De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doel van de CAO Belangrijke uitgangspunten:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doel van de CAO Belangrijke uitgangspunten:"— Transcript van de presentatie:

1 CAO PO 2014-2015 mei ’15 Mission statement: De Korre ontzorgt bij de invoering van de cao PO

2 Doel van de CAO Belangrijke uitgangspunten:
Wat willen wij bereiken met onze organisatie/scholen? Hoe kan deze CAO ondersteunen bij het bereiken van deze doelstellingen? Het toepassen van de afspraken/uitgangspunten van deze cao, moet de werkdruk verminderen. Het goed realiseren van deze cao en de uitgangspunten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers.

3 Waar we voor staan: • De Korre wil een goed werkgever zijn en daar met de invoering van de nieuwe cao concreet vorm aan geven. • De Korre heeft een formele opdracht om goed onderwijs te geven aan de leerlingen die op de scholen zitten of in het regulier onderwijs begeleid worden. De invoering van de cao mag deze opdracht niet verstoren. • De Korre gaat uit van een gezamenlijke aanpak. Er is echter ook aandacht voor de individuele verschillen, dit binnen de kaders van de cao.

4 Hoe was/is het nu bij De Korre
Jaartaak bij 1,0000 wtf : Omvang klokuren Deskundigheidsbevordering 10% klokuren Maximale lestijd klokuren Lesgerelateerde taken bijv. 43% v.d. lestaak klokuren Overige schooltaken klokuren Te verdelen over 39,2 schoolweken  42,32 klokuren per week (voorbeeld) - Nb. Voor onderwijsondersteunend personeel gelden in een aantal gevallen dat de benoemingsuren = de werkuren

5 De hoofdthema’s cao PO Hoofdthema’s zijn: Looptijd Loonparagraaf
Taakbeleid en werkdruk Professionalisering Duurzame inzetbaarheid Basismodel/overlegmodel Medezeggenschap

6 Loonparagraaf M.i.v. 1-9-2014 1,2% loonsverhoging
Start uitbetaling was eind november 2014 Voorjaar 2015: meer mogelijk? Dan met terugwerkende kracht v.a N.B. op dit moment is nog niets bekend. Pensioenpremie omlaag: netto meer salaris (1%?) vanaf 1 januari ‘15

7 Looptijd en werkingssfeer - Van 1 juli 2014 t/m 30 juni duidelijk is geworden dat de huidige cao met een jar wordt verlengd tot 1 juli ’ Speerpunten zullen worden: * positie schoolleiders * effecten wet Werk en Zekerheid - Verschillende momenten van invoering * salaris 1 sept. ‘14 * duurzame inzetbaarheid 1 okt. ‘14 * 40-urige werkweek vanaf 1 aug. ‘ juli 2015 Wet Werk en Zekerheid - dag van de leraar: eenmalige verhoging naar € 528

8 Werkdruk Wat wordt genoemd: Activiteiten buiten het lesgeven;
Definitie van werkdruk: Er is sprake van werkdruk als een werknemer niet kan voldoen aan de gestelde kwalitatieve en kwantitatieve taakeisen (disbalans) Wat wordt genoemd: Activiteiten buiten het lesgeven; Administratieve last  handelingsplannen; groepsplannen; Contacten met ouders; Ontwikkelingen in de maatschappij en hun vertaling naar het onderwijs; Invoering Passend Onderwijs; Wel/niet dalend leerlingaantal; Bezuinigingen; NB. Vrouwen ervaren meer werkdruk dan mannen 1659 : 40 uren p.w. = 41,475 weken van 40 uren (exclusief feestdagen) Jaar heeft 365 : 7 = 52,14 weken Blijven over 10,665 vakantieweken (inclusief feestdagen) Voorbeeldsom omzetting wtf naar uren per week WTF 0,4287 0,4287 x 40 uur = 17,148 0,148 x 60 minuten = 9 minuten Aanstelling wordt 17 uur en 9 minuten Pauze is eigen tijd, maar men moet dan wel “naar de Hema” kunnen gaan.

