De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9/12/20141 Bijbel Baptist Kerk Fa Foe Gi Wan Les Ds. Robert Patton.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9/12/20141 Bijbel Baptist Kerk Fa Foe Gi Wan Les Ds. Robert Patton."— Transcript van de presentatie:

1

2 9/12/20141 Bijbel Baptist Kerk Fa Foe Gi Wan Les Ds. Robert Patton

3 9/12/20142 Da Wet foe da Leriman Efoe joe no gro tide, joe no man leri trawan tamara

4 9/12/20143 Jezus taki: Lukas 6:40 Da discipel no de bigi moro leki hem masra, ma ibriwan disi ben leri boen kaba sa de leki hem masra.

5 9/12/20144 Da moro belangrijk sani na ini da les de da libi foe da leerkracht!!! Wi de da boskopoe Dem soema na ini wi klas sa kom gersi wi Sortoe voorbeeld wi moesoe de de moro belangrijk leki san wi taki Efoe mi no leri go doro, fa mi kan verwakti mi studenten foe leri go doro?

6 9/12/20145 San Gado Gebruiki foe Leri Trawan? Gado wroko doro libisoema – en dem libi de da basis sani disi A gebruiki Wi leri trawan doro da libi foe da leriman go na da leerling

7 9/12/20146 Drie marki foe wan boen leriman Betrouwbaar Joe no abi foe begi hem – a wani doe da wroko Hemsrefi lobi foe leri

8 9/12/20147 Efoe wi wani si dem studenten efoe soema na ini da bangi kenki… Dan wisrefi moesoe kenki na ini wi libi!

9 9/12/20148 Paulus ben taki: Filippi 3:13. Brada, mi no loekoe na misrefi leki mi ben kisi hem kaba; ma wan sani mi de doe; mi frigiti dem sani disi de na mi baka, en mi langa mi anoe foe kisi dem sani disi de na mi fesi, 14. En mi lon foe miti da marki foe wini da prijse foe da hei kari foe Gado na ini Kristus Jezus.

10 9/12/20149 Paulus ben sabi Mi kan leri foe mi ervaring, ma mi no sidon nomo foe loekoe na dati Mi meki mi plan foe go na fesi na ini da toekomst Ma tide mi meki moeiti, tide mi lon… En Paulus ben de wan man boven 60 jari owroe, ma a no ben loekoe na dati….

11 9/12/201410 Fa Jezus ben gro Lukas 2:52 En Jezus ben kom gro nanga koni na skin-fasi, en Gado nanga libisoema ben lobi Hem. A ben gro na ini koni – hem prakseri A ben gro na ini skin A ben gro na ini Hem relatie nanga Gado A ben gro na ini Hem relatie nanga libisoema

12 9/12/201411 So wi moesoe gro toe… Wi moesoe leri moro leki Jezus ben doe Dem soema disi sa wani leri sa leisi boekoe A de wan boen sani foe teki tem foe prakseri abra san joe ben leisi toe… Leri foe trawan disi sabi moro leki joesrefi. Aksi boen vragen en arki boen toe Sabi dem soema disi joe sa leri efoe preiki gi – persoonlijk

13 9/12/201412 Wi moesoe leri foe gro… Wi moesoe stoeka da Bijbel wisrefi fosi wi kan gi boen informatie na trawan II Tim. 2:2 En dem sani disi joe ben jere mi taki na fesi foe foeroe getuigi, dem srefi sani joe moesoe gi abra na vertrouw soema, disi abi koni foe leri trawan toe.

