De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

J. Oswald Sanders Samengesteld door R. Patton

Verwante presentaties


Presentatie over: "J. Oswald Sanders Samengesteld door R. Patton"— Transcript van de presentatie:

1 J. Oswald Sanders Samengesteld door R. Patton
Spiritual Leadership J. Oswald Sanders Samengesteld door R. Patton

2 A de wan boen sani foe soekoe foe leiderschap
Membre – Da tem Paulus ben skrifi, so wan positie ben de gevaarlijk nanga hebi frantwoortoe – no foe soekoe grontapoe goedoe efoe bigi nem. So da situatie de tide na ini da vervolgoe kerki… A no de da office, ma da functie disi de wan boen sani. A komopo soso foe bigi lobi foe Kristus nanga Hem kerki. Ma no soekoe sani foe joe egi belang. Ma soekoe foe gi Gado glori

3 Fa foe de bigi foe troe… Gi joesrefi abra foe dini trawan
Sortoe dienst mi kan gi Gado? Mk. 42. Ma Masra Jezus ben kari dem kom na Hem, en A ben taki gi dem taki: Oen sabi dati dem soema disi de dem masra foe dem heiden soema tan leki basi na dem tapoe, en dem gransoema abi makti na dem tapoe Ma na oen mindri a no moe de so, ma da soema disi wani de da moro bigiwan, hem moesoe dini dem trawan;

4 Fa foe de bigi foe troe… Mk. 10:44. En da soema foe oen disi wani foe de da fosiwan, hem moesoe de knegti gi ala soema Bikasi Soemapikin srefi no ben kom foe soema sa dini Hem, ma foe Hem sa dini trawan, en foe gi Hem libi abra leki wan paiman gi foeroe soema.

5 Gado soekoe wan man foe doe da wroko…
Te Gado feni wan man disi miti san A eis na jeje-fasi, en a de bereid foe pai da heri paiman foe tron wan discipel, dan Gado sa wroko na ini wan bijzonder fasi nanga so wan man… alwasi da man fadon na bepaalde presi

6 Drie marki foe wan man disi Gado gebruiki
Authoriteit – bikasi a taki foe Gado Jeje-fasi – bikasi da Santa Jeje sa wroko en tjari success Sacrifice – bikasi disi de da kostoe disi waka baka da eksempre foe Gado

7 Soso Gado kan meki wan troe leider
Libisoema loekoe na intelligentie, tranga wani, enthusiasme, … Gado soekoe wan man disi sa pai da kostoe, en A salfoe Hem nanga da Santa Jeje Joe wini hem nanga begi en watra-ai, te joe gi ibri popki abra, teki joe kruisi, en loekoe na Jezus En moro foeroe – joe pai na kibri-fasi fosi Gado tjari joe kom openbaar… (Mozes, Jozef)

8 Da woortoe leider – siksi leisi nomo na ini da KVJ Bijbel
Foe san’ede? A no taki abra leiderschap? Nono. Ma a gebruiki wan tra woortoe – Mozes Mi dinari… Na ini Gado kownoekondre, wi dini makandra.

9 Gado wawan kan meki wi klari foe jeje-leiderschap
Mk. 10:40 Ma foe sidon na Mi letianoesei nanga Mi kroektoe-anoesei, dati no de foe Mi foe gi; ma a de gi dem soema foe di a ben meki klari kaba. Gado poti da leider drape Ma a moesoe dringi da kan… pina de na ini jeje-leiderschap

10 Toe leisi wi feni na ini da NT dati wan soema libi wan voorbeeld
Jezus – disi ben wasi Hem discipel foetoe: Jn. 13:15 Bikasi Mi ben gi oen wan eksempre, foe oen sa doe so leki Mi ben doe nanga oen. I Pet. 2:21 Bikasi so srefi Gado ben kari wi foe doe dati; bikasi Kristus ben pina foe wi ede toe, en A ben libi wan eksempre gi wi, foe oen sa waka na Hem baka;

