taki dati dem ben denki dati da tata ben de Jozef Jozef tata = Jakob; schoonvader = Heli

11 Geneologie foe Jezus Kristus
Na ini Matteus wi feni Jeconias, disi Gado ben kosi dati no bakatem pikin sa sidon tapoe da stoeroe foe David Dus Jezus ben de da wan enkri soema disi ben kan de da messias- sondro floekoe doro Maria, ma nanga kownoe leti doro adoptie via Jozef

12 Monogenes - 6 leisi disi de na ini da NT re Jezus, en toe leisi, Jezus gebruiki da woortoe. A no taki soso dati Gado ben meki Hem, ma dati A de da wan enkri soema disi ben gebore so wan fasi Paulus ook toe taki dati Jezus ben gebore foe wan oema (Gal. 4:4), en Lukas ben waka nanga hem

13 Moro fara Da “apostel creed” ben taki foe da geboorte doro wan krin wendje, en da traditie foe hem go baka na 2e eeuw Ala fosi kerki boiti Ebioniets & wantoe gnostic cult ben bribi dati Jezus ben gebore foe wan maagd. Ignatius skrifi so na 110 AD

14 Gebore foe wan krin wendje
Aristedes taki so 125AD Justin Martyr taki so: 150 AD Tertullian taki so: 200 AD

15 Dem Djoe ben taki dati Maria ben waka
Geneology lijst fosi 70 AD Jezus, zon foe wan waka-oema disi trow Celcus ben taki dati ala sortoe tak’taki ben de na 160 AD Markus 6:3 da timmerman, da pikin foe Maria… Dem Djoe taki foe da nem foe da tata, alwasi dede srefi, boiti efoe dem no sabi soema na da tata

16 Islam bribi tapoe wan krin wendje
Dem bribi dati Maria ben de wan krin wendje disi Gado srefi ben meki doro Hem jeje

17 Da geboorte foe wan krin wendje ben de fanowdoe
Leki wan krin ofrandi, A moesoe de sondro sondoe Foe de sondro sondoe, A no man abi wan sondoe natuur Dus A ben gebore doro da Santa Jeje, en da engel taki na Maria: da santa sani dati joe sa meki dem sa kari da Pikin foe Gado

18 Jezus de sondro sondoe Jezus ben aksi soema kan sori Hem wan sondoe disi A ben doe? Te wan Kristen kom krosibei na Gado, a bigin foe sabi moro krin dati a de wan sondari. Ma Kristus ben de krin en A ben abi gemeenschap sondro problemen

19 Jezus de sondro sondoe Wi leisi abra dem tesi disi miti Kristus, ma noiti wi leisi abra Hem sondoe. Jezus leri trawan foe aksi pardon foe sondoe, ma noiti Hemsrefi ben doe so Jezus ben bribi dati A de da messias, A de da Pikin foe Gado, en A de sondro sondoe

20 Dem mati foe Kristus Da Bijbel sori sondoe na ini dem moro bigi man leki David nanga Mozes, ma no wan presi a taki foe Jezus sondoe Dem discipel noiti ben si wan foutoe, en dem ben libi nanga Hem 3 ½ jari langa Petrus taki dati A no abi sondoe: 1 Pet. 1:19, 22 Johannes taki A no doe sondoe: I Jn. 3:5

21 Dem mati foe Kristus Johannes taki A no doe sondoe: I Jn. 3:5
En moro fara Johannes taki dati efoe iniwan soema taki dati A no abi sondoe, a de wan leiman en kari Gado wan leiman Judas srefi ben taki dati A no de schuldig gi dem priester

22 Dem mati foe Jezus Paulus taki dati Jezus no ben sabi sondoe, ma A ben tron sondoe foe wi ede: 2 Kor. 5:21 Hebreeen taki A no doe sondoe: 4:15

23 Dem feanti foe Jezus Da foefoeroeman tapoe da kruisi: Lk. 23:41
Pilatus: Lk. 23:14 Da Romeini centurion: Lk. 23:47

24 Dem feanti ben proberi foe feni sondoe na ini Jezus
Kosi Gado – ma Jezus ben de Gado, en dus ben abi leti foe gi pardon na sondoe Wroko nanga “onrein sondari”. A ben de da datra foe kom genees dem Dem no ben faste – da tem foe da bruidegom gwe dem sa faste