9 Aanpak van werkdruk (bron: literatuurstudie):
Gezamenlijke activiteit en verantwoordelijkheid voor werknemer en werkgever; Signaleren en in kaart brengen wat; werkdruk is en welke factoren hieraan bijdragen; Voor jezelf bepalen of je iets aan de werkdruk wilt gaan doen; Het kiezen van maatregelen; Invoering van maatregelen; Regelmatig monitoren welke effect de maatregelen hebben; Gebruik maken van voorbeelden en tools van andere scholen/organisaties 1659 : 40 uren p.w. = 41,475 weken van 40 uren (exclusief feestdagen) Jaar heeft 365 : 7 = 52,14 weken Blijven over 10,665 vakantieweken (inclusief feestdagen) Voorbeeldsom omzetting wtf naar uren per week WTF 0,4287 0,4287 x 40 uur = 17,148 0,148 x 60 minuten = 9 minuten Aanstelling wordt 17 uur en 9 minuten Pauze is eigen tijd, maar men moet dan wel “naar de Hema” kunnen gaan.

10 Hoe wordt het vanaf 1-8-2015 in het PO?
Normjaartaak blijft 1659 Maar maximaal 40 uur werken in de week 1659 : 40 = 41,475 weken werken Dus waar eerst werd uitgegaan van 39,2 weken werken nu 41,475 weken werken 41,475 -/- 39,2 = 2,275 meer weken werken, maar dan ook maximaal 40 uur per week i.p.v. huidige 42,32 (1659 : 39,2) U krijgt dus minder weken vakantie om de werkdruk in de overige weken te verlagen. U bent vaker op school terwijl de leerlingen vrij zijn. Dit kunnen momenten zijn voor overleg, planningsvergaderingen, opstellen plannen voor leerlingen etc.

11 Werktijdfactor omgezet in 40-urige werkweek
Aanpassing werktijdfactor: 1,0000 wtf.  40 klokuren per week; werkweken 0,  8 u. 0 min. 0,  9 u. 13 min. 0,  16 u. 0,  18 u. 27 min. 0,  20 u. 0,  24 u. 0,  24 u. 58 min. 0,  27 u. 40 min. 0,  28 u. 0,  32 u. 0,  34 u. 11 min. 0,  36 u. 54 min.

12 Vakantieverlof Voor alle werknemers uitgedrukt in een aantal uren per jaar 40 urige werkweek: betekent 207/208 werkbare dagen in een jaar; dan 428 uren verlof inclusief feestdagen (53,5 dag = 10,7 weken) Verlof tijdens schoolvakanties leerlingen Voor OOP zonder lesgebonden en / of behandeltaken blijven de extra uren gelden (zie cao art. 8.5 lid 4 en 8B.3 lid 3 (leeftijdsuren) )

13 Vakantieverlof Er komen dus twee vakantieroosters (leerlingen – leerkrachten) Jaarlijks zijn er marge (= leerlingloze) dagen Invulling marge (=leerlingloze) dagen: Voorbeelden om in te vullen: teamscholing; beleidsdagen; administratieve werkzaamheden; leerlingbesprekingen; evaluatie en aanpassingen groepsplannen; werken aan team- en schoolontwikkeling; enz.

14 Vervolg invulling marge (=leerlingloze) dagen:
ook in te vullen voor niet tijd- en plaatsgebonden activiteiten; Jaarlijks wordt in het jaarrooster van de school aangegeven hoe zo’n marge (=leerlingloze) werkdag wordt ingevuld.

