De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktkansen WIA en het WGA eigen risicodragerschap Door: Marjol Nikkels – Agema 14 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktkansen WIA en het WGA eigen risicodragerschap Door: Marjol Nikkels – Agema 14 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Marktkansen WIA en het WGA eigen risicodragerschap Door: Marjol Nikkels – Agema 14 oktober 2009

2 Opbouw Overheidskeuzes sociale wetgeving Benut Ziektewet vangnet (laat UWV ziekengeld betalen) Compensatie ziekengeld voor oudere werkloze Verzekeraar als financieringsbron voor re-integratie Situatie 35 minners Kosten voor werkgever verzuim en WGA (10 jaar) Het wel of niet kiezen voor het WGA eigen risicodragerschap Marktkansen : WGA premie bij UWV gaat fors omhoog Het controleren van de beschikking WGA gedifferentieerde premie Premiekortingen en loonkostensubsidies

3 Wie werken kan, moet werken Overheidsbeleid: arbeidsparticipatie moet omhoog van 70% naar 80% in 2016 – Acceptatieplicht om passende arbeid te aanvaarden t.b.v. behoud van loon of uitkering – Werken is lonend gemaakt – Subsidies voor langdurig werklozen & arbeidsongeschikten – Stimuleringsbeleid om langer door te werken

4 Vergrijzing en ontgroening – Houdbaarheid omslagstelsel is afh. van demografische ontwikkelingen 2000: 2.000.000 AOW’ers 2009: 2.700.000 AOW’ers 2035: 4.100.000 AOW’ers Kunnen actieve werkenden de AOW-lasten opbrengen? – AOW dateert uit 1957 – Ontgroening (minder geboorten na 1970) was destijds niet voorzien. Ook leven mensen gemiddeld steeds langer.

5 Wijzigingen in de Ziektewet Financiële prikkels bij werkgever Premiedifferentiatie (1992) en wet Terugdringing Ziekteverzuim (1994) – van 2 wachtdagen naar 2-6 wachtweken Wulbz: Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (1996): – Eerste ziektejaar voor rekening van werkgever! Ziektewet is vangnetvoorziening geworden voor groepen waarvoor het niet wenselijk is dat werkgever zelf betaald en voor zieken waarbij werkgever geen loondoorbetalingsplicht meer heeft 2004: Wet verlenging loonbetalingsverplichting bij ziekte – – van 52 naar 104 weken!

6 Ziektewet vangnet voor de werkgever Werknemers die ziek zijn a.g.v. zwangerschap Ziekte als gevolg van orgaandonatie Ziekte van arbeidsgehandicapte werknemers of personen met structurele functionele beperkingen (sfb) Tijdens eerste vijf jaar van nieuw dienstverband! Voor Wajongers onbeperkt Ziekte van werknemers met WIA uitkering Gedurende vijf jaar na het in dienst houden na de WIA beoordeling! Ziekte van personen die indicatiestelling premiekorting en noriskregeling hebben via UWV WERKbedrijf (CWI) Ziekte van personen met verklaring moeilijkheden bij onderwijs gedurende eerste vijf jaar na verlaten school Uitkering is 100% van (max) dagloon indien werkgever bij ziekte 100% loon doorbetaald

7 Compensatie regeling bij ziekte bij aannemen oudere werkloze Volg de actualiteiten en pas daarop verzuimprocedures aan! Sinds 1 juli 2009 geldt bij het aannemen van oudere werkloze (> 55 jaar EN langer dan een jaar WW) geldt nieuwe regeling Compensatie ziekengeld vanaf 13 weken ziekte binnen eerste vijf jaar van dienstverband Uitvoering door UWV 7

8 Kosten voor werkgever Hans, 42 jaar, jaarloon: € 39.000 raakt 50% arbeidsongeschikt De werkgever (jaarloonsom € 1.600.000) is geen eigen risicodrager WGA en er is geen ziekengeldverzekering Wat is het totaal aan kosten voor wg’er over de gehele verzuimperiode en WGA-periode indien Hans geen werkt vindt?

9 Hans heeft geen werk 1 e jaar loondoorbetaling 100%- € 39.000 2 e jaar loondoorbetaling 70%- € 27.300 Arbo- en re-integratiekosten - € 7.500 WGA-instroom (over 10 jaar)- € 105.000 Tenminste: € 180.000! exclusief indirecte verzuimkosten

10 Hans verricht passende arbeid Na een half jaar ziekte gaat Hans aan het werk als productiemedewerker (gebaseerd op jaarloon van € 19.500). Wat levert de inzet van passende arbeid de werkgever op?

