De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preikiman & Preiki D. Lloyd-Jones Les – Preikiman 9/12/2014Da Froktoe foe da Jeje: Lobi 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preikiman & Preiki D. Lloyd-Jones Les – Preikiman 9/12/2014Da Froktoe foe da Jeje: Lobi 1."— Transcript van de presentatie:

1 Preikiman & Preiki D. Lloyd-Jones Les – Preikiman 9/12/2014Da Froktoe foe da Jeje: Lobi 1

2 Wi ben lasi wan bigi blesi Wi no si troe preiki moro Wi poti moro nadruk tapoe singi, getuigi, & les 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 2

3 Troe preiki Da man foe Gado gi da waarheid foe da woortoe foe Gado na da pipel foe Gado na ini da krakti foe da Santa Jeje Troe preiki kenki da preikiman, dem soema disi arki na ini da bangi, nanga da kerki srefi 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 3

4 Jezus – da leti foe grontapoe Jezus no ben kom leki da wondroe-wrokoman foe grontapoe A ben kom foe tjari da waarheid foe Gado en foe meki wi kom boen baka nanga Gado Di dem soema ben si Hem gi 5000 man njanjan, dem ben wani meki Hem tron wan kownoe, ma A ben seni dem gowe & A ben go begi 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 4

5 Jezus ben preiki na tra presi Membre di A ben genees omeni soema wan neti, tamara A ben taigi dem discipel dati A moesoe go preiki na tra dorpoe 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 5

6 Dem apostel ben preiki Da Sanhedrin no ben abi trobi nanga dem wondroe-wroko. Ma dem ben abi foeroe trobi nanga dem preiki, en omeni soema ben drai dem libi Tori 4:19. Ma Petrus nanga Johannes ben piki dem taki: Efoe a sa de leti na ini da ai foe Gado foe arki na oen moro leki foe arki na Gado, oensrefi kan koti kroetoe. 20. Bikasi wi no man tapoe foe taki dem sani disi wi ben si en jere. Tori 6:2. Dan dem twalfoe apostel ben kari da hipi foe dem discipel kom na dem, en dem ben taki: A no de wan boen sani foe wi sa libi da woortoe foe Gado go wroko na tafra.4. Ma wi sa gi wisrefi dorodoro na begi, en foe wroko nanga da woortoe. 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 6

7 Paulus na Timoteus II Tim. 2:2. En dem sani disi joe ben jere mi taki na fesi foe foeroe getuigi, dem srefi sani joe moesoe gi abra na vertrouw soema, disi abi koni foe leri trawan toe…. II Tim 4:1. Foe dat'ede, mi komanderi joe na fesi foe Gado nanga Masra Jezus Kristus, disi sa kroetoe dem libisoema nanga dem dedesoema te A sa sori Hemsrefi na Hem kownoekondre: 2. Preiki da woortoe, tan klari na boen tem en na takroe tem; sori dem foutoe; klagi dem, vermane dem nanga pasensi na ini pina en nanga leri. 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 7

8 Troe preiki de fanowdoe Foe sori libisoema dem troe konditie – dati dem dem opstander tegen Gado srefi Membre – wi de breni, dofoe, en waka na ini doengroe fosi wi drai wi libi Wi moesoe sori soema pe dem de, en kari dem komopo foe doengroe, kom na ini da leti foe Gado 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 8

9 Wi preikiman abi wroko Efesi 3:8. A ben gi mi da gnade disi; mi, disi de da moro lagiwan foe ala dem santawan, so dati mi sa preiki da goedoe foe Kristus disi de pasa wi froestan na mindri foe dem heiden soema, 9. En dati mi moesoe meki ala soema kom si da gemeenschap foe da kibri-tori disi, disi ben kibri na ini Gado sinsi da bigin foe grontapoe; Hem disi ben meki alasani doro Jezus Kristus, 10. So dati now doro da kerki dem maktiwan nanga dem kraktiwan na ini dem hemel presi sa kom sabi da bigi koni foe Gado. 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 9

