De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WGA-Hiaat verzekering KNR Donatus Verzekeringen, Manon van Gils Nationale Nederlanden, Peter de Hond 22-09-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WGA-Hiaat verzekering KNR Donatus Verzekeringen, Manon van Gils Nationale Nederlanden, Peter de Hond 22-09-2011."— Transcript van de presentatie:

1 WGA-Hiaat verzekering KNR Donatus Verzekeringen, Manon van Gils Nationale Nederlanden, Peter de Hond 22-09-2011

2 Inhoud • Donatus Verzekeringen • Samenwerking met Nationale Nederlanden • WGA-Hiaat verzekering KNR • Afsluiting

3 Donatus • Dé kerken- en monumentenverzekeraar • Onderlinge Verzekeringsmaatschappij • Geen winstoogmerk • Brand- en ongevallenverzekeraar • Maatwerk • Tussenpersoon • 1 loket, voor al uw vragen

4 Kernwaarden • Kwaliteit • Vertrouwen • Betrouwbaarheid • Eerlijkheid • Degelijkheid

5 Donatus & Nationale Nederlanden • Voordelen Mantelovereenkomst • Mantelovereenkomst KNR • Ziekengeldverzekering • WGA-Hiaat verzekering

6 de werknemer & de WIA Door: Peter de Hond Accountmanager Inkomen Nationale Nederlanden

7 104 weken ziekte (Loondoorbetaling Werkgever) Geen uitkering < 35% Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Poort (Beoordeling UWV) 80%-100% duurzaam 35%-80% of > 80% niet duurzaam WGA Werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikte IVA Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

8 IVA = 80% - 100% arbeidsongeschikt • Bij volledige- en duurzame arbeidsongeschiktheid ontvangt uw werknemer 75% van zijn laatstverdiende salaris. • Het salaris van uw werknemers wordt daarbij afgetopt op €49.674 • Dit betekent dat uw werknemers die meer verdienen dan €49.674 maximaal € 37.256 aan IVA-uitkering ontvangen

9 104 weken ziekte (Loondoorbetaling Werkgever) Geen uitkering < 35% Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Poort (Beoordeling UWV) 80%-100% duurzaam 35%-80% of > 80% niet duurzaam WGA Werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikte IVA Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

10 WGA= 35% - 80% arbeidsongeschikt: • Uw werknemer die tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt wordt, heeft maximaal 3 jaar en 2 maanden recht op een uitkering van 70% van zijn laatst verdiende loon = loongerelateerde uitkering. Door te (blijven) werken kan hij in deze periode zijn uitkering aanvullen. Ook bij deze uitkering wordt het salaris afgetopt op € 49.674 • Na deze periode zal uw werknemer moeten werken om recht te hebben op een redelijke uitkering.

11 WGA = 35% - 80% arbeidsongeschikt • Lukt het uw werknemer om minimaal de helft te verdienen van wat hij volgens het UWV nog zou kunnen verdienen in zijn eigen beroep of in een ander beroep? Dan heeft hij recht op een loonaanvullingsuitkering. • De loonaanvullingsuitkering + het nieuwe loon varieert globaal tussen 60% en 90% van het oude loon. Dit kan dus al een forse terugval in inkomen betekenen.

12 WGA = 35% - 80% arbeidsongeschikt • Lukt het uw werknemer niet om minimaal de helft te verdienen van wat hij volgens het UWV nog zou kunnen verdienen in zijn eigen beroep of in een ander beroep? Dan heeft hij geen recht op een loonaanvullingsuitkering • Uw werknemer ontvangt dan een uitkering die gebaseerd is op het minimumloon (€ 18.600) en geen enkele relatie heeft met zijn oude loon. Dan volgt er een vervolguitkering van 70% x € 18.600 x AO% ……… • Het verschil tussen de loonaanvullingsuitkering (waarop de werknemer recht heeft bij voldoende benutting van zijn verdiencapaciteit) en de vervolguitkering wordt het WGA HIAAT genoemd • Er is dan geen sprake van een inkomenshiaat maar van een inkomenskrater!