14 9/12/201413 Wi moesoe gro na ini wi skin nanga wi tem na ini grontapoe Fa wi wroko nanga wi moni Dem sani disi joe abi: Ibri sani wi abi kan de wan wrokosani efoe wan afgodrei sani Joe tem – fa joe wroko nanga hem Rostoe nanga ontspanning

15 9/12/201414 Wi moesoe gro na ini wi relatie nanga trawan; bribiwan zowel soema disi no bribi ete Wi abi wan lobi foe dem lasiwan Wi proberi foe tjari dem kom na bribi

16 Jezus Kristus de da moro boen leriman Dem ben kari Hem rabbi = leriman Nikodemus ben taki dati A de wan leriman disi Gado srefi ben seni kom Hem libi ben de da beste voorbeeld foe alatem Dem discipel foe Hem ben kenki di dem ben de nanga Hem 9/12/2014

17 Jezus Kristus de da moro boen leriman Dem feanti srefi ben taki: No wan man taki leki da man disi Dem hipi soema ben sabi dati A ben leri nanga autoriteit, en no leki dem skrifiman… Mi taki gi joe taki En leki bribiwan, A libi na wi ini 9/12/2014

18 17 Zelf-evaluatie San na dem tranga punt foe mi? Pe dem swaki presi foe mi de? San mi moesoe kenki? Meki wi bouw wi tranga punt kom moro tranga, en lapoe dem swaki presi foe wi Meki wi de bereid foe kenki na ini wi libi bikasi wi de njoen schepping na ini Kristus

19 9/12/201418 Bijbel Baptist Kerk Predicant Les #2 - Da Wet foe Leri Ds. R. Patton

20 9/12/201419 Da Wet foe Leri Da fasi disi soema leri moesoe de da basis foe fa joe leri dem

21 9/12/201420 Da Wet foe Leri sori wi Wi moesoe gi wan toto na san da student srefi doe foe leri No taigi da student noti efoe doe wan sani gi hem dati hemsrefi kan doe gi hemsrefi

22 9/12/201421 Da Wroko foe Leerkracht nanga Student Da leraar moesoe gi wan toto en poesoe da student foe leri Da student moesoe ondrosoekoe en doe

23 9/12/201422 Da Wroko foe Leerkracht nanga Student Da marki foe wan boen leraar no de fa joe doe wan sani boen, ma fa dem studenten foe joe doe hem boen Wan boen leraar poti nadruk tapoe san da student de bezig foe doe, en no san hemsrefi de doe

24 9/12/201423 Doel #1 – Jepi Soema Denki Efoe wan soema sa kenki dorodoro, joe moesoe kenki hem prakseri, en no kenki soso san a de doe. Fosi, joesrefi moesoe sabi fa foe denki fosi joe kan kenki trawan foe denki toe Boen leri de wanlo momenti te da waarheid kom krin na tapoe da soema

25 9/12/201424 Doel #2 – Leri soema fa foe leri Si da “bigi prenki” fosi Dan broko hem na ini pikin moni gi dem Dan bouw dem pisi baka na ini da bigi prenki ete wan leisi Dan da soema kan froestan en gebruiki hem

26 9/12/201425 Doel #3 – Leri da soema fa foe wroko Meki demsrefi doe san demsrefi kan doe Leisi da Bijbel Skrifi vragen De bereid foe aksi foeroe vragen foe meki dem denki san wan sani wani taki, en fa foe poti dati na ini dem libi

27 Jezus Kristus aksi vragen Meki wi membre wisrefi dati Jezus Kristus ben stel foeroe vragen gi dem soema lontoe Hem – no foe kisi informatie, ma foe meki dem denki… 9/12/201426

28 9/12/201427 No frede dati joe no slag som leisi Som leisi wi leri moro te wi no slag leki dem dei dati wi slag Jezus srefi ben leri foe gi jesi doro dem sani disi A ben pina…

29 9/12/201428 Samenvatting: Da wet foe leri sori wi dati wi moesoe leri soema na da fasi dati dem leri sani Da student moesoe leri foe doe sani foe hemsrefi Wanlo belangrijk doel Leri foe denki Leri fa foe leri Leri fa foe wroko No frede efoe joe naki foetoe fadon wan leisi

30 9/12/201429 Bijbel Baptist Kerk Predicant Les #3 - Da Wet foe Activiteit Ds. Robert Patton

