De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening van toezichthouders PO-Raad/VTOI 3 maart 2011 Harry van de Kant (bestuurder)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening van toezichthouders PO-Raad/VTOI 3 maart 2011 Harry van de Kant (bestuurder)"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening van toezichthouders PO-Raad/VTOI 3 maart 2011 Harry van de Kant (bestuurder)

2 Achtergrond organisatie  Stichting (katholiek en interconfessioneel PO), per 1 januari 2009 ontstaan uit fusie van twee schoolbesturen regio Gouda  24 scholen (waaronder SBO en Leonardo) in 10 gemeenten  5.800 leerlingen en 570 personeelsleden (370 fte)  Eigen SWV WSNS en eigen expertisecentrum (+)  Omzet 28,5 mln. euro (inclusief 1 mln. WSNS)  Van 1 januari 2009 tot 1 januari 2011 toezichthoudend bestuur (7) en algemene directie (2)  Vanaf 1 januari 2011 Raad van Toezicht (5) en College van Bestuur (2)  Besturingsfilosofie: verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen

3 Informatiekolom Raad van Toezicht College van Bestuur School(omgeving)

4 Vragen als bestuurder  Welk bestuursmodel hanteren we (executief – toezichthoudend)?  Welke informatie heb ik nodig om de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie waar te maken?  Van wie heb ik die informatie nodig?  Welke informatie is relevant voor de toezichthouder?  Hoe voorkom ik dat de toezichthouder te afhankelijk is/wordt van mijn informatie (‘organiseer je eigen weerstand’)  Hoe voorkom ik dat er rolvervaging ontstaat tussen bestuur en toezichthouder?

5 Informatie naar CvB  Vanuit de school: -Alle beleidsstukken van de school, jaarplan, jaarverslag, enquêtes, imago- onderzoeken, resultaten, exploitatie, ken-/stuurgetallen, onderzoeken, et cetera -gesprekken met personeel, bijwonen teamvergadering, MR, schoolbezoek -Twee keer per jaar dagdeel rapportage directie – CvB  Rondom de school: -ouders, Inspectie, BSO, partners brede school, ambulant begeleiders, gemeente, SBD, Arbo Unie, voortgezet onderwijs, et cetera  Rondom de organisatie: -Administratiekantoor, accountant, DUO, OCW, regionale partners, landelijke organisaties, et cetera

6

7 Vragen toezichthouder  Welke informatie heb ik nodig om adequaat toezicht uit te kunnen oefenen op de organisatie (informatie achteraf / vooruitblik op ontwikkelingen) ?  Van wie heb ik die informatie nodig?  Frequentie van informatievoorziening en vorm waarin dit verstrekt wordt?  Hoe houden we de rolverdeling tussen bestuur en toezichthouder scherp?

8 Houvast: toezichtkader  In beeld brengen van de domeinen/objecten van toezicht (bijvoorbeeld aan de hand van vragen en informatiebronnen)  Formuleren van prestatie-indicatoren, ken- en stuurgetallen  Bepalen van de frequentie van informatieverstrekking en de wijze waarop/door wie dit verstrekt wordt  Bepalen van de wijze waarop de informatie intern en extern verspreid wordt

9 Informatie naar RvT  Bestuursrapportage (per kwartaal) waarin alle domeinen, overlegorganen en externe ontwikkelingen aan de orde komen  Begroting, jaarverslag, accountantsrapportage  Strategisch beleidsplan (uitwerking in jaarplan)  Ontwikkelingen (inrichten expertisecentrum, passend onderwijs, omgaan met krimp, dagarrangementen, et cetera)  Actuele ontwikkelingen (sluiting school, conflicten, scholen in de media)  Onderwijsresultaten en kwaliteitskaart scholen  Nieuwsbrief (wekelijks), personeelsblad, website (download)  Toezichtkader : ontbreekt informatie/is aanpassing nodig?

10 Interne informatiebronnen  Bestuur (openheid, vertrouwen, integriteit)  Directeuren/middenmanagement (gesprek 1x per jaar)  Medezeggenschapsorga(a)n(en) (gesprek 1x per jaar)  Personeel (enquêtes)  Schoolbezoeken  Stafmedewerkers (waaronder controller) Uit bovenstaande geledingen wordt ook informatie verzameld voor het functionerings-/beoordelingsgesprek met bestuursleden

11 Externe informatiebronnen  Accountant (jaarrekening: mondelinge toelichting op rapportage)  Administratiekantoor (mondelinge toelichting begroting/jaarrekening)  DUO  Inspectie van het onderwijs (1x per twee jaar)  Ouders (enquêtes)  Regionale partners (onderwijs, gemeenten, welzijn, SBD)  Media

12 Spanningsvelden (gesprekspunten)  Toezichthouder verzamelt informatie bij anderen in afwezigheid van het bestuur  Toezichthouder wordt benaderd buiten het bestuur om  Toezichthouder verzamelt informatie over het functioneren van het bestuur (vanuit de werkgeversrol/ het toezichtkader)  Karakter van advies (is duidelijk wat wel/niet geaccepteerd wordt?)

13 De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Aalberseplein 5 te Gouda Postbus 95, 2800 AB Gouda Telefoon: 0182 – 670051 E-mail: secretariaat@degroeiling.nlsecretariaat@degroeiling.nl Website: www.degroeiling.nlwww.degroeiling.nl


Download ppt "Informatievoorziening van toezichthouders PO-Raad/VTOI 3 maart 2011 Harry van de Kant (bestuurder)"

Verwante presentaties


Ads door Google