10 Wi wroko Foe meki soema kom boen baka nanga Gado – no foe gi dem prisiri, efoe jepi dem firi moro boen, enz… Foeroe leisi te wi preiki da troe waarheid, wi jepi soema nanga dem basis problemen 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 10

11 Da wroko foe da kerki Miti makandra foe gi Gado glori Miti makandra leki getuigi foe da waarheid foe da woortoe foe Gado Na ini da komakandra, wi moesoe si da krakti foe da libilibi Gado wroko 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 11

12 Da wroko foe da preikiman Gi da pipel disi a abi frantwoortoe abra da boskopoe disi Gado srefi wani hem foe gi na ini da krakti foe da Santa Jeje Da preikiman gi wan boskopoe na da pipel, ma da pipel gi krakti na da preikiman toe Da bigi sani de foe da Santa Jeje abi pasi foe doe Hem wroko – A kenki wi so dati wi no de da srefi leki di wi ben kom. Wi sabi dati Gado ben miti nanga wi en kenki wi 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 12

13 Troe preiki Wi kisi wan sani foe Gado Wi gi hem na da pipel Wi de ambassadeur… 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 13

14 Fa foe bigin Wi bigin nanga da tekst – wi no bigin nanga wi egi prakseri Tokoe wi moesoe abi wan boen idee abra systematic theologie – da heri waarheid foe Gado 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 14

15 Wan preiki A de foe arki, so a de wan verschil foe wan sani disi skrifi kaba A no de wan les – bikasi wan les gi wi informatie, ma wan preiki gi wi da waarheid disi moesoe meki wi kenki Moro fara, wan troe preiki komopo foe da tekst, san wi kari exegesis, no eisegesis, disi taki dati wi soekoe wan tekst nomo foe taki abra san wisrefi wani taki abra Wan preiki komopo foe wan hebi disi Gado ben seni gi da preikiman foe tjari gi da folkoe 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 15

16 Wan preiki Da structuur moesoe komopo foe da tekst: Fil. 3:10 Foe mi kan sabi Hem, nanga da krakti foe Hem opo baka, nanga da gemeenschap foe Hem pina, foe kom gersi Hem na ini Hem dede; Dja wi si fo difrenti pisi disi komopo foe wan versi 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 16

17 Structuur II Tim. 2:2 En dem sani disi joe ben jere mi taki na fesi foe foeroe getuigi, dem srefi sani joe moesoe gi abra na vertrouw soema, disi abi koni foe leri trawan toe. II Tim. 2:15Wroko tranga foe sori joesrefi leki wan boen wrokoman na ini da ai foe Gado, wan wrokoman disi no abi foe kisi sjem, disi prati da woortoe foe waarheid na wan leti fasi. 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 17

18 Structuur Joe abi wan doel Joe moesoe waka go na da doel Joe moesoe sori dati san dem moesoe doe komopo foe da waarheid foe da Woortoe Wan preiki moesoe de kompleet na ini hemsrefi 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 18

19 Fa foe preiki Da heri skin & sieli foe da preikiman de na ini da wroko disi Da preikiman abi autoriteit & control abra da preiki nanga da dienst disi komopo foe da Santa Jeje srefi Joe moesoe de fri foe gi da Santa Jeje pasi foe doe san A wani Da folkoe gi na da preikiman so srefi leki da preikiman gi na da folkoe 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 19

20 Fa foe preiki Joe moesoe de serieus – wan belangrijk boskopoe gi da folkoe Joe no moesoe poti da pipel na sribi… Joe heri libi moesoe faja nanga da boskopoe Joe moesoe abi boen kontakt nanga dem soema disi jere 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 20

21 Fa foe preiki A moesoe de wan sani foe doe nownow - a no de wan sani disi joe kan sori dem foe doe iniwan tem dem kisi da firi… Lobi joe pipel Krakti de! Soema moesoe sabi dati Gado ben miti nanga dem Dem beste preiki komopo foe discipline, begi nanga da krakti foe da Santa Jeje 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 21

