De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Passend Onderwijs 4 juni 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Passend Onderwijs 4 juni 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Passend Onderwijs 4 juni 2012

2 Programma Welkom, opzet en doel Actualiteit
Van Nulmeting tot Basisondersteuning en Schoolondersteuningsprofiel Van oud SWV 41.1 naar SWV Passend Onderwijs vo 28.14 Maaltijd Financiële aspecten Afsluiting (20.00 uur)

3 Ons Samenwerkings-verband nu, feiten
5 besturen, 7 scholen, 16 locaties Kleinste locatie: Merewade PRO met 88 leerlingen Grootste locatie: Altena College met 1373 leerlingen Gemiddeld 555 leerlingen per locatie Totaal 8880 leerlingen (middelklein) Bestuur met 1 vertegenwoordiger per school Directeur / coördinator Piet Franke Administratie Monique Boogert

4 Ons Samenwerkings-verband nu, feiten
4 Orthopedagogen / psychologen 2 schoolmaatschappelijk werksters Scala o.l.v. Erna met 4 medewerkers Totaal dus 12 mensen werkend voor en in het swv (nu formeel in dienst van een school, wordt het nieuwe swv) Jaaromzet € , meest salarissen PCL en kleine PCL

5 Ons Samenwerkings-verband straks
Geografisch gebied blijft zoals nu Erbij komen: * verplicht de besturen van een VSO in ons gebied = Yulius die VSO Lingewaal in Gorinchem heeft * optioneel de besturen van REC’s die ambulante begeleiding verzorgen voor minimaal 1 leerling in ons gebied = heel veel, maar in ieder geval Yulius en Spon. Yulius, Spon en VSO Lingewaal zijn er vandaag ook bij. Welkom!

6 Ons Samenwerkings-verband, inhoud
Gericht op samenwerken, samen ontwikkelen Dus niet top-down, maar breed draagvlak en ruime betrokkenheid; daarom ook deze bijeenkomst Geen specialisatie per school, maar alle scholen hebben brede ondersteuning voor hun leerlingen Scholen helpen elkaar en kunnen op elkaar rekenen Accent ligt in de scholen; onderwijs dat zo goed mogelijk passend is voor zoveel mogelijk leerlingen; daarbij zoveel mogelijk preventief werken; ook daarom deze bijeenkomst Swv ondersteunt, stimuleert, helpt, faciliteert

7 Passend Onderwijs, de hoofdlijn
Wetgeving ligt bij de Eerste Kamer Bezuiniging gelukkig van tafel “zorg” heet nu “ondersteuning” Centrale gedachte: elke leerling zo passend mogelijk thuisnabij onderwijs en ondersteuning + samenwerkingsverbanden krijgen daarvoor budget en regelen dit.

8 Passend Onderwijs, de hoofdlijn
Elke school maakt een ondersteuningsprofiel: welke ondersteuning kunnen wij aan welke leerlingen bieden en hoe regelen we dat? Maar totaal moet per samenwerkingsverband een dekkend aanbod opleveren: achteroverleunen kan niet; binnen het swv regelen welke ondersteuning in reguliere onderwijs en door welke scholen kan (met steun swv) èn wat in speciaal onderwijs, rebound ed Daarbij: geld volgt de ondersteuning die geboden wordt (geldstroom gaat grotendeels via swv lopen)

9 Passend Onderwijs, de hoofdlijn
Dat vraagt om een goed afgewogen plan van verdeling van ondersteuning met de daarbij behorende geldstromen. NB: cluster 1, 2 blijft landelijk; LWOO PRO zoals nu Wij 2 voordelen: geografisch blijft ons swv intact (wel rec-34 erbij) + wij verwijzen nu relatief weinig naar vso en hebben relatief niet veel rugzakken (op termijn meer geld bij verevening; geen substantiële extra toestroom naar regulier vo) Wel: zorgplicht

10 Passend Onderwijs, de hoofdlijn
Referentiekader van VO-raad, PO-raad, MBO, AOC-raad met ondersteuning bij uitvoering van de wet. Centraal begrip is “basisondersteuning”: Het door het SWV afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies, die binnen de onderwijszorgstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Dit wordt de kern van het ondersteuningsprofiel per school; daarop over en weer aanspreekbaar

11 Passend Onderwijs, de hoofdlijn
Basisidee binnen ons swv: elke school heeft een behoorlijk breed ondersteuningspakket met zeer beperkte specialisatie van scholen. (basisonder-steuning is dus vrij breed en is niet te beperkt), Geen schokkende andere situatie dan nu; accent ligt binnen de scholen op vergroten van kennis en vaardigheden van iedereen om problemen zo veel mogelijk te voorkomen en waar nodig snel op te lossen. Voor zoveel mogelijk leerlingen zo normaal mogelijke lessituatie, rekening houden met verschillen. Belangrijke taak schoolleiders!