11 Jezus ben taki dati a de na dem mindri leki wan dinari
Jesaja 42 sori wi dati Jezus ben abi saka-fasi en soekoe da beste foe ala soema – da messias disi de dini Jezus libi na wi ini & Gado ben salfoe Hem nanga da Santa Jeje A ben de totaal afhangelijk foe Hem Tata A ben lobi foe doe Hem Tata wani A ben abi saka-fasi Dem ben lobi trawan alwasi dem fadon A ben sabi dati Gado sa seti alasani leti

12 Leiderschap = invloed Jeje-leiderschap – da personaliteit foe da leider moesoe de na ondro da kontrol foe da Santa Jeje Wi no man tjari soema go moro fara leki wisrefi ben go

13 Natural vs. Spiritual Leiderschap
Bouw tapoe hemsrefi Beslis hemsrefi Sabi libisoema Bigi fasi Egi wroko fasi Spiritual Bouw tapoe Gado Soekoe Gado wani Sabi Gado toe Saka-fasi Wroko Gado fasi

14 Natural vs. Spiritual Leiderschap
Lobi basi trawan Poti hemsrefi na fesi onafhangelijk Spiritual Lobi gi Gado jesi Poti Gado na fesi Afhangelijk foe Gado

15 Wan leider moesoe abi boen nem na inisei nanga dorosei
I Tim. 3:2. Wan preikiman moesoe de sondro foutoe, (disi de inisei da kerki) I Tim. 3:7. Moro fara, a moesoe abi wan boen nem na dem soema foe dorosei; so dati a no sa kisi wan pori nem en fadon na ini da trapoe foe didibri.

16 A moesoe hori hemsrefi krin
I Tim. 3:2 da masra foe wan wefi, Na ini da frow tori, a moesoe hori hemsrefi… disi de dwingi hemsrefi, disi tan nanga krin ai, disi seti hem libi na wan boen fasi, A moesoe sori zelf-beheersing

17 A moesoe sabi fa foe wroko nanga trawan
disi lobi foe teki vreemde soema na ini hem oso; A moesoe de gastvrij disi sabi foe leri trawan; En dja a moesoe leri hemsrefi toe

18 A moesoe seti hem libi na wan boen fasi
I Tim. 3:3. Disi no de wan droengoeman efoe fetiman, ma disi abi pasensi, disi no lobi foe stree,

19 A no moesoe lostoe foe sani…
disi no gridi foe moni disi no abi bigi-ai; Da doel foe wi noiti moesoe de foe tron goedoeman dja na grontapoe Lobi brada & sisa, meki wi soekoe foe tron goedoeman na ini hemel

20 Da oso moesoe de in order
I Tim. 3:4. Wan soema disi hori hem egi oso na wan boen fasi, en disi sabi foe meki hem pikin gi jesi nanga respeki; 5. (Bikasi efoe wan man no sabi foe de basi foe hem egi oso, fa a sa sorgoe dan foe da gemeente foe Gado?)

21 Da oso moesoe de in order
Da frow de wan sleutel – efoe a de eens nanga hem masra, en bereid foe njan pina efoe a de fanowdoe Ala toe moesoe wroko makandra leki wan team foe sorgoe dem pikin so dati dem de geestelijk

22 A no moesoe de jongoe… I Tim. 3:6. A no moesoe de njoen na ini bribi, so dati a no sa opo hemsrefi nanga bigi-membre, en fadon na ini da vonisi foe didibri. Tijd kan meki wi abi wan moro bigi hati gi soema, en foe hori pasensi nanga dem

23 Petrus taki… I Petrus 5:1. Mi taki gi dem gransoema disi de na oen mindri, mi disi de wan tra gransoema toe, disi de wan soema disi ben si da pina foe Kristus, en wan disi sa kisi wan pisi foe da glori disi sa kom na krin: Petrus no ben opo hemsrefi moro hei leki dem trawan, alwasi a ben de leider foe dem discipel foe Jezus

24 Sortoe motivatie wi abi?
I Petrus 5:2. Gi njanjan na dem skapoe foe Gado disi de na oen mindri, en loekoe dem boen, no nanga dwingi, ma nanga oen fri wani; no foe kisi goedoe, ma nanga da wani foe oen hati; Wi wroko – foe gi njanjan na dem skapoe, en sorgoe dem boen…

25 Sortoe motivatie wi abi?
I Petrus 5:2. Gi njanjan na dem skapoe foe Gado disi de na oen mindri, Dem skapoe de foe Gado – en wi moesoe sorgoe dem leki Gado ben sorgoe Hem pipel Israel na ini da OT – sori dem Gado pasensi, Hem lobi, Hem boen, enz.