11 Besparing door inzet passende arbeid Kosten 1 e verzuimjaar - € 29.250 Kosten 2 e verzuimjaar - € 7.800 Arbo- en re-integratiekosten - € 7.500 WGA-instroom (over 10 jaar)- € 77.000 Besparing door inzet passende arbeid: € 56.550!

12 Ook WGA instroom kost geld 1 e jaar loondoorbetaling bij ziekte :> € 27.300 en < € 39.000 2 e jaar loondoorbetaling bij ziekte : > € 27.300 en < € 39.000 3 e jaar WGA loongerelateerd: > € 13.650 en < € 27.300 4 e jaar WGA loongerelateerd : > € 13.650 en < € 27.300 5 e jaar WGA vervolguitkering : € 6.265 6 e jaar WGA vervolguitkering : € 6.265 7e jaar WGA vervolguitkering : € 6.265 8e jaar WGA vervolguitkering : € 6.265 9e jaar WGA vervolguitkering : € 6.265 10e jaar WGA vervolguitkering : € 6.265 11e jaar WGA vervolguitkering : € 6.265 12e jaar WGA vervolguitkering : € 6.265

13 Stel: Hans weigert productie arbeid Hans vindt productie werk niet op zijn niveau en weigert deze arbeid? Bedrijfsarts geeft aan dat arbeid passend werk is omdat hij al een half jaar ziek is, daalt het functieniveau. Wat adviseert u de werkgever te doen?

14 Passende arbeid is ruim begrip Deskundigenoordeel aanvragen bij UWV Hans de richtlijn passende arbeid uitleggen en kans geven alsnog werk te accepteren Hans uitleggen wat de gevolgen voor hem zijn bij weigering passende arbeid! Probeer EERST de communicatie lijn!

15 Ken het vervolg van artikel 7:629 BW Staken van de loondoorbetaling bij ziekte indien: De ziekte opzettelijk door medewerker is veroorzaakt De zieke weigert mee te werken aan zijn re-integratie of onvoldoende meewerkt De werkgever verkeerd is voorgelicht bij de indiensttreding De zieke zonder goede reden weigert om passende arbeid te verrichten De werknemer zijn eigen genezing belemmert De werknemer zich niet aan de afspraken houdt (bijv. controle, niet bezoeken van bedrijfsarts etc)

16 Vervolgstappen onwillige medewerker Eerst waarschuwing aangetekend verzenden Daarna loonopschorting aangetekend verzenden en opschorten van loon Loonopschorting omzetten in loonstop door middel van aangetekend schrijven Tot slot bij blijvende weigering ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf UWV toetst of Hans passende arbeid heeft geweigerd. Indien ja, dan verspilt Hans zijn recht op WIA en WW.

17 WIA preventie begint bij verzuim Wat kunnen verzekeraars en werkgevers doen om Hans uit de WGA te houden?

18 Hoe voorkomen van WGA instroom? Al binnen het eerste verzuimjaar onderzoeken of het haalbaar is dat Hans uit gaat komen op tenminste 65% van zijn oude loon! Op basis van praktische verdiencapaciteit blijft Hans dan uit de WGA Stel dat hij met omscholing ongeveer € 30.000 of meer kan verdienen? – Welke verzekeraars hebben belang om mee te betalen aan deze omscholing?

19 Praktische verdiencapaciteit Voorbeeld: Werknemer Hans verdient € 39.000 Stel resterende verdiencapaciteit o.b.v. CBBS: € 24.000 Zou bij WIA-beoordeling 38,5% arbeidsongeschikt zijn Echter de praktische verdiencapaciteit (bij oude werkgever) bedraagt € 26.000, waarmee mate van a.o. = 33.3% Door praktische verdiencapaciteit komt persoon uit < 35% arbeidsongeschiktheid Dit is ongunstig voor werknemer, echter gunstig voor werkgever! Nb. CBBS = Claim Beoordelings en Borgings Systeem waarbij uitkomst vaak lager mee is dan de praktische verdiencapaciteit! CBBS is gebaseerd op salaris startniveau. Bij hoge inkomens kun je hiermee ook sturen op 80-100% situaties en als dat ook nog duurzaam is, dan is het IVA.

