De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Jezus na ini da Geschiedenis Robert D. Patton.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Jezus na ini da Geschiedenis Robert D. Patton."— Transcript van de presentatie:

1 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Jezus na ini da Geschiedenis Robert D. Patton

2 Heiden man disi skrifi abra Kristus Cornelius Tacitus, wan beroemd historicus, ben skrifi na ini da tem foe Nero abra Kristus, disi Pontius Pilatus ben meki kom dede Lucian foe Samosata ben skrifi abra Kristen na ini da tweede eeuw – taki abra Kristen geloof

3 Heiden man disi skrifi abra Kristus Suetonius skrifi abra Kristen en Kristus = a de wan historicus na da tem foe Hadrian – dati Kristen ben dede na ini Rome 20 jari baka da kruisiging Pliny da moro jongoewan, fesiman foe Bytania, ben wani sabi omeni sortoe Kristen a moesoe kiri, en fa a ben dwingi dem foe aanbegi Trajan da keizer

4 Heiden man disi skrifi abra Kristus Thallus ben skrifi na ini 52 AD (quote foe Africanus na 3e eeuw, dati doengroe ben pasa na da tem Kristus dede na tapoe da kruisi Phlegon ben skrifi dati wan eclipse foe da zon ben pasa na da volle moen na ini da tem foe Tiberius Keizer

5 Heiden men …. Mara Bar-Serapion skrifi baka 70 AD abra Kristus disi dede – da kownoe foe dem Djoe

6 Dem Djoe Da Babylonian Talmud ben taki dati dem ben hanga Yeshu (Jezus) na da neti fosi Paska. Hanga ben de wan woortoe foe da kruisiging Talmud taki na wan tra presi foe Jezus nanga hem discipel (alwasi dem taki dati a ben abi soso feifi)

7 Da Talmud A ben taki abra Ben Pantera, disi som bribi de wan fasi dem ben kenki da tori foe fa Maria ben de krin – en dem ben taki dati a ben de wan waka-oema Josephus skrifi wantoe detail abra da libi en dede foe Jezus, en so srefi da dede foe Jakobus, da brada foe Jezus. A skrifi ongeveer 70 AD

8 Da NT skrifi sori bepaalde versi leki creed Wan aantal versi na ini da NT sori demsrefi leki dem ben de wan sortoe leri efoe “creed = bribi” dati dem fositem Kristen ben abi fosi dem NT boekoe srefi ben skrifi. Dem ben bribi troe troe Kristus ben libi sondro sondoe, dati a ben dede en opo baka, en verloesoe kom doro bribi

9 Skrifi abra da Jezus foe geschiedenis Dem NT skrifi – wi ben si kaba dati dem de betrouwbaar Dem granavoo foe da kerki Clement foe Rome (1e eeuw) Ignatius, bischop foe Antiochie – discipel foe Petrus, Paulus & Johannes Quadratus – bischop foe Athene (dede na ondro Hadrian – AD 125)

10 Granavoo foe da Kerki Da epistel foe Barnabas (130 AD) Aristedes – 2e eeuw Athene Justin Martyr (100-167 AD) wan uitstekend apologist Hegisippus ben skrifi

11 San Jezus ben taki? No wan tra religious leider ben taki dati A de Gado – Mozes, Paulus, Buddha, Mohammed, Confucius, enz. Di A ben taki, “that’s it” = noiti A ben kenki mofo A ben taki krin dati A de Soemapikin, da Pikin foe Gado, da messias na da hoge priester

12 Kajafas priti hem krosi A kan doe disi soso efoe a jere soema kosi Gado na hem fesi Da kroetoe ben de op basis foe soema Jezus de, no san A ben doe.

13 Jezus ben taki A de da Pikin foe da blesi wan A sa sidon na da letianoe sei foe krakti A sa kom na ini dem wolkoe foe hemel A no ben taki moro krin dati A de Gado srefi. En dem Djoe ben vonisi Hem precis tapoe da punt disi = A ben meki Hemsrefi de Gado

14 Mi Tata wroko: Jn. 5:17-18 Da fasi disi Jezus ben taki ben de foe poti Hem wroko even gelijk da wroko foe Hem Tata – wan sani dati dem Djoe noiti sa taki Dem ben froestan dati a poti Hem wroko leki di foe Gado, en dati A de da pikin foe Gado