26 Sortoe motivatie wi abi?
I Petrus 5:2. no nanga dwingi, ma nanga oen fri wani; no foe kisi goedoe, ma nanga da wani foe oen hati; Wi motieven: Wi fri wani No kisi goedoe (moni, positie, bigi nem) Wi moesoe wani nanga wi heri hati

27 Fa wi moesoe wroko? 1 Petrus 5:3. No prei basi na tapoe da erfenis foe Gado, ma de leki wan eksempre gi dem skapoe, Wi no moesoe taki: Doe san mi taki, no san misrefi doe efoe no doe Wi moesoe abi saka-fasi Wi moesoe de wan eksempre: I Tim. 4:12 No gi wan soema pasi foe veragti fa joe de jongoe; ma de wan eksempre gi dem bribi soema na ini woortoe, na ini waka, na ini lobi, na ini jeje, na ini bribi, en na ini krin libi.

28 Gi saka-fasi kans foe ontwikkel na ini joe libi
I Petrus 5:5. So srefi, oen moro jongoe wan, saka oensrefi na dem gransoema ondro. Ja, ala soema moesoe saka na trawan ondro, en weri saka-fasi leki oen krosi; bikasi Gado tapoe dem bigi membre soema, ma A gi gnade na dem saka-fasi soema. 6. Foe dat'ede, saka oensrefi na ondro da makti anoe foe Gado, so dati A sa opo oen na da juisti tem. 7. Poti ala oen hebi na Hem tapoe, bikasi A sorgoe foe oen.

29 Wan bigi aansporing gi wi leki Jeje-leider
I Petrus 5:3. No prei basi na tapoe da erfenis foe Gado, ma de leki wan eksempre gi dem skapoe, 4. En te da hede Skapoeman sa kom, oen sa kisi wan kroon foe glori disi noiti sa pori.

30 Kwaliteit foe leiderschap - Discipline
Fosi teki discipline foe dorosei Dan poti moro streng discipline tapoe joesrefi na inisei Joe tem Joe njanjan nanga exercise Joe studie Discipline foe gi trawan pasi foe jepi joe toe

31 Discipline I Kor. 9:24. Oen no sabi dati na ini wan stree, ala dem soema de lon ma wan soema nomo sa kisi da prijs? Lon dan so dati oen kan wini En ibri soema disi proberi foe wini da stree de dwingi hemsrefi na ini alasani. Now dem doe disi foe kisi wan kroon disi sa pori, ma wi doe so foe kisi wan kroon disi noiti sa pori Foe dat'ede mi lon na so wan fasi dati mi no degedege; mi no feti na wan fasi disi gersi wan soema disi de feti nanga da loktoe Ma mi dwingi mi skin, en mi meki hem saka na mi ondro; noso na iniwan fasi di mi ben preiki gi tra soema, dem ben sa poti misrefi na sei.

32 Leiderschap Kwaliteit – Visie
A moesoe si da visioen – Jeje-fasi Si fa san joe doe tide sa abi invloed tapoe dem generatie na fesi A si pe trawan loekoe nomo Spreuken 29:18 Pe no wan visioen de, da pipel sa pori; ma da soema disi sa hori da wet sa breiti.

33 Leiderschap kwaliteit – Wijsheid
Wijsheid na jeje-fasi: leti kroetoe foe jeje & moreel waarheid A si sani leki dem de foe troe A wroko so dati a no dwingi soema, ma a invloed soema na da juisti fasi… Kol. 1:9. Foe dat'ede, sinsi da dei wi ben jere disi, wi no ben tapoe foe begi gi oen toe, en foe aksi dati oen sa foeroe nanga da sabi foe Hem wani nanga ala sabi nanga froestan foe da jeje;

34 Leiderschap kwaliteit - Beslis
Paulus ben miti Jezus tapoe da pasi foe Damascus. En a ben aksi Jezus: Tori 22:8. En mi ben piki taki: Soema na Joe, Masra? En A ben taki gi mi taki: Mi na Jezus foe Nazaret, disi joe de vervolgoe. 9. En dem soema disi ben de nanga mi ben si da leti foe troe, en dem ben frede; ma dem no ben jere da stem foe da Soema disi ben taki gi mi En mi ben taki: San mi moesoe doe, Masra? En Masra ben taki gi mi taki: Opo, en go na Damascus, en drape dem sa taigi joe alasani disi joe moesoe doe.