20 Resterende verdiencapaciteit in CBBS Vaststelling door UWV o.b.v. krachten, bekwaamheden en verdienmogelijkheden Krachten : de belastingseisen in de arbeid mogen de fysieke en psychische prestatiemogelijkheden van de cliënt niet te boven gaan Bekwaamheden : beschikken over de opleiding, ervaring en vaardigheden die de werkgever vereist Verdienmogelijkheden : arbeid moet niet alleen geschikt maar ook gangbaar zijn. – Gangbare arbeid houdt in dat er tenminste drie geschikte functies zijn die gemiddeld drie arbeidsplaatsen hebben. In totaal moeten er dus in het land minimaal negengeschikte arbeidsplaatsen aangetoond worden – Soms zijn functies niet te duiden (m.n. bij vertraagd werktempo)  dan is persoon volledig arbeidsongeschikt maar kan vaak wel arbeid verrichten

21 Hoofdvormen WIA verzekeringen voor werknemers WIA compensatieverzekering (ook wel bodemverzekering genoemd) Nieuwe producten < 35% arbeidsongeschiktheid WGA hiaatverzekering standaard WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) ook wel WGA aanvullingsverzekering tot 70% genoemd WIA verzekering met verzekerde bedragen (=% van het loon) WIA excedentverzekering Verzekeringen zijn WIA-volgend (dus uitkering n.a.v. UWV beschikking). Let op WIA verzekeraar wil melding van ziekte al na 13 weken ziekte, in verband met mogelijke schadebeperkingsactiviteiten

22 WIA compensatieverzekering – Indien Hans uit WGA blijft, is er mogelijk wel een uitkering uit de WIA compensatieverzekering (ook wel WIA bodemverzekering) – Uitkering voor groep < 35% arbeidsongeschikt (15-35% a.o.) – Kortdurende variant (duur uitkering 1 jaar) – Langdurende variant (1 jaar of langer) – Variant voor werkgever (veelal bij ziekengeldverzekering) – Variant voor werknemer (veelal bij WIA aanvullingsverzekering) – Uitkering 20% of 25% van laatste (gemaximeerde) loon

23 Nieuwe 35 min verzekeringen De 35 min verzekering: een soort private loonaanvulling met grote prikkels om te werken Premie is gezien het risico fors in vergelijking met WGA hiaatpremies. Ca. 40% van WIA-beoordelingen is < 35% a.o. Verschillende invullingen door verzekeraars, bijv.: – wanneer medewerker zijn verdiencapaciteit voor 50% of meer benut, ontvangt hij een aanvulling tot minimaal 70% van het verschil tussen zijn oude, tot SV-loon gemaximeerde loon, en nieuwe loon. Deze kunnen voor 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar of zelfs tot 65 jaar worden afgesloten. – mocht het de persoon niet lukken om na afloop van de WW 50% van zijn resterende verdiencapaciteit te benutten, dan geldt soms weer een uitkering conform bodemverzekering, bijvoorbeeld 1 jaar 25% van het oude loon.

24 Wat is het WGA-hiaat? Onderscheid in standaard of uitgebreide WGA hiaat verzekering (= WGA Hiaat PLUS) Standaard WGA hiaat: keert alleen uit bij onvoldoende werken als aanvulling op WGA vervolguitkering Uitgebreid WGA hiaat (PLUS): garandeert tenminste 70% van het laatst verdiende (max) dagloon

25 Financiële belang WGA hiaat verzekeraar Standaardhiaat: Formule: 70% * arbeidsongeschiktheidspercentage * (dagloon minus minimumloon) – Voor Hans: 70% * 50% * (39.000 minus € 17.900) = € 7.385 Nog 21 jaar tot pensioendatum geeft een financieel totaal belang voor verzekeraar van € 155.085! Uitgebreide hiaat: Formule: (70% van het verschil tussen oud loon (max. SV) en nieuw loon) - UWV uitkering – Zolang Hans niets verdient is de uitkering uit het uitgebreide WGA hiaat (PLUS) variant – 70% van (€ 39.000 – 0) minus € 6.265 = € 21.035 – Nog 21 jaar tot pensioendatum geeft een financieel totaal belang voor verzekeraar van € 441.735!