15 “wan nanga da Tata” Jn. 10:25-33 Da fasi foe da Grieki poti da woortoe “wan” na ini neuter, en no na ini da mannelijk form. Disi wani taki: Wan na ini natuur, wan na ini basis – no taki wan na ini persoon. Foe dat’ede dem Djoe ben proberi foe kiri Hem nanga ston, en dem taki so

16 Mi de: Jn. 8:58 Jezus ben taki krin dati A ben de foe teego Jezus poti Hemsrefi na wan nanga Jehova Gado, da Gado foe alatem: Ex. 3:14; Deut. 32:39; Jes. 43:10 Jezus no ben proberi foe gi dem wan uitleg dati dem ben misfroestan… dem ben froestan Hem boen

17 Jezus ben taki: Jn. 5:23-24 – Joe moesoe gi Hem da srefi eer leki da Tata, en A gi libi foe teego Jn. 8:19 – Da soema disi sabi Hem sabi da Tata toe Jn. 14:1 Bribi na Gado; bribi na Jezus

18 Jezus ben taki Jn. 14:8-9 Da soema disi ben si Hem ben si da Tata Jezus ben taki Hem egi woortoe: Joe ben leisi… ma Mi taki gi joe… Hemel nanga grontapoe sa pasa gowe, ma Mi woortoe noiti sa pasa gowe

19 Jezus ben abi soema aanbegi Hem Noiti wan boen engel gi pasi foe soema aanbegi dem. Ma Jezus ben teki dati, en wi kan aanbegi Gado nomo – minstes 4 leisi wi feni dati soema ben doe so – spesroetoe Tomas: Jn. 20:28

20 Paulus sori dati Jezus de Gado Romeini 9:5 – Paulus taki dati Jezus ben komopo foe dem Djoe, ma dati A de da blesi Gado foe teego Filippi 2:6-11 Ete wan leisi, a sori krin dati Jezus de Gado. En te wi kom na ibri kindi… wi feni dait na ini Jesaja 52:13 & Jes. 45:23

21 Paulus sori dati Jezus de Gado Kol. 1:15-17 A de da prenki foe Gado (dus A abi da karakter foe Gado) en moro fara, A de da schepper Fosi-gebore wani taki top prioriteit, niet foe meki. A de da erfgenaam foe alasani Kol. 2:9 Da foeroe foe Gado de na ini Hem skin

22 Paulus sori dati Jezus de Gado Titus 2:13 wi bigi Gado nanga verloesoeman – na ini da Grieki, a de wan persoon, niet toe

23 Petrus ben taki so: Mt. 16:18 & Jezus blesi hem 2 Petrus 1:1 Petrus kari Jezus wi Gado nanga verloesoeman Jezus Kristus Ook toe Tomas: Disi ben kari Hem Gado, en Jezus ben accepteer dati, ma niet hem ongeloof

24 Wi feni da srefi tori na ini Hebreeen: Heb. 1:1 - da expresi karakter foe Gado Heb. 1:8 Joe kownoestoeroe, O Gado – Gado da Tata taki na Gado da Pikin

25 Johannes 1:1 Na da bigin, da woortoe ben de, en A ben de nanga Gado, en A ben de Gado Toe persoon de, ma wan Gado I Jn. 5:20 Hem Pikin Jezus Kristus; disi de da troe Gado…

26 Jezus ben gi pardon foe sondoe Disi Gado nomo kan doe, bikasi sondoe de agensi Gado. Ma di A ben genees da verlam man, A sori dati A ben abi krakti foe doe ala toe. Libi ben de na ini Jezus, en A ben gi libi na soema A ben wani: Jn. 14:6; I Jn. 5:11-12

27 Jezus ben kisi ala kroetoe A sa kroetoe heri grontapoe Dem kroetoe sa de op basis foe dem bribi na Hem Wan aantal leisi A ben taki: Mi De… A tai Hemsrefi nanga Jehova YHWH Jn. 8: Efoe joe no bribi Mi De, joe sa dede na ini joe sondoe

28 Jezus de YHWH Jn. 8:28 Te soemapikin opo, joe sa sabi dati Mi De Mi de: Jn. 4:26; 6:35; 8:12; 10:9, 11:25 Dem Samaritaan ben taki dati disi de da Kristus, da verloesoeman foe grontapoe: Jn 4:42; Si Hosea 13:4

