De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prototype kwartaalrapportage en dashboard

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prototype kwartaalrapportage en dashboard"— Transcript van de presentatie:

1 Prototype kwartaalrapportage en dashboard
Innovatie Informatievoorziening Sociaal Domein Utrecht