22 Da preikiman Moesoe de wan troe Kristen A moesoe abi da oproeping foe Gado – Wan firi na ini hem hati – Kande trawan si toe dati Gado ben kari hem leki wan preikiman – Joe moesoe abi wan firi gi trawan, en foe jepi dem Efoe joe kan doe wan tra sani sondro probleem, doe dati (Jeremia voorbeeld) 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 22

23 Da preikiman Gado kari hem foe preiki A moesoe preiki Ma a sabi dati na ini hemsrefi, a no man doe so A moesoe abi saka-fasi Da kerki sa si dati Gado ben gi hem so wan presenti toe 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 23

24 San a preikiman moesoe abi Intellegentie – wan soema disi kan denki A krin froestan foe da waarheid foe Gado Foeroe nanga da Santa Jeje A kan taki krin A de wan bigi jepi foe abi levens ervaring 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 24

25 San jepi wan preikiman? A moesoe froestan theologie – wan krin froestan foe dem bigi waarheid foe da woortoe foe Gado Foe froestan Grieki & Hebreewse tongo kan de wan jepi so dati wan soema no meki foutoe – joe moesoe sabi san da woortoe wani taki Sabi kerki geschiedenis kan jepi vermijd dem foutoe disi ben meki kaba… 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 25

26 Samenvatting – fo basis sani Lobi Gado Lobi sieli Froestan da woortoe krin Foeroe nanga da Santa Jeje 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 26

27 Da pipel Preiki so dati ala soema kan froestan krin – wi alamala de sondari disi abi Jezus fanowdoe Ibri soema abi problem nanga sondoe – en wi moesoe loekoe boen na bigi-fasi Da fasi wi wroko moesoe klop nanga wi boskopoe. Membre, grontapoe verwakti dati wi de wan difrenti fasi foe dem. 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 27

28 Abra da preiki Preiki na libisoema leki dem de, en no leki fa wi sa wani feni dem No denki dati dem alamala de troe bribiwan A de belangrijk foe preiki da evangelium na wan regelmachtig basis – de zeker dati joe sa preiki en sori soema dati dem de sondari Efoe dem wani da preiki foe kaba snel, dan joe moesoe aksi efoe dem de troe bribiwan Joe moesoe de fri – so dati da Santa Jeje abi fri pasi na ini da dienst 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 28

29 Troe preiki hari soema kom Dem fosi soema ben miti ibri dei Na wan opwekking, soema miti ibri dei Preiki nanga autoriteit – Joe abi da kari foe Gado – Joe abi da woortoe foe Gado – Joe abi wan boskopoe gi da pipel foe Gado – Dan gi hem krin! 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 29

30 Fa foe meki joesrefi klari foe preiki Joe de bezig alatem foe meki joesrefi klari Meki joe hati klari – teki foeroe tem foe begi – Iniwan tem joe firi joe moesoe begi, begi direkt… – Joe kan denki dati joe sa lasi joe tem foe doe tra sani, ma joe sa feni dati joe kan wroko moro esi baka da begi… 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 30

31 Fa foe leisi joe Bijbel Leisi da heri Bijbel ibri jari. Joe kan doe disi nanga 20 minuut per dei Leisi joe Bijbel foe kisi njanjan gi joesrefi, en no soso foe feni preiki Te wan presi naki tapoe joe hati, skrifi wan uitleg foe da pisi dati – seti aparti 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 31

32 Tra sani foe leisi A de boen foe leisi tra sani erbij – ma no foe teki da presi foe da Bijbel Kerki geschiedenis Geschiedenis foe dem tranga bribiwan – disi kan jepi ontwikkel saka-fasi Leri abra theologie 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 32