29 Jezus taki dati A de da Pikin A poti Hemsrefi leki da Pikin na sei foe Gado da Tata – A taki dati A de Gado A de Mi Tata efoe Oen Tata, ma noiti A taki: Wi Tata, leki da relatie de da srefi

30 Jezus de Soemapikin Trawan no gebruiki disi boiti foe quote Hem na ini da NT, en Stefanus fosi a dede leki martelaar A taki abra Hem wroko tapoe grontapoe Hem dede disi sa kom Te A sa kom baka Abba – taki foe krosibei relatie nanga Gado

31 Jezus ben tai toe sani makandra Hem woortoe nanga leri Soema Hemsrefi de Drie mogelijkheiden A ben de wan takroe ogri man A ben de wan lauman A ben de Gado

32 Jezus ben taki dati A de Gado Efoe A no ben de Gado: Efoe A ben sabi en A ben taki so, A ben de wan leiman Efoe A no ben sabi, en A taki so, dan A ben de wan leiman

33 Efoe Jezus ben lei opzettelijk A ben de wan huichelaar foe taigi trawan foe de eerlijk ma Hemsrefi no ben de eerlijk A ben de wan takroe soema foe taigi soema foe vertrouw dem sieli na Hem A ben de wan dom man disi ben dede foe Hem egi lei Ma disi no kan

34 Wan leiman no de mogelijk A ben abi da moro moreel libi foe iniwan soema Noiti A ben reageer fout na ini ala sortoe provocatie A ben sabi dati A sa dede en A sa opo baka; A ben taki abra fa Jerusalem sa broko, enz. – no leiman

35 A no kan de lau A ben abi sabi na ini da prakteit, en sabi san soema denki A ben abi lobi en sari-hati pasa marki A ben abi creativiteit pasa marki, dati ben verwondroe Hem feanti so srefi leki Hem mati

36 Jezus Kristus De Gado! Owroe Testamenti Profeti-taki disi kom Troe na ini Jezus Kristus

37 Jezus Kristus ben meki 300 profeti-taki kom troe Gado ben sori dati A no lei, en A sabi da toekomst. A gi wan uitdaging na dem falsi Gado foe doe da srefi Numeri 23:19 Jesaja 46:9-10 Jesaja 48:3, 5

38 Jesaja 46:9-10 9. Membre dem fositem sani foe owroetem; bikasi Mi na Gado, en no wan trawan de; Mi na Gado, en no wan trawan de gersi Mi. 10. Mi de taki foe da kaba na da bigin, en foe dem owroetem Mi taki sani disi no ben pasa ete, taki: Mi rai sa tan; en Mi sa doe alasani disi Mi wani doe.

39 Jezus ben taki dati A ben kom foe meki profeti-taki kom troe Mt. 5:17 A no kom foe figi dem poeroe, ma foe meki dem kom troe Di Jezus opo baka en A ben taki nanga Klopas nanga wan trawan, A ben sori foe Mozes nanga ala dem profeti abra dem sani foe Hemsrefi. Jezus ben taki wan aantal leisi abra fa A meki da Bijbel kom troe

40 Paulus & Petrus Dem fosi preiki foe Petrus ben sori fa Jezus ben meki dem OT skrifi kom troe So srefi, Paulus ben wroko da srefi fasi foe sori dati Jezus de da Kristus, en a ben breiti di dem Berean soema ben loekoe na da Bijbel foe si efoe a de troe

41 Ala dem fesa na ini Leviticus Dem ben kom na vervuling na ini da libi en wroko foe Jezus Kristus. Paska & Jezus dede Brede sondro zuurdegi – Hem santa waka Fosi froktoe – Hem opo baka Pinkster – da Santa Jeje - enz.

42 Profeti-taki foe da toekomst Wan Gado nanga sabi de na baka da OT nanga da Nt A sori dati Gado de A sori dati Jezus = Gado A sori dati da Bijbel de da woortoe foe Gado

43 Som soema taki dati da OT ben skrifi moro lati Disi no de wan mogelijkheid Da Septuagint ben skrifi ongeveer 250 BC – langa na fesi foe Jezus geboorte

44 Profeti-taki foe Jezus geboorte Genesis 3:15 – da siri foe da oema, disi sa masi didibri hede. En na ini Gen. 4:1, da fasi Eva taki, a gersi dati a ben denki dati Kain ben de Jehova, da verloesoeman (ma a ben de fout)

