De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESTUURLIJKE INRICHTING EN MODELLEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESTUURLIJKE INRICHTING EN MODELLEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011."— Transcript van de presentatie:

1 BESTUURLIJKE INRICHTING EN MODELLEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011

2 Colofon Deze presentatie is gebaseerd op de inhoud van een brochure die zal verschijnen in de reeks Instrumentarium Passend Onderwijs. Zodra wettelijke en beleids-kaders zijn vastgesteld, zal de brochure verschijnen. In deze voorpublicatie wordt de inhoud op hoofdlijnen alvast gepubliceerd. Ontwikkeling: Harry Nijkamp, Veronique Janssen

3 Deelnemers en samenstelling Schoolbesturen met vestigingen in postcodegebied zijn deelnemer. In statuten vermelden welke schoolbesturen deelnemer zijn. Opting-in:(V)SO-besturen met lrl uit gebied swv zonder vestiging mogen zich melden als deelnemer. Vereniging Schoolbesturen zijn lid van de vereniging. Stichting Schoolbesturen zijn aangesloten bij de stichting (aparte aansluitingsovereenkomst waarin relatie stichting en schoolbestuur is geregeld)

4 Goed bestuur en goed toezicht Bestuur en toezicht moeten worden gescheiden. Vereniging Functionele scheiding (varianten): – AV is toezichthouder, bestuur bestuurt, coordinator voert uit – bestuur is toezichthouder, directie swv heeft gemandateerde of gedelegeerde bevoegdheden – raad van beheermodel (directie swv is tevens uitvoerend bestuurder) Organieke scheiding: – Raad van toezicht-model – (AV benoemt rvt-leden) Stichting Functionele scheiding: – Bestuur is toezichthoudend, directie swv heeft gemandateerde of gedelegeerde bevoegdheden Organieke scheiding: – Raad van Toezichtmodel (samenstelling al dan niet op basis van afvaardiging door schoolbesturen)

5 Begroting en verantwoording Rol Bestuur en Toezicht bij besluitvorming over vaststelling (meerjaren)begroting, jaarrekening, jaarverslag, keus accountant Vereniging Bestuur stelt vast, toezichthouder/ALV keuren goed. toezichthouder kiest accountant. Stichting Bestuur stelt vast, toezichthouder keurt goed RvT kiest accountant.

6 Verdeling taken en bevoegdheden organen Toezicht, bestuur en management Vereniging en stichting idem Toezichthouder: ziet toe op realiseren doelen van het swv, stelt criteria op voor toezicht (kaders) en beoordeelt resultaten op basis van verantwoordingsrapportages Bestuur: bestuurt het samenwerkingsverband, is verantwoordelijk voor doelrealisatie, en legt verantwoording af aan toezichthouder Management: directeur of coördinator, voert ondersteuningsplan uit en bereidt voor, verantwoordelijk voor activiteiten ondersteuningsplan en aansturing personeel swv Toezichtkader (doelen, grenzen handelingsruimte bestuur, criteria, rapportages en communicatie bestuur/toezichthouder, interne werkwijze toezichthouder) Bestuursreglement regelt verhouding toezichthouder/bestuur Managementstatuut regelt verhouding bestuur/management

7 Besluitvorming Statuten regelen welke besluitvorming geldt voor welke besluiten (ondersteuningsplan, wijziging statuten, fusie, ontbinding etc.) Welke meerderheid is vereist? Hoe zwaar telt elke stem? Vereniging en stichting idem Vereiste meerderheid (varianten): – Absolute meerderheid (50% +1) – Gekwalificeerde meerderheid (2/3 of3/4) Stemverhoudingen (varianten): – Elk schoolbestuur 1 stem – Elk schoolbestuur heeft 1 stem per x leerlingen – Idem, maar afgetopt tot bepaald maximum (voorkomt dat enkele heel grote schoolbesturen absolute meerderheid halen)

8 Toewijzing ondersteuningsmiddelen Procedure en criteria voor toedeling van (extra) ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen (bovenschoolse en tussenschoolse voorzieningen) Vereniging en stichting idem Toedeling ondersteuningsmiddelen: – Toezichthouder bepaalt dat sprake dient te zijn van objectieve criteria. – Bestuur stelt criteria en procedure vast. – Management voert uit. Toewijzing ondersteuningsvoorzieningen: – Toezichthouder bepaalt dat er dekkend aanbod is, geen kind tussen wal en schip – Bestuur stelt (bovenschoolse) ondersteuningsarrangementen vast – Management voert uit.

