De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 4 Samengesteld door R. Patton.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 4 Samengesteld door R. Patton."— Transcript van de presentatie:

1 Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 4 Samengesteld door R. Patton

2 Jezus nanga da storm Jezus ben gi njanjan na 5000 man A ben seni dem discipel foe abra da zee ma A ben tan na baka foe begi Mindri foe da zee wan hebi storm ben fon dem, en bigi skwala seki da boto, en dem ben frede Jezus ben kom na dem tapoe da watra

3 Jezus nanga da storm Dem ben denki dati A ben de wan jorka. Ma A ben taigi dem no frede Petrus ben aksi foe kom tapoe da watra, en Jezus taigi hem foe kom Petrus poeroe hem ai komopo foe Jezus en a ben bigin foe soengoe, ma Jezus ben langa anoe gi hem

4 Jezus nanga da storm Dem discipel ben si bedari wan storm na ini da boto – ma da tem disi A no ben de aanwezig Ma dem de moro veilig na ini da storm na ini da wani foe Gado leki tapoe da sjoro buiten da wani foe Gado Di Jezus ben kom na ini da boto, da storm ben kom tiri

5 Jezus nanga da storm Dem ben abra, en di siki soema ben meri Hem krosi, dem ben kom boen baka

6 Dem traditie foe da wet Dem skrifiman ben de soema disi ben interpreteer da wet en seti ala sortoe wet. Som foe dem ben de Fariseeman, en dem ben moksi na ini da groepoe foe klagi Jezus Dem taki dati dem discipel no wasi anoe fosi dem njan nanga da fasi dati dem ben moesoe wasi dem

7 Jezus nanga dem traditie Jezus sori dem dati dem poti dem traditie na fesi foe da woortoe foe Gado, en poeroe da frantwoortoe foe wan soema sorgoe hem ouders te dem de na ini nowtoe. En A ben sori dati a no de sani disi go na ini da mofo disi meki soema no de krin, ma san komopo foe da mofo

8 Jezus nanga dem Sadducee- man nanga Fariseeman Dem ben aksi foe wan marki foe hemel A taki dati a sa gi dem da marki foe da profeti Jonas. Disi wani taki foe fa A sa de na ini grontapoe dede drie dei fosi A opo baka

9 Jezus na ini Caesarea Filippi Da vraag – soema na soemapikin (82 leisi dem gebruiki da naam disi) Soemapikin – bijna alatem boiti Stefanus & openbaring, Jezus wawan kari Hemsrefi nanga da nem disi A sori Hemsrefi leki wan troe libisoema Som taki: Johannes da dopoeman, efoe Elia, efoe Jeremia efoe tra profeti

10 Jezus na ini Caesarea Filippi Petrus taki dati a de da Kristus (messias), da Pikin foe da libilibi Gado. Jezus taki dati Gado srefi ben sori Petrus disi. En disi de da fondamenti foe wi bribi! Jezus sa bouw Hem kerki tapoe da petra disi

11 Petra Petros de mannelijk, en a ston disi joe kan froisi. Petra de vrouwelijk, wan bigi massa ston, wan rots disi joe kan bouw tapoe hem. Membre dati Gado de wan rots na ini da OT, en ook toe Jezus de da hoekoeston

12 Jezus na ini Caesarea Filippi Paulus taki dati da fondamenti de Kristus (I Cor. 3:11) Jezus sa bouw HIM kerki (ekkesia – wan groepoe foe soema disi dem kari komopo). Da kari de foe da Santa Jeje doro Hem woortoe Petrus sa wroko leki wan ston – a no sa sek’seki, a sa tan rustig

13 Dem portoe foe hel Portoe ben de pe dem ben koti kroetoe A de wan symbool foe basi wan presi, en foe kroetoe Alwasi ala kroetoe en krakti foe hel kom agensi da kerki, a no sa wini hem

14 Dem sroto foe da kownoe- kondre foe hemel Dem sroto no de foe da kerki, ma wan symbool foe da skrifiman. A de foe gi les, nofoe de da priester efoe paus Petrus ben opo da leri gi Dem djoe – Tori 2 Dem Samaritaan soema – Tori 8 Dem heiden – Tori 10