13 WGA = 35% - 80% arbeidsongeschikt Een voorbeeld: • Uw werknemer die € 30.000 verdiende en 50% arbeidsongeschikt wordt, kan volgens het UWV nog € 15.000 verdienen. Lukt het niet om minimaal € 7.500 te verdienen, heeft hij slechts recht op een vervolguitkering van 35% van het minimumloon. Dit betekent € 6.510 ! • De reden waarom het niet lukt om nog € 7.500 te verdienen (geen vacature bijvoorbeeld) speelt geen enkele rol. • Dit geldt ook voor uw werknemer die (veel) meer verdient dan €49.674

14 104 weken ziekte (Loondoorbetaling Werkgever) Geen uitkering < 35% Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Poort (Beoordeling UWV) 80%-100% duurzaam 35%-80% of > 80% niet duurzaam WGA Werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikte IVA Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

15 WIA :< 35% arbeidsongeschikt 1e jaar 2e jaar 65 jr. WULBZ WULBZ CAO

16 WIA :< 35% arbeidsongeschikt • Wanneer uw werknemer < 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft hij geen recht op een uitkering vanuit de overheid. Hij moet dan samen met u een oplossing vinden binnen uw bedrijf of binnen een ander bedrijf. • Dit betekent dikwijls een nieuw arbeidscontract voor minder uren tegen een lager salaris. • Een arbeidsongeschiktheidspercentage van bijvoorbeeld 20% kan dus resulteren in 20% minder salaris zonder dat hier een uitkering tegenover staat.

17 WIA :< 35% arbeidsongeschikt Rechtspositie reglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten: De werknemer die na afloop van twee jaar ziekte als bedoeld in artikel 8.1. lid 1 onder a en b op grond van de claimbeoordeling ingevolge de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft aanspraak op 100% van zijn salaris indien hij werkzaam is in zijn functie dan wel arbeid verricht op het niveau van zijn functie. Indien de werknemer een andere functie gaat vervullen, waarop een ander salaris van toepassing is, heeft de werknemer aanspraak op dat salaris. 2. Het feit dat een werknemer voor 0-35% arbeidsongeschikt is verklaard, vormt als zodanig geen reden voor ontslag. Het voorgaande is niet gelijk te stellen met een absoluut ontslagverbod, de overige normale ontslaggronden blijven van toepassing.

18 De WIA gevolgen op een rij: • IVA: Geen uitkering voor loon boven € 49.674 • WGA: Loongerelateerde uitkering: korte tijd 70% x oud loon • WGA: Loonaanvullingsuitkering: 60% - 90% x oud loon bij voldoende werken en anders: • WGA: Vervolguitkering: Uitkering van 70% x minimumloon x AO%, wie kan daarvan rondkomen? • WIA -35% arbeidsongeschikt: Geen uitkering of geregeld in de CAO

19 De WIA Verzekeringsoplossingen • De uitgebreide WGA-hiaat verzekering zorgt ervoor dat al uw werknemers in elke WGA situatie (35% - 80% A.O.) altijd minimaal 70% van hun salaris tot € 49.674 overhouden. Uw werknemer kan dit percentage verhogen tot 75% (en 85% bij NN) door te (blijven) werken. (bij benutting restverdiencapaciteit van 50% of meer is er een bonus van 5%)

20 € 7.500,- € 18.600,- x 35% = € 6.510,- € 17.500,- 70% 100% WULBZ Loongere- lateerd vervolguitkering € 25.000,- € 17.500,- € 6.510,- (Minimumloon x Uitkeringspercentage) WGA Oorspronkelijk loon€ 25.000,- Restverdiencapaciteit€ 12.500,- Nieuw loon€ 0,-

21 WGA-hiaat Uitgebreid berekening 1 • Basis gegevens – Oud loon = € 25.000 – 50% arbeidsongeschikt, RVC = € 12.500 – Nieuw inkomen = € 0 • Uitkering WGA-hiaat uitgebreid – 70% oud loon (70% van 25.000)= € 17.500 Minus – 70% nieuw loon (70% van 0)= € 0 – Loongerelateerde WGA (70% van 25.000 min € 0) = € 17.500 – Uitkering WGA-hiaat uitgebreid= € 0 • Totale inkomen – nieuw loon = € 0 – Loongerelateerde WGA = € 17.500 – Uitkering WGA-hiaat uitgebreid= € 0 – Bonus WGA-hiaat uitgebreid= € 0 – Totaal= € 17.500 (70%)

22 WGA-hiaat Uitgebreid berekening 2 • Basis gegevens – Oud loon = € 25.000 – 50% arbeidsongeschikt, RVC = € 12.500 – Nieuw inkomen = € 0 • Uitkering WGA-hiaat uitgebreid – 70% oud loon (70% van 25.000)= € 17.500 Minus – 70% nieuw loon (70% van 0)= € 0 – Vervolguitkering WGA (35% van € 18.600) = € 6.510 – Uitkering WGA-hiaat uitgebreid= € 10.990 • Totale inkomen – nieuw loon = € 0 – vervolguitkering WGA = € 6.510 – Uitkering WGA-hiaat uitgebreid= € 10.990 – Bonus WGA-hiaat uitgebreid= € 0 – Totaal= € 17.500 (70%)