31 9/12/201430 Maximum leri komopo foe Maximum Participatie Oefening nanga wan boen coach meki joe doe sani moro boen Ervaring disi joe ben evalueer de wan boen fasi foe leri Joe leri te joe doe dem juisti sani

32 9/12/201431 Fa foe Leri Boen – Doe Mi jere, ma mi kan frigiti Mi si, en mi membre Mi doe, en mi froestan

33 9/12/201432 Loekoe fa wi leri Te wi jere, wi membre 10% Te wi si, wi membre 50% Te wi doe, wi membre 90%

34 9/12/201433 Wi doel no de foe foeroe wi hede nomo – disi meki wi kisi bigi fasi leki dem Fariseeman Wi doel de foe gi Gado jesi Wi doel de foe kom gersi Jezus Kristus Wi doel de foe sori dati wi de njoen soema na ini Kristus

35 9/12/201434 Feifi boen wet foe activiteit! 1. Gi dem wan richting foe go sondro foe de wan dictateur Troe leri moesoe komopo foe da student, en no foe da leerkracht Som leisi dem sa leri komopo foe dem foutoe disi dem meki

36 9/12/201435 Feifi boen wet foe activiteit! 2. Gi dem wan kans foe poti dem sani disi dem leri na ini da prakteit

37 9/12/201436 Feifi boen wet foe activiteit! 3.Abi doel foe dem activiteit No doe sani disi dem no man gebruiki No hori demsrefi bezig nanga sani soso foe njan da tem

38 9/12/201437 Feifi boen wet foe activiteit! 4. Meki dem sabi SAN dem bribi, en FOE SAN EDE dem bribi dati toe

39 9/12/201438 Feifi boen wet foe activiteit! 5.Activiteit disi abi te maak nanga troe situatie disi miti wi Sortoe situatie miti dem soema Sortoe trobi dem abi Sortoe fasi Gado kan gi dem da wini?

40 Jezus Kristus ben wroko na ini wan bijzonder fasi Di Petrus nanga Johannes ben kom na fesi foe da Sanhedrin, dem ben verwondroe: Tori 4:13. Now di dem ben si da dek'ati foe Petrus nanga Johannes, en dem ben si dati dem no ben kisi skoro en dem no ben de koniman, dem ben verwondroe; en dem ben membre demsrefi dati dem ben de nanga Jezus. 9/12/201439

41 Jezus Kristus A ben seni dem 12 discipel go wan leisi, en moro lati 70. A ben sori dem dati dem no abi foeroe sani fanowdoe A ben sori dem fa foe preiki, en a gi dem da krakti foe genees & poeroe takroe jeje Dem ben oefen na ini da prakteit! 9/12/201440

42 9/12/201441 Samenvatting Wi leri moro te wi doe Wi abi wan soema fanowdoe foe jepi tiri wi na dem juisti pasi A de moro boen te wi doe activiteit disi abi te maak nanga san wi de leri so wi kan poti hem na ini wi libi

43 9/12/201442 Bijbel Baptist Kerk Predicant Les #4 - Da Wet foe Communicatie Ds. Robert Patton

44 9/12/201443 Da Wet foe Communicatie Foe boen communicatie, wi moesoe bouw wan broki na mindri foe wisrefi nanga dem tra soema

45 Wan broki… Jezus ben wroko nanga gersi-tori foeroe leisi. A ben bigin nanga eenvoudig sani dati dem ben sabi, en dan A ben go moro fara nanga Hem leri. Wan zaaiman ben go foe zaai, en siri ben fadon…etc. 9/12/201444

46 9/12/201445 Drie basis foe communicatie Sabi – wan sani mi sabi Emotie – wan sani mi firi Actie – wan sani mi doe

47 9/12/201446 Wi abi wan bigi voordeel Wi abi da woortoe foe Gado! A no de wan sani disi wisrefi moesoe prakseri, ma Gado srefi gi wi da waarheid Wi abi foe taki hem nomo, di wi sabi hem

48 9/12/201447 Mi Wi Voordeel de Wi Nadeel toe! Wi kan poti wi nadruk tapoe san wi sabi Wi no sori da firi nanga da doe na ini wi libi II Kor 5:17 Foe dat'ede, efoe iniwan soema de na ini Kristus, A de wan njoen soema; dem owroe sani ben pasa gowe; loekoe, alasani ben kom njoen. Fa disi sori na ini wi libi now?

