De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7-9-2014 Modernisering algemene regels milieubeheer Opzet presentatie: Modernisering Welke AMvB’s? Opzet Activiteitenbesluit Planning Vervolg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7-9-2014 Modernisering algemene regels milieubeheer Opzet presentatie: Modernisering Welke AMvB’s? Opzet Activiteitenbesluit Planning Vervolg."— Transcript van de presentatie:

1 7-9-2014 Modernisering algemene regels milieubeheer Opzet presentatie: Modernisering Welke AMvB’s? Opzet Activiteitenbesluit Planning Vervolg

2 Modernisering VROM-regelgeving Doelen  Vereenvoudiging en vermindering regelgeving  Reductie administratieve lasten  Herziening AMvB’s n.a.v. praktijkervaringen Uitgangspunten  Goed uitvoerbaar en handhaafbaar  Relevante en herkenbare milieudoelen  Zoveel mogelijk uniform  Huidige beschermingsniveau niet ter discussie  Evt. nieuwe normen: geen substantiële lastenverzwaring  Belangrijke rol ICT

3 Activiteitenbesluit Omdraaien systematiek Wet milieubeheer Vergunningplichtig tenzij algemene regels wordt: Algemene regels tenzij uitgezonderd (bijlage 1)  Wijziging Wet milieubeheer (22 november 2006) ⇓  Activiteitenbesluit ⇓  Ministeriële regeling

4 Structuur nieuwe algemene regels ministeriële regeling (maatregelen) AMvB (doelvoorschriften) Wet milieubeheer Wet verontreiniging oppervlaktewateren

5 Welke AMvB’s worden samengevoegd? Motorvoertuigen Detailhandel en ambacht Woon-en verblijfsgebouwen Horeca-, sport-en recreatie Jachthavens Textielreiniging Bouw-en houtbedrijven Opslag-en transport Metalektro (nieuw) Voorzieningen en installaties Tankstations Tandartspraktijken algemene regels niet-vergunningplichtige 8.40 algemene regels 8.40 + 8.44 Wet milieubeheer Opslag ondergrondse tanks

6 Voor wie geldt de nieuwe AMvB? Bestaande situatie  Bedrijven die nu onder de 8.40 AMvB’s vallen Plus  Bedrijven uit de metalelektro-sector  Vergunningplichtige bedrijven die straks onder nieuwe AMvB vallen door: - vervallen/ophogen uitsluitcriteria - het in hoofdzaakcriterium  Bedrijven uit andere sectoren zoals tandheelkundige labaratoria, zeefdrukkerijen en deel afvalverwerkende bedrijven

7 Welke AMvB’s (nu) niet samenvoegen?  Agrarische AMvB’s zoals Besluit glastuinbouw, Besluit landbouw  Overige 8.44 AMvB’s zoals Bees A/B, Vuurwerkbesluit, Besluit LPG tankstations en Oplosmiddelenbesluit

8 3 typen inrichtingen  Type A (lichte regime) Voldoen aan Activiteitenbesluit Niet melden  Type B Voldoen aan Activiteitenbesluit Wel melden  Type C Gedeeltelijk voldoen A-besluit Wm-vergunningplichtig

9 Opbouw Activiteitenbesluit Hoofdstuk 1: begripsbepalingen, reikwijdte en procedurele bepalingen Hoofdstuk 2: inrichtingsgerelateerde aspecten Hoofdstuk 3: activiteiten tevens voor type C (vergunningplichtig) Hoofdstuk 4: activiteiten niet-vergunningplichtige inrichtingen Hoofdstuk 5: overgangs- en slotbepalingen Bijlage 1 Vergunningplichtige lijst Bijlage 2 Definities

10 Hoofdzaken  Delegatiebepaling MR+verwijzing naar richtlijnen etc.  Ingedeeld in activiteiten  Doelvoorschriften + erkende maatregelen (alternatief zonder voorafgaande toestemming)  Verplichte maatregelen i.p.v. doelvoorschriften (gelijkwaardig alternatief mits voorafgaande toestemming)  Maatwerkvoorschriften i.p.v. nadere eisen (bandbreedte)  Zorgplicht  Lozingen

11 Hoofdstuk 1, algemeen Ministeriële regeling  Middelvoorschriften (erkend en verplicht)  Begripsbepalingen (technische in bijlage 2)  Reikwijdte  Inrichtingen type A, B en C type A: geen melding type B: gehele AMvB van toepassing type C: vergunningplichtig of andere 8.40 AMvB; deel AMvB is van toepassing  Inrichtingen vallen onder AMvB, tenzij bijlage 1 van toepassing is (lijst vergunningplichtige inrichtingen)  Geen Wvo-vergunning nodig

