De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wereld Religie Islam II. Islam en vervolgoe A de troe dati Kristen ben doe foeroe ogri, ma disi ben de agensi da leri foe Kristus, disi ben gi Hemsrefi.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wereld Religie Islam II. Islam en vervolgoe A de troe dati Kristen ben doe foeroe ogri, ma disi ben de agensi da leri foe Kristus, disi ben gi Hemsrefi."— Transcript van de presentatie:

1 Wereld Religie Islam II

2 Islam en vervolgoe A de troe dati Kristen ben doe foeroe ogri, ma disi ben de agensi da leri foe Kristus, disi ben gi Hemsrefi abra Dem Muslim ben doe so nanga da toestemming & voorbeeld foe Mohammed. En onschuldig broedoe kan fadon foe Allah

3 Kristen vs. Islam vervolgoe Meestal feti na Kristen de mindri demsrefi, ma no foe meki Kristendom kom moro bigi Islam ben gebruiki da howroe foe kom moro bigi Theologie de helemaal aparti: Kristen – leri vrede Muslim – leri jihad

4 Kristen vs. Islam politiek VS – religious vrijheid foe panja joe bribi Muslim – no bouw presi, taki nanga trawan, stop soema foe tron Muslim Dhimmi = Judaism & Kristen de 2e klas citizens en moesoe pai “protection”

5 Foeroe Islam lanti de eens nanga vervolgoe Slavernij, moord, verkrakt frow Pori kerki Sroto evangelist

6 Jihad – feti Feti na cultural, oorlog, politiek gebied agensi ala non-Muslim Foeroe versi na ini da Qur’an de agensi dem Kristen nanga dem Djoe Da Qur’an taki dati dem moesoe kiri efoe saka dem na ondro. En efoe wan Muslim drai tron Kristen, joe moesoe kiri hem

7 Islam Jihad Wroko nanga makti de boen A de onvermijdelijk dati broedoe sa fadon. Dem bribi dati da wan disi feti de moro boen leki da man disi no feti No wan disi feti na Jihad de schuldig alwasi a kiri omeni soema

8 Islam Jihad Literally dem bribi na liba foe merki, wini, honi, nanga ala sortoe frotkoe Oso foe diamanti, nanga gowtoe bedi nanga 72 krin wendje per man Da man sa kisi tranga foe 100 man foe geniet ala dem wendje

9 Jihad Soema no na ini Jihad Oema Soema disi sorgoe owroe ouders Soema disi abi mankament & siki Victory de zeker na ini Jihad Pardon foe sondoe Go na spesroetoe presi na ini paradijs

10 Fa Islam si Kristen geloof Toe sani no kan kenki: Allah de da wan troe Gado, dus a de da Gado foe ala soema en no wan abi leti foe aanbegi trawan Mohammed boskopoe boen – dus Kristen ben kenki da boskopoe

11 Muslim bribi abra Jezus A gebore foe wan krin wendje Maria Noiti a ben taki dati a de gado Paulus ben kenki da heri tori baka da dede foe Jezus Discipel no ben de na da kruisi Jezus no dede leki ofrandi foe sondoe

12 Islam bribi Kristen de swaki en prati Dem abi difrenti Bijbel Dem abi omeni groepoe Dem gebruiki da Qur’an foe kori Muslim foe teki Jezus = shirk

13 Islam bribi re Kristen Kristen no froestan dem egi Bijbel nanga ala dem presi dati dem no de eens Da injil ben pori nanga falsi profeti Paulus, Petrus & Johannes Da moro bigi sondoe de foe bribi dati Jezus de Gado, en dati A ben dede foe wi sondoe

14 Islam bribi re Kristen Kristen no denki krin abra drie-in- eenheid, en som soema no bribi hem Kristen loekoe doro da finga na immoraliteit, materialism, enz.

15 Wantoe fasi foe piki baka Da Gado foe da Kristen nanga di foe da Muslim no de da srefi Gado Muslim & Djoe no accepteer Jezus leki Gado; Kristen doe, en dem no kan de da srefi Gado

16 Geschiedenis no sori Paulus kenki iniwan sani Efoe Allah de wan troe Gado, en da injil de da woortoe foe Gado, dan fa libisoema kan kenki hem? Dem manuscript sori krin dati da woortoe foe Gado no kenki Dem discipel ben dede foe san dem ben bribi de troe

17 Wantoe antwoorden Muslim de prati na groepoe so leki Kristen abi groepoe. Ma joe no moesoe denki dati dem cult de troe Kristen Muslim no gi vrijheid na Kristen; a no de dati Kristen no gi da Muslim kans foe taki san a bribi

18 Wantoe antwoorden Foeroe Kristen no sabi da bribi foe dem so boen. Ma so srefi foeroe Muslim no sabi dem so boen; moro fara, dem no sabi Arabic & no man leisi da Qur’an kwet’kweti

19 Da sleutel de Jezus Kristus en hem dede tapoe da kruisi Dem ben abi oog getuigi abra Jezus disi skrifi da Bijbel. Mohammed ben abi soso tori omeni hondro jari moro lati Pagan historicus ben sori dati Jezus ben kruisi foe troe 100 jari baka da dede, en ben taki foe da doengroe da dei dati Moro leki 500 pipel ben si Jezus baka da tem A ben opo baka

20 Dem lanti na Europa & VS no de Kristen – dem de pagan Moro atheist de na ini Europa leki bijna iniwan presi Noord Amerika abi foeroe religie Dem kerki ben kom modern en compromis = jammer genoeg, disi de wan troe observatie

21 Wan bigi verschil na da Jezus foe Islam A ben gebore foe wan krin wendje, ma dem no taki foe Jozef. A ben de wan man nomo leki Adam. A sa go baka na stof Dem ben taki dati Jezus ben doe wondroewroko – meki wan fowroe foe klei kom libi, opo dedewan, enz.

