De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen als bevoegd gezag met de PGS 15 blusinstallaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen als bevoegd gezag met de PGS 15 blusinstallaties"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen als bevoegd gezag met de PGS 15 blusinstallaties
Wim Derksen, provincie Noord-Brabant Sessie Schakeldag Infomil, 27 april 2010 Als voorbeeld.

2 Aanpak, aansluiting met ultimatum en rest van het traject.
Opzet presentatie Beleving. Aanpak, aansluiting met ultimatum en rest van het traject. Vervolg. Ter voorbereiding van vanmiddag, hierbij nog mijn opmerkingen over gisteren: - blijf dichtbij de opdracht van de brief van Cramer aan de bg's - geef aan waar behoefte aan is

3 Geschiedenis PGS 15 Juni 2005: PGS 15 vervangt CPR 15.
BG: Focus op: wat wijzigt, wat niet. BN 1: komt een nieuw accreditatie- en certificatiemethodiek. 10 errata sinds waaronder 11 december 2008 over voorschrift Van Wms naar ADR, uitgangspunten ontwerp en bouw hoeven niet gewijzigd. Ook wordt in de PGS toegelicht dat er een nieuwe accreditatie- en certificatiemethodiek komt, en dat dan de PGS 15 voorschriften worden aangepast. Vooraan PGS 15: Een uitzondering vormen de inrichtingen waarin brandbeveiligingsinstallaties zijn geïnstalleerd waarvan op grond van ervaring is gebleken dat deze niet adequaat zijn om een brand in de opgeslagen gevaarlijke stoffen voldoende te beheersen en te blussen (zie ook “Toepassing van Hi-Ex inside air brandblussystemen” dd 28 september 2001 en de brief van de Minister van VROM m.b.t. de toepassing van hi-ex inside air blussystemen). Deze vergunningen moeten worden geactualiseerd, opslagsituaties moeten worden aangepast. Toelichting: In CPR 15-2 werd in plaats van “uitgangspunten” de term “Programma van Eisen” gebruikt. Momenteel wordt door betrokken partijen en in overleg met de Raad voor de Accreditatie een nieuwe accreditatie- en certificatiemethodiek voorbereid. Zodra deze methodiek in de praktijk werkt, zal de terminologie in deze voorschriften worden aangepast. Het bevoegd gezag zendt, in geval van goedkeuring, een overeenkomstige verklaring aan de houder van de inrichting 11 december 2008 (dus ruim een jaar geleden, dus na “Dieper duiken” (augustus 2007)): 1)Voordat de uitgangspunten ter goedkeuring aan bg worden voorgelegd, De uitgangspunten voor ontwerp, aanleg, onderhoud, beheer, opleveringsinspectie en periodieke inspectie van de brandbeveiligingsinstallatie moeten zijn beoordeeld door een op basis van NEN-EN-ISO/EC door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde inspectie-instelling. (ivm overeenstemming upd en ontwerpnorm voor de installatie) 2) Elke 5 jaar actualiteit beoordelen door de inspectieinstelling.

4 Aanpak (1), Situatieschets 1
“Dieper duiken”, Onbekend aantal installaties en situaties. Inventarisatie opstarten. Al snel bleek: Aanpak oppakken lastig. 1. Vergunningen soms niet specifiek genoeg. Onvoldoende kennis bij handhaving. Tussen wal en schip, Brzo-inspectie of Wm-toezichthouder. Lastige afstemming met brandweer (gemeentelijk, regionaal), iedere partij vaak net anders in het proces. Problemen met certificatie. 2. Aanpak oppakken moeilijk, want je weet dat je tegen onoplosbare situaties aan gaat lopen: Bestaande situatie: Geen UPD, of UPD niet meer actueel. Vorig bg heeft het upd goedgekeurd, maar het is niet volledig (o.a. soort schuim niet aangegeven). Wie moet upd beoordelen (reg.) bw of Wm-bg? UPD door inspectie-instelling opgesteld, en adviesbureau en inspectieinstellingen stechelen over inhoud UPD. Onmogelijkheid om ietsje af te wijken van NEN-voorschrift. Verschil met hanteren PGS- of andere richtlijnen door bg, daar is maatwerk mogelijk. Maar een complete BN 1 opslag is iets anders dan een baksteen met een certificaat. Of een 30 min brandwerendheid van een dak, ipv 60, maar als je blust zou 30 genoeg moeten zijn. Onduidelijkheid of de stoffen blusbaar zijn.

5 Aanpak (2), Situatieschets 2
Poging opstarten aanpak. Contact met VI. VI vraagt zich af: waarom pakt bg de handschoen niet op? PNB aangeschreven VI voor één bedrijf. Afzonderlijke disciplines doorgronden details/knelpunten niet. Meedoen met expertmeeting. Expertmeeting: Wil is er wel bij partijen, maar diversiteit van knelpunten. Hoop voor oplossingen. Ad 2. Waarom hoofd boven maaiveld uitsteken? Ad 3. Bij VI waren er meer bekend. PNB aangeschreven voor 1 bedrijf, deze netjes doorgelicht en gerapporteerd, maar de rest net opgepakt. Ad 4. VV, HH, brandweer. Inspectie-instellingen wijzen naar RvA, adviseurs wijzen naar inspectie-instellingen. Ad 5. Uitkomst 9 verschillende actiepunten.