45 Profeti-taki foe Jezus geboorte Jesaja 7:14 – gebore foe wan almah, disi de wan jongoe oema disi abi jari foe trow – wan krin wendje Na ini da Septuagint, dem teki da woortoe parthenos, disi taki soso foe wan krin wendje

46 Profeti-taki abra Hem geboorte Psalm 2:7 taki foe da geboorte foe da messias leki da pikin foe Gado. Dem Djoe srefi ben teki da versi so Gado srefi ben kari Hem “Mi Pikin”

47 Jezus granavoo Abraham: Genesis 22:18 Isaak: Genesis 21:12 Jakob: Numeri 24:17 – dem Djoe ben loekoe na disi leki messias Juda: Genesis 49:10 – ook toe dem loekoe na disi leki messias

48 Dem granavoo foe Jezus Famiri foe Isai – Jesaja 11:1 David – da taki foe gerechtigheid: Jeremia 23:5; 2 Samuel 17:11

49 Geboorte foe Jezus Plaats = Betlehem Juda Na ini Micha 5:1, a taki krin dati messias sa gebore na ini da foto disi. Dem Djoe ben sabi boen langa Kisi presenti na ini Ps. 72 – wan psalm disi taki abra messias Herodus sa kiri dem pikin: Jeremia 31:15 – Jeremia 31 taki abra messias

50 Profeti-taki abra da natuur foe messias Micha 5:1 - dati a ben libi sinsi foe teego Dem sa kari hem Masra (Adonai) – Ps. 110:1 A sa de Gado nanga wi – Immanuel: Jes. 7:14 – si da engel taki nanga Jozef na ini Mt. 1:23

51 Da natuur foe da messias A sa de wan profeti leki Mozes: Deut. 18:18 A ben kibri foe dede leki wan pikin A ben go na mindri YHWH nanga Israel A ben begi gi da pipel A ben de bereid foe de wan verlosser A de wan priester leki Melchizedek: Ps. 110:4 = Heb. 5:5-6

52 Da natuur foe da messias A sa de wan kroetoeman: Jes. 33:22 A sa de wan kownoe: Ps. 2:6 A sa salfoe nanga da Santa Jeje: Jes. 11:2 A sa abi faja-hati foe Gado: Ps. 69:9

53 Da dienst foe Jezus A sa bigin na ini Galilea: Jes. 9:1 Wan boskopoeman sa go na Hem fesi: Jes. 40:3; Mal. 3:1 A sa genees foeroe soema: Jes. 35:5-6 A sa leri na gersi-tori: Ps. 78:2 A sa go na ini da tempel: Mal. 3:1

54 Da dienst foe Masra Jezus A sa go na ini Jerusalem en rij tapoe wan boeriki: Zach. 9:9 A sa de wan ston foe naki foetoe fadon: Ps. 118:22 A leti gi dem heiden: Jes. 60:3

55 Da beri foe Masra Jezus A sa opo baka: Ps. 16:10 Da opo go na hemel: Ps. 68:18 A sa sidon na ini hemel: Ps. 110:1

56 Profeti kom troe na ini wan dei na ini da libi foe Jezus Kristus Wan mati sa tori hem: Ps. 41:9 Tori foe 30 pisi sorfoe moni: Zach. 11:12 Dem 30 pisi sorfoe moni trowe na ini da tempel: Zach. 11:13 Dem bai wan pottenbakker gron: Zach. 11:13

57 Profeti kom troe na ini wan dei na ini da libi foe Jezus Kristus Hem discipel sa lowe libi Hem: Zach Falsi getuigi agensi Hem: Ps. 35:11 A sa tan pi agensi dem getuigi: Jes. 53:7 A sa kisi wonden en dem sa djoekoe Hem: Jes. 53:5 Dem sa spiti tapoe Hem: Jes. 50:6

58 Profeti kom troe na ini wan dei na ini da libi foe Jezus Kristus Dem sa spotoe Hem: Ps. 22:7-8 A sa swaki: Ps. 109:24-25 Dem djoekoe Hem anoe nanga Hem foetoe: Ps. 22:16 Dem sa kruisi Hem nanga ogri man: Jes. 53:12

59 Profeti kom troe na ini wan dei na ini da libi foe Jezus Kristus A ben begi gi dem soema disi ben vervolgoe Hem: Jes. 53:12 Dem brada foe Hem ben veragti Hem: Jes 53:3 Dem hati ben bron tapoe Hem sondro foe wan reden: Ps. 69:4 Dem mati ben tanapoe farawe: Ps. 38:11