25 Dem feanti ben proberi foe feni sondoe na ini Jezus
Jezus no hori da traditie. Ma Jezus ben sori dati foeroe foe dem traditie ben kom na ini konflict nanga da woortoe foe Gado – dus a de Masra foe da Sabbat

26 Geschiedenis Da Qur’an srefi taki dati Jezus no ben doe sondoe
Historie taki dati A no ben doe sondoe A no poti Hemsrefi na fesi, ma A opo da nem foe da Tata. A no meki foutoe. A de santa foe troe Dem skeptic srefi taki foe da santa fasi foe Jezus Kristus

27 Jezus ben doe wondroewroko
Krakti abra da natuur - 7 Krakti abra siki -12 Krakti abra takroe jeje Krakti abra dede srefi – 3

28 Jezus wondroewroko Dem ben da fasi Hem persoon sori hemsrefi normaal – en A ben doe dem so gemakkelijk leki wi doe wi aladei wroko Ala ben wani gi Gado glori Dem sori da lobi foe Gado, sari-hati nanga gnade Bigin nanga Kristus; dan go na dem wroko

29 Dem fositem Djoe getuigi
Dem Djoe ben sabi dati A ben doe wondroewroko – dem ben taki dati A ben wroko nanga magick Dem Djoe ben aksi efoe joe kan genees na ini da nem foe Jezus - so A ben genees foe troe Julian da apostaat ben taki abra dem wondroewroko foe Jezus

30 Jezus wondroewroko Lazarus – dem feanti no ben taki dati a no ben pasa, ma foe kiri Jezus fosi ala soema ben waka na Hem baka Hem feanti ben taki dati A ben wroko nanga didibri krakti. Joe no man hori troe Kristen geloof en poeroe dem wondroewroko komopo

31 Da OT & NT abi foeroe wondroewrokko
Dem wondroewroko ben de foe sori dati da boskopoe & boskopoeman ben komopo foe Gado Jezus ben taki abra Hem wondroewroko na wan aantal tem. Efoe A no ben doe dem troe, dan Jezus ben tjari falsi leri

32 Jezus ben libi wan libi sondro fout
Jezus Kristus ben de da perfect man – na ini san A ben doe, san A ben taki, en Hem emotie srefi. Hem heri libi ben de na ini evenwicht A ben de santa en sondro fout

33 Dem woortoe foe Jezus Hemel nanga grontapoe sa pasa gowe, ma Mi Woortoe noiti sa pasa gowe: Lk. 21:33 Dem hipi soema verwondroe na Hem leri Wan Romeini ofsiri taki: No wan trawan taki leki da man disi…Lk. 7:46

34 Jezus woortoe De gi heri grontapoe, en a no de gi wan groepoe nomo
Alatem dem de relevant foe now Hem heri libi de na baka Hem woortoe, disi de messianic woortoe Jezus ben gi autoritative antwoord na dem basis vragen foe libi

35 Jezus woortoe Dem de compleet en dipi pasa marki
Hem woortoe ben de nanga krakti

36 Jezus invloed A abi moro invloed tapoe grontapoe leki iniwan tra soema oit, en a kom moro bigi dorodoro. Hem discipel de bezig foe doe moro bigi wroko toe dorodoro Skeptics so srefi leki bribiwan lobi Jezus, en Hem invloed go dorodoro

37 Jezus invloed A taki dati A de da leti foe grontapoe, en A abi leti.
Alwasi A no ben abi moni, leri, makti, bigi nem – A ben abi moro invloed leki iniwan tra soema na iniwan tem efoe iniwan presi

38 Jezus foeroe da angri foe wi hati
Jezus kan meki dem disi dreiwatra en angri foe feni rostoe foe dem sieli A tjari wi lai A poeroe wi sondoe A gi wi troe libi

39 Jezus kenki wi Soso Gado kan kenki wan libi – en A doe so doro da Santa Jeje Ala sortoe soema ben feni troe rostoe en Gado-prisiri na ini Jezus Kristus

40 Jezus wini dede A no ben abi foe dede. A ben gi Hem libi abra vrijwillig: Mt. 26:53-54 Jezus ben seni Hem egi sieli gowe: Lk. 23:46 Jezus ben taki na fesi foe Hem dede en Hem opo baka. Hem opo baka de da stampoe foe wi opo baka


Download ppt "Bijbel Baptist Kerk Jezus de Gado"

Verwante presentaties


Ads door Google