De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetgeving in vogelvlucht Terugblik Modernisering Ziektewet •Wat houdt de wet in? •Consequenties proces •Consequenties financieel Vooruitblik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetgeving in vogelvlucht Terugblik Modernisering Ziektewet •Wat houdt de wet in? •Consequenties proces •Consequenties financieel Vooruitblik."— Transcript van de presentatie:

1 Wetgeving in vogelvlucht Terugblik Modernisering Ziektewet •Wat houdt de wet in? •Consequenties proces •Consequenties financieel Vooruitblik

2 Terugblik •1929: Invoering Ziektewet •1967: Invoering WAO •1990: Lubbers: “Nederland is ziek” •1994: Verplichte aansluiting bij Arbodienst •1996: WULBZ, doorbetaling van loon bij ziekte 52 weken •2002: Wet verbetering poortwachter •2004: VLZ: loondoorbetaling bij ziekte naar 104 weken •2005: Invoering WIA •2013: Modernisering Ziektewet •Hoge WIA instroom van vangnetters (flexwerkers) •Overheid wil kosten van uitkeringen reduceren: “vervuiler betaalt” •Financiële prikkels voor werkgever én werknemer

3 Modernisering Ziektewet Wat verandert er? •Ziektewetcriterium •Financiële prikkels •Organisatie eigenrisicodragerschap ZW Wat blijft het hetzelfde? •Wet verbetering Poortwachter •Regeling procesgang eerste en tweede Ziektejaar •Beleidsregels Poortwachter

4 Om welke wet gaat het? •Wet Beperking Ziekteverzuim en •Arbeidsongeschiktheid Vangnetters = Wet BeZaVa •Van kracht vanaf 01-01-2013 Modernisering Ziektewet Wet BeZaVa =

5 Wat zijn vangnetters? Vangnetters zijn werknemers die buiten de WULBZ vallen. Twee groepen: •Groep 1 werknemers (zonder werkgever) •Arbeidsovereenkomst loopt af en ziek uit dienst (ook na één dag werken in proeftijd) •Ziek en stoppen met werk uit fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiaires, uitzendkrachten) •Uit dienst (niet ziek) binnen 28 kalenderdagen ziek (op dat moment geen WW of werk = nawerking) •Voor deze groep geldt de modernisering Ziektewet

6 Wat zijn vangnetters? Vangnetters zijn werknemers die buiten de WULBZ vallen. Twee groepen: •Groep 2 werknemers (met werkgever) •Ziek door zwangerschap of bevalling •Ziek door orgaandonatie •No risk polis via gemeenten, UWV, Sociale Verzekeringsbank •Regres definitief vastgesteld •Voor deze groep ‘ziek uit dienst’ geldt de modernisering Ziektewet niet. UWV begeleidt en betaalt de ZW uitkering

7 Modernisering Ziektewet Consequentie voor al uw instroom van •Ziek uit dienst personeel vanaf 01-01-2012 Doel: •Instroom beperken van ‘flexwerkers’ •in de Ziektewet en •Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Boodschap: •Aandacht voor verzuimbegeleiding ook belangrijk voor werknemers met een aflopend dienstverband

8 De wereld van verzuim. Wat gaat u zelf doen?

9 Het wettelijke proces verzuimbegeleiding

10 Hoe verder na twee jaar verzuim? •Vangnetters die na twee jaar Ziektewetuitkering in de WGA komen, noemen we WGA-flex •De uitkering voor de WGA-flex verschilt niet van de WGA-vast •De kosten voor de werkgever en herverzekeraar zijn dus ook niet anders •De verschillen tussen vast en ziek uit dienst werknemers zijn er nauwelijks meer

11 De wereld van verzuim. Wat gaat u zelf doen?

12 Financiële consequenties voor werkgever Geen eigenrisicodrager •Nieuwe ZW-flex premie + WGA-flex premie betalen afhankelijk van instroom en grootte van bedrijf Eigenrisicodrager •Organiseren eigenrisicodragerschap ZW flex: berekenen en betaling Ziektewetuitkering + re-integratie + Poortwachter + sanctioneren •Kosten dragen voor uitvoering + ZW uitkeringen