35 Beslis! No draidrai No degedege
Wi moesoe de bereid foe libi nanga dem resultaat foe wi beslissing

36 Leiderschap kwaliteit- Dek’ati
Moreel dek’ati – som leisi ook toe lichamelijk dek’ati. A no taki frede no de: I Kor. 2:3 En mi ben de nanga oen na ini swaki-fasi nanga frede en nanga foeroe beifi. Ma te wi foeroe nanga da Santa Jeje: 2 Tim. 1:7 Bikasi Gado no ben gi wi wan jeje foe frede, ma foe krakti, foe lobi, en foe boen prakseri.

37 Leiderschap kwaliteit – Saka-fasi
Da jeje-leider sa teki da kibri pasi foe dienst nanga sacrifice Johannes da dopoeman taki abra Jezus: Johannes 3:30 A moesoe kom bigi, ma mi moesoe saka.

38 Si fa Paulus ontwikkel saka-fasi
I Kor. 15:9Bikasi mi de da moro pikinwan foe dem apostel, en mi no de fiti foe dem kari mi wan apostel, bikasi mi ben vervolgoe da kerki foe Gado. Efesi 3:8 8. A ben gi mi da gnade disi; mi, disi de da moro lagiwan foe ala dem santawan, so dati mi sa preiki da goedoe foe Kristus disi de pasa wi froestan na mindri foe dem heiden soema, 1 Tim. 1:15Disi de wan vertrouw sani foe taki, en joe kan bouw na hem tapoe taki: Kristus Jezus ben kom na grontapoe foe verloesoe sondari; en mi de da moro bigiwan.

39 Krin opo libi na fesi foe Gado nanga libisoema
I Kor. 4:4. Bikasi mi no sabi noti foe misrefi, tokoe, mi no kom regtvaardiki nanga dati, ma Hem disi kroetoe mi de MASRA. 2 Cor. 2:17 Bikasi wi no de leki foeroe soema, disi soekoe wini nanga da woortoe foe Gado, ma na fesi foe Gado wi taki na ini Kristus na wan krin fasi, disi de foe Gado.

40 Kwaliteit foe leiderschap
Wi emotie moesoe de na ondro kontrol Wi moesoe sabi sortoe tem lafoe en sortoe tem foe krei Wi moesoe sabi sortoe tem wi abi leti hatibron disi pori Gado nem en kwinsi libisoema: Efesi 4:26. Oen hati kan bron, ma no doe sondoe; no gi pasi foe da zon saka na tapoe oen faja hatibron;

41 Leiderschap kwaliteit Pasensi
A no de passief, ma wi no moesoe go toemoesi na fesi foe dem trawan: Rom. 15:1Dan wi disi de tranga moesoe tjari da swaki-fasi foe dem swaki soema, en no gi wisrefi prisiri nomo. Gal. 5:22. Ma da froktoe foe da Jeje de lobi, prisiri, vrede, pasensi, safri-fasi, boen-hati, bribi, 23. Saka-fasi, foe dwingi joesrefi; no wan wet de agensi dem sortoe sani disi.

42 Leiderschap kwaliteit Vriendschap
Paulus ben abi foeroe boen mati disi ben lobi Hem Da leider moesoe lobi libisoema Jezus: Jn. 13:1 Now fosi da fesa foe paska, di Jezus ben sabi dati Hem joeroe ben doro foe A ben moesoe gowe komopo foe grontapoe go na daTata, di A ben lobi dem soema foe Hem na ini grontapoe, A ben lobi dem te doro da kaba.