26 Standaard WGA hiaatverzekering

27 WGA hiaat uitgebreide verzekering

28 Belang WIA Excedent Stel 80% WIA excedent = 10% van inkomen extra verzekerd: 10% * € 39.000 = € 3.900,- Uitkering voor Hans bij 50% a.o. = 50% * € 3.900 = € 1.950 per jaar Van 42 jaar tot 65 jaar = maximaal € 83.850

29 Belang voor verzekeraar WGA eigen risicodragerschap Indien werkgever eigen risicodrager is, dan is werkgever verantwoordelijk voor re-integratie  actie: private verzekeraar aanspreken voor meefinanciering van opleiding Totale financiële WGA belang over 10 jaar is € 100.000,-

30 Belang premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Stel pensioenpremie € 5.000,- op jaarbasis Premievrije voortzetting over arbeidsongeschiktheidsdeel 50% * € 5.000 = € 2.500,- per jaar Van 42 jaar tot 65 jaar = maximaal € 107.500

31 Instroom WIA neemt weer toe WIA instroom in 2006 was beneden alle verwachtingen. – Ruim 19.000 aanvragen werden afgewezen (< 35% a.o.). Slechts 21.000 mensen op jaarbasis in de WIA: – waarvan 5.000 in de IVA – 10.000 volledig maar niet duurzaam in de WGA – 6.000 gedeeltelijk arbeidsgeschikten in de WGA In 2007 nam instroom toe tot 22.200 en in 2008 opnieuw toegenomen tot 24.500 Sociale Wetgeving - Marjol Nikkels 31

32 WIA cijfers 2008 40% van de aanvragen worden afgewezen (< 35% a.o.) Totaal WIA toekenningen in 2008: 24.900 – waarvan 19.800 WGA en 5.100 IVA Toename uitkeringen (=instroom minus beëindigingen) – WGA = 16.000 – IVA = 5.000 1.524 WGA-uitkeringen zijn omgezet in IVA 32

33 Instroomgegevens WIA tot en met april 2009 IVA IVA groeit licht instroom ca. 6000 op jaarbasis en ca. 2.000 beëindigingen Totaal lopende uitkeringen 16.000 WGA Instroom blijft stijgen In 2009 weer met 14% meer t.o.v. 1 e 4 maanden 2008 jaarinstroom WGA verwacht op ruim 21.000! Totaal lopende uitkeringen 51.200 33

34 Stelling over het WGA eigen risicodragerschap Het eigen risicodragerschap voor de WGA is niet zinvol omdat het premieverschil tussen private verzekeraar en UWV klein is, maar de eigen risicodrager veel meer administratieve en juridische rompslomp heeft (o.a. t.a.v. re-integratie verplichtingen). Bovendien is afwachten beter want het kabinet Balkenende 4 heeft het plan om de WGA volledig te privatiseren, dus dan verandert alles weer. Eens Oneens 34

35 Het WGA eigen risicodragerschap in de praktijk 76.000 bedrijven WGA eigen risicodrager (= <30% van alle bedrijven) 66.000 bedrijven waren al sinds 2006 automatisch WGA ERD door automatische overgang van WAO ERD naar WGA ERD Afwachtende veelal negatieve houding bij accountants en veel onwetendheid Private WGA markt: ca 3 mrd. euro op jaarbasis volgens het centrum voor de verzekeringsstatistiek (CVS) Concurrentie houdt premies verzekeraars nog altijd laag (vermoedelijk verliesgevend) – Wel lichte stijging te merken bij de maatwerk offertes – Scherpe aanbiedingen in combinatie met verzuimverzekering Re-integratie invulling (concreet) door verzekeraars ontbreekt – Let ook op re-integratie-vergoedingen – Loonkostensubsidie geldt niet voor WGA’er waarvan de werkgever eigen risicodrager is

36 WGA premie 2010 fors omhoog Nieuwe kansen in de markt voor het WGA eigen risicodragerschap! Gemiddelde loonsom in € € 28.200 € 29.200 Grens grote/kleine werkgever gaat van € 705.000 naar € 730.000 Minimumpremie kleine werkgever van 0,27% naar 0,59% Maximumpremie kleine werkgever van 1,47% naar 1,59% Minimumpremie grote werkgever van 0,00% naar 0,06% Maximumpremie grote werkgever van 1,96% naar 2,12% 36