22 Jezus volgens Islam Dem taki dati Jezus no wani soema foe aanbegi Hem. A ben tjari wan religie foe wroko A no de Gado. Shirk = ultimaat sondoe, disi moksi da natuur foe Allah nanga libisoema. A de da manpikin foe Maria (23 leisi – Ibn Maryam), wan boskopoeman, dem kari hem nem da messias

23 Jezus nanga Islam Jezus de wan foe dem profeti A de soso da dinari foe Allah

24 Jezus no dede tapoe da kruisi No wan discipel ben de Jezus ben kibri, wan mati dede na hem presi Gado ben meki Judas gersi Jezus en teki hem presi Simon foe Cyrene ben teki hem presi

25 Jezus nanga Islam Jezus sa dede rustig Foeroe bribi dati Gado ben opo hem kom na hemsrefi

26 Fa foe wroko foe wini wan Muslim Groeten – noiti gebruik joe links anoe No kari Muslim joe brada – joe kan kari hem joe mati Efoe soema nodig joe uit, kom. Anders a de wan offense. Loekoe na san dem Muslim doe Muslim na joe oso – no alcohol, no lard-based njanjan, no agoe-meti efoe kreef efoe garnalden.

27 Foe foe wini wan Muslim Voorzichtig foe taki nanga wan frow sondro hem masra Na Mosque dienst – go na sei, aksi wantoe vragen rustig. No tanapoe na da begi carpet No gebruiki confrontational evangelism Vermijd politiek

28 Fa foe wini Kristen No doki dem fout dati “Kristen” ben meki Membre da prijs foe drai libi de hebi Taki abra gnade foe da kruisi – fri foe da paiman foe sondoe Gado lobi de belangrijk

29 Sortoe boekoe wi kan vertrouw? Jezus srefi ben taki dati da Bijbel de da woortoe foe Gado en noiti kan pori (Mt.5:17-18) Paulus ben taki dati Gado bro ben gi wi da woortoe foe Gado (II Timoteus 3:16) Petrus ben taki dati Gado ben wroko doro dem skrifiman precis san A ben wani dem foe skrifi (II Pet. 1:20-21)

30 Da Qur’an nanga da Bijbel Dem taki dati a de da woortoe foe Gado, ma dem taki dati Kristen ben kenki hem Surah 10:94 – Mohammed poti da waarheid foe hem woortoe na sei da autoriteit foe da Bijbel (7e eeuw) Si ook 2:75; 15:9 Efoe da Qur’an kari hem da woortoe foe Gado, dan a no kan de dati a no de da woortoe foe Gado. Efoe da woortoe foe Gado ben kenki, dan a no de da woortoe foe Gado

31 Wantoe Fasi foe Taki nanga Muslim Bigin nanga foeroe begi Ontwikkel persoonlijk relatie Taki nanga individueel Muslim Islam de wan fasi foe libi Abi foeroe pasensi, safri-fasi (I Pet. 3:15) Membre dem de libisoema leki wi de

32 Re Muslims Ongeveer 20% Arabic; foeroe no man leisi da Qur’an Foeroe foe dem no de terrorist Aksi vragen Verwakt Satan sa opo agensi joe…

33 Ideeen re profeti 124,000 profeti – ongeveer 30 belangrijk. Ala dem ben skrifi boekoe, ma foeroe ben lasi Dem gi da srefi boskopoe – dini Gado en doe boen wroko. Ma som skrifi ben kenki volgens dem…

34 Mohammed no ben sabi da Bijbel Hem fosi wefi ben de wan Ebioniet na achtergron disi bribi dati Kristus de wan man nomo. Kande a ben abi kontakt nanga Nestorians so srefi nanga da srefi fout bribi Da Njoen Testamenti no ben vertaal na ini Arabie tongo te baka da dede foe Mohammed – ca. 720 A.D.

35 Wanlo feit abra Mohammed libi Jezus no ben abi sondoe – da Qur’an taki so toe Mohammed ben abi foe aksi pardon foe sondoe: 40:55; 48:2 Da Qur’an taki 4 frow, ma Mohammed ben teki 11 plus bijvrouw - fa? Hem man ben wini caravan en gi hem 20% foe da wini-sani.

36 Mohammed leki wan voorbeeld Jezus taki foe poti da howroe baka Mohammed ben gebruiki da howroe, en a ben kiri feanti Mohammed ben dwingi people foe kom Muslim. Ma Allah ben taki dati falsi soema sa go na da moro lagi peti foe hel. En fa foe dem soema a ben dwingi?