15 Dem apostel Da Santa Jeje ben tiri dem apostel na ini san dem leri, preiki, en skrifi San dem ben tai (tapoe foe doe) de tapoe, en san dem ben loesoe (gi pasi foe doe) ben loesoe na ini hemel srefi

16 Da kruisi foe Kristus Wi moesoe taki “nono” gi wisrefi. Da feti de na ini da wani foe wan libisoema Wi moesoe waka na hem baka. Normaal wan man disi dede nanga kruisiging tjari hem egi pisi foe da kruisi. Efoe a no man, wan tra man (no wan Romeini) tjari hem gi hem, en moksi na ini hem sjem.

17 Da kruisi foe Kristus Foe waka baka Kristus taki dati wi teki wan pisi foe Hem sjem Wi moesoe taki “nono” gi wi egi plan, wi egi doe, wi egi sani – en poti alasani na ini da anoe foe Jezus

18 Jezus kenki na glori tapoe da bergi Jezus nanga Petrus, Johannes & Jakobus ben go tapoe wan bergi foe begi Jezus ben kenki – metamorphoo disi wani taki dati dorosei a kenki, ma wan inisei kenki de toe. A de san Gado wani doe na ini wi libi: Romeini 12:1-2

19 Jezus kenki na glori tapoe da bergi Elia & Mozes ben taki nanga Hem Elia – dem soema disi no sa dede, ma go direkt na hemel Mozes – dem soema disi dede na ini bribi Wan wolkoe (Shekina glori wolkoe?) en Gado stem: Disi de Mi lobi Pikin: jere Hem – Gado da Pikin, en arki Hem leri

20 Jezus kenki na glori tapoe da bergi Dem discipel disi ben sribi ben wiki. Petrus ben taki lau-fasi foe bouw 3 tenti Dan Mozes, Elia & da wolkoe ben gowe Ete wan leisi, dem sabi dati Jezus de Gado da Pikin foe troe Moro lati, dem sa de drie getuigi abra da tori disi

21 Jezus nanga lasiwan: 18:11- 14 Jezus ben kom foe soekoe en verloesoe dem lasiwan Te wan skapoe lasi, da skapoeman libi dem 99 en soekoe te a feni hem Dem engel prisiri te wan lasiwan drai hem libi Gado no wani no wan soema foe lasi

22 Fa bribiwan kom boen baka Fosi taki da sani na ondro vier ogen Efoe dati no wroko, teki 1-2 getuigi Efoe dati no wroko, tjari hem go na da kerki Efoe dati no wroko, poti da soema na dorosei en begi dati hem konsensi sa fon hem foe kom boen baka

23 Trow Gado no lobi prati-libi Toe soema kom wan na ini jeje, sieli nanga skin San Gado poti makandra libisoema no moesoe go prati Prati-libi kan tjari foeroe sari na ini da libi foe dem soema

24 Da jongoe goedoeman Wan jongoe goedoeman ben aksi fa a kan kisi da erfenis foe libi foe teego A taki dati a ben hori dem gebod Jezus ben taigi hem foe gi abra hem goedoe, en waka na hem baka Da man ben gowe nanga sari-hati bikasi a ben de hebi gi hem

25 Da paiman foe waka na Jezus baka Petrus ben sori dati dem ben libi alasani en waka na Jezus baka Jezus taki dati da tem foe da kownoe- kondre, dem sa basi dem 12 famiri lo foe Israel Ala wroko foe Gado sa kisi paiman, en Gado gi bigi paiman toe

26 Dem wrokoman nanga da wroko-basi Wan man ben pai omeni wrokoman wan dinarius foe wroko wan heri dei Da man ben kari trawan kom moro lati sondro foe taigi dem omeni a sa pai, en dem ben kom Ala man ben kisi wan dinarius Wi moesoe de vertrouw – en Gado sa gi wi boen paiman


Download ppt "Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 4 Samengesteld door R. Patton."

Verwante presentaties


Ads door Google