9 Plaatsing op so/vso Swv bepaalt toelaatbaarheid van ll. op vestigingen so/vso in swv. Swv bepaalt toelaatbaarheid van ll uit postcodegebied die elders naar so/vso toelating verzoeken. Vereniging en stichting idem Toezichthouder bepaalt dat sprake is van objectieve criteria en houdt hierop toezicht. Bestuur bepaalt criteria en procedure. Management voert uit.

10 Ondersteuningsplan Het beleidsplan van het samenwerkingsverband waarin de wettelijke taken zijn beschreven. Functies: Sturing Ontwikkeling Planning Verantwoording Vereniging en stichting idem Welk orgaan beslist over ondersteuningsplan Jaarlijks of meerjaarlijks plan Relatie met (meerjaren)begroting Procedure vaststellen ondersteuningsplan

11 Beoogde en bereikte resultaten leerlingenzorg In ondersteuningsplan is beschreven wat beoogd en bereikt is tav leerlingenzorg (inspectie beoordeelt dit in apart toezichtkader) Vereniging en stichting idem Aangesloten scholen verplichten zich resultaten van leerlingenzorg te rapporteren aan swv (management) Informatieplicht scholen Bestuur formuleert vooraf beoogde resultaten (zie ook toezichtkader) en evalueert jaarlijks geboekte resultaten, evt. bijstellen in beleidscyclus (bv PDCA) (kwaliteitszorg)

12 Medezeggenschap Swv regelt medezeggenschap op concept- ondersteuningsplan Vereniging of stichting idem Instellen ondersteuningsplanraad Mr-reglement swv Overleg met gmr-en (vertegenwoordiging)

13 Ouders Informatieverschaffing aan ouders over ondersteuningsvoorzieningen. Rechtsgang ouders bij geschil over ondersteuningsvoorziening. Vereniging en stichting idem Verplichting dat ondersteuningsplan duidelijkheid verschaft over ondersteuningsvoorzieningen school. Regelen hoe informatie over toegang tot bovenschoolse ondersteuningsvoorzieningen verstrekt wordt (wie,waar)

14 Gemeenten Op overeenstemming gericht overleg over concept- ondersteuningsplan met gemeenten. Vereniging en stichting idem Regelen wie overleg voert en hoe overleg wordt gevoerd (per gemeente, alle gemeenten samen) Status overleg (wat te doen bij geen instemming)

15 Personeel Het samenwerkingsverband mag personeel in dienst hebben met onderwijsrechtspositie (geen aparte centrale dienst meer nodig) PO: CAO-PO geldt VO: CAO-VO geldt Vereniging en stichting idem Regelen wie de werkgeversfunctie van het personeel vervult (benoemen, schorsen en ontslaan) en de arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid regelt Toezichthouder benoemt bestuur(sleden) Bestuur benoemt personeel Regelen evt. overgang personeel oude samenwerkingsverbanden/REC’s naar nieuw samenwerkingsverband Eventueel opting-out REC’s toepassen (regelen wie beslist) Vaststellen formatieplan (soort, aantal, inhoud functies), functiewaardering (procedure, inhoud) (regelen wie beslist) Regelen aansluiting bij administratiekantoor (financiële en salarisadministratie)

16 Financieel beleid Bekostiging van ondersteuningsvoorzieningen (baten en lasten) Huidige ondersteuningsmiddelen Rugzak en ab-middelen (op termijn) Verevening en bezuiniging Regelen hoe om te gaan met leerlingen die na teldatum 1-10 worden toegelaten tot SO/SBao Koppeling aan Ondersteuningsplan

17 Financiële functie Inrichting administratieve organisatie, planning en control cyclus, en financieel management

18 Bestuurlijke geschillen Eventueel regelen dat bij geschil schoolbestuur- samenwerkingsverband beroep mogelijk is bij een geschillencie, indien het bestuur zich onevenredig aangetast voelt in het eigen belang en/of een zwaarwegend belang bij de besluitvorming heeft. Vereniging en stichting idem Het swv heeft een onafhankelijke geschillencie of sluit zich aan bij een landelijke geschillencie (PO-Raad?)

19


Download ppt "BESTUURLIJKE INRICHTING EN MODELLEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google