37 Islam vs. Kristen geloof Islam ben gro doro da howroe Ma Kristen ben gro sondro da howroe – Foe taki troe, dem feanti ben wroko nanga da howroe tegen dem bribiwan, ma tokoe a ben gro

38 Mohammed – geen wondrowroko Mohammed ben taki dati da Qur’an ben de hem wondroewroko: 29:48-50, en a no ben wani doe dem: 3:181-184; 4:158; 6:8-9 Da Hadith tori ben de 100-200 jari moro lati, kande leki legend, dati Muhammed ben doe wondroewroko

39 Jezus de da profeet foe Deuteronium A ben taki na mindri foe joe pipel – en a sori krin dati disi de dem Djoe; Israeliet (si 17:15 Moro fara, Gado ben taigi Abraham dati da blesi sa kom doro Isaak inclusief dem profeti En foeroe vergelijking na mindri foe Mozes nanga Jezus Petrus taki dati a de Jezus: Tori 3:19-23

40 Mohammed & Deut. 33 Paran no de krosibei na Mecca, en Jezus ben sa kom baka nanga engel, no fetiman leki Mohammed ben doe Ps. 45 taki foe Jezus, niet Mohammed. Si Hebreeen 1:8-9 Jesaja 21:7 taki abra da fadon foe Babylon – noti abra Mohammed Habakkuk 3:3 taki abra Gado kom na Paran

41 Mohammed nanga Johannes 14:16 5700 manuscript abi paraclete, niet pericytos. Moro fara, a ben gi na dem discipel foe Jezus foe getuigi abra Jezus En a sa tan nanga dem foe teego, en Mohammed dede kaba 1300 jari Disi ben kom troe 50 dei moro lati, en 10 dei baka Hem woortoe – Tori 1:4-5

42 Da oorsprong foe openbaring Mohammed ben aksi hemsrefi efoe a de wan takroe jeje – ma hem wefi Khadijah ben taki no – a de troe Da fasi a ben kisi dem klop nanga san wi sabi abra bepaalde soema disi kisi boskopoe doro takroe jeje

43 Da Qur’an Dem bribi dati a de foe teego, en wan copie foe hem de na ini hemel Da troe tongo de Arabic, ma a de gi ala folkoe A de da laaste woortoe foe Allah gi ala pipel A abi 114 hoofdstuk (Sura) – ongeveer 80% foe da lengde foe da NT

44 Da Qur’an Zaid ben abi da wroko foe verzamel san Mohammed ben taki Uthman ben bron ala tra copie en hori da wan nomo Dem bribi a de foe Gado bikasi wan type de nomo, a ben komopo woortoe foe woortoe, libi kenki, a de eens nanga wetenschap, en a abi profeti (wi sa loekoe na dem sani)

45 Da Qur’an nanga abrogatie Muslim bribi dati Allah no de verplikt foe hori na wan openbaring foe teego, ma kan tjari ete wan disi de helemaal agensi da fosi wan. Disi pasa minstes 20 leisi Da Hadith & Sunna de fa Mohammed ben libi – dem gebruiki hem leki wan model…

46 Critique foe da Qur’an ? Foe san’ede Caliph Ultman ben bron dem tra copie efoe da Qur’an ben de sondro fout sinsi da bigin? En verschil de na mindri foe Hafs & Warash groepoe foe tekst disi wi abi tide Moro fara, efoe Gado ben hori da Qur’an sondro fout, foe san’ede A no ben doe so nanga da Torah, Injil, enz.

47 Da Qur’an Da moi foe hem no de wan bewijs dati a komopo foe Gado Grammatical fout de na ini – wan Muslim koniman ben feni moro leki 100 fout Da feit dat Mohammed ben taki dati dem sa wini bepaalde feti no de wan profeti-taki leki da Bijbel, disi taki foeroe difrenti sani fin’fini omeni hondro jari na fesi.

48 Da Qur’an nanga wetenschap Allah ben meki libisoema foe wan stolsel broedoe? Da zon saka na ini doti watra? Foeroe top wetenschapper feni dati dem kan vertrouw da Bijbel

49 Da Qur’an nanga da wet foe abrogatie Efoe Allah de da troe gado, dan foe san’ede a sa meki voorspelling dati a abi foe kenki moro lati?

50 Wantoe vragen abra abrogratie? Da Qur’an abi contradictie disi Gado meki, so wi no man vertrouw hem Fa wi no sabi dati Gado no sa kenki prakseri en tjari ete wan profeti kom? Fa wi kan vertrouw Gado nanga wi sieli, efoe a kan abrogate wi libi foe teego? Abrogatie no de soso njoen openbaring. A beteken dati owroe wan ben de fout, efoe Gado ben abi foe kenki Hem prakseri…

51 Wantoe vragen abra abrogratie? Abrogatie no de soso njoen openbaring. A beteken dati owroe wan ben de fout, efoe Gado ben abi foe kenki Hem prakseri… Na ini da Bijbel, joe feni moro kompleet openbaring foe waarheid, ma no wan situatie pe da waarheid no de da srefi moro

52 Abrogatie Abrogatie meki wi prakseri dati Gado no sabi sani na fesi Bikasi Gado no de da srefi alatem, dan fa wi kan abi moraliteit & ethics? Wan versi na ini da Qur’an taki foe abrogatie, en wan trawan taki agensi hem! 2:106 & 10:64

53 Da Qur’an taki abra sani disi gersi dati dem de tijdelijk nomo Dem frow foe Mohammed moesoe gi hem jesi Wan klagi agensi Mohammed omoe Da feit dati libi kenki di dem leisi da boekoe no sori troe troe a komopo foe Gado, bikasi libi ben kenki di soema ben poti tra boekoe na ini dem libi toe…

54 Contradictie na ini da Qur’an Noach ark toeka tapoe Mt. Judi 11:44 Azar ben de da tata foe Abraham Da frow foe Farao ben adopteer Mozes Jezus no ben kruisi efoe dede 4:157 Zacharia no man taki soso 3 neti langa Maria ben meki Jezus na ondro wan palm bon

55 Contradictie na mindri da Qur’an nanga da Bijbel Jezus de wan boskopoeman nomo: 5:75 Allah lobi soso dem soema di waka na hem baka Allah no lobi sondari 2:190 Man kan fon dem wefi efoe wan reden de: 4:34

56 Da karakter foe Allah A de totaal transcendent – so aparti foe hem schepping joe no man sabi hem Geen gemeenschap – joe de wan dinari en moesoe gi jesi. A no de joe tata A tjari boen nanga ogri, en a kan tiri libisoema iniwan foe dem toe richting. 20 leisi a taki dati Gado tjari libisoema na wan fout pasi Fatalism – efoe Allah wani hem so….