60 Profeti kom troe na ini wan dei na ini da libi foe Jezus Kristus Da folkoe ben seki dem hede: Ps. 22:7; Ps. 109:25 Dem ben loekoe na Hem tapoe: Ps. 22:17 Dem ben trowe lot en prati Hem krosi: Ps. 22:18 A ben drei watra: Ps. 69:21

61 Profeti kom troe na ini wan dei na ini da libi foe Jezus Kristus Dem ben gi gari & vinegar na Hem: Ps. 69:21 Mi Gado, Mi Gado, foe san’ede Joe libi Mi so – si Ps. 22:1 A poti Hem Jeje na ini Gado anoe: Ps. 31:5 Dem no broko bonjo: Ps. 34:20

62 Profeti kom troe na ini wan dei na ini da libi foe Jezus Kristus Hem hati ben smelti - ? Daarom watra nanga broedoe komopo? Ps. 22:14 Dem djoekoe wan sei foe Hem: Zach. 12:10 Da kondre sa doengroe: Amos 8:9 A sa beri na ini wan goedoeman grebi: Jes. 53:9

63 Som taki dati Jezus ben wroko expresi foe meki dem taki kom troe Fa Jezus san regel Hem geboorte – da tem, locatie, ouders, en granavoo Fa a ben kan controleer ala dem profeti abra fa A sa dede? Fa A kan controleer da reactie foe ala dem soema?

64 Statistiek sori dati disi no kan Wan man ben calculeer da kans foe soso 8 profeti kom troe nanga kans. Da antwoord be de wan na ini 100.000.000.000.000.000! Da kans foe 48 profeti-taki de 1 na ini 100.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000

65 What about “psychics?” Wan tesi dem ben doe nanga 72 top psychic ben meki 72 voorspelling, en 6 nomo ben kom troe!

66 Da kownoe-tiki foe Silo Silo – wan nem foe Messias Kownoe-tiki – foe taki krin, foe kroetoe da famiri foe Juda (kownoe-tiki foe Juda) Dus baka da messias, Juda no sa de moro, en a no sa koti kroetoe moro

67 Sortoe tem da kownoe-tiki kenki? Herodus da bigiwan ben de da fosi heiden kownoe 23 jari fosi dem kroetoe Jezus, dem Romeini taki dati da Sanhedrin no man kroetoe foe kiri wan man moro. Da Talmud taki dati da Sanhedrin krei, bikasi dem lasi krakti, ma messias no ben kom!

68 Messias moesoe kom fosi da tempel figi poeroe Mal. 3:1; Ps. 118:26; Dan. 9:26; Haggai 2:7-9 Zach 11:13 Dan. 9:26 taki: Messias moesoe kom Messias koti poeroe (dede) Da foto en tempel figi poeroe – 70 AD En dem no ben bouw da tempel baka

69 Wi bribi dati da tem de te leki da dei Da opdrakti foe bouw da foto baka ben kom na Nisan 1, 444 BC 69 x 360 dei fadon tapoe 10 Nisan 33 AD – disi wi bribi de da dei disi Jezus ben kom na ini Jerusalem. Fosi da wiki tapoe, Jezus kruisi 40 jari moro lati, dem figi da tempel poeroe, en kiri ala pikin foe Aaron

70 Da opo baka foe Jezus Kristus A ben de fanow- doe dati A opo baka foe dede na skin-fasi

71 Da opo baka de unique Buddha ben dede, ma a no opo baka Mohammed ben dede, en a de na ini hem grebi ete Abraham dede, en a de na ini da grebi Jezus wawan ben opo baka skin-fasi

72 Jezus taki dati A sa opo baka na di foe drie dei Efoe A no ben opo baka, dan A no ben taki da waarheid Gado da Tata ben opo Hem A ben opo Hemsrefi Gado da Santa Jeje ben opo Hem

73 Petrus fosi preiki ben de tapoe da opo baka A sori foe san’ede A dede Profeti ben taki na fesi Dem apostel ben si Hem baka da opo baka Disi de foe san’ede da pramisi foe da Tata ben kom A sori Hem leki messias & Kownoe

74 Da opo baka de belangrijk Da heri basis foe Kristen geloof de tapoe da opo baka foe Jezus Kristus Da heri NT bouw op basis foe da waarheid disi Efoe Kristus no opo baka, dan da heri Kristen geloof de fout A de historie, a de feit, empiric, verifyable