33 Meki da preiki klari Komopo foe da Bijbel, no wan tra boekoe Expository – dati wani taki, da structuur komopo foe da woortoe srefi Ibri preiki moesoe de kompleet – alwasi a de aparti, efoe a de na ini wan groepoe preiki De eerlijk nanga da tekst – poti hem na ini da kontekst pe a komopo 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 33

34 Aksi vragen foe da tekst Foe san’ede a taki so? Foe san’ede a taki na so wan fasi? Sortoe doel a abi? Dan kom na da hoofd punt & tjari dati kom na krin 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 34

35 Fa foe meki da preiki Seti da context nanga da fasi foe poti na ini da prakteit Sori da basis beginsel disi de troe alatem Loekoe foe da srefi punt na tra presi Ala dem sani disi de wan sortoe intro… 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 35

36 Fa foe meki da preiki Prati na ini difrenti hoofd punt disi komopo foe da tekst srefi. No prati na wan fasi disi no komopo foe da Bijbel srefi Seti sani so dati joe kom na wan punt dati dem moesoe doe Meki da sani eenvoudig en krin so dati ala soema kan froestan 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 36

37 Fa foe preiki Abi alasani seti kaba fosi joe preiki Abi boen kontakt nanga joe pipel – boen froestan… Ma joe jeje nanga joe prakseri moesoe de opo gi da Santa Jeje foe A kan kenki sani Da moro belangrijk sani de da waarheid – en illustratie de foe meki disi moro gemakkelijk foe froestan 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 37

38 Da waarheid de belangrijk Joe kan meki soema lafoe, ma dati no moesoe de da hoofd doel foe joe Joe kan jepi soema prakseri fa wan situatie ben de, ma dati no moesoe de da hoofd doel toe No de wan soso “professioneel” preikiman disi preiki foe da reactie foe da pipel… 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 38

39 Loekoe boen No poti vertrouw tapoe joe preparatie leki a de sari, ma tapoe da Santa Jeje No sori joesrefi leki wan koniman Loekoe boen dati joe no vertrouw tapoe joe tranga presi… Spesroetoe loekoe boen foe bigi-fasi Loekoe boen foe soekoe soso emotie Da hoofd doel de foe miti Gado na ini Hem oso 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 39

40 Da krakti foe da Santa Jeje Normaal joe moesoe wroko fin’fini foe meki joesrefi klari foe preiki Ma joe abi da krakti foe da Santa Jeje ook toe fanowdoe Jezus srefi no ben doe Hem wroko te baka da tem A ben dopoe nanga da Santa Jeje na da tem foe Hem dopoe Joe kan abi da krakti disi kom omeni difrenti leisi – leki na ini Tori 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 40

41 Si san Paulus taki I Kor. 4:20. Bikasi da kownoekondre foe Gado no de na ini woortoe nomo, ma na ini krakti. II Kor. 4:5. Bikasi wi no preiki wisrefi, ma wi preiki Kristus Jezus da Masra; en wi de oen dinari foe Jezus ede. 6. Bikasi Gado, disi ben komanderi da leti foe skijn komopo foe da doengroe, ben skijn na ini wi hati, foe gi wi da leti foe da sabi foe da glori foe Gado na ini da fesi foe Jezus Kristus. 7. Ma wi abi da goedoe disi na ini klei patoe, so dati da grani foe da krakti sa de foe Gado, en a no sa de foe wisrefi. 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 41

42 Paulus taki: I Tess. 1:5. Bikasi wi boen njoensoe no ben kom na oen nanga woortoe nomo, ma so srefi na ini krakti en na ini da Santa Jeje, en nanga sabi foe troe; bikasi oen ben sabi sortoe mansoema wi ben de na oen mindri foe oen ede. 9/12/2014Les 1 Santa Jejej 42


Download ppt "Preikiman & Preiki D. Lloyd-Jones Les – Preikiman 9/12/2014Da Froktoe foe da Jeje: Lobi 1."

Verwante presentaties


Ads door Google