15 Compensatie overwerk: vooraf bepalen en afspraken maken hoe
Incidenteel en in opdracht meer dan 40 uur gewerkt (of naar rato) → overwerk Compenseren in zelfde periode tussen twee schoolvakanties Lestijd in lestijd compenseren tenzij anders overeengekomen (voor lesgebonden- en behandeltaken analoog) Slechts als compensatie in tijd niet mogelijk is: in overleg besluiten tot uitbetaling Voor overig OOP: cao artikel 6.38 blijft van kracht Overwerk is niet: Uurtje langer doorwerken op eigen initiatief = overwerk Overwerk is wel: Ouderavond vooraf afgesproken = overwerk Scholingsdag (anders dan leerlingloze dag) = overwerk Compensatie overwerk: vooraf bepalen en afspraken maken hoe

16 Werkdruk (cao) Maximale werktijd per jaar blijft 1659 uur
Invloed op en verantwoordelijkheid van werknemer voor beheersen werkdruk moet worden vergroot Maximale werktijd per jaar blijft 1659 uur Jaartaak wordt ( ) omgezet naar 40-urige werkweek, hoe in te vullen vastleggen in taakbeleid Werknemer werkt 40 uur per week→ wtf 1 Op een dag meer dan 5,5 uur werken, dan pauze tussen en uur van half uur, met instemming PMR 2 x 15 minuten Arbeidsduur omgezet in benoeming uren per week (huidige wtf x 40) Huidige wtf 0,45 dan 0,45 X 40 = 18 uur p.w. werken / 0,4612 dan 18 uur en 27 minuten

17 School moet vastleggen wat voor elke dag van de week de werktijden zijn (het aantal uren)
Beleid De Korre: vijf gelijke werkdagen van 8 uur. Uitgangspunten voor de Stichting (worden nog besproken met PGMR) Je werkt die uren waarvoor je wordt betaald; De werktijden zijn richttijden waarbinnen geacht wordt dat de afgesproken werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden; zichtbaarheid van de werkzaamheden. Aanwezigheid op school is vooraf afgesproken; Gebruik maken van hetgeen al goed gaat; Bereikbaarheid van de werknemers; Balans tussen werktijd en andere tijdsinvulling; Over de inzet van de werkzaamheden (wat, wanneer en hoe) worden jaarlijks gesprekken gevoerd tussen betrokkene en leidinggevende;

18 Vacatureruimte of wijziging benoemingsomvang: werkweek / 40 = wtf
Minimale betrekkingsomvang bij nieuwe benoemingen is 8 uur (0,2 fte), voor vervanging is minimum 5 uur (0,1250 fte) Bij OP en OOP (met lesgebonden/ behandeltaken) toedeling werkzaamheden: - tijd voor lesuren (lesgebonden / behandeltaken) - opslagfactor (voor- en nawerk m.b.t. lesgeven) - professionalisering (eigen scholing) - duurzame inzetbaarheid - overige taken (waaronder ook teamscholing) Overleg over niet-lesgebonden taken, ook inzet vakleerkrachten en OOP daarbij betrokken – instemming PMR voorafgaand aan ieder schooljaar per werknemer een doelstellingengesprek (o.a. planning; prof.; inzet duurzame inzetbaarheid). Doel: zo concreet mogelijke invulling van weektaak vastleggen

19 Keuze De Korre (m.i.v. 1-8-2015) De Korre kiest voor het basismodel;
1659 per jaar en 40 uren p.w. liggen vast maximale lessentaak van 930 uur; in overleg kan hiervan worden afgeweken; Opslagfactor: 45% van de lessentaak voor leerkrachten; 35 % voor OOP met les en behandeltaken; Nb. Individuele uitzonderingen zijn mogelijk. Dit kan ook gelden voor bepaalde functies; Schooljaar ‘15 – ’16 wordt gebruikt om de werknemers en de organisatie voor te bereiden om over te gaan naar het overlegmodel.

