De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 1 – Onschuldig Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 1 – Onschuldig Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming."— Transcript van de presentatie:

1 Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 1 – Onschuldig Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming

2 Wi moesoe prati da Bijbel leti II Tim. 2:15 Wroko tranga foe sori joesrefi leki wan boen wrokoman na ini da ai foe Gado, wan wrokoman disi no abi foe kisi sjem, disi prati da woortoe foe waarheid na wan leti fasi. Wi si dati joe kan prati da woortoe foe Gado Ma joe kan prati hem leti efoe nanga fout

3 A de belangrijk foe sabi fa foe prati da woortoe foe Gado Som leisi wi denki dati da Bijbel stree nanga hemsrefi, ma disi no de troe. Wi de fout – wi no sabi fa foe prati sani disi no de da srefi, bikasi Gado no lei Gado noiti meki fout Gado de da auteur foe da Bijbel

4 Fa Gado wroko na ini dem dispensatie Ibri dispensatie abi wan tesi Fosi dem tesi ben de eenvoudig, ma hoe moro libisoema ben kom leri, hoe moro frantwoortoe dem ben abi Libisoema moesoe waka na ini da leti foe san Gado sori wi abra Hemsrefi

5 Ibri dispensatie sori dati man no man hori hem Libisoema ben fadon na ini ibri tesi. Libisoema denki dati dem kan pasa da tesi, ma Gado sori wi dati libisoema de sondari, en a no man jepi hemsrefi Romeini 8:7. Bikasi da skin-prakseri de wan feanti foe Gado; bikasi a no saka na ondro da wet foe Gado; en foe troe, a no man doe so. 8. Da so dem soema disi de na ini da skin-fasi no kan gi Gado prisiri.

6 Gado poti sebi dispensatie Zeven de da nomroe foe “compleet” Dati wani taki, ala sortoe tesi ben meki, en libisoema fadon na ibri tesi Libisoema no man nanga dem egi tranga – dem abi Gado jepi fanowdoe

7 Dem dispensatie Dispensatie = oikonomia… wan fasi foe seti sani Na ini da Bijbel, a de da plan Gado abi foe wroko nanga libisoema na wan pisi tem Foe dat’ede wi no abi foe gi jesi na omeni OT gebod disi no de foe wi. Wi no abi foe go na Jerusalem ibri jari foe aanbegi Gado leki a taki na ini Zacharia 14:16-17

8 Dem dispensatie Gado tesi libisoema na difrenti fasi na ini dem jari. San wi moesoe stoeka? San de dem tem Sortoe tesi Gado ben gebruiki San libisoema ben doe nanga dem tesi

9 San na dem dispensatie? Onschuld Konsensi Lanti Pramisi Wet Gnade Kownoekondre

10 Sortoe fasi wi sa loekoe na dem? Frantwoortoe Da tesi Relatie Pori Kroetoe Gado oplossing

11 STAP 1 - ONSCHULDIG Adam ben de onschuldig fosi a ben fadon, ma a no ben de regtvaardiki Jezus Kristus, da di foe toe Adam, ben de onschuldig, ma A ben de regtvaardiki toe.

12 Adam A no ben sabi boen nanga ogri A no ben kisi tesi A ben de onschuldig - wan negatief kwaliteit

13 Jezus Kristus A ben sabi boen nanga ogri A ben verkisi boen, en A ben trowe ogri A ben de regtvaardiki – wan positief

14 Adam ben de onschuldig A no ben sabi boen nanga ogri – bikasi Gado ben kibri hem foe njan foe da bon foe sabi boen nanga ogri A no ben firi sjem alwasi a ben de na soso skin Gado sori wi dati a no ben sabi boen nanga ogri fosi nanga da tesi disi A ben gi hem

15 Gado tesi: Gen. 2:16. En MASRA Gado ben komanderi da man taki: Joe kan njan so meni leki joe wani foe ibri bon foe da djari; 17. Ma foe da bon foe sabi boen nanga ogri, joe no sa njan foe hem; bikasi da dei dati joe sa njan foe hem joe sa dede foe troe.

