De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modernisering algemene regels milieubeheer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modernisering algemene regels milieubeheer"— Transcript van de presentatie:

1 Modernisering algemene regels milieubeheer
Opzet presentatie: Modernisering Welke AMvB’s? Opzet Activiteitenbesluit Planning Vervolg Minister Dekker geeft hoge prioriteit aan het in deze kabinetsperiode tot stand komen van een integrale VROM-vergunning. Het is een kans om concreet en daadwerkelijk aan de burger en het bedrijfsleven te laten zien wat minder regels en bureaucratie betekenen. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de door de overheid te beschermen belangen (beschermingsniveaus). De VROM-vergunning zal gevolgen hebben voor de bestaande verdeling van taken en bevoegdheden. De totstandkoming van de VROM-vergunning moet gezien worden als een kans om te komen tot een effectievere inzet van de overheid in relatie tot de burger.

2 Modernisering VROM-regelgeving
Doelen Vereenvoudiging en vermindering regelgeving Reductie administratieve lasten Herziening AMvB’s n.a.v. praktijkervaringen Uitgangspunten Goed uitvoerbaar en handhaafbaar Relevante en herkenbare milieudoelen Zoveel mogelijk uniform Huidige beschermingsniveau niet ter discussie Evt. nieuwe normen: geen substantiële lastenverzwaring Belangrijke rol ICT

3 Activiteitenbesluit Omdraaien systematiek Wet milieubeheer
Vergunningplichtig tenzij algemene regels wordt: Algemene regels tenzij uitgezonderd (bijlage 1) Wijziging Wet milieubeheer (22 november 2006) Activiteitenbesluit Ministeriële regeling

4 Structuur nieuwe algemene regels
Wet verontreiniging oppervlaktewateren Wet milieubeheer AMvB (doelvoorschriften) ministeriële regeling Voorbeeld doelvoorschrift en maatregel (maatregelen)

5 Welke AMvB’s worden samengevoegd?
Wet milieubeheer algemene regels algemene regels niet-vergunningplichtige 8.40 Horeca-, sport-en recreatie Opslag-en transport Tandartspraktijken Woon-en verblijfsgebouwen Bouw-en houtbedrijven Tankstations Detailhandel en ambacht Textielreiniging Voorzieningen en installaties Motorvoertuigen Jachthavens Opslag ondergrondse tanks Metalektro (nieuw)

6 Voor wie geldt de nieuwe AMvB?
Bestaande situatie Bedrijven die nu onder de 8.40 AMvB’s vallen Plus Bedrijven uit de metalelektro-sector Vergunningplichtige bedrijven die straks onder nieuwe AMvB vallen door: - vervallen/ophogen uitsluitcriteria - het in hoofdzaakcriterium Bedrijven uit andere sectoren zoals tandheelkundige labaratoria, zeefdrukkerijen en deel afvalverwerkende bedrijven

7 Welke AMvB’s (nu) niet samenvoegen?
 Agrarische AMvB’s zoals Besluit glastuinbouw, Besluit landbouw Overige 8.44 AMvB’s zoals Bees A/B, Vuurwerkbesluit, Besluit LPG tankstations en Oplosmiddelenbesluit Amvb’s die niet worden samengevoegd (naast de agrarische amvb;s): 1.       Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 2.       Besluit beheer autowrakken 3.       Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur 4.       Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A 5.       Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B 6.       Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen 7.       Besluit externe veiligheid inrichtingen 8.       Besluit glastuinbouw 9.       Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer 10.   Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen 11.   Besluit mestbassins milieubeheer 12.   Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 13.   Besluit risico’s zware ongevallen 1999 14.   Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 15.   Besluit verbranden afvalstoffen-Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 16.   Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-Richtlijn milieubeheer 17.   Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart 18.   Vuurwerkbesluit 19.   Besluit LPG Tankstations 20.   Besluit Op-en overslag en distributie van benzine

8 3 typen inrichtingen  Type A (lichte regime)
Voldoen aan Activiteitenbesluit Niet melden Type B Wel melden Type C Gedeeltelijk voldoen A-besluit Wm-vergunningplichtig Amvb’s die niet worden samengevoegd (naast de agrarische amvb;s): 1.       Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 2.       Besluit beheer autowrakken 3.       Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur 4.       Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A 5.       Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B 6.       Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen 7.       Besluit externe veiligheid inrichtingen 8.       Besluit glastuinbouw 9.       Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer 10.   Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen 11.   Besluit mestbassins milieubeheer 12.   Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 13.   Besluit risico’s zware ongevallen 1999 14.   Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 15.   Besluit verbranden afvalstoffen-Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 16.   Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-Richtlijn milieubeheer 17.   Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart 18.   Vuurwerkbesluit 19.   Besluit LPG Tankstations 20.   Besluit Op-en overslag en distributie van benzine

9 Opbouw Activiteitenbesluit
Hoofdstuk 1: begripsbepalingen, reikwijdte en procedurele bepalingen Hoofdstuk 2: inrichtingsgerelateerde aspecten Hoofdstuk 3: activiteiten tevens voor type C (vergunningplichtig) Hoofdstuk 4: activiteiten niet-vergunningplichtige inrichtingen Hoofdstuk 5: overgangs- en slotbepalingen Bijlage 1 Vergunningplichtige lijst Bijlage 2 Definities Algmeen deel amvb: o.a. begripsbepalingen, toepassingsbreik, melding, algemene normen t.a.v. geluid, veiligheid, bodem, etc. Specifiek deel: o.a. mechanische bewerking van hout, onderhoud en reparatie motorvoertuigen, reinigen en wassen van textiel, vullen van gasflessen, ect. Middelvoorschriften: o.a. gebruik van filters, wijze van opslag, toepassing van voorzieningen