57 Da karakter foe Allah Allah ben misleid soema foe foeroe hel: 11:118-119 Wi no si Allah de santa, ma dati a abi makti Allah lobi soema disi dini hem, ma no dem soema disi no dini hem: 2:135; 3:31

58 Da karakter foe Jehova Gado ben meki libisoema nanga wan capaciteit foe relatie – spesroetoe nanga Hemsrefi. A ben miti nanga Adam nanga Eva; A ben taki direkt nanga foeroe profeti Gado adopteer wi na ini Hem famiri Gado de spirit (foe teego) Gado de transcendent & immanent (hei ma ook toe krosibei)

59 Gado sori Hemsrefi gi libisoema Jezus sori wi da onzichtbaar Gado A sori Hem krakti, Hem gnade, Hem lobi Da soema disi ben si Mi ben si da Tata

60 Drie-in-eenheid Woortoe no de na ini da Bijbel, ma da Bijbel leri wi so So srefi, da woortoe foe “unity” efoe “eenheid” no de na ini da Qur’an, ma da boekoe leri wi so Meki dem sabi dati wi no bribi na ini 3 gado

61 Drie-in-eenheid Gado de wan: Deut 6:4; 32:39 David taki so: Ps. 86:10; I Sam. 7:22 Jesaja taki so: 44:6; 46:5-7 NT – I Kor. 8:4; Jak. 2:19; Jn. 5:44; 17:3; Rom.3:19-20 Da basis foe da drie-in-eenheid de monotheism – Wan Gado de nomo

62 Drie persoon disi dem kari Gado Dem de Gado da Tata, da Pikin nanga da Santa Jeje. Niet Maria!!! Gado da Tata – I Pet. 1:2 Gado da Pikin: Heb. 1:8 Gado da Santa Jeje: Tori 5:3-4

63 Drie persoon abi attribuut foe Gado Dem de ala presi: Tata: Mt.19:26 Pikin: Mt. 19:18-30 Santa Jeje: Ps. 139:7 Dem sabi alasani Tata – Rom. 11:33 Pikin – Mt. 9:4 Santa Jeje: 1 Cor. 2:10

64 Drie persoon abi attribuut foe Gado Dem abi ala makti Tata – I Pet. 1:5 Pikin: Mt. 28:18 Santa Jeje: Rom. 15:19 Santa Fasi Tata: Open 15:4 Pikin: Tori 3:14 Santa Jeje: Jn. 16:7-14

65 Drie persoon abi attribuut foe Gado Ala drie de foe teego Tata – Ps. 90:2 Pikin: Micha 5:1; Jn. 1:2; Open. 1:8, 17 Santa Jeje: Heb. 9:14 Ala drie wroko tapoe da schepping Tata: Gen. 2:7; Ps. 102:25 Manpikin: Jn. 1:2; Col. 1:16; Heb. 1:2 Santa Jeje: Gen. 1:2; Job 33:4; Ps. 104:30

66 Mt. 28:19 A sori krin 3 persoon ma na ini da nem (enkelvoud) foe “da Tata” nanga “da Pikin” nanga “da Santa Jeje” – dem de aparti. Da nem (enkelvoud) sori eenheid “da” drie leisi sori apartheid na persoon A no de 3 gado na ini wan gado, efoe 3 personen na ini wan persoon

67 Gado de Lobi Allah no lobi sondari: 3:140 Ma Gado lobi ala sondari: Rom. 5:1-10. Gado lobi da sondari alwasi Hem hati bron tapoe da sondoe Gado lobi de onafhangelijk foe da soema disi A lobi: I Jn. 4:7-11

68 Gado de Santa Allah de basi en a de hei en farawe Gado de basi en hei, ma A de santa, en noiti A doe iniwan sani disi sa pori da feit dati A de boen, regtvaardiki, juist, enz. na ini Hem karakter Allah de boen bikasi a doe boen – ma dan efoe a doe ogri, a de ogri?

69 Gado de Santa & Boen Ogri moesoe komopo foe wan ogri natuur. Ma Allah kan doe boen efoe ogri Gado de soso boen – no wan ogri noiti

70 Gado abi ala makti, ma A gi libisoema fri wani Gado de basi abra alasani disi pasa Ma libisoema abi fri wani Som presi dem de ala toe na ini wan versi: Tori 2:23; 13:38

71 Gado abi objectief basis foe gi pardon Da kruisi – da schuld ben de tapoe Jezus doro Hem gnade Sondro da atonement, Gado sa de onjuist en onregtvaardiki. Dati de da situatie nanga Allah. Anders Gado de kibri sondoe

72 Verschil tussen Jehova & Allah Jehova Drie-in-een Abi manpikin Jeje Transcen/immanent Soso boen A de da Tata Lobi ala soema Allah Soso wan No wan pikin No jeje Transcendent Boen nanga ogri No tata Lobi soso dem disi gi hem jesi