49 9/12/201448 Joe de da boskopoe Gado lobi foe sori Hem waarheid na ini da libi foe wan soema A ben doe disi nanga Jezus, en A wani wi foe sori fa Jezus libi na wi ini, en fa A ben kenki wi

50 9/12/201449 Aksi Joesrefi te joe gi wan les - San mi sabi, en mi wani mi studenten foe sabi? San mi firi, en mi wani mi studenten foe firi San mi doe, en mi wani mi studenten foe doe?

51 9/12/201450 Preparatie de belangrijk Abi wan boen inleiding foe kisi aandacht Sabi san joe sa taki leki da conclusie foe joe les Denki abra boen illustratie

52 9/12/201451 Preparatie de belangrijk Sabi dem studenten foe joe – sortoe problemen miti dem, enz. Gi da les so krin dati demsrefi kan taki hem na ini dem egi woortoe Taki krin so dati dem soema kan jere joe

53 9/12/201452 Membre joesrefi San dem studenten taki de belangrijk baka da les, en no san joe ben taki nomo San dem studenten denki de belangrijk baka da les, en no san joe ben denki nomo San dem studenten doe de belangrijk, en no san joesrefi doe nomo

54 9/12/201453 Di joe ben gi da les kaba – Leri Fa da Les Ben Go Leri san dem froestan now Leri san dem firi now Leri san dem sa doe now

55 9/12/201454 Bijbel Baptist Kerk Predicant Les #5 - Da Wet foe da Hati Ds. Robert Patton

56 9/12/201455 Da Wet foe da Hati Leri disi kenki libi no de hede te hede, ma hati te hati

57 9/12/201456 San na da hati na ini da Bijbel? A de da heri persoon… Hem prakseri Hem emotie Hem wani

58 9/12/201457 Fa communicatie wroko Soema joe de – joe kwaliteit, efoe joe de betrouwbaar Mi sabi dati mi kan vertrouw joe Wi firi, bikasi Gado ben meki wi foe firi Mi sabi dati joe lobi mi, joe ke foe mi Dem feit disi joe poti makandra Ma dem de tai na ini mi heri persoon

59 9/12/201458 San na leri? A de foe kenki Da leraar meki da soema leri Da leerling leri, en a kenki Rom 8:29 Bikasi dem soema disi A ben sabi na fesi kaba, A ben meki besroiti kaba foe meki dem kom gersi da fasi foe Hem Manpikin toe, so dati A sa de da fosi-gebore foe foeroe brada.

60 9/12/201459 San na leri? A de foe kenki Da leraar meki da soema leri Da leerling leri, en a kenki Rom 12:2 En no gi pasi foe oen kom gersi grontapoe, ma meki oensrefi kenki nanga wan njoen prakseri, foe oen kan doe da wani foe Gado, disi de boen, en disi Hemsrefi feni boen, en disi de sondro foutoe.

61 9/12/201460 Pe ala leri bigin… Ala leri bigin nanga firi No wan soema ke abra san joe sabi te leki dem sabi dati joe ke foe dem persoonlijk

62 9/12/201461 Ma dem feit de belangrijk Gado ben skrifi Hem woortoe gi wi foe tide A abi alasani disi wi abi fanowdoe foe libi leki fa Gado wani tide Ma wi moesoe sabi hem, en stoeka hem, en bribi hem, en poti hem na ini da prakteit

63 9/12/201462 San wi moesoe kenki? Wi moesoe kenki da prakseri Wi moesoe kenki da firi Wi moesoe kenki da wani