12 Hoofdstuk 1, algemeen (vervolg) Delegatiebepaling  Verplichte en erkende maatregelen onder ministeriële regeling  Verwijzing naar richtlijnen, e.d. Gelijkwaardige technische maatregel  Alternatieve maatregel bij verplichte maatregel (beslissing door bevoegd gezag)  Alternatieve maatregel bij erkende maatregel (mag indien wordt voldaan aan doelvoorschrift)

13 Hoofdstuk 1, algemeen Maatwerkvoorschriften  Vervangt nadere eis om beter aan te sluiten bij huidige praktijk  Niet alleen strenger, maar ook soepeler (binnen bandbreedte)  Alleen voor zover aangegeven bij de voorschriften  Anders: maatwerk via zorgplicht  Voorlopig huidige procedure Awb; volgt straks procedure Omgevingsvergunning  Toelichting met verwijzing naar huidige rechtspraak

14 Hoofdstuk 1, algemeen Melding  Licht regime niet melden  Geen nieuwe melding nodig voor huidige 8.40 bedrijven  Geen melding voor bestaande bedrijven met vergunning  Koppeling met akoestisch onderzoek en lozingen vanuit bodemsanering  Digitale melding in de toekomst  Beperktere indieningsvereisten

15 Hoofdstuk 2, inrichtingsgerelateerde aspecten Nieuw: Zorgplicht  I.p.v. kwalitatieve doelvoorschriften voor bodem, lucht, geur, licht, lozingen, afvalbeheer, waterbesparing en verkeer en vervoer  Concretiseren zorgplicht mogelijk met maatwerk, anders direct handhaven  Vangnet voor zaken die niet geregeld zijn Lozingen  Inrichting die valt onder Activiteitenbesluit geen wvo-vergunning meer nodig  Verbodsbepaling om te lozen, tenzij in de activiteit is toegestaan

16 Hoofdstuk 2, inrichtingsgerelateerde aspecten Gekwantificeerde doelvoorschriften (en/of evt. maatwerk) voor:  Lucht  Bodem  Afvalbeheer  Energiebesparing  Verkeer en vervoer  Geluidhinder  Trillinghinder  Geurhinder  Lichthinder  Financiële zekerheid

17 Hoofdstuk 3, activiteiten, tevens voor type C  Tevens van toepassing op inrichtingen die vergunningplichtig zijn of vallend onder ander 8.40-besluit.  Huidige 8.40/8.44-besluiten aangevuld met lozingen O.a.:  Afvalwaterbeheer (bijv. reinigen van grondwater, lozen van hemel-of koelwater)  In werking hebben warmtekrachtinstallatie of windturbine  In werking hebben wasplaats voor motorvoertuigen  Afleveren en opslaan motorbrandstoffen

18 Hoofdstuk 4, activiteiten voor type A en B NB: niet geldend voor inrichtingen type C met uitzondering van het lozen van oppervlaktewater O.a.:  Op- en overslaan van (gevaarlijke) stoffen en gassen  Opslaan verpakte gevaarlijke stoffen  Activiteiten met hout, kunststof of metaal, papier en textiel  In werking hebben van installaties  Zeefdrukken  Overige activiteiten (o.a. vervaardigen van voedingsmiddelen en slachten van dieren)

19 Hoofdstuk 5, overgangs- en slotbepalingen Bestaande 8.40-inrichtingen  AMvB geldt meteen (1-1-2008)  Bestaande nadere eisen: gelden als maatwerkvoorschriften De 37.000 nieuwe inrichtingen (Metalectro)  AMvB geldt meteen (1-1-2008)  Onderwerpen geregeld in vergunning en AMvB blijven 3 jaar gelden als maatwerkvoorschrift

20 Administratieve en bestuurlijke lasten  Administratieve lastenreductie: 225 miljoen Wm 14 miljoen Wvo  Bestuurlijke lasten: een lichte daling, treedt later in door initiële lasten  37.000 bedrijven niet meer vergunningplichtig

21 Vervolgtraject  Wijziging van de Wet milieubeheer (22 november 2006)  Ontwerp-Activiteitenbesluit behandeld in TK  Concept-regeling: februari 2007  Ontwerp naar Raad van State: maart 2007  Publicatie concept-regeling: april 2007  Publicatie Besluit en regeling: augustus 2007 1 Januari 2008, inwerkingtreding nieuwe wet- en regelgeving

22 Implementatietraject  VROM/InfoMil organiseren 8 landelijke bijeenkomsten, start 8 mei 2007 (inschrijving in maart)  Subsidie Platform Milieuhandhaving grote gemeenten: verdiepingsslag, coaching en toezichtsprotocol  Voorlichtingsmateriaal  ICT


Download ppt "7-9-2014 Modernisering algemene regels milieubeheer Opzet presentatie: Modernisering Welke AMvB’s? Opzet Activiteitenbesluit Planning Vervolg."

Verwante presentaties


Ads door Google