12 Actualiteit Bezuiniging gelukkig van tafel
1 jaar extra tijd; is ook hard nodig; niet achterover leunen Overgangsregeling ambulante begeleiding: Middelen gaan in naar SWV t/m verplichte herbesteding bij (v)so, tenzij opting out Eerste Kamer poogt voor de wet te behandelen

13 Actualiteit Zorgplicht dan per 1-8-2014
Dan na aanmelding leerling: school bepaalt a.d.h.v. het SOP of de leerling plaatsbaar is op de school van aanmelding; zo niet dan moet i.o.m. het swv een alternatief geboden worden (dekkend aanbod). NB: SOP dus goed (= realistisch) beschrijven NB: niveau moet sowieso passend zijn

14 Actualiteit Wat als ouders het aangeboden alternatief niet willen? Wie heeft het laatste woord? Ligt politiek gevoelig (sterke lobby ouder-organisaties). Nu in de wet: eerst bemiddeling; als dat niet helpt, heeft de school het laatste woord.

15 Actualiteit Aanvullingen en vragen

16 Van nulmeting tot Basisondersteuning en SOP
Verslag werkgroep (breed samengesteld), conclusies en aanbevelingen Basisondersteuning Vervolgtraject SOP Woord is aan Piet Franke en Jolanda Smid

17 Van oud SWV 41.1 naar nieuw 28.14, overzicht
Basisondersteuning en Schoolondersteunings-profielen vaststellen Dekkend aanbod vaststellen: wat is nodig aan aparte voorzieningen (SO, VSO, Scala, ??) en wat kan via samenwerking met derden? Welke ondersteuning hebben scholen nodig vanuit het swv bij het uitvoeren van het SOP? Hoe is de aansluiting op de Jeugdzorg van de gemeenten geregeld?

18 Van oud SWV 41.1 naar nieuw 28.14, overzicht
Welke geldstromen horen daarbij? Hoe wordt het swv georganiseerd, geleid en bestuurd? We gaan dit aanpakken via 4 werkgroepen: Bestuur Personeel en Financiën Onderwijsondersteuning en Professionalisering Organisatie en externe partners

19 Van oud SWV 41.1 naar nieuw 28.14, bestuur
Arjen Smits, Jan van Veen, iemand uit vso+? Huidige besturen + verplicht de besturen van een VSO in ons gebied + optioneel de besturen van REC’s die ambulante begeleiding verzorgen voor minimaal 1 leerling in ons gebied Model bestuur (NB: bestuur en toezicht moeten gescheiden!)

20 Van oud SWV 41.1 naar nieuw 28.14, bestuur
Mandaat directeur, rapportage en sturingselementen Reglementen en statuten Medezeggenschap: ondersteuningsplanraad Positie ouders en communicatie

21 Van oud SWV 41.1 naar nieuw 28.14, pers/finan
Hans Ruitenbeek, Gijsbert van der Beek +? Inzicht in leerlingenstromen en huidige verplichtingen (VSO en eigen personeel) Inzicht in “welke leerlingen nu in VSO”; blijft dat zo? Criteria voor verwijzing? Doorstroom SO -> VSO? Welke andere arrangementen zijn denkbaar / wenselijk met welke financiële consequenties?

22 Van oud SWV 41.1 naar nieuw 28.14, pers/finan
Hoe krijgt “geld volgt ondersteuning” vorm? Welke personele inzet binnen het swv is daarbij nodig? Inzicht in alle geldstromen (SWV, rebound, gemeenten) Inzicht in de totale toekomstige financiële situatie Planning en controle-cyclus

23 Van oud SWV 41.1 naar nieuw 28.14, onders+prof
Jolanda Smid en Jan van Heukelum +? Opstellen basisondersteuning en helpen scholen bij opstellen SOP Overzicht aanwezige deskundigheid binnen scholen en swv Meerjarig scholingsplan Warme overdracht po-> vo, vo -> mbo Taal en rekenen

24 Van oud SWV 41.1 naar nieuw 28.14, organ / extern partners
Gerrit Ordelman, Piet Franke, iemand uit vso+? Onderzoek en ondersteuning door ortho’s, smw/casemanagers Onderwijs en opvang (Scala, op de rails, ..) Organisatie en Ontwikkeling (Regioacademie) Afstemming en relatie met gemeenten (CJG, REA, jeugdzorg) Rol PCL

25 Van oud SWV 41.1 naar nieuw 28.14 Vragen ??

26 Maaltijd/buffet Eet smakelijk!
19.00: financiële aspecten door Rick de Wit van Infinite 20.00: afsluiting

27 Afsluiting Met elkaar de goede dingen goed doen! Succes in de scholen!


Download ppt "Bijeenkomst Passend Onderwijs 4 juni 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google