43 Leiderschap kwaliteit – tact, lespeki-fasi
Wroko so wan fasi dati joe bouw op en no broko saka: Efesi 4:29. No gi pasi foe takroe tak'taki komopo foe joe mofo, ma dem sani nomo disi de boen foe bouw trawan kom moro tranga, so dati dem kan wroko gnade gi dem soema disi jere dem.

44 Leiderschap kwaliteit Inspiratie gi trawan
Nehemia – foe bouw da skotoe

45 Leiderschap kwaliteit Organizatie talenti
Gado srefi organizeer da heri heelal A ben seti sani leki fa dem moesoe de David ben sabi foe organizeer Salomo ben sabi foe seti da kownoekondre leki fa a moesoe de

46 Leiderschap kwaliteit Arki boen
A de belangrijk foe arki boen na trawan fosi joe proberi foe gi wan antwoord Te wi skrifi efoe piki baka, meki wi loekoe boen san wi taki, en fa wi taki hem

47 Da moro basis kwaliteit – A moesoe foeroe nanga da Santa Jeje
Da Santa Jeje moesoe tiri da kerki, en efoe wi no abi man disi de foeroe nanga da Santa Jeje, dan da Santa Jeje sa libi wi foe wroko wi egi fasi! Tori 6:2. Dan dem twalfoe apostel ben kari da hipi foe dem discipel kom na dem, en dem ben taki: A no de wan boen sani foe wi sa libi da woortoe foe Gado go wroko na tafra. 3. Foe dat'ede, brada, soekoe sebi mansoemana oen mindri disi abi wan boen nem, disi foeroe nanga da Santa Jeje nanga sabi, disi wi kan poti abra da wroko disi. 4. Ma wi sa gi wisrefi dorodoro na begi, en foe wroko nanga da woortoe.

48 Foeroe nanga da Santa Jeje
Jezus Kristus ben salfoe nanga da Santa Jeje Petrus foeroe na Pinkster Da kerki foeroe na ini Tori Dem diaken ben foeroe – spesroetoe Stefanus nanga Filippus Paulus nanga Barnabas ben foeroe…

49 Dem ben arki na da Santa Jeje
Filippus ben fika Samaria, go na Gaza Petrus ben arki na da Santa Jeje en go na Cornelis oso Dem ben seni Paulus & Barnabas doro da Santa Jeje Da Santa Jeje ben tiri Paulus na Macedonie Da Santa Jeje ben tiri da council na Jerusalem

50 Da kerki ben moesoe de wan zendeling kerki
Paulus sori dem gransoema foe Efesi dati da Santa Jeje ben seti dem leki basi A ben seni boskopoeman foe tjari da woortoe go na tra kondre

51 Jeje-leiderschap Gado sa gi joe da jeje-presenti disi joe abi fanowdoe
Disi abi te maak nanga dienst, niet karakter Vaak genoeg Gado teki dem talenti disi joe kisi nanga geboorte en meki dem kom moro effectief…

52 Jeje-leiderschap – Begi
A de fanowdoe gi ibri leider No de slaap bikasi joe no abi firi, ma dwingi joesrefi foe kom na fesi da Tata Jezus Kristus srefi de da beste voorbeeld En efoe A ben feni begi fanowdoe, fa foe wi?

53 Begi na ini da Jeje In da Jeje – na ini da gebied foe da Jeje
Na ini da krakti foe da Santa Jeje Da Santa Jeje sa jepi wi Krini wi libi Begi te wi no sabi fa foe begi Feti agensi didibri nanga dem wrokoman foe hem

54 Da leider nanga hem tem Efesi 5:16. Bai da tem baka, bikasi dem dei de takroe. Ps. 90:9. Bikasi ala wi dei ben pasa gowe na ini Joe hatibron, wi libi wi jari leki wan tori disi dem taki Dem dei foe wi jari de sebi tenti jari, efoe nanga tranga dem doro aiti tenti jari, tokoe dem tranga de wroko nanga sari; bikasi dem koti dem esi poeroe, en wi frei gowe…12. Leri wi foe nomroe wi dei, so dati wi kan poti wi hati foe kisi sabi.