75 Jezus ben taki na fesi Foe djaroesoe ede, dem sa kiri Hem Baka 3 dei, A sa opo baka A taki wan aantal leisi, alwasi dem discipel no ben bribi hem; ma dem Djoe ben jere en froestan boen san A ben taki. Na ini Matteus, wi feni dati A ben taki so feifi leisi na fesi na Hem discipel

76 Da opo baka de historie Da tem, da persoon, da locatie, en ala detail de historie Da betekenis de theologie, ma dem feit de historie – no myth Lukas ben taki dati Jezus ben sori Hemsrefi de libi nanga foeroe marki disi de tranga legaal sortoe marki tekmeriois

77 Dem brifi foe Paulus Disi de historie bewijs na wan tranga sortoe. En dem ben skrifi 55-58 AD, en a ben preiki da srefi info gi dem moro froekoe So srefi Lukas ben kisi hem info foe oog getuigi, foeroe disi ben libi ete. En a ben doe mee nanga foeroe foe dem sani disi a skrifi na ini Tori

78 Da bewijs foe da opo baka de duidelijk Dem feit de moro foeroe leki iniwan sani foe owroe tem Dem discipel ben abi ibri reden foe taki dati a no de troe, ma dem ben dede leki martelaar foe san demsrefi ben SABI ben de da waarheid

79 Fosi, Jezus dede foe troe Da Romeini wipi ben abi broko bonjo efoe isri na ini foe koti da skin. En joe kan wipi so meni leisi leki joe wani. Som leisi dem ingewanden ben komopo Denki foe da pijn & broedoe foe poeroe dem krosi A no sribi efoe dringi. A ben moesoe tjari da kruisi ma A no ben man

80 Jezus dede foe troe Da positie de zeer pijnelijk Dem poti da soema na opo sjem. Dem Djoe ben hanga wan soema baka da tem dem kiri hem nanga ston foe sori dati Gado srefi floekoe hem. Ma dem ben poeroe dem fosi neti fadon so dati da gron no de na ondro floekoe

81 Jezus dede foe troe Pilatus ben verwondroe dati Jezus dede so esi, ma a ben kisi da getuigi foe da centurion dati a dede troe troe Dan pas a gi da dedeskin na Jozef Da broedoe en watra disi komopo baka da tem dati dem soetoe wan lansri meki wi denki dati A ben dede foe cardiac rupture (hati broko opo)

82 Da beri-pe Normaal dem Romeini soema ben libi da dedeskin tapoe da kruisi te leki a fadon pis’pisi, en dem fowroe nanga meti njan hem Dem Djoe no ben doe so, bikasi da Bijbel skrifi dati wan sani disi hanga tapoe da bon de floekoe – ma efoe a tan overnacht, a pori da gron toe

83 Da beri-pe Wi abi foeroe info abra da beri-pe A ben de foe Jozef foe Aramatea Noiti a ben gebruiki ete A ben de na ini wan djari krosibei foe pe Jezus ben kruisi A ben koti na ini wan ston

84 Da beri-pe Normaal da beri-pe abi wan opo presi 3x3 meter so pe dem wroko tapoe da dedeskin Dan dem abi presi disi koti na da sei pe dem kan poti dedeskin Dem tapoe hem nanga wan bigi ston disi sidon na ini wan lagi presi

85 Da beri Fosi, Jezus famiri no ben aksi foe da dedeskin, ma wan mati, Jozef Pilatus ben verwondroe dati A dede so snel, ma a ben aksi da centurion, en a ben de troe A ben gi Jozef da dedeskin, disi ben poeroe hem komopo foe da kruisi

86 Da beri Jozef ben kisi jepi foe Nikodemus. Dem ben tjari 70-100 lb. myrrh & aloe kom. Disi de wan bigi hipi, leki foe da beri foe wan kownoe efoe bigi man. Dem wasi da skin, en dan dem domloe da dedeskin bigin na da foetoe nanga linnen krosi ongeveer wan foetoe bradi

87 Da beri Dem poti dem spicerij na mindri. Da smeri kiri da tingi en meki da skin pori kande pikinso moro saf’safri. Ma ook toe dem spicerij wroko so dati da linnen tron wan sortoe gips en fasi makandra. Mi ben meki gips leki datra, en mi sabi dati joe kan form hem lontoe da skin precis, en a kom tranga

88 Da beri & tapoe nanga ston Dem domloe da hede aparti Dan dem tapoe nanga wan golel, wan bigi ston disi fadon na ini wan groove (lagi presi) na fesi da grebi Normaal 20 man no man froisi hem. En dem poti wan moro pikin ston na sei – da dopheg.