16 Onschuldig – da frantwoortoe foe Adam A ben de foe onderhoud da djari Maka nanga onkruid no ben de Ala boen sani ben gro foe hemsefi A ben kan moksi nanga dem meti A ben de wan switi en gemakkelijk wroko

17 Onschuldig – da tesi Dem no moesoe njan foe da bon, efoe dem sa dede da srefi dei Dede = prati Da srefi dei dem prati foe Gado (jeje- dede), en da srefi dei, dem skin bigin saf’safri foe pori toe te leki dem sa abi skin-dede

18 Onschuldig – Relatie Gado nanga Adam ben abi wan boen relatie – dem ben miti en taki samen ibri dei

19 Onschuldig – da pori Drie sortoe lostoe meki man fadon Gen 3:6 En di da oema ben si dati da bon ben de boen foe njanjan, en dati a ben de moi foe si, en wan bon disi joe sa wani foe meki joesrefi kisi koni, dan a ben teki da froktoe foe hem, en a ben njan, en a ben gi hem na hem masra toe, disi ben de nanga hem, en a ben njan.

20 A gersi da tesi na I Jn. 2:16 Da lostoe foe da skin Da lostoe foe da ai Da bigi-fasi foe libi

21 San Adam ben doe baka hem sondoe? A ben proberi foe tapoe hem sondoe hemsrefi nanga figa-blatie A ben proberi foe kibri gi Gado A ben skoivi da schuld tapoe da frow

22 Onschuldig – da kroetoe Da sneki ben kenki: Genesis 3:14. En MASRA Gado ben taki gi da sneki taki: Bikasi joe ben doe disi, joe sa de da moro floekoe wan na mindri foe dem meti foe kweki, en moro leki ibri meti foe da firi; joe sa waka na tapoe joe bere, en joe sa njan stof ala dem dei foe joe libi. 15. En Mi sa poti feanti-fasi na mindri foe joe nanga da oema, en na mindri foe joe pikin nanga hem pikin; a sa masi joe hede, en joe sa masi hem baka-foetoe.

23 Onschuldig – da kroetoe Da oema ben kenki: Genesis 3:16 Na da oema A ben taki: Mi sa meki joe abi foeroe sari te joe hori bere, na ini sari joe sa meki pikin; en joe sa wani joe masra, en a sa de basi na joe tapoe.

24 Onschuldig – da kroetoe Grontapoe kenki: Genesis 3:17. En na Adam A ben taki: Bikasi joe ben arki na da stem foe joe wefi, en joe ben njan foe da bon disi Mi ben komanderi joe taki: Joe no sa njan foe hem; da gron de na ondro floekoe foe joe ede; na ini sari joe sa njan foe hem ala dem dei foe joe libi. 18. A sa meki maka nanga takroe wiwiri gi joe toe, en joe sa njan dem groentoe foe da pranigron;

25 Onschuldig – kroetoe Da wroko foe Adam kenki: Genesis 3:19. Nanga sweti tapoe joe fesi joe sa njan brede te leki joe sa go baka na ini da gron; bikasi Mi ben teki joe komopo foe hem; bikasi foe doti joe ben meki, en na doti joe sa tron baka.

26 Onschuldig – Gado oplossing Disi no ben de wan verassing gi Gado Gado sabi san de na ini libisoema, en A ben abi wan oplossing kaba Gado de regtvaardiki, en A moesoe kroetoe sondoe Ma Gado de lobi toe, en A ben meki wan pasi foe Gado

27 Gado oplossing Genesis 3:21MASRA Gado ben meki krosi foe meti-boeba gi Adam nanga hem wefi toe, en A ben tapoe dem skin. Gado no ben loekoe na libisoema fasi foe tapoe – figa blatie Toe wet – dede de da paiman foe sondoe, en sondro trowe broedoe pardon no de

28 Meki wi membre Soso Gado kan tapoe sondoe: Jes. 64:6 Gado ben pramisi wan troe oplossing in Genesis 3:15 – da siri foe da oema

29 Na ini Adam vs. Kristus Na ini Adam Ala soema dede Ala soema de lasiwan Paradijs lasi Na ini Kristus Ala soema kisi libi Ala kom njoen gebore bribiwan Paradijs feni baka


Download ppt "Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 1 – Onschuldig Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming."

Verwante presentaties


Ads door Google