73 Antwoorden abra Jezus Jezus ben de da Pikin foe Gado fosi A ben kom na grontapoe: Jn. 3:16-17 Dem Djoe ben sabi dati A ben taki dati A de Gado: Jn. 5:18; 19:7 A ben de da Pikin foe Gado na da tem A ben wroko leki Schepper: Heb. 1:2; Kol. 1:13-17 A ben de fosi Abraham: Jn. 8:54-58

74 Walad vs Ibn Walad bedoel pikin komopo foe sexueel omgang Ma Ibn kan de wan sortoe figurative fasi foe taki, leki “pikin foe da waka” Monogenes = unique, no dati a ben komopo foe sex Jezus abi da srefi natuur leki Gado

75 Soemapikin taki dati a de wan libisoema toe Soemapikin no poeroe Hem Gado natuur. Ma A sori dati A de wan libisoema so srefi leki A de Gado Jezus ben taki dati A de Gado: Mt. 16:16-17; Jn. 8:58; 10:30 A gebruiki da woortoe di A ben doe sani leki Gado – gi pardon foe sondoe: Mk. 2:7-10; kom baka na grontapoe:Mt. 26:63-64

76 Jezus = verloesoeman nanga schepper Jesaja 43:11 – Gado wawan de da verloesoeman. Tokoe Lk. 2:11 taigi dem skapoeman da verloesoeman de gebore Jesaja 44:24 Gado wawan de da Schepper. Ma Jn. 1:3; Heb. 1:2; Kol. 1:16 sori Jezus de da Schepper

77 OT Jehova tekst de abra Jezus Jesaja 40:3 – da pasi foe Gado (Yahweh) ben kom klari gi Jezus Jesaja 42:8 Mi no sa gi mi glori na trawan – Jn. Taki dati Jesaja ben si da glori foe Jezus (Jn. 12:41) Gado gi libi – Ps. 119. Jezus taki dati A gi libi (Jn. 5:21)

78 Jezus nanga OT Yahweh Ibri tongo sa taki: Jes. 45:22-24 vs. Filippi 2:11 Jezus ben sori agapeo lobi: Lk. 23:34 Jezus ben accepteer soema aanbegi Hem: Tomas, engel, wan fesiman, wan breni man, Maria Magdalene & discipels Openbaring – Gado & Jezus kisi da srefi aanbegi ch. 4-5

79 Johannes da Djoe kari Jezus da woortoe = Gado Dem Djoe de monotheist Ma Johannes kari Jezus da logos (da woortoe) en a gebruiki “ben de” na imperfect tense – a go langalanga Da glori foe Gado ben de na ini da skin foe Jezus leki da glori foe Gado ben de na ini da tabernakel & tempel

80 Antwoord na Muslim vragen Jn. 10:30 Mi en da Tata de wan – moro leki wan na doel – dem Djoe ben proberi foe kiri Jezus bikasi A taki dati A de Gado Jn. 14:28 – Da Tata de moro bigi na ini Hem positie na ini da incarnatie nomo Mk. 10:18 – Gado wawan de boen – Jezus ben sori da jongoeman dati na Gado a de bezig foe taki…

81 Antwoorden re Jezus leki Gado Jn. 20:28 – Tomas ben aanbegi Jezus, en a no ben de soso wan uitdrukking disi ben misbruik da nem foe Gado Mk. 13:22 Baka da incarnatie, Jezus ben abi wan persoon ma toe natuur. Soms A ben verkisi foe legi Hemsrefi foe wan natuur di A ben gi Hemsrefi foe wi sondoe ede

82 Antwoorden na Muslim vragen No oog getuigi foe da kruisiging – alwasi dem discipel ben lowe, Petrus ben kom baka na wan afstand, en so srefi Johannes. Johannes nanga Maria en trawan ben de na da kruisiging Mt. 16:19 No taigi dati A de da kristus – dem ben verwakti wan kownoe disi sa wini dem Romeini. A no ben wani dem foe abi so wan idee en moro lati A ben sori fa A ben kom

83 Dem wondroewroko foe Jezus Dem ben de marki foe sori soema na Jezus: Jn. 4:54; 6:14; 9:16 Di Johannes da dopoeman ben aksi efoe A de da messias, A ben piki nanga wondroe- wroko leki Jesaja ben taki: 29:18-21; 35:5-6; 61:1-2 Satan kan doe wondroewroko, ma Gado poti wan belemmering o fara a kan go

84 Profeti sori Jezus de da messias Gado taigi wi dati A sa taigi wi san sa pasa fosi a pasa: Jes. 44:7; 45:21; 48:3, 5 Jezus ben taki dati A ben meki omeni profeti taki kom troe: Mt. 5:17; 26:56; Lk. 24:44; Jn. 5:39-47 A ben meki foeroe profeti-taki kom troe

85 Jezus de da moro bigi profeti A ben sori fa Gado de na ini Hem skin A ben de profeti, hoge priester, nanga kownoe Jezus noiti ben taki leki dem profeti: Gado taki – ma A taki: Mi taigi joe Noiti A ben misi mofo – Hem woortoe sa tan moro langa leki hemel & grontapoe Mohammed ben taki foe Allah: Jezus taki foe Hemsrefi

86 Jezus bewijs foe Hem woortoe Soms baka dem woortoe, Jezus ben doe wan wondroewroko foe sori dati A abi makti Genees da verlam man baka da tem A ben gi pardon na sondoe Bedari da storm Opo Lazarus baka A taki: Mi de da opo baka….