55 Da leider nanga hem tem Wi no abi moro tem fanowdoe, ma wi moesoe wroko moro boen nanga da tem disi wi abi… Meki wi evalueer wi tem en sortoe jeje resultaat wi kisi Masra Jezus ben taigi da Tata: Mi ben kaba nanga da wroko disi Joe ben gi Mi foe doe… Doe da sani now – no draidrai…

56 Studie dem boekoe Wan leider moesoe stoeka
Da Bijbel: II Tim. 4:13 Te joe kom, tjari da djakti kom nanga joe disi mi ben libi na Troas nanga Karpus, nanga dem boekoe en spesroetoe dem boekrol. Paulus sabi dati a sa dede, ma a wani stoeka Gado woortoe dorodoro te leki da laasti dei

57 Stoeka tra boekoe Bouw joesrefi kom moro tranga
Soekoe geestelijk auteur foe jepi joe gro Bijbel Instituut kan jepi toe Tjari san joe leri gi joe pipel so dati dem kan leri wan njoen sani toe

58 Wroko foe kom wan moro boen leider
Bikasi leiderschap de invloed, wi alamala kan de wan sortoe leider Meki dem swaki presi kom moro tranga Wroko tranga ook toe tapoe dem presi pe joe abi talenti Sori faja-hati foe gro leki wan leider

59 Wroko tranga foe leid: Rom 12:8
Wi moesoe abi faja-hati foe doe da wani foe Gado. Faja nanga da Santa Jeje: Rom. 12:11 Gado sa gi wi san wi abi fanowdoe foe da wroko foe da Santa Jeje efoe wi aksi nomo: Lk. 11:13

60 Fa foe jepi leiderschap
Administratie: beter organizatie, communicatie, enz Geestelijk ontwikkeling: dem leider geestelijk positie, tevrede na ini da wroko Struikelblok – poeroe efoe de Persoonlijke relatie moesoe boen

61 Fa foe jepi leiderschap
Feni oplossing foe dem problemen Meki boen plan foe da toekomst Leiderschap moesoe de foe da top saka go na ondro. Joe kan kisi advis ma efoe joe de da leider, eindelijk joe moesoe leid

62 Da kostoe foe leiderschap
Mk. 10:38. Ma Jezus taki gi dem taki: Oen no sabi san oen aksi. Oen kan dringi foe da kan disi Mi moesoe dringi? En oen kan dopoe nanga da dopoe disi Mi sa kisi? Wan kostoe de, en da moro effective da leiderschap, da moro hei da kostoe de. En joe no man pai hem alamala na wan momenti – ma saf’safri…

63 Da kostoe foe jeje-leiderschap
Da kruisi – dei foe dei: I Jn. 3:16So wan fasi wi si da lobi foe Gado, bikasi A ben gi Hem libi abra foe wi ede; en wi moesoe gi wi libi abra foe wi brada ede.

64 Da kostoe foe jeje-leiderschap
Mk. 10:43. Ma na oen mindri a no moe de so, ma da soema disi wani de da moro bigiwan, hem moesoe dini dem trawan; 44. En da soema foe oen disi wani foe de da fosiwan, hem moesoe de knegti gi ala soema Bikasi Soemapikin srefi no ben kom foe soema sa dini Hem, ma foe Hem sa dini trawan, en foe gi Hem libi abra leki wan paiman gi foeroe soema.

65 Da marki foe Jeje-leiderschap
Di Jezus ben sori Hemsrefi na Hem discipel, A ben sori Hem anoe nanga sei Dem sa loekoe na Hem disi dem ben soetoe… Paul: Gal. 6:17 No gi pasi foe wan soema trobi mi na dem dei na wi fesi, bikasi na ini mi skin, mi tjari dem marki foe Masra Jezus.

66 Kostoe foe leiderschap
Eenzaam… te joe kren go na da tapoe foe da bergi, joe wawan de, en a de kowroe… Weri skin – go na Gado: 2 Cor. 4:16 Foe dat'ede wi no lasi hati; bikasi alwasi da dorosei soema de pori, tokoe da inisei soema kisi njoen tranga dei foe dei.