13 Financiële gevolgen: geen eigenrisicodrager Per loonaansluitnummer

14 Financiële gevolgen: geen eigenrisicodrager Per loonaansluitnummer Gedifferentieerde premie voor ZW flex en WGA flex Loonsom < 302.000 Sectorpremie Loonsom > 302.000 < 3.020.000 Sectorpremie + individuele premie Loonsom > 3.020.000 Individuele premie Minimum en maximum

15 Financiële consequenties Modernisering Ziektewet Premie ZW-flex, WGA-vast/flex Werkgever is geen uitzendorganisatie 2014: Bij loonsom groter dan € 3.070.000 per miljoen euro loonsom betalen Minimum*Maximum* MinimaalMaximaal Gedifferentieerde WGA vast premie0,12%1,96% € 1.200€ 19.600 Gedifferentieerde WGA flex premie0,04%0,68% € 400€ 6.800 Gedifferentieerde ZW flex premie0,07%1,24% € 700€ 12.400 Basispremie WIA/WAO4,65% € 46.500 Totale premies WGA, ZW per miljoen euro loonsom€ 48.800€ 85.300 * Minimum en maximum wordt bepaald door UWV op basis van daadwerkelijke instroom vanuit uw organisatie

16 Financiële consequenties modernisering Ziektewet voor ex-werknemer Dezelfde re-integratie verplichtingen als werknemers met dienstverband •Aanvaarden passend werk vanaf eerste dag •Actief meewerken aan re-integratie, interventies en behandeling •Sanctioneren bij niet houden aan afspraken Versnelde uitstroom uit de Ziektewet door: •Nieuwe 1 e jaars ZW beoordeling UWV •Mogelijkheid herbeoordeling belastbaarheid UWV in tweede jaar Geschiktheid voor GANGBARE ARBEID en verdienvermogen > 65%

17 Begrippen •Bedongen arbeid = het eigen werk, c.q. wat in het algemeen gebruikelijk is voor de functie •Passende arbeid = arbeid die aansluit bij beperkingen, mogelijkheden en bekwaamheden; hierbij gelden billijkheid en redelijkheid (glijdende schaal in de tijd) •Gangbare arbeid = arbeid die beschikbaar is op de arbeidsmarkt

18 Passende arbeid en gangbare arbeid 1-6 maanden6-12 maanden12-24 maanden Zelfde opleidingsniveauLager opleidingsniveau Alle gangbare arbeid (voorbeelden worden geduid met eerstejaars ZW beoordeling UWV) Zelfde ervaringMinder ervaring Zelfde loonLager loon Lager loon evt. ook lager dan ZW Reistijd 2 uur per dag Reistijd 3 uur per dag Ook tijdelijk werk is passend

19 Gevolgen eigenrisicodrager Ziektewet (flex) Checklijst Verzuim en re-integratie beleid Berekenen en betalen ZW uitkering Aparte verzuimadministratie Verzuimprotocol (ziek uit dienst melding bij < 3 dagen bij UWV) ZW uitkering en begeleiding stoppen of voortzetten n.a.v. (1) Eerstejaars ZW beoordeling UWV (2) Optionele toetsing herbeoordeling belastbaarheid in het 2 e jaar UWV Begeleiding ex werknemer 2 jaar (Wet Verbetering Poortwachter, Procesgang 1 e en 2 e ziektejaar) Inzetten re-integratie-instrumenten Deskundigenoordeel; Loonsanctie; Bezwaar- en beroep Maatregelen nemen/ sanctionerenUWV om beschikking vragen Gecertificeerde arbodienst/ Bedrijfsarts inschakelen Audit door UWV 1x per 2 jaar

20 Vooruitblik •Ontslagwetgeving aangepast en versoberd (2016) •Snellere verhoging van AOW leeftijd •Werkgevers verplicht arbeidsgehandicapten in dienst te nemen (2020) •WGA vast en WGA flex gaan samen (2016) •Wetsvoorstel Werk en zekerheid •Betere rechtspositie flexwerker •WW versoberd. Werkhervatting loont


Download ppt "Wetgeving in vogelvlucht Terugblik Modernisering Ziektewet •Wat houdt de wet in? •Consequenties proces •Consequenties financieel Vooruitblik."

Verwante presentaties


Ads door Google