87 Jezus – moro leki wan profeti Hem woortoe ben de gi ala pipel, no soso na Israel Noiti A ben abrogate dem woortoe foe wan tra profeti ma A ben meki dem kom troe: Mt. 5:17-18 Mohammed no ben man abrogate Jezus woortoe, bikasi dem sa tan foe teego: Mt. 24:35

88 Jezus dede tapoe da kruisi troe troe Wan aantal presi na ini da OT a ben sori dati Jezus sa dede: Ps.53:3-10; Dan. 9:26; Ps. 22:16, enz. Wan aantal presi na ini da OT a ben sori dati Jezus sa opo baka foe dede: Ps. 16:10; Jes. 26:19; Dan. 12:2 Jezus srefi ben taki dati A sa dede gi da sondoe foe libisoema

89 Jezus dede troe troe Jezus ben kisi fonfon en lasi foeroe broedoe fosi dem spikri Hem tapoe da kruisi Jezus mama & discipel ben de na da foetoe foe da kruisi Jezus srefi ben gi Hem Jeje na da Tata Pilatus ben check foe si efoe A dede Historicus disi no ben de Kristen ben taki foe da dede foe Kristus

90 Gado ben gi pasi foe Jezus pina en dede Gado gi pasi na foeroe foe Hem profeti en Hem discipel foe pina. Wi no feni hem eerlijk, ma Gado abi Hem doel Da opo baka poeroe Jezus foe Hem feanti Jezus ben gi jesi en saka Hemsrefi te leki da kruisi – Heb. 5; Fil. 2

91 Wan boen voorbeeld – Abraham ofrandi Da Qur’an srefi taki dati Abraham ben meki wan offer foe hem pikin foe bai baka nanga wan bigi paiman So Jezus ben doe: Mt. 20:28; I Tim. 2:5-6; Heb. 9:15; 7:27; 9:28

92 Jezus ben opo baka troe troe Maria ben si hem fosi – en disi de agensi da Djoe cultuur Jezus ben sori Hemsrefi na Hem discipel, en gi dem vrede en sori Hem sei & anoe & foetoe. A de da srefi skin A ben sori Hemsrefi foeroe leisi (11) abra 40 dei te leki 500 soema wan leisi.

93 Jezus opo baka troe Dem discipel ben dede foe san dem ben bribi ben de troe A no de mogelijk dati A ben flauw nomo Jezus ben taki na fesi foe Hem dede en opo baka A ben taki en trawan ben si fa A sa opo go na hemel: Jn.20:17; 16:5, 10; Tori 1:9

94 Muslims nanga da Bijbel Dem taki dati da Bijbel ben kenki en pori. Tokoe Mohammed taki dati da Bijbel de boen, en joe moesoe stoeka hem: 5:69; 10:94 Efoe da Bijbel kenki fosi Mohammed, dan a de wan falsi profeti efoe a taki dati a de boen Sura 6:34 Allah taki dati no wan soema kan kenki da woortoe foe Gado Ma efoe baka Mohammed – dati no kan, bikasi wi abi omeni tekst fosi Mohammed ben libi – som na ini omeni tongo, en dem alamala agri nanga demsrefi

95 Muslim nanga da Bijbel Sura 2:75 kari da Bijbel da woortoe foe Gado. Sura 6:115 taki dati no wan woortoe foe Allah kan kenki Gado pramisi foe kibri Hem woortoe: Jes 40:8; Mt. 24:35 Gado komanderi no kenki: Open. 22:18- 19; Spreuk. 30:5-6; Deut. 4:2; 12:32. No troe Djoe efoe Kristen sa kenki dem

96 Muslim teki dem versi dem denki steun dem egi positie Muslim teki Deuteronium 18 & Johannes 14 leki troe, bikasi dem denki dati a steun dem positie, ma trowe trawan te dem no agri nanga da Qur’an Wi abi foeroe manuscript fosi Mohammed, en dem de da srefi leki da Bijbel wi abi tide Wi abi moro leki 86,000 quotatie foe dem Kerki fositem gran soema disi sori san da Bijbel ben taki – ala NT boiti 11 versi

97 Variatie foe dem tekst 99% - bijna precis gelijk 40-50 variatie – (Alexandrian basis) Dede zee lolo – 1000 jari moro froekoe en bijna precis da srefi leki san wi abi now Dem granavoo foe da kerki na 95-150 AD ben taki dati disi de dem woortoe foe Jezus

98 Da Qur’an no ben froestan san da Bijbel leri Wi si dati Mohammed no ben froestan dem leri foe da Bijbel. A ben abi kontakt nanga Nestorian & Ebioniet soema disi ben abi falsi bribi Efoe Mohammed ben taki dati da Bijbel de boen, ma a no ben gi da srefi leri, dan wan sani no klop!

99 Da Bijbel de troe A no taki dati wan boekoe moesoe gi ibri detail; anders a de fout. Nee – a gi wan selectie Efoe dem 4 gospel ben taki nanga wan mofo, joe kan taki dati dem ben miti mofo fosi – ma dem taki verschil, ma tokoe dem alamala de troe Joe moesoe sabi san dem originaal skrifi ben taki en poeroe dem na da juisti fasi

100 Wantoe stree Muslim ben gebruik Gen 1& 2: Gen. 2 sori fa Gado ben meki libisoema, ma no da tem. A ben tjari dem meti kom baka da tem a ben meki dem Gen 2:17 Adam ben dede jeje-fasi da dei dati a ben doe sondoe, ma a no dede skin-fasi