89 Da stampoe Normaal da methode foe stampoe de foe langa wan titei abra da ston, en fasi hem nanga was na ala toe sei. Da was stampoe nanga da linga foe da fesiman, en a de wan bigi strafbaar feit foe broko hem. Dem stampoe hem na fesi foe dem waktiman so dati no wan soema kan doe noti moro…

90 Dem waktiman Dem waktiman wi bribi ben de Romeini soldati, alwasi a de mogelijk dati a de dem Leviet tempel waktiman Ala toe groepoe ben abi strict discipline; dem Romeini wan ben de moro streng Normaal dem abi fo man na wan tem, en efoe wan fadon na sribi, dati de doodstraaf!

91 Dem waktiman Wan foe dem reden foe denki dati dem waktiman ben de Romeini de dati dem ben kom na dem priester foe kibri dem foe dede.

92 Dem discipel Jezus ben taigi dem discipel dati dem sa lowe, en foe troe dem lowe Toe nomo ben go baka foe loekoe na da kroetoe, en Petrus ben ontken Masra Jezus Ma Johannes ben de na da kruisiging

93 Dem discipel Di dem jere foe da opo baka, soso toe foe dem discipel ben lon go loekoe – Petrus nanga Johannes Moro lati, Jezus ben verwijti dem bikasi foe dem swaki bribi

94 Da beri-pe ben de legi Disi wi kan sabi zeker. Dem Djoe ben kan tapoe ala tak’taki efoe dem soro da dedeskin foe Jezus Da beri-pe ben de krosibei, pe iniwan soema kan waka go loekoe Fa dem waktiman ben taki na da priester sori dati da grebi de legi

95 Da grebi de legi Dem feanti & mati alamala ben sabi a ben de legi. So noiti dem ben stree abra da feit disi – ma foe san’ede a de legi Noiti wan soema ben kom foe aanbegi na da grebi

96 Dem beri-krosi Te wi loekoe na da tori na ini Johannes, wi bribi dati dem krosi ben tan precis pe dem ben de lontoe da dedeskin, en da pisi lontoe da hede aparti pe da neki ben sa de – ma dati da skin foe Jezus ben verdwijn. Mi no bribi fromo-fromo krosi ben de kwet’kweti – ma dati da skin gowe, ma ala tra sani ben tan na baka

97 Da engel lolo da ston Da engel broko da zegel di a ben lolo da ston. Dem tranga soldati ben tron leki dede soema Now dem fasi – dem moesoe fesi dood- straaf efoe dem bigi priester no jepi dem. Dem taigi dem foe lei, en gi dem wan gran hipi moni toe, en dati dem sa regel da tori nanga Pontius Pilatus

98 Soema si Jezus opo baka Foeroe difrenti getuigi ben de – foe da hoogste kwaliteit, disi ben dede foe dem geloof Dem ben de oog getuigi wan sjatoe tem baka da opo baka Wan leisi 500 soema ben de na wan momenti

99 Jezus opo baka Wi abi 15 leisi dati soema ben si Hem; 5 leisi da fosi dei 6 leisi na ini 40 dei, inclusief da opo go na hemel Ete 4 leisi moro lati – 2 foe Paulus, 1 foe Stefanus, 1 foe Johannes (Openbaring)

100 Fa A ben sori A ben abi wan skin – wan body. A no ben de soso jeje. Joe kan firi Hem en si Hem… ma a ben de wan jeje-skin Da njoen skin sa abi glori, en a de fiti foe tan na ini da njoen schepping.