23 WGA-hiaat Uitgebreid berekening 3 • Basis gegevens – Oud loon = € 25.000 – 50% arbeidsongeschikt, RVC = € 12.500 – Nieuw inkomen = € 7.000 • Uitkering WGA-hiaat uitgebreid – 70% oud loon (70% van 25.000)= € 17.500 Minus – 70% nieuw loon (70% van 7.000)= € 4.900 – Loongerelateerde WGA (70% van 25.000 min 7.000) = € 12.600 – Uitkering WGA-hiaat uitgebreid= € 0 • Totale inkomen – nieuw loon = € 7.000 – Loongerelateerde WGA = € 12.600 – Uitkering WGA-hiaat uitgebreid= € 0 – Bonus WGA-hiaat uitgebreid= € 1.250 – Totaal= € 20.850 (83,4%)

24 WGA-hiaat Uitgebreid berekening 4 • Basis gegevens – Oud loon = € 25.000 – 50% arbeidsongeschikt, RVC = € 12.500 – Nieuw inkomen = € 7.000 • Uitkering WGA-hiaat uitgebreid – 70% oud loon (70% van 25.000)= € 17.500 Minus – 70% nieuw loon (70% van 7.000)= € 4.900 – Loonaanvulling WGA (70% van 25.000 min 12.500) = € 8.750 – Uitkering WGA-hiaat uitgebreid= € 3.850 • Totale inkomen – nieuw loon = € 7.000 – Loonaanvulling WGA = € 8.750 – Uitkering WGA-hiaat uitgebreid= € 3.850 – Bonus WGA-hiaat uitgebreid= € 1.250 – Totaal= € 20.850 (83,4%)

25 Afspraken Donatus, KNR en Nationale Nederlanden Mantel afspraken: - WGA-Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid 0,52% (ipv 0,64%) van het premieplichtig sv-loon - WGA-Hiaat Inkomenscompensatie0,10% van het premieplichtig sv-loon Minimumpremie€ 100,= (ipv € 250,-) Combinatievoordeel Geen minimum premie bij afname 2 of meer WIA producten Ziekengeld afhankelijk van dekkings % 1 e en 2 e jaar, eigen risicotermijn en loonsom.

26 Voordelen voor de werkgever: • Voldoen aan de zorgplicht / goed werkgeverschap (art 611 boek 7 BW) – er is al jurisprudentie waarin de werkgever niet aansprakelijk is voor een ongeval, maar wel wordt aangesproken op zijn zorgplicht ( Hij had moeten zorgen voor een adequate verzekeringsdekking). Werkgever had wel een ongevallen verzekering. Echter deze was niet toereikend volgens de rechter. • Volledige re-integratie ondersteuning middels het Verzuim Management Team van Nationale Nederlanden en Keerpunt. • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden • Premieverdeling naar eigen wens: 100% bijdrage werknemer, 50% bijdrage werknemer en 50% bijdrage werkgever (meest gangbaar) en 100% bijdrage werkgever. • 1 x per jaar digitaal aanleveren van salaris gegevens, tussentijdse mutaties hoeven niet gemeld te worden.

27 Premie voorbeeld medewerker WGA Hiaat uitgebreid Voorbeeld premie berekening • Inkomen € 25.000,- • Premie KNR mantel 0,52% • Werknemersbijdrage 50% en werkgeversbijdrage 50% • Jaarpremie € 130,- hiervan betaald werknemer de helft (€ 65,-) • Per maand betaald werknemer bruto € 5,42 (netto ca. € 3,15) om bij arbeidsongeschiktheid minimaal 70% van zijn of haar laatst verdiende loon te krijgen.

28 WGA-Hiaat verzekering • Informatiemap • Vragen: • Jean-Pierre Kaspers 073-5235507 j.kaspers@donatus.nl • Manon van Gils 073-5280097 m.v.gils@donatus.nl

29 Bedankt voor uw aandacht Donatus Verzekeringen


Download ppt "WGA-Hiaat verzekering KNR Donatus Verzekeringen, Manon van Gils Nationale Nederlanden, Peter de Hond 22-09-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google