De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 2 – Konsensi, Lanti, Pramisi

Verwante presentaties


Presentatie over: "Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 2 – Konsensi, Lanti, Pramisi"— Transcript van de presentatie:

1 Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 2 – Konsensi, Lanti, Pramisi
Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming

2 Adam ben kenki di a ben doe sondoe
Fosi, a ben de onschuldig, ma dan a ben tron wan sondari Di a ben njan foe da bon foe sabi boen nanga ogri, a ben kom wan man nanga moreel frantwoortoe soema, bikasi now a sabi boen nanga ogri

3 Libisoema now abi wan konsensi
Konsensi – fa wi kan sabi boen nanga ogri en fa wi tjari wisrefi en san wi doe. Adam – Schuldig – foe sondoe Intelligent foe moreel values

4 San Gado verwakti now leki wan tesi
Now bikasi Adam sabi da verschil na mindri foe boen nanga ogri, a de frantwoortoe foe “doe boen” Ma Adam abi wan sondoe natuur, so dati a de wan sondari

5 Fa Adam kenki? Gado ben meki Adam foe gersi Hem, na ini Hem prenki
Now da prenki pori, en Gado taki: Jer. 17:9 Da hati de bedriegi moro leki alasani, en a de toemoesi takroe; soema kan sabi hem?

6 San ben pasa na dem bakatem pikin foe Adam?
Gen. 5:3. En Adam ben de wan hondro nanga drie tenti jari owroe, en a ben abi wan manpikin disi ben gersi hem, wan prenki foe hem, en a ben kari hem nem Set. Ps. 51:7 Loekoe, mi mama ben meki mi na ini ogridoe, en na ini sondoe, mi mama ben hori bere. Rom. 5:19a Bikasi so leki foeroe soema ben tron sondoe soema doro wan man di no ben gi jesi,

7 Da natuur foe libisoema kenki
Rom. 7:18. Bikasi mi sabi dati na mi ini (dati wani taki, na ini mi skin), no wan boen sani de libi; bikasi mi abi da wani na mi ini, ma mi mankeri da krakti foe doe san disi de boen.

8 A de mogelijk foe pori joe konsensi
Efoe joe gi nofo excuus langa nofo, da konsensi pori en kom dede: I Tim. 4:2 Dem taki lei na ini falsi fasi; dem konsensi ben bron nanga wan faja-isri. Efesi 4:19 Dem no man firi moro, en dem ben gi demsrefi abra na takroe lostoe foe wroko ala fisti-fasi nanga bigi-ai.

9 Wi no man vertrouw wi konsensi
Da konsensi abi wan neiging foe de eens nanga dem konsensi foe dem soema lontoe wi – en no abi wan absoluut standaard. Wi abi da standaard fanowdoe – da woortoe foe Gado

10 Fa wi relatie nanga Gado de?
Na ini konsensi, wi relatie foe Gado no de boen, bikasi wi go doro na ini sondoe, en wi no “doe boen” Disi ben de wan individueel situatie

11 Konsensi – da pori Genesis 6:5 En Gado ben si dati da takroedoe foe libisoema ben de foeroe na grontapoe, en dati ibri prakseri di a ben denki na ini hem hati ben de soso ogri dorodoro.

12 Konsensi – da kroetoe Libisoema ben sori apostacy = trowe da waarheid disi wi no wani teki. En Gado kroetoe apostacy alatem Da kroetoe – da sondoe floedoe Gen. 6:6. En MASRA ben sari dati A ben meki libisoema na grontapoe, en A ben sari toemoesi na ini Hem hati. 7. En MASRA ben taki: Mi sa figi libisoema disi Mi ben meki poeroe komopo na da fesi foe grontapoe; mansoema nanga meti, ala toe, nanga dem kroipi sani, nanga dem fowroe foe loktoe; bikasi Mi de sari dati Mi ben meki dem.

13 Konsensi – Gado oplossing
Gen. 6:8. Ma Noach ben feni gnade na ini da ai foe MASRA…. 13. En Gado ben taki gi Noach taki: Da kaba foe ala soema de na Mi fesi; bikasi grontapoe de foeroe nanga feti doro dem; en loekoe, Mi sa figi dem poeroe nanga grontapoe.14. Meki wan ark gi joesrefi foe gofer oedoe; joe moesoe meki kamra na ini da ark, en joe moesoe tapoe hem na inisei nanga dorosei nanga tara.