67 Kostoe foe leiderschap
Soema sa koti kroetoe foe san joe doe Leri foe teki criticism en wroko go doro Som leisi joe no sabi san joe moesoe doe na ini so wan situatie Som leisi trawan moesoe pai da kostoe nanga joe – leki famiri

68 Kostoe foe leiderschap
Paulus: Poti kroetoe na ini Gado anoe Gal. 1:10 Bikasi now mi proberi foe wini libisoema prakseri, efoe di foe Gado? Efoe mi soekoe foe gi libisoema prisiri? Bikasi efoe mi ben gi libisoema prisiri ete, mi no ben sa de da dinari foe Kristus. I Kor. 4:33. Ma na mi a de wan pikin sani dati oen sa kroetoe mi, efoe iniwan soema sa kroetoe mi; foe troe, mi no kroetoe misrefi. 4. Bikasi mi no sabi noti foe misrefi, tokoe, mi no kom regtvaardiki nanga dati, ma Hem disi kroetoe mi de MASRA.

69 Da frantwoortoe foe leiderschap
Da juisti prenki de da dinari Ibri probleem de ete wan kans foe loekoe na Masra en dini trawan

70 Da frantwoortoe foe leiderschap
Discipline – spesroetoe na ini bribi, moreel & Kristen waka Discipline na ini lobi: Gal. 6:1. Mi brada, efoe wan soema meki wan foutoe, oen disi da Jeje de tiri moesoe meki so wan brada kom boen baka na ini da jeje foe saka-fasi, ma loekoe boen dati oensrefi no kisi tesi toe. 2 Cor. 2:8. Foe dat'ede mi begi oen dati oen sa sori krin fa oen lobi hem.

71 Leiderschap & discipline
Ondrosoekoe fin’fini na eerlijk fasi A sa jepi da wroko nanga da soema Doe na ini lobi na ini wan safri fasi Da doel moesoe de foe bouw op da individueel Foeroe begi moesoe pasa

72 Leiderschap moesoe tiri
A moesoe sabi pe A go… Jezus: Jn. 10:4 En te a meki hem egi skapoe go na doro, a go na dem fesi, en dem skapoe waka na hem baka, bikasi dem sabi hem stem. I Kor. 11:1 Waka na mi baka, so srefi leki fa mi de waka na Kristus baka.

73 A leider moesoe bigin Wan manager doe sani leti
Wan leider doe da leti sani A moesoe teki risiko foe go na fesi A moesoe bigin njoen sani, en no hori alasani dorodoro sondro kenki

74 Leiderschap – teki frantwoortoe
Efoe Gado kari wi, dan wi moesoe de bereid foe teki frantwoortoe Voorbeeld: Jozua baka Mozes Elisa baka Elia

75 Tesi foe leiderschap Compromise
Compromis: meestal a taki foe fika wan pisi foe wi standaard foe kom eens nanga wan soema efoe wan sani Classic voorbeeld – Farao nanga Mozes: No libi Egypti No go farawe foe Egypti No teki dem oema nanga dem pikin No teki dem meti Mozes no ben beni kwet’kweti

76 Tesi foe leiderschap Soekoe bigi positie
Mozes: Num. 14:11. En MASRA ben taki gi Mozes taki: O langa da pipel disi sa krakeri Mi? En o langa fosi dem sa bribi Mi, na baka ala dem marki disi Mi ben sori dem kaba? 12. Mi sa naki dem nanga pesti-siki, en Mi sa poeroe dem foe Mi famiri, en Mi sa meki joe tron wan moro bigi nanga moro tranga folkoe leki dem ben de. Mozes – dan, Gado, dem sa taki dati Joe no ben man hori dem na ini da woestijn…

77 Tesi foe Leiderschap Onmogelijk situatie
Voorbeeld – Mozes & da Redi Zee Gado lobi foe poti Hem pipel na ini situatie pe dem moesoe vertrouw tapoe Hem Hudson Taylor taki abra bigi wroko Onmogelijk Moeilijk Kaba

78 Tesi foe Leiderschap – te joe naki foetoe fadon
A de belangrijk foe opo baka – Petrus baka da tem a taki a no sabi Jezus, Markus nanga Paulus, enz. No wan soema kan wini alatem; meki wi leri te wi naki foetoe fadon