20 Professionalisering Beleid De Korre: Leren en ontwikkelen
Kwaliteitsimpuls nodig Professionele ontwikkeling onderdeel van gesprekkencyclus Voor alle werknemers (ook schoolleiders) geldt: - verantwoordelijk voor eigen professionalisering - jaarlijks afspraken daarover vastleggen in pop 10% deskundigheidsbevordering is vervallen in deze cao (was166 uur bij ft waarvan 5% door wg ingevuld en 5% door wn) Dit is geworden: 2 klokuren per week (naar rato wtf) voor alle medewerkers (ook OOP!) door wn in te vullen 1659 : 40 uur per week = 41,48 weken werken = 83 uur ft Plus budget duurzame inzetbaarheid van 40 uur (naar rato) Daarnaast opgedragen scholing en teamscholing, tenzij……. € 500 professionaliseringsbudget per fte op schoolniveau voor individuele professionalisering (maar geen individueel budget!)

21 Van startende leerkracht naar basisbekwaam
Uitgangspunt: in drie jaar tijd Bijzonder budget van 40 uur per jaar in te zetten voor professionalisering Recht op coach (niet zijnde de direct leidinggevende) Ontwikkeling naar basisbekwaam: afspraken vastleggen in pop Advies: met name inzetten voor lesgeven, voor- en nawerk en professionalisering Gebruik maken van beproefd observatie-instrument voor beoordeling Eerder basisbekwaam: mogelijk eerder naar LB 4 (beslissing ligt bij organisatie)→ deze 40 uren en coach vervallen Niet behaald in drie jaar: kan rechtspositionele gevolgen hebben

22 Van basisbekwaam naar vakbekwaam
Uitgangspunt: in vier jaar tijd Ontwikkeling naar vakbekwaam vastleggen in pop Eerder vakbekwaam: mogelijk eerder naar LB 8 (beslissing ligt bij organisatie)

23 Definities basisbekwaam en vakbekwaam komen in cao met toetsbare criteria voor objectieve beoordeling Met PGMR (als dit voor alle scholen van de Stichting geldt) afspraken maken over beleid rond begeleiding en in te zetten instrumenten; Idem met de PMR wanneer dit geldt voor een individuele school; Achteraf binnen gesprekkencyclus verantwoording afleggen

24 Duurzame inzetbaarheid
BAPO-regeling afgeschaft per Daarvoor in de plaats de regeling “duurzame inzetbaarheid”: 40 uren basisbudget voor iedereen (naar rato) Bijzonder budget voor startende leraren Bijzonder budget voor oudere werknemers

25 Waarom regeling duurzame inzetbaarheid?
Werknemer in staat stellen op gezonde en verantwoorde wijze bijdrage te leveren aan goed onderwijs Werknemer kan eigen keuzes maken om duurzame inzetbaarheid te waarborgen en te versterken Werkgevers en werknemers zorgen samen voor gezonde en duurzame arbeidssituatie

26 Budget duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers
Met ingang van 1 oktober 2014 – concreet per 1 aug. ‘15 Basisbudget: 40 uur per jaar Naar rato werktijdfactor Inzetbaar t.b.v. duurzame inzetbaarheid (verdere ontwikkeling: peer review, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit, niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden, andere doelen) Het gaat niet om vrij opneembaar verlof* In overleg met leidinggevende vooraf doel en inzet bepalen (vindt plaats in het doelstellingengesprek) Achteraf verantwoording over afleggen Kan drie jaar worden gespaard (schriftelijk vastleggen) Ook voor vervangers -

27 Bijzonder budget startende leraren
Voor leraren in basisonderwijs tot LA 4/LB4 Voor leraren speciaal (basis) onderwijs tot LB4 / LC4 40 uur per jaar (naar rato) Naast de 40 uur basisbudget die iedereen heeft (naar rato) Kan ingezet worden voor verlichten werkdruk In overleg met leidinggevende in te zetten Kan niet worden gespaard Kan niet worden ingezet als verlof Ook voor vervangers