37 Premies WGA zullen vermoedelijk blijven stijgen – Volloop WGA (elk jaar komen er cumulatief 16000 uitkeringsgerechtigden bij dus verschil tussen instroom en uitstroom – Door crisis geldt lagere loonsom waardoor minder werknemers moeten betalen voor een steeds groter wordende groep WGA’ers – Rentehobbel was al laag in 2009 en kan nauwelijks meer verder omlaag (voorstel een daling van 0,03% (van 0,15% naar 0,12%) – UWV had gemiddelde premie voor 2010 aanvankelijk veel hoger vastgesteld, namelijk op 0,65%! Ze hadden toen rekening gehouden met een hogere werkloosheid 37

38 Privatisering van de WGA? Huidig stelsel: blijven bij UWV met gedifferentieerde premie of kiezen voor eigen risicodragerschap met private verzekering Komt er een verplicht moment om over te stappen naar privaat stelsel? Is wel aangekondigd in coalitieakkoord. Evaluatie van bestaande stelsel loopt nog Op zijn vroegst privatisering per 2011 naar verwachting pas 2012, grote vraag is wat betekent privatisering van de WGA voor de al bestaande WGA instroom….?

39 Privatisering? Wat gebeurt er met bestaande WGA instroom? Het is aannemelijk dat deze zogenaamde WGA staartlasten door alle bedrijven die bij het UWV zijn gebleven betaald moeten worden binnen een uniforme premie (vergelijkbaar als met afschaffing van Pemba = Premiedifferentiatie en marktwerking in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) WAO gedifferentieerde premie werd omgezet naar uniforme premie voor alle bedrijven die bij het UWV waren gebleven – Uniforme premie ad. 0,15% in 2008 en in 2009 was gunstig voor de slechte bedrijven met hoge arbeidsongeschiktheidsrisico’s! – Echter grote bedrijven zonder WAO-instroom gingen ook weer premie betalen terwijl ze daarvoor niets betaalden! Vanaf moment beslissing afschaffing Pemba was overstap naar private verzekeraar NIET meer mogelijk!

40 Premiestructuur WAO/WIA (2009) Vanaf 2010 komt uniforme WAO-premie vermoedelijk te vervallen. Deze premie kwam in 2008 in de plaats van de gedifferentieerde WAO-premie

41 Lange duur ‘WGA staartlasten’ De WAO kende via de wet Pemba (Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) een doorbelasting was vijf jaar (voor iedereen ziek voor 1 januari 2004). Laatste WAO instroom dateert uit 2004 (met kleine uitloop in 2005). Dit betekent dat in 2010 de laatste uitkeringen worden gedaan wat betaald moet worden uit de zogenaamde uniforme WAO premie. Vermoedelijk vervalt uniforme WAO premie in 2010. Voor de WGA zullen deze zogenaamde staartlasten van reeds ingegane uitkeringen veel langer doorlopen, immers voor instromers na 2007 gaat het om 10 jaar! Let op: er zijn bedrijven die ooit WGA eigen risicodrager waren en weer terug zijn gekeerd naar het UWV. Zij moeten verplicht 3 jaar bij het UWV blijven (de zogenaamde anti duiventil maatregel)! Zij lopen risico meegenomen te worden in deze lange WGA staartlasten!

42 Voor- en tegenstanders privatisering van de WGA? Binnen politiek en SER zijn er voor- en tegenstanders van privatisering Argumenten voor: – Omslagstelsel naar toekomst toe verminderen (i.v.m. steeds grotere groep te betalen AOW uitkeringen) – Hoe langer je wacht, hoe groter de WGA staartlasten worden – Private verzekeraars hebben rechtstreeks financieel belang om re- integratie tot een succes te maken Argumenten tegen: – Huidige economie laat geen verhoging van de lastendruk toe – Privatiseren is op korte termijn duurder, want naast betalen verzekeringspremie moeten bedrijven de ‘staartlasten’WGA blijven betalen – Eerst bezien hoe de privatisering van de WW verder gaat en op basis daarvan ook WGA verder privatiseren – Het UWV is steeds beter geworden in re-integratie

43 De WGA rekening Hoe hoog en voor wie is de WGA rekening van de WGA instroom? – Onderscheid wel of niet privaat verzekerd – Onderscheid kleine en grote bedrijven – Kijk naar het instroomjaar 2006 (doorbelasting 4 jaar) of vanaf 2007 (doorbelasting 10 jaar) Juist bedrijven met alleen WGA instroom in 2006 kunnen beter nu kiezen voor WGA eigen risicodragerschap? Waarom? 43