101 Dem feanti srefi tapoe mofo Noiti dem feanti ben ontken da opo baka foe Jezus Kristus. Dem ben tan pi Da legi grebi ben de Dem vervolgoe dem bribiwan, ma noiti dem sori da dedeskin. Dem spotoe, ma dem no ben ontken

102 Da libi foe dem discipel ben kenki helemaal Dem man disi ben frede no tron dek’ati preikiman disi taki abra da waarheid foe Jezus Foeroe tra libi kenki foeroe foe 2000 jari now te dem bribi tapoe Jezus

103 Da kerki bouw op bribi tapoe da opo baka foe Jezus Bijna ala dem preiki foe Petrus & Paulus ben taki abra da opo baka foe Jezus Kristus. Dem ben bribi tapoe da verloesoeman disi ben dede gi dem, en opo baka

104 Dem Djoe Kristen froisi da sabbat tron zondag Dem fosi Kristen, disi ben de Djoe, ben teki zaterdag leki dem dei Avondmaal ben de wan presi pe na jeje-fasi wi kan miti nanga Jezus, disi libi ete Dopoe de pe da bribiwan de wan nanga Jezus na ini Hem dede & opo baka

105 Falsi theorie A flauw – a de overduidelijk dati Jezus dede troe troe, en dati efoe A ben flauw, noiti A ben kan loesoe komopo foe dem krosi, poeroe da ston, pasa dem soldati, waka hier en daar nanga foetoe nanga wonden?

106 Falsi theorie – foefoeroe Da tori disi ben de populeer na da tem foe Kristus, en ook na ini da tem foe Justin Martyr & Tertullian (1-200 jari moro lati) Te leki da middel eeuwen dem ben taki da tori disi

107 Foefoeroe theorie Da grebi de legi. Prakseri disi: Dem feanti foe Jezus no ben wani foefoeroe da skin. En dem mati foe Jezus no ben abi makti foe doe so. Dem priester ben bribi dem soldati, efoe go loekoe, bikasi dem ben sabi dati da tori de troe

108 Dem discipel no ben man Dem ben lasi hati helemaal. Noiti dem sa go feti agensi dem soldati; en dem no ben sa wani, bikasi dan dem sa sabi dati Jezus ben kori dem di A ben taki dati A sa opo baka Da tori de wan lei, bikasi efoe dem soldati ben sribi, dem no ben sabi san ben pasa.

109 Foefoeroe Efoe dem ben bribi da tori, dem ben sa lon go na baka dem discipel foe strafoe dem. Fa joe sa sribi te dem moesoe froisi so wan bigi ston? Fa foe da krosi, disi ben lolo netjes; foe san’ede dem sa poeroe da krosi foe da skin?

110 Foefoeroe Dem discipel no de dem sortoe soema disi sa opzettelijk kori da folkoe, en dede foe so wan lei. En dem no ben bribi dati A ben opo baka foe dede – a gersi dati dem no ben denki abra da tori srefi

111 Soema froisi da skin? Niet dem Djoe – dem sa wani tapoe da tori foe da opo baka Niet dem Romeini – da opo baka ben tjari djoegoe-djoegoe, en dem no wani dati Niet Jozef – a ben sa taigi dem tra discipel

112 Hallucinatie (wan sortoe visioen) Dem fosi apostel ben si Jezus Kristus disi ben opo baka – oog getuigi Visioen no meki martelaar & helden Meestal dem sortoe visioen pasa na wan spesroetoe sortoe soema Hallucinatie – variatie & inconsistency de marki foe dem

113 Hallucinatie Foeroe soema si Jezus na da srefi tem Dan wi moesoe denki dati Jezus ben meki fout foe verkisi dem discipel foe dem sortoe man disi de onstabiel Masra Jezus sori na ai, jesi, en firi. Hemsrefi taki dati A no de wan jorka, en A ben njan na dem fesi

114 Hallucinatie Dem verwakti san dem si Dem omstandigheden de foe meki wi denki baka – kande wan santa presi, enz. Moro fara, 3 leisi dem no ben sabi direkt dati a ben de Jezus. Dem ben bribi di dem feit ben dwingi dem foe bribi

115 Hallucinatie Agensi disi – plotseling na da opo go na hemel, noiti dem si Jezus moro boiti na wantoe spesroetoe situatie

116 Theorie – dem ben go na da verkeerti grebi Ma dem frow ben sidon abrasei foe da grebi, en ben si pe a ben de precis Petrus & Johannes ben lon na da srefi grebi, en dem beri-krosi ben de na inisei ete Da engel ben sabi sortoe grebi ben de juisti, en a ben sidon na inisei

117 Da verkeerti grebi Dan foe san’ede da Sanhedrin no ben go na da juisti grebi en sori da dedeskin? Efoe dem Romeini soema? Efoe Jozef, disi ben abi da grebi?


Download ppt "Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Jezus na ini da Geschiedenis Robert D. Patton."

Verwante presentaties


Ads door Google