14 Konsensi – Gado oplossing
Da ark gersi Jezus Kristus, disi tjari verloesoe gi dem soema disi de na inisei. Leki Noach ben bribi dati da ark sa kibri hem, so wi moesoe bribi dati Jezus Kristus sa verloesoe wi

15 Di foe drie dispensatie – Lanti
Wi sabi dati wi si trawan foutoe moro krin leki wi si di foe wi. Lanti poti wan groepoe man foe seti dem regel liever leki ibri man doe san hemsrefi feni boen.

16 Gado seti lanti Romeini 13:1. Ibri soema moesoe saka na dem lanti makti ondro. Bikasi no wan makti de boiti foe Gado; Gado seti dem makti disi de. Gado gebruiki lanti te leki Jezus gi alasani baka na Gado: I Kor. 15:24 Dan da kaba sa kom, te A sa gi da kownoekondre abra na Gado da Tata; te A sa broko ala basi nanga ala makti nanga ala krakti saka.

17 Toe frantwoortoe Gado seti gi da tem foe lanti
Kom hipi en panja tapoe grontapoe Revensi da broedoe foe da soema disi trowe libisoema broedoe

18 Da tesi foe da tem foe lanti
Efoe libisoema sa teki hem frantwoortoe leki autoriteit Foe gi Gado glori Misbruiki hem autoriteit foe opo hemsrefi en doe sondoe

19 Lanti – da basis Da basis foe lanti de foe teki libi
Libisoema ben leri dati dem moesoe abi frantwoortoe soema foe doe so wan belangrijk sani en koti so wan kroetoe. Disi komopo foe da respeki dati libisoema abi bikasi wi meki foe gersi Gado

20 Gado sori dati wi moesoe respeki broedoe
Libisoema broedoe no moesoe trowe Meti broedoe – wi kan njan da skin foe da meti, ma no da broedoe. (Disi no taki foe transfusie leki da JG taki)

21 Relatie nanga Gado Wi no abi wan spesroetoe versi, ma a gersi dati relatie nanga Gado de doro da hede foe da natie – leki wan kownoe. Som soema, leki dem Romeini soema, ben loekoe na da hedeman leki hemsrefi de wan Gado

22 Lanti – pori Gado ben gi opdrakti foe panja dem natie, waarschijnlijk na Eber, disi ben kari hem manpikin Peleg (prati) Deut. 32:8 Di da Moro Hei Wan ben prati dem folkoe foe gi dem dem erfenis, di A ben prati dem manpikin foe Adam, A ben seti dem kaba-pisi foe dem pipel so leki dem nomroe foe dem pikin foe Israël. Tori 17:26 En A ben meki ala dem folkoe disi libi na grontapoe komopo foe wan broedoe, en A ben seti dem tem, en pe dem sa tan;

23 Nimrod opo agensi Gado Genesis 11:4. En dem ben taki: We now, meki wi bouw wan foto nanga wan toren disi hede sa doro te na hemel, en meki wi gi wisrefi wan nem; noso wi sa panja na tapoe da heri grontapoe. Nimrod no ben wani soema panja leki fa Gado wani…

24 Gado wani natie panja Ibri natie abi hem egi sondoe en corruptie. Te natie kom makandra, a gersi dati disi de da fosi pisi dati tra kultuur teki. So kande nanga panja a sa hori grontapoe foe a no pori so fara en so snel. Na ini profeti-taki, wi sabi dati wan wereld-wide organizatie sa meki, ma a sa tjari pori kom, en no vrede…

25 Da kroetoe foe Gado na Lanti
Gen. 11:6. En MASRA ben taki: Loekoe, da pipel de wan pipel, en dem alamala de taki wan tongo; en dem ben bigin foe doe disi; en now noti sa tapoe dem moro foe doe san dem sa prakseri foe doe.7. We now, meki Wi saka go na ondro, en moksi dem tongo drape so dati dem no kan froestan san dem trawan de taki.8. So MASRA ben panja dem foe drape na tapoe da fesi foe heri grontapoe; en dem ben tapoe foe bouw da foto.9. Foe dat'ede da nem foe hem de Babel; bikasi drape MASRA ben moksi dem tongo foe da heri grontapoe; en MASRA ben panja dem komopo foe drape go na tapoe da fesi foe heri grontapoe.