44 De WGA rekening voor maximaal 10 jaar W GA loongerelateerde uitkering (lgu) – 2 maanden 75% verschil oud loon - nieuw loon, daarna 70% verschil oud loon - nieuw loon – Duur afh. van arbeidsverleden WGA loonaanvulling – 70% verschil tussen oud loon - resterende verdiencapaciteit (of nieuw loon indien nieuw loon > rest. verdiencapaciteit) – Duur tot leeftijd 65 WGA vervolguitkering – Voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten bij onvoldoende werken, indien verdiencapaciteit niet voor tenminste 50% wordt benut – Percentage (28%, 35%, 42% of 50,75%) van minimumloon – Duur tot leeftijd 65  Deze lgu wordt volledig doorbelast aan werkgever!  Het deel dat de loonaanvulling hoger is dan de (fictieve) WGA vervolguitkering wordt niet doorbelast aan werkgever.  Bij WGA volledig maar niet duurzaam, wordt 70% van het minimumloon doorbelast (of 70% v. dagloon indien dat lager is)  De WGA vervolguitkering wordt volledig doorbelast 44

45 70 65 jr. 0 2 e ziektejaar 1e ziektejaar Loongerelateerde uitkering (75% / 70% van verschil oud loon minus nieuw loon ) Vervolguitkering (% van minimumloon) Max 3 jr + 2 mnd 1e jaar 2e jaar 100 CAO Soorten uitkeringen in WGA Loonaanvulling (70% v. verschil oud loon en resterende verdiencapaciteit) 45

46 70 65 jr. 0 2e ziektejaar 1e ziektejaar Werk- hervattings- kas Vervolguitkering na 10 jaar uit basispremie Max 10 jaar 1e jaar 2e jaar 100 CAO Grondslag berekening gedifferentieerde WGA premie Loonaanvulling (deel dat hoger is dan vervolguitkering wordt NIET aan werkgever doorbelast 46

47 70 65 jr. 0 2e ziektejaar 1e ziektejaar Voor rekening Eigenrisico- drager WGA Na 10 jaar rekening uit basispremie Max 10 jaar 1e jaar 2e jaar 100 CAO Deel dat loonaanvulling hoger is dan Vervolguitkering wordt NIET aan werkgever doorbelast Grondslag eigenrisicodragen WGA 47

48 Duur eigenrisicodragen of premiedifferentiatie WGA Schadegevallen ontstaan in 2006 – eigen risicodragers periode is 4 jaar Pembalijn is doorgetrokken, voor zieken vanaf 1 januari 2004 geldt voor werkgever 4 jaar verantwoordelijkheid Schadegevallen ontstaan in 2007 – duur gebaseerd op 10 jaar (via AmvB) – afweging voor langere periode is dat de financiële belangen om in re-integratie te investeren groter zijn! 48

49 Grote rol UWV ook bij WGA eigenrisicodragen Het is een misvatting dat bedrijven denken dat private verzekeraar de WGA uitkering aan werknemers moet uitbetalen! UWV blijft verantwoordelijk voor – Poortwachtertoets – (her)keuringen – claimbeoordeling – vaststellen dagloon Normaliter verzorgt UWV ook de uitkering aan werknemer en brengt dit weer in rekening inclusief werkgeverslasten bij de werkgever Het opleggen van bestuurlijke boetes en maximale sanctie van 5e categorie (blijvend geen recht op uitkering) mag alleen door UWV Eigenrisicodrager kan sanctiemaatregelen nemen – opschorten of schorsen van de uitkering voor max. 8 weken 49

50 Wees kritisch en alert op inlooprisico Wees wel alert op het inlooprisico! – Vooral van personen vanuit IVA mogelijk in WGA – Personen < 35% a.o. die later alsnog in de WGA komen Wees kritisch op invulling re-integratiebeleid van de verzekeraars! Uiteindelijk is de verwachting dat private verzekeraars regie op re-integratie beter aansturen en vroegtijdig starten (sturing vanaf 1 e ziektedag) liefst door koppeling met verzuim – iedereen is beter af indien persoon werkt, vooral de werknemer zelf en de WGA hiaatverzekeraar 50