79 Tesi foe leiderschap – Djaroesoe
Voorbeeld – Mozes, disi ben begi gi Mirjam nanga Aaron Gado srefi sa kibri Hem dinari efoe a de na ini da presi pe Gado wani hem Gado ben strafoe Korach nanga hem bakaman ook toe

80 Leiderschap – delegation
Wi moesoe si soema abi talenti, dem sortoe talenti dem abi, en poti dem pe dem moesoe go. Joe moesoe gi da soema autoriteit disi klop nanga da wroko joe gi hem Dan steun hem en loesoe hem foe doe hem wroko leki fa a feni boen

81 Delegatie A ontwikkel dem talenti foe dem trawan
A seti sani foe da toekomst te da leider no de moro A meki hem mogelijk foe da leider foe poti nadruk tapoe dem moro belangrijk sani Gado srefi sa gi wi san wi abi fanowdoe efoe A kari wi foe doe wan wroko

82 Delegatie Wi moesoe teki dem sani disi Gado gi wi, ma wi no moesoe teki moro leki Gado gi wi! Jepi efoe a de fanowdoe, ma gi dem da kans foe doe da wroko

83 Kenki leiderschap Efoe Gado ben seti wan leider en wan programma, dan wroko jeje-fasi, en joe kan sabi dati Gado srefi sa wroko na da juisti momenti foe kenki leiderschap A de Gado disi verkisi leider, en a de Gado disi gi dem san dem abi fanowdoe Dem moro bigi presenti disi Gado de gi de dem man disi A gi…

84 Kenki Leiderschap Gado sori Hem makti, Hem glori en Hem initiatief te njoen leiderschap moesoe kom Efoe da talenti man hori dem talenti gi hemsrefi, dan Gado kan ontwikkel njoen man en gi hem talenti nanga da krakti foe da Santa Jeje

85 Kenki Leiderschap I Kor. 1:26. Bikasi oen kan si fa Gado ben kari oen, brada; fa A no ben kari foeroe sabiman na libisoema fasi, no foeroe makti man, no foeroe fesiman; 27. Ma Gado ben verkisi dem soso sani foe grontapoe foe dangra dem sabiman; en Gado ben verkisi dem swaki sani foe grontapoe foe dangra dem sani disi de makti;

86 Kenki Leiderschap I Kor. 1:28. En Gado ben verkisi dem lagi sani foe grontapoe, nanga dem veragti sani, ja, nanga dem sani disi no de noti, foe meki dem sani disi de kaba moesoe tron noti; 29. So dati no wan libisoema sa prodo na Hem fesi.

87 Kerki leiderschap Da troe leider foe da kerki, disi ben bouw Hem kerki, en dem portoe foe hel no sa wini hem… abi wan libi foe teego, en noiti da kerki sa mankeri da troe leider! En A kan seti dem juisti man na Hem ondro leki fa Hem wani.

88 Meki Njoen Leider 2 Tim. 2:2 En dem sani disi joe ben jere mi taki na fesi foe foeroe getuigi, dem srefi sani joe moesoe gi abra na vertrouw soema, disi abi koni foe leri trawan toe. Dem jongoe leider sa meki foutoe som leisi, leki da leider ben meki foutoe. Ma vertrouw dem en gi dem frantwoortoe en gelegenheid

89 Jeje-leiderschap de moro belangrijk leki iniwan sani
Pasensi foe leri dem A teki tem & foeroe begi

90 Gevaar foe Leiderschap
Bigi-fasi in hem hati. Te wi doe so, wi poti wi egi owroe natuur tapoe da troon foe wi hati, en skoivi Gado Spreuken 16:5 Ibri soema nanga wan bigi-membre hati de fisti gi MASRA; alwasi a poti anoe na anoe, a no sa kibri gi hem strafoe.

91 Sortoe marki sori wi abi da probleem disi?
Trawan go na fesi: wi firi djaroesoe? Te wi kroetoe wisrefi wi taki wantoe sani, ma efoe trawan taki da srefi sani, fa wi reactie de? Te soema kroetoe wi, wi proberi foe verdedig wisrefi efoe kroetoe trawan?


Download ppt "J. Oswald Sanders Samengesteld door R. Patton"

Verwante presentaties


Ads door Google