6 Aanpak (3) Ultimatum Brief minister Cramer en belofte aan de Tweede Kamer. < 1 juli 2010 bg slagen maken. Wel/niet goedkeurend inspectierapport. Voor 15 maart aan VI. NB: GS voor 15 bedrijven, 26 opslagen. Duidelijke, aantoonbare slagen. Soms de blusinstallatie, soms de meldinstallatie niet goedgekeurd.

7 Aanpak (4) Aansluiten bij Ultimatum Cramer.
Eerste stap: opvragen (goedkeurende) inspectierapporten. Inspectierapport is helemaal achterin het traject van upd, goedkeuring BG, vergunning, handhaving en inspectie. Voordelen Niet in allerlei valkuilen. Zelfde ingang hanteren bij alle bedrijven/installaties. Na constatering, geen discussie over actie. 1) Laatste stap, dus redelijk duidelijk hoe de daadwerkelijke situatie is, niet struikelen over onvolkomenheden in de vergunning, handhaving. Eigenlijk is het wel/niet aanwezige goedkeurende inspectierapport een soort van antwoord op de vraagstelling hoe het in het specifieke geval er bij staat. Voordelen: 3. Je weet dus vaak welke onderdelen van het proces niet op order zijn: vergunning, certificatie, handhaving, en waar de grootste problemen liggen. Ervaring is dat, geconfronteerd met de tekortkoming en het ultimatum, bedrijven ( en de handhaver en de vergunningverlener) meteen beseffen dat ze in actie moeten komen, en waarmee. Voordeel van projectaanpak.

8 Aanpak (5) Stand van zaken bij PNB
15 bedrijven, 26 installaties. Alle vergunningen eisen inspectierapport. (cf. PGS 15 of CPR 15-2). Inspectierapporten: Van 11 inrichtingen afgegeven, van 4 niet of niet van allemaal. Acties: drie bedrijven: Actie door Toezicht om inspectie te laten plaatsvinden. Eén bedrijf: BN 1 niet geschikt. Daarnaast drie bedrijven wel inspectierapport, geen certificaat : bedrijf is bezig certificaat te halen. 2: geen Live-test. 3: vooraankondiging dwangsom: < 1 mei inspectierapporten/certificaten met ja-conclusies. Ad 4: Niet blusbaar.

9 Aanpak (6) Aanzet is gegeven, doorzetten proces.
Toezicht of repressieve actie. Onderzoeken oplossingsrichtingen. Goed oplosbaar?/gelijkwaardigheid, kosten/baten. Certificatie. Vergunning. Afdwingen inspectie (rapport), Soms als sluitstuk, komt bijv. toch een revisietraject aan. Energie steken in echte fysieke veiligheid. Of geen 5-jaarlijkse toetsing upd voorgeschreven: niet urgent. Of: Type A accreditatie van certificeringsinstantie, afspraak vastleggen.

10 Intermezzo Resultaten expertmeetings
Partijen gezamenlijk constructief in gesprek. Concept blauwdruk UPD met concept-aanpassing PGS 15, in PGS 15 aangepast. Afbakening reikwijdte inspecties. Stoffen-site: Deskundigheidsbevordering bevoegd gezag. Helpfunctie Infomil. Nader toelichten/voorbeeld door Infomil. Vervolg schets adhv expertmeetings Ad 1. Moet al automatisch positieve gevolgen hebben. Ad 4. Lange termijn: uitvoering adviezen cie. Mans. Ad 5. even uitdiepen waarom zo weinig vragen, waarop kun je antwoorden geven, en waarop niet. Korte discussie? Uit voorgangsbericht 2e expertmeeting Scopes: afbakenen van de reikwijdte van inspecties. De Raad voor Accreditatie en de inspectie‑instellingen hebben overleg gevoerd over het uniform formuleren van de scope van de werkzaamheden waarvoor zij zijn geaccrediteerd. De scopes van de voor Brandbeveiliging geaccrediteerde inspectie A‑instellingen zijn aangepast en per 17‑09‑2009 gepubliceerd op de website van de RvA ( < Het betreft de scopes van R2B, BPSI, BVI en Nagtglas Versteeg. De nieuwe opzet van de scopes geeft duidelijker aan voor wat voor type installaties de accreditatie geldt en tegen welke referentiedocumenten of wetteksten conformiteitverklaringen afgegeven worden.

11 ===============================================
Vervolg Aansluiting aanpak op ontwikkelingen Nieuw voorschrift PGS 15 over UPD. Nieuw UPD, volgens nieuwe standaard. Betere mogelijkheid nieuw upd voor bestaande situatie. Meer duidelijkheid over stoffen. Neuzen van de betrokken partijen meer dezelfde kant op, dus oplossingsgerichter handelen mogelijk. =============================================== s

12 Conclusie Meldt de voortgang aan de VI. Meldt problemen bij je voortgang. Ga aan de gang, en maak slagen.


Download ppt "Ervaringen als bevoegd gezag met de PGS 15 blusinstallaties"

Verwante presentaties


Ads door Google