51 Artikel 82 lid 4 WIA Indien iemand vanuit Ziektewet, WAZ of Wajong in de WGA komt, dan is er geen doorbelasting van het WGA risico aan de laatste werkgever! Voorwaarde is recht op ZW, WAZ of Wajong uitkering op laatste wachtdag! En duidelijk moet zijn dat het een echte Ziektewet vangnet situatie is – beëindiging van tijdelijk arbeidscontract voor de laatste wachtdag moet voor aanvang van ziekte al vastliggen! ECHTER, in de praktijk blijkt dat de A.0-last van tijdelijke dienstverbanders wel op de beschikking WGA gedifferentieerde premie staan  BEZWAAR MAKEN binnen zes weken! 51

52 WGA premiedifferentiatie of eigen risicodragerschap Geen risico voor werkgever: Indien persoon in de IVA komt – tenzij persoon vanuit IVA weer naar WGA gaat! – Bij IVA met geringe kans op herstel vindt jaarlijkse herbeoordeling plaats en blijft er risico voor werkgever bestaan! Indien persoon vanuit Ziektewet vangnet, WAZ of Wajong in WGA komt – Voorbeeld: tijdelijke contracten – Dit wel controleren (gaat in de praktijk mis) 52

53 Artikel 55 WIA: later alsnog WGA Indien < 35% a.o. binnen vijf jaar alsnog in de WGA indien de gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid voortkomt uit dezelfde oorzaak als die op grond waarvan hij gedurende de wachttijd ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid – Let op risico voor werkgever: dan krijgt alsnog oorspronkelijke werkgever (eerste werkgever waar wachttijd is doorlopen) de WGA uitkering gedurende max. 10 jaar doorbelast! Dit is inlooprisico indien bedrijf op moment van ziek worden nog bij het UWV zat Was bedrijf al eigen risicodrager? Controleer of de verzekeraar deze situatie als uitlooprisico dekt! 53

54 Premieberekening WGA – WGA gedifferentieerde premie = rekenpremie + opslag/korting – De opslag/korting wordt berekend door: correctiefactor * (ao-risico individuele werkgever -/- landelijk gemiddeld ao-risico) – Ao-risico individuele werkgever = gemiddelde arbeidsongeschiktheidslasten (*) gedeeld door de gemiddelde loonsom. (*) arbeidsongeschiktheidslasten uit jaar T-2 waarbij de WAO uitkeringen tot en met vijf uitkeringsjaren meetellen, de WGA uitkeringen in 2006 tot en met 4 uitkeringsjaren en WGA instromers vanaf 2007 maar liefst voor 10 jaar! 54

55 Parameters premieberekening WGA 2010 Rekenpremie = 0,59% Gemiddelde premie = 0,53% Correctiefactor = 1,47 Landelijk gemiddeld werkgeversrisico = 0,38% In formule voor 2010: 0,59% + 1,47 (? – 0,36%) ‘Zie de voorbeeld beschikkingen’ 55

56 Voorbeeld premieberekening WGA gedifferentieerde premie Ex werknemer in 2004 in WAO Zijn WAO-uitkering bedraagt 14.000 in jaar 2008 Verder geen WAO of WGA instromers Gemiddelde loonsom over jaren 2004-2008 = € 1.400.000 ------------------------------------------------------------------------------------------- AO risico werkgever = 1% Dus opslag want landelijk risico is 0,36% Premie 2010 wordt: 0,59 + 1,47 (1% - 0,36%) = 1,53% 1,53% over 1,4 miljoen = € 21.420,- (dus fors meer dan de 14.000 uitkering, dit komt door de hoge correctiefactor van 1,47) NB. Dit bedrijf betaalt al 3 jaar (2007, 2008 en 2009) voor een oud WAO instromer binnen de WGA gedifferentieerde premie. Deze had al lang WGA eigen risicodrager kunnen worden zodat bedrijf geen last meer had gehad van deze WAO instromer! 56

57 WAO uitkeringen tellen door binnen WGA gedifferentieerde premie WAO uitkeringen <5 jaar zitten nog in arbeidsongeschiktheidslast van bedrijf! – bij WGA gedifferentieerde premie in 2009 telt WAO-instroom vanaf 2002 nog mee – In 2010 wordt gekeken naar arbeidsongeschiktheidslasten (zijn de uitbetaalde WAO/WIA uitkeringen uit het jaar 2008, waar echter de WAO-uitkeringen vanaf 2003 (dus korter dan vijf jaar) nog meetellen – In 2011 telt de WAO instromer uit 2004 binnen de WGA gedifferentieerde premie! – Veel bedrijven met hoge WAO instroom hebben veel geld laten liggen door niet eerder WGA eigen risicodrager te worden. Als WGA eigen risicodrager draag je wel de WGA lasten zelf maar niet meer de oude WAO lasten! Bij UWV betaalt bedrijf over arbeidsongeschiktheidsverleden, terwijl premiebetaling aan private verzekeraar bedoeld is om risico van toekomstige WGA instroom af te dekken 57