101 Wantoe tra presi Gen. 6:3 Libisoema ben libi langa na da tem foe Noach. A taki dati a sa gi dem 120 jari foe drai libi, en dan A sa strafoe dem efoe dem no drai Gen. 6:6 Gado “drai” disi wani taki dati Gado kenki Hem prakseri foe doe wan sani na libisoema te dem kenki da fasi dem libi en kom na Hem – efoe niet

102 Wantoe presi dem Muslim abi vragen Gen. 7 & 8 – Watra ben komopo foe loktoe nanga ondro gron. En da watra ben komopo 40 dei, ma a ben tan 150 dei fosi a ben bigin foe saka Ex. 33:11 Mozes ben taki “face to face” nanga Gado. No teki disi literally – a de wan agersi fasi foe taki dati Mozes ben abi krosibei kontact nanga Gado. Gado no wan soema kan si: Kol 1:15; I Tim. 1:17; 6:16; Jn. 5:37

103 Wantoe sani disi Muslim aksi Dem geneology foe Jezus na ini Mt. & Lk. Mt. tot Josef de da legaal lijn, en da woortoe baka Jozef ben de vrouwelijke relatief pronoun = Maria. Lukas de da lichamelijk lijn doro Maria (Soemapikin) en a doro te Gado srefi Johannes da dopoeman ben kom na ini da jeje foe Elia (Lk. 1:17)

104 Vragen foe Muslim Jezus 3 dei nanga neti – gi dem Djoe, wan dei = iniwan pisi foe da dei. So joe abi vrijdag neti, ala zaterdag, en zondag mamanten = 3 dei & neti Mt. 16:28 – som no sa dede te dem si da kownoekondre kom…Jezus ben taki foe da transfiguration 1 wk later – wan voorschot foe da kownoekondre

105 Vragen foe Muslim Jezus nanga breni man – wan efoe toe, go ini Jericho efoe komopo. Joe abi wan aantal fasi foe froestan. Toe Jericho de; en a kan de dati toe breni man ben de; wan bari moro tranga…. Fa Judas ben dede – waarschijnlijk toe pisi foe da srefi tori Da ras disi no sa gowe – kande taki foe dem Djoe te leki da tem foe bigi trobi

106 Het Evangelium foe Barnabas – dem Muslim ben lobi hem A no klop nanga da wereld foe da 1e eeuw No manuscript fosi 1500 AD No gran avoo foe da kerki ben taki foe da boekoe foe Barnabas A poeroe informatie foe dem middle eeuwen A taki dati Jezus no de da messias A abi fout na geschiedenis & geografie

107 Fa foe sabi efoe wan boekoe de da woortoe foe Gado A skrifi doro wan profeti efoe apostel A sori da autoriteit foe Gado A klop nanga san da Bijbel leri kaba A sori da krakti foe Gado foe kenki libi Da pipel foe Gado teki hem

108 Muslim nanga sondoe Dem de swaki. Dem ontken dati Adam sondoe fadon tapoe ala soema. Dem bribi dati Adam ben tan da srefi, en noti pasa nanga hem bakatem pikin Wi kan gi jesi na Gado so langa dati wi froestan Hem wani, ma ala soema de puur en fri na geboorte. Adam ben de wan profeti, en noiti Gado sa gi Hem woortoe na wan sondari. A ben frigiti bikasi libisoema frigiti en Gado gi hem pardon

109 Muslim bribi Libisoema de boen, en Allah kan gi pardon na soema disi soekoe foe doe hem wani. Atonement via ofrandi no de fanowdoe Allah kan verloesoe efoe verleid soema a wani; gi pardon efoe seni go na hel. Allah kan doe san hem wani, so wi no abi wan ofrandi foe sondoe fanowdoe.

110 Verloesoe volgens Muslim Boen wroko moesoe hebi moro ogri wroko Doe boen, gi jesi na Allah Libi da fasi foe Mohammed Boen wroko = taki 99 naam foe Allah, faste extra, gi moro leki 2.5%, go loekoe tra Muslim presi, enz. Verloesoe no de 100% zeker boiti foe dede na ini Jihad

111 Bijbel leri tra fasi Dede = prati. Adam dede jeje-dede direkt; skin dede moro lati: Efesi 2:1-3 Sin natuur pasa sinsi conceptie: Ps. 51:5; Rom. 5:12-19; I Kor. 15:21-22 Ala soema doe sondoe: Pred. 7:20; Jes. 64:6; Job 15:14-16; I Jn 1:8

112 Da Qur’an taki sondoe de Sura 12:53 Sura 70:19-21 Sura 96:6 Sura 16:61

113 Sondoe no de soso frigiti Libisoema kom in opstand agensi Gado Wi alamala fadon sjatoe foe da glori foe Gado dorodoro: Rom. 3:23 Wi no moesoe meet wisrefi agensi tra libisoema ma da meetstok de Gado srefi Jezus ben taki foeroe abra sondoe: Mt. 12:34; Lk. 19:10; Mt. 23:16-26; Mt. 9:12; Jn. 8:34; Jn. 8:12; 12:35-36

114 Gado loekoe na da hati toe Mt. 5:28; Mk 7:21-23 sori wi dati Gado no loekoe dorosei nomo, ma A loekoe na ini da kibri-presi foe wi hati toe Gado si alasani. Noti kibri gi Hem: Lk. 6:8; Mt. 22:18; Jn. 4:17-19

115 Da Bijbel sori dati boen wroko no sari foe verloesoe Efesi 2:8-9; Titus 3:5 Rom. 3:28; 4:5 Muslim proberi foe meki swaki soema kom moro boen Kristen meki dede soema kisi wan njoen libi – sori da foefoeroeman tapoe da kruisi: Lk. 23:43