10 Hoofdzaken Delegatiebepaling MR+verwijzing naar richtlijnen etc.
Ingedeeld in activiteiten Doelvoorschriften + erkende maatregelen (alternatief zonder voorafgaande toestemming) Verplichte maatregelen i.p.v. doelvoorschriften (gelijkwaardig alternatief mits voorafgaande toestemming) Maatwerkvoorschriften i.p.v. nadere eisen (bandbreedte) Zorgplicht Lozingen

11 Hoofdstuk 1, algemeen Ministeriële regeling
Middelvoorschriften (erkend en verplicht) Begripsbepalingen (technische in bijlage 2) Reikwijdte Inrichtingen type A, B en C type A: geen melding type B: gehele AMvB van toepassing type C: vergunningplichtig of andere 8.40 AMvB; deel AMvB is van toepassing Inrichtingen vallen onder AMvB, tenzij bijlage 1 van toepassing is (lijst vergunningplichtige inrichtingen) Geen Wvo-vergunning nodig

12 Hoofdstuk 1, algemeen (vervolg)
Delegatiebepaling Verplichte en erkende maatregelen onder ministeriële regeling Verwijzing naar richtlijnen, e.d. Gelijkwaardige technische maatregel Alternatieve maatregel bij verplichte maatregel (beslissing door bevoegd gezag) Alternatieve maatregel bij erkende maatregel (mag indien wordt voldaan aan doelvoorschrift)

13 Hoofdstuk 1, algemeen Maatwerkvoorschriften
Vervangt nadere eis om beter aan te sluiten bij huidige praktijk Niet alleen strenger, maar ook soepeler (binnen bandbreedte) Alleen voor zover aangegeven bij de voorschriften Anders: maatwerk via zorgplicht Voorlopig huidige procedure Awb; volgt straks procedure Omgevingsvergunning Toelichting met verwijzing naar huidige rechtspraak

14 Hoofdstuk 1, algemeen Melding Licht regime niet melden
Geen nieuwe melding nodig voor huidige 8.40 bedrijven Geen melding voor bestaande bedrijven met vergunning Koppeling met akoestisch onderzoek en lozingen vanuit bodemsanering Digitale melding in de toekomst Beperktere indieningsvereisten

15 Hoofdstuk 2, inrichtingsgerelateerde aspecten
Nieuw: Zorgplicht I.p.v. kwalitatieve doelvoorschriften voor bodem, lucht, geur, licht, lozingen, afvalbeheer, waterbesparing en verkeer en vervoer Concretiseren zorgplicht mogelijk met maatwerk, anders direct handhaven Vangnet voor zaken die niet geregeld zijn Lozingen Inrichting die valt onder Activiteitenbesluit geen wvo-vergunning meer nodig Verbodsbepaling om te lozen, tenzij in de activiteit is toegestaan

16 Hoofdstuk 2, inrichtingsgerelateerde aspecten
Gekwantificeerde doelvoorschriften (en/of evt. maatwerk) voor: Lucht Bodem Afvalbeheer Energiebesparing Verkeer en vervoer Geluidhinder Trillinghinder Geurhinder Lichthinder Financiële zekerheid

17 Hoofdstuk 3, activiteiten, tevens voor type C
Tevens van toepassing op inrichtingen die vergunningplichtig zijn of vallend onder ander 8.40-besluit. Huidige 8.40/8.44-besluiten aangevuld met lozingen O.a.: Afvalwaterbeheer (bijv. reinigen van grondwater, lozen van hemel-of koelwater) In werking hebben warmtekrachtinstallatie of windturbine In werking hebben wasplaats voor motorvoertuigen Afleveren en opslaan motorbrandstoffen

18 Hoofdstuk 4, activiteiten voor type A en B
NB: niet geldend voor inrichtingen type C met uitzondering van het lozen van oppervlaktewater O.a.: Op- en overslaan van (gevaarlijke) stoffen en gassen Opslaan verpakte gevaarlijke stoffen Activiteiten met hout, kunststof of metaal, papier en textiel In werking hebben van installaties Zeefdrukken Overige activiteiten (o.a. vervaardigen van voedingsmiddelen en slachten van dieren)

19 Hoofdstuk 5, overgangs- en slotbepalingen
Bestaande 8.40-inrichtingen AMvB geldt meteen ( ) Bestaande nadere eisen: gelden als maatwerkvoorschriften De nieuwe inrichtingen (Metalectro) Onderwerpen geregeld in vergunning en AMvB blijven 3 jaar gelden als maatwerkvoorschrift

20 Administratieve en bestuurlijke lasten
Administratieve lastenreductie: 225 miljoen Wm 14 miljoen Wvo Bestuurlijke lasten: een lichte daling, treedt later in door initiële lasten bedrijven niet meer vergunningplichtig

21 Vervolgtraject Wijziging van de Wet milieubeheer (22 november 2006)
Ontwerp-Activiteitenbesluit behandeld in TK Concept-regeling: februari 2007 Ontwerp naar Raad van State: maart 2007 Publicatie concept-regeling: april 2007 Publicatie Besluit en regeling: augustus 2007 1 Januari 2008, inwerkingtreding nieuwe wet- en regelgeving

22 Implementatietraject
VROM/InfoMil organiseren 8 landelijke bijeenkomsten, start 8 mei 2007 (inschrijving in maart) Subsidie Platform Milieuhandhaving grote gemeenten: verdiepingsslag, coaching en toezichtsprotocol Voorlichtingsmateriaal ICT


Download ppt "Modernisering algemene regels milieubeheer"

Verwante presentaties


Ads door Google