26 Da oplossing foe Gado – A verkisi wan natie
Gado sa wroko tapoe wan natie, da natie foe Israel A sa wroko doro wan man, Abraham

27 Di foe fo dispensatie – Pramisi
Da basis de bribi – wi moesoe bribi da pramisi foe Gado Genesis 12 tot Tori 10 – Gado wroko bijna helemaal nanga da Djoe Da O.T. skrifi bijna helemaal doro da Djoe abra da Djoe gi da Djoe

28 Fa Gado ben wroko A ben kari Abraham komopo foe Ur foe dem Chaldeer soema Di a ben doro na Kanaan, dem blesi ben de sondro conditie, ma foe kisi da foeroe blesi, a ben moesoe tan na ini da kondre Gen. 26:2. En MASRA ben sori Hemsrefi na hem (Isaak), en A ben taki: No go na ini Egypti; tan na ini da kondre disi Mi sa taigi joe.3. Tan na ini da kondre disi, en Mi sa de nanga joe, en Mi sa blesi joe; bikasi Mi sa gi ala dem kondre disi na joe nanga joe bakatem pikin, en Mi sa doe da sweri disi Mi ben sweri na Abraham joe tata;

29 Dem doel foe Gado kari na Abraham
Jesaja 43:10 Mi ben taki, en Mi ben verloesoe; Mi ben sori dati, di no wan vreemde gado ben de na oen mindri; foe dat'ede oen de Mi getuigi dati Mi na Gado: so MASRA de taki. Lobiwan, da opdrakti disi de gi Israel, en no dem Jehova Getuigi

30 Dem doel… Romeini 3:1. Sortoe wini da Djoe abi dan? Efoe sortoe wini de foe da besnijde? 2. Foeroe na ini ala sortoe fasi; moro foeroe, bikasi Gado ben poti Hem woortoe na ini dem anoe. Gado ben gi dem Djoe da frantwoortoe foe hori Hem woortoe

31 Dem doel Romeini 9:4. Dem de Israeliet soema, disi Gado ben teki leki Hem folkoe, en dem abi da glori nanga dem akkorderi nanga da wet nanga da fasi foe dini Gado, nanga dem pramisi; 5. Dem abi dem granavoo, en na skin-fasi, Kristus ben komopo foe dem, Hem disi de na tapoe ala sani, Gado blesi foe teego. Amen. Da verloesoeman sa komopo foe dem Djoe

32 San ben pasa nanga Abram di A ben gi jesi, en go na Kanaan
Gado ben gi hem wan onvoorwaardilijk pramisi Ma foe kisi da foeroe blesi, hem famiri – hemsrefi nanga dem bakatem pikin - moesoe tan na ini da kondre Te dem komopo foe da kondre, trobi en problemen ben miti dem

33 Pramisi – da tesi de bribi
Da vraag de: Gado sa blesi mi na ini da kondre alwasi sortoe trobi kom? Te dem no bribi dati, dem kisi trobi na ini dem libi – spesroetoe na ini Egypti, ma ook toe na mindri foe dem Filistijn soema

34 Relatie nanga Gado Da famiri hede ben kisi dem pramisi foe Abraham
Dem tron da soema disi kisi da akkorderi foe Abraham So srefi, som leisi Gado wroko doro da hede foe da famiri tide – doro da masra foe da oso

35 Pramisi – da pori Dem ben go na Egypti, ma dem ben kom tan drape en dem no ben go baka na da kondre baka da eind foe da angritem… So Gado ben gi pasi foe dem tron slafoe so dati dem sa denki foe wan moro boen kondre…

36 Pramisi – da oplossing Gado ben seni Mozes foe verloesoe Hem pipel.
Gado ben wroko nanga da pipel nanga gnade te leki dem ben denki dati dem kan hori da wet, en dem ben poti demsrefi na ondro wan voorwaardelijke akkorderi te doro da Njoen Testamenti.

37 Wi meki wan bigi foutoe Wi meki foutoe te wi teki dem blesi disi Gado pramisi dem Djoe tapoe grontapoe, en gi dem na wisrefi. Wi kondre de na ini hemel, en dem pramisi foe wi de hemelse pramisi! Wi kan abi ibri wan foe dem hemelse pramisi doro bribi nownow!


Download ppt "Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 2 – Konsensi, Lanti, Pramisi"

Verwante presentaties


Ads door Google