116 Justification doro bribi Disi de legaal – Gado taki – niet schuldig. Gado taki: regtvaardiki leki Kristus. A de aparti foe libisoema wroko; a de soso foe Gado gnade: Rom. 3:24 Atonement de fanowdoe: Jn. 1:29; Mt. 20:28; Lk. 19:10; Jes. 53:4-7 Membre da ofrandi foe Abraham Sura 37:102-107

117 Atonement Gado de regtvaardiki foe gi pasi foe go na hemel: Heb. 10:17-18; Ps. 32:1-2; Efesi 1:7; Ps. 103:11-12 Gado teki wi leki Hem egi pikin na ini Hem famiri nanga ala famiri leti: Rom. 8:15-17; Jn. 1:12; Gal. 4:7; I Kor. 3:21- 23

118 Zekerheid Rom 8:30 I Jn. 5:11-13 Rom. 11:29 Efesi 4:30 Jn. 10:28-30 Heb. 7:25

119 Muslim libi baka dede Ala soema dede Wan groepoe sabi foe go na hemel – dem di dede leki martelaar Ala tra wan sribi te dem wiki foe kroetoe – Allah opo dem baka Efoe 51% boen – meestal joe sa go na hemel 23:102-103

120 Muslim hemel & hel Groen, bon, liba foe wijn sondro kom droengoe, njanjan nanga froktoe, kowroe-pe; moi jongoe oema Ma hel de toemoesi ogri nanga faja, smoko en watra disi koekoe pe soema sa begi foe dede gowe: 25:13 Bigi sondoe – hypocrisy foe taki dati joe de muslim ma joe no de muslim, efoe joe plasje sondro foe krini joesrefi da juisti fasi

121 Kristen kroetoe Gado sabi san sa pasa fosi da kroetoe - efoe soema teki Jezus efoe no Bribisoema go na Jezus: II Kor. 5:8; soema disi no bribi go na hel Lk. 16:19- 31 Gado de Santa, regtvaardiki, boen & a no meki ogri efoe kori libisoema

122 Kristen baka dede Bema-stoeroe foe Kristus foe kisi (efoe lasi) beloning persoonlijk foe san wi ben doe – ma ook motief & hati de belangrijk Prakseri: Jer. 17:10; I Kor. 4:5; Open. 2:23 Woortoe: Mt. 12:35-37; Jak. 3:1-10 Wi kisi kroon foe poti na Gado fesi foe gi Hem glori

123 Kroetoe foe soema disi no bribi Dem de lasi en sa go na da faja-zee. Ma da kroetoe de op basis foe dem wroko. Disi sa pasa 1000 jari baka da kroetoe foe bribiwan

124 Muslim idee foe hemel Wan presi foe lichamelijke prisiri nanga 72 oema – disi no klop nanga da Bijbel disi wani wan man foe wan oema Wi sa de leki engel – no meki pikin moro Hoofd sani – Gado de; satan no de; sondoe no de; libi de perfect!

125 Kristen hemel Wan santa foto Dede no de moro Soso gerechtigheid Direkt relatie nanga Gado nanga Kristus Miti wi lobiwan baka: I Tess. 4:13-17 No wan nowtoe moro Rostoe de

126 Kristen hemel Wi abi wan pisi foe da glori foe Kristus Aanbegi & prijse Gado nanga Kristus Dini Gado & Kristus Leri moro abra Gado dei foe dei

127 Kristen hel Hel ben meki foe didibri nanga hem engel Hel de wan presi foe pina, kaw tifi, woron, faja, swarfoe, sari, membre baka, enz. Wi bribi dati dem lasiwan abi wan skin foe teego – ma dem no abo fanowdoe foe kisi wan njoen skin baka foe pina… Gado no de

128 Wantoe sani foe membre leki getuigi Saka-fasi Sori troe lobi Leri abra Islam No bigin nanga kritique foe da Qur’an nanga Mohammed Gebruiki da Bijbel; aksi dem foe leisi Lukas Da lobi foe Gado de belangrijk

129 Getuigi Kristen bribi de wan relatie, niet wan religie Gi joe egi tori leki getuigi Sori da gnade foe Gado Opo Jezus Kristus – sori san A taki foe Hemsrefi en san A ben doe. Gi da evangelium

130 Getuigi Contrast Jezus foe dem fo evangelium & Jezus foe da Qur’an Sori bigi verschil na mindri foe troe Kristen geloof nanga da VS Joe lijfstyle de belangrijk – joe waka Vertrouw da Santa Jeje. No poti drukte tapoe wan soema

131 Membre joesrefi Netjes krosi – speciaal dem frow No loekoe ai na ai Juisti njanjan – geen agoemeti, kreef, garnalden, alcohol, Muslim loekoe na dagoe leki a no de krin Loekoe na san dem doe efoe joe abi wan vraag…

132 CAMEL Al-Imran 42-55 sori abra Jezus Isa de da moro santa wan – no wan sondoe na ini Hem libi: 3:42-47 Isa abi makti – A kan wini dede, en gi libi: 3:48-54 Joe moesoe gi jesi na Isa: 3:50 A de da pasi: Isa ben dede en go na hemel & is samen nanga Gado: 3:55


Download ppt "Wereld Religie Islam II. Islam en vervolgoe A de troe dati Kristen ben doe foeroe ogri, ma disi ben de agensi da leri foe Kristus, disi ben gi Hemsrefi."

Verwante presentaties


Ads door Google