28 Bijzonder budget oudere werknemer
Vanaf 57 jaar (1e van de maand na 57ste verjaardag) 130 uur per jaar (naar rato) Naast de 40 uur basisbudget die iedereen heeft Deze 170 uur inzetbaar voor doelen als voor iedereen gelden, maar ook voor verlof (sabbatical, extra zorgverlof, recuperatieverlof) Bij verlof 130 uur: 50% eigen bijdrage (40% ≤ sch. 8) 40 uur: geen eigen bijdrage Let op: het is alleen mogelijk om de 40 uur (naar rato) van de duurzame inzetbaarheid op te nemen voor verlof als ook de overige 130 uur volledig ingezet (en betaald) wordt voor verlof 130+40=170 (=oude kleine BAPO, bijdrage was 35% (25% ≤ sch. 8) - over 170 uur)

29 Vervolg bijzonder budget oudere werknemer
Alleen recht op verlof als er een recht is van minimaal 45 uur op jaarbasis (wtf x 130 uur) Men kan verlof inzetten op herkenbare wijze in dagdelen (geldt niet op scholen met overlegmodel) Bij ziekte wordt verlof niet opgeschort Jaarlijks omvang te wijzigen (per 1-8, mits geen verdringing) Totale budget of deel van 170 uur op basis van vooraf ingediend plan maximaal 5 jaar sparen (=850 uur) Let op: maximaal 340 uur per jaar totaal op te nemen (eigen bijdrage dan 260 uur) Recht op bijzondere budget tot de AOW-leeftijd

30 Medezeggenschap Personeelslid zitting in een inspraakorgaan als ondersteuningsplanraad (OPR). GMR en MR recht op 60 klokuren per jaar Werknemer voorzitter MR, dan 20 klokuren erbij Is voorzitter een ouder dan 20 klokuren bij secretaris (als dat werknemer is) Zowel voorzitter als secretaris werknemer dan alleen 20 klokuren extra naar voorzitter

31 Wat nu o.a. te doen: Werknemers:
Nadenken over eigen professionalisering; Idem gebruik uren duurzame inzetbaarheid; Suggesties voor invulling marge (=leerlingloze) dagen om o.a. de werkdruk te verminderen, c.q. de werklast over de 41,475 werkweken = 2017/208 werkbare dagen te verdelen; …………………………….

32 Wat nu o.a. te doen: Werkgever/directeuren:
Vakantierooster leerlingen; Vakantierooster leerkrachten; Invulling marge (=leerlingloze) dagen; Bespreekbaar maken welke schooltaken bijdragen aan het realiseren van de visie/ doelstellingen van de school; Doelstellingengesprekken voeren met iedere werknemer voor de zomervakantie; ……………………………..

33 Vakantierooster personeel:
Uitgangspunten: Berekening gebeurt van 1 okt. – 1 okt.; Per jaar worden aantal werkbare dagen vastgesteld; Margedagen verspreid over het schooljaar: 1e week zomervakantie  twee margedagen niet tijd- en/of plaatsgebonden; Laatste week zomervak. twee margedagen; Verspreid over het schooljaar: 3 margedagen (o.a. voor teamscholing)

34 Rekenvoorbeelden: Benoemingsomvang: 0.6240 wtf.  25 klokuren
Werkuren op jaarbasis: 1035 u. Werkdagen: maandag t/m woensdag = 24 klokuren per week; Eigen professionalisering: 52 u. (jaarbasis) Duurzame inzetbaarheid: 25 u. (jaarbasis) Lesgevende uren/taken : 580 u. (jaarbasis) Opslagfactor (45% van de lesgevende uren) : 261 u. (jaarbasis) Overige taken : 117 u. (jaarbasis)

35 OP – vakbekwaam < 57 jaar, zonder overgangsregeling
Voorbeeld (1) OP – vakbekwaam < 57 jaar, zonder overgangsregeling

36 OP –beginnend, basisbekwaam < LB4
Voorbeeld (2) OP –beginnend, basisbekwaam < LB4

37 OP – >57 jaar, bijzonder budget
Voorbeeld (3) OP – >57 jaar, bijzonder budget


Download ppt "Doel van de CAO Belangrijke uitgangspunten:"

Verwante presentaties


Ads door Google