58 Private conventionele verzekering WGA eigenrisico dragen Dekking voor 10 jaar WGA-uitkeringen voor personen die tijdens contractsduur ziek worden (instroom in 2006: dekking 4 jaar) Dekking inclusief re-integatie kosten en begeleiding (echter dit is niet concreet) Dekking inclusief rechtsbijstand indien sancties richting niet meewerkende werknemer noodzakelijk is Geen inloopdekking, wel uitloopdekking – Werkgever betaalt zelf uitkering- en re-integratielasten van WGA-instromers en zieken ontstaan voor ingang verzekering – Bij einde contract betaalt verzekeraar wel de uitloop van WGA lasten van personen die gedurende contractsperiode ziek zijn geworden 58

59 Procedure eigen risicodragen Aanvragen bij Belastingdienst – mogelijk per 1 januari / 1 juli van ieder jaar Uiterlijk 13 weken vooraf aanvragen – dus voor 1 oktober / 1 april – EENMALIG: VOOR 1 JANUARI 2010 IS TERMIJN VERLENGD TOT 1 NOVEMBER! Garantiestelling overhandigen! – garantie dat bij faillissement lasten niet worden afgewikkeld op publiek stelsel verzekeraar of bank financiert dan uitkeringen van ex werknemer van failliet bedrijf garantiestelling mag vijf weken na 1 oktober of 1 april worden ingeleverd 59

60 Er gaat veel mis bij ERD aanvragen! Belastingdienst wijst diverse aanvragen af omdat: – aanvragen te laat zijn ingezonden of niet ondertekend zijn – de garantieverklaringen te laat wordt ingezonden – er geen aanvraag is verzonden maar alleen een garantieverklaring – verkeerde loonheffingsnummers worden opgegeven of verkeerde NAW 60

61 Let op de tussentijdse nieuwe aanvraag Nieuwe aanvraag en nieuwe garantieverklaring is nodig indien: – fusies en overnames (beide bedrijven moeten dit melden met formulier ‘overname overdracht activiteiten’ en nieuwe organisatie moet nieuwe aanvraag eigen risicodragen WGA indienen) – bij wijziging van rechtsvorm – bij wijziging maten in maatschap of vennoten in CV – bij naamswijziging van bedrijf 61

62 Afweging maken m.b.t. re- integratie Re-integratie verantwoordelijkheid gedurende 10 jaar voor WGA eigen risicodrager! Regie op re-integratie bij werkgever of bij UWV – ook na 2 jaar dus voortzetting plan van aanpak (re- integratievisie opstellen) – werkgever moet voldoen aan Algemene Wet bestuursrecht (Awb) en wordt in dat kader aangemerkt als een Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) – kans voor verzekeraar om regie te nemen over gehele periode zeker waar verzekeraar ook financieel belang heeft, bijv. WGA hiaat! – werknemer moet instemmen indien werkgever WGA ERD wil worden 62

63 Wie controleert de beschikking WGA gedifferentieerde premie? Vraag bij Belastingdienst de specificatie arbeidsongeschiktheidslasten op Controleer gedifferentieerde WGA-premie! – Check dat WGA uitkeringen van tijdelijke dienstverbanders die ziek uit dienst gingen voor laatste wachtdag niet doorbelast worden of van personen die op laatste wachtdag nog een WGA of Wajong uitkering hadden – Check op no-riskregeling op persoon van toepassing was – Check of werknemer ook echt in dienst is geweest van werkgever – Check of er situaties bij zijn die niet doorbelast mogen worden in verband met regres! – Controleer juiste toepassing van regels i.v.m. overname ondernemingen Nb. Deze controles zijn ook nodig op de UWV nota’s aan WGA eigen risicodrager 63

64 Bedankt voor uw komst Goede terugreis en tot ziens 64


Download ppt "Marktkansen WIA en het WGA eigen risicodragerschap Door: Marjol Nikkels – Agema 14 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google