64 9/12/201463 Fa foe de wan leriman disi kenki dem studenten! Sabi dem studenten boen boen Verdini da leti foe soema arki na joe No frede foe sori dati joe de wan libisoema toe nanga dem problemen disi miti joe

65 9/12/201464 Bijbel Baptist Kerk Predicant Les #6 - Da Wet foe Gi Wan Toto Ds. Robert Patton

66 9/12/201465 Da leri de go moro boen Te da student hemsrefi wani leri Disi sa pasa te da student kisi da juisti sortoe steun, da juisti toto

67 9/12/201466 Sortoe Toto de Juisti? A no de foe gi goedoe na da pikin A no de foe meki dem firi schuldig A no de efoe joe kori wan soema Da juisti motivatie komopo foe inisei foe da soema. Dem moesoe sabi dati dem abi wan sani fanowdoe…proberi foe poti dem na ini troe libi situatie

68 9/12/201467 Fa foe gi wan boen opleiding Taigi dem fosi. A de boen foe skrifi hem, efoe poti hem tapoe wan lolo so dati joe kan arki baka Sori dem fa a de foe troe – joesrefi Gi persoonlijke ervaring na ini wan situatie disi de na ondro control Poti dem na ini situatie na ini “real life”

69 9/12/201468 Wan marki foe boen opleiding Gi dem frantwoortoe Ma so srefi meki dem teki da frant- woortoe en si dati dem doe san dem moesoe doe Da moro joe poti na ini joe wroko, hoe moro joe lobi hem

70 9/12/201469 Meki da leri persoonlijk gi da student Efoe da leri de foe mi, mi sa abi belangstelling disi mi no sa abi efoe a de soso gi trawan Da Santa Jeje wani joe foe wroko na dorosei foe da student, en A sa wroko na inisei foe kenki hem Ibriwan foe wi kan bereik som soema, ma no wan foe wi kan bereik ibriwan…

71 Jezus Kristus nanga dem discipel Wi si dati dem ben participeer in alasani disi Jezus ben doe Di A ben gi 5000 man njanjan, demsrefi ben prati da njanjan Di A ben preiki, demsrefi ben go mee Dem ben abi kans foe poeroe takroe jeje, begi gi soema, enz. 9/12/201470

72 9/12/201471 Fa foe gi motivatie na trawan? Fa foe joe egi motivatie….

73 9/12/201472 Bijbel Baptist Kerk Predicant Les #7 - Da Wet foe de Klari Ds. Robert Patton

74 9/12/201473 Inleiding Da les sa go moro boen efoe da leerkracht nanga da student de klari kaba

75 9/12/201474 Fa foe meki dem klari? Gi dem wantoe sani foe doe Disi meki dem denki Disi gi dem achtergrond Disi jepi dem leri foe stoeka demsrefi

76 9/12/201475 Efoe joe no wroko da srefi fasi alatem… Joe sa abi moro bigi invloed tapoe soema

77 9/12/201476 Joe kan bigin nanga Vragen na ini da klas Wantoe achtergrond informatie na da bigin

78 9/12/201477 Leri Soema San foe Soekoe En dem kan feni hem! Gi dem wan kans Gi dem wan toto No taki negative, ma positive abra san dem feni…

79 9/12/201478 Efoe wan soema taki toemoesi foeroe, en a domineer… Na ondro vier ogen, gi hem grantangi foe da feit dati a abi bigi belangstelling Aksi hem foe gi trawan wan kans toe, en wroko nanga joe foe jepi trawan taki toe Joesrefi kari na hem foe gi wan antwoord

80 9/12/201479 Jepi soema teki notitie… Gi dem wan uitlijn Gi dem wan toto foe poti tra sani na hem tapoe toe


Download ppt "9/12/20141 Bijbel Baptist Kerk Fa Foe Gi Wan Les Ds. Robert Patton."

Verwante presentaties


Ads door Google