De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In opdracht van O.Nuijten (ISSO) en J.J.R. Rullens (InfoMil) Legionella en koeltorens Arbo en Wm eisen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In opdracht van O.Nuijten (ISSO) en J.J.R. Rullens (InfoMil) Legionella en koeltorens Arbo en Wm eisen."— Transcript van de presentatie:

1 In opdracht van O.Nuijten (ISSO) en J.J.R. Rullens (InfoMil) Legionella en koeltorens Arbo en Wm eisen

2 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Legionella en Koeltorens in het Nieuws Legionella in koeltoren woonzorgcentrum Steenvoorde. Rijswijk (17-8- 2008) Legionella inventarisatie Venray (18-8-2008) Vervolging om fatale legionellabesmetting Amsterdam (27-8-2008) Aanklacht: ”dood door schuld” na legionella (29-8-2008) http://nl.youtube.com/watch?v=TMUQbtE6MNg

3 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Historie leidingwater Jaren 70/80:Uitbraken Legionella in Amerika en Engeland Legionella in Nederlandse ziekenhuizen Rapport Gezondheidsraad 1989 Eerste Engelse voorschriften (ACOP) Maart 1999: Uitbraak Bovenkarspel 15-10-2000: Tijdelijke regeling Legioprev. leidingwater (VROM) principe  Hoeveelheid legionella minimaal < detectiegrens zomer 2003:2e Rapport Gezondheidsraad 2004 Opname in Hst. III C Waterleidingbesluit en Whvbz principe  Risicobeheersing

4 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Historie proceswater / industriële watersystemen 1-1-2004: Arbobeleidsregel 4.87 Tot Bovenkarspel zelfde voorgeschiedenis 2000-2001 Onderzoek SZW koeltorensystemen en airco’s 2004 Arbo-informatieblad 32 (Sdu publicatie) Uitbraken door koeltorens: Zomer 2001 Murcia (Spanje) Januari 2004 Harnes (Frankrijk) Mei 2006 Pamplona (Spanje) Juli 2006 Amsterdam Augustus 2006 Start publicatie ISSO 55.3 i.o.v. VROM Januari 2008 Publicatie ISSO 55.3 gereed.

5 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Opzet zowel AI 32 als ISSO 55.3 Voor breed gebruikersveld: AI 32 voor alle industrieel proceswatersystemen ISSO 55.3 uitsluitend voor koelsystemen en luchtbevochtigers Kernpunten : Verplichtingen beheerder installatie Beoordeling risico installatie Voorkomen risico (vanuit Beheersplan en bedrijven systeem) Handelen bij legionellabesmetting NB AI 32 wordt sinds 2007 NIET meer bijgehouden!

6 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Hoofdlijn (terugkerend) Juist ONTWERP van (koel)installatie Juiste WATERBEHANDELING ter voorkoming van vervuiling en biofilmvorming INSPECTIE en doelmatig ONDERHOUD (Goed beheer) Op verantwoorde manier REINIGEN van systemen (bestaand en nieuw) Organisatie van het beheer---  in het bedrijf (vastleggen in protocollen én functionele omschrijvingen

7 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem ISSO 55.3 inhoudsopgave Samenvatting Begrippenlijst 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden en wetgeving 3. Koeltorens 4. Risico-inventarisatie en evaluatie koeltorens 5. Luchtbehandelinginstallaties 6. Risico-inventarisatie en evaluatie luchtbehandelinginstallaties 7. Bijlagen

8 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Verantwoordelijkheden voor koeltorens Werkgever voor naleven regels Arbeidsomstandighedenwet ter bescherming van werknemers Inrichtinghouder (is vaak ook de werkgever) voor het naleven van o.a. Wm voorschriften ter bescherming van milieu en omgeving (voorbijgangers en omwonenden daaronder begrepen)

9 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Bedrijfsbeleid Aanstellen verantwoordelijk functionaris: Inventarisatie systemen (Laten) uitvoeren RI&E Opstellen beheersplannen Opstellen calamiteitenplan Training medewerkers Audits Toezicht waterbehandeling en onderhoud syste(e)m(en) Voeren administratie “Technische en organisatorische maatregelen dienen gevaar voor blootstelling aan Legionella te voorkomen”

10 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Bij IPPC (gpbv) bedrijven – type C inrichting door Wm bevoegd gezag Bij type A en B inrichtingen: Zorgplicht op basis 1.1a Wm en Maatwerkvoorschrift op basis van 2.1 lid 3 Activiteitenbesluit Wm We willen “vat” krijgen op bedrijven door voorschriften en handhaving In Wm-vergunning of bij algemene regels  maatwerkvoorschriften

11 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Vorm en afmeting verschilt Afhankelijk van het gebruik

12 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Proceswater, Koeltoren

13 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Beheersing legionella Wat moet de werkgever/inrichtinghouder weten? Wie lopen er risico? Intern-extern? Waar liggen de risico’s? Locatie systeem - risico Hoe risico’s te beheersen? Veilig bedrijven en onderhouden installatie

14 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Indeling risico classificatie Uit de BREF-cooling systems: Categorie 1 HOOGSTE RISICO Koeltoren <200m van ziekenhuis, verpleeghuis enz. Waar mensen verblijven met verminderd immuunsysteem Categorie 2 Koeltoren <200m van gebouwen waarin veel mensen verblijven Categorie 3 (Industriële) koeltorens <600m van woonomgeving Categorie 4 LAAGSTE RISICO (Industriële) koeltorens >600m van woonomgeving

15 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Beheersing legionella 1 Juist ontwerp 2 Juiste waterbehandeling 3 Hanteren regeling alarmering en stilstandbeheer 4 Juist onderhoud + inspectie + opstarten systeem + reinigen systeem

16 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem 1 Juist ontwerp Aandachtspunten: Voorkom dode leidingen en dode hoeken Goede doorstroming koeltorenbassin Voorkom druppelverspreiding Materiaalkeuze leidingen en koeltoren Doseersystemen waterbehandeling Kwaliteit suppletiewater - Leidingwater - Oppervlaktewater - Grondwater - Anders

17 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem 2 Juiste waterbehandeling CorrosieVervuiling Afzettingen Micro Organismen vorming biofilm Ter voorkoming van:

18 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Vervuilde lamellen / roosters

19 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Afdoden Micro organismen Biocides (chemisch) Oxiderend:Niet Oxiderend: ChloorbleekloogChlooramines ChloordioxideMBT ChloorisocyanuratenQuats Waterstofperoxyde Ozon Niet Chemisch: UV Ionisatie (Ag/Cu dosering) Elektrolyse CoolPuck ® Voorkomen vorming biofilm

20 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem 3 Starten-Inspectie-Onderhoud Starten Nieuw systeem: Spoelen en ontvetten Passiveren Desinfecteren Bestaand systeem: Na stilstand*) desinfecteren *) periode afhankelijk van risico categorie

21 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Inspectie en onderhoud Koeltoren Druppelvangers Vervuiling pakket Vervuiling bassin Doseersystemen Apparatuur + leidingwerk Meet – en regeltechniek + alarmeringen Defecte onderdelen repareren of vervangen Reinigen Verwijdering biofilm denk aan afdoende adembescherming (zie de 55.3)!

22 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Hoe te handelen bij besmetting Besmettingsrisico Concentratie legionella in de lucht Bevolkingsdichtheid Weerstand bevolking/werknemer Expositietijd

23 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Grendwaardes, de macht van het getal Arbobeleidsregel noemt geen grenswaardes “Werkgever dient werknemers doeltreffend te beschermen” Als systeem gevoed wordt met leidingwater (<100 kve/l) is een dergelijk systeem eenvoudig onder controle te houden Analysemethodes Legionella NEN 6265 (2007) ISO 11731 Altijd aangeven welke analysemethode is gebruikt!

24 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Aanpak afhankelijk van risico categorie Grenswaarden legionella en te nemen acties Categorie 1,2,3Aanpak Categorie 4Aanpak < 100 KVE/l 0<1000 KVE/l 0 100-1000 11000-10.000 1 1000-10.000 210.000-100.000 2 10.000-100.000 3,4100.000-1.000.000 3,4 >100.000 5,4>1.000.000 5,4

25 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Ook totale bacterieengehalte wordt gemeten Dipslide

26 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Toelichting aanpak 0. Systeem onder controle 1.Controleer behandelingsprogramma 2.Controleer behandelingsprogramma; extra biocide doseren 3.Matige vervuiling; on-line desinfectie/reiniging Onmiddellijk bijzondere aandacht 4.Controleer personeel op expositie 5.Ernstige vervuiling! Off-line desinfectie Melding aan Arbo, GGD en AI en Wm bevoegd gezag Nb: Bij desinfectie Waterkwaliteitsbeheerder informeren mbt lozingen!

27 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Controle op beheer van koeltoren Kennismakingsbezoek Stel algemene vragen, bijvoorbeeld: 1.Bent u bekend met wetgeving koeltorens, zo niet licht toe? 2.Heeft u een RI&E en Legionellabeheersplan? 3.Zo nee, hoe is het Legionellaveilig beheer geregeld? 4.In welke risicocategorie valt de koeltoren (1,2, 3 of 4)? 1. nabijheid < 200 m ziekenhuis / verpleeghuis 2. nabijheid < 200 m zorginstelling / hotel of ander gebouw veel mensen 3. nabijheid < 600 m woonomgeving 4. nabijheid > 600 m woonomgeving 5.Hoe wordt gerapporteerd over Legionellaveilig beheer koeltoren? 6.Bezichtig de koeltoren. (Aangroei boven bassin en chemicaliëndosering) 7.Maak een vervolgafspraak.

28 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Controle op beheer van koeltoren Tweede bezoek Stel specifieke vragen, bijvoorbeeld: 1.Kunt u rapportages laten zien van het uitgevoerde beheer? 2.Heeft u een ingevuld logboek? 3.Uitslagen van de monsternames (bacterieen totaal en legionella)? 4.Heeft u bij overschrijding de juiste maatregelen genomen? 5.Wie heeft wie (GGD, Arbo-dienst, WM-gemeente) geinformeerd? 6.Is er sprake van een automatische alarmering bij het disfunctioneren van de spui en waterbehandeling?

29 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Controle op beheer van koeltoren Tweede bezoek Vervolg specifieke vragen: 7.Is geregeld dat het gehele systeem wordt geledigd en schoongemaakt als deze lange tijd buiten gebruik is? 8.Wanneer wordt de koeltoren schoongemaakt en onderhouden? 9.Mag ik de koeltoren even bekijken? - Aanslag/aangroei boven het bassin! - Situatie rondom chemicaliëndosering! 10.Vraag door op het voorgaande.

30 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Website Website www.infomil.nl

31 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Website www.infomil.nl

32 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem VRAGEN? Helpdesk InfoMil (ook via de website) of www.legionellavraagbaak.nl of www.zorgplicht-legionella.nl

33 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem


Download ppt "In opdracht van O.Nuijten (ISSO) en J.J.R. Rullens (InfoMil) Legionella en koeltorens Arbo en Wm eisen."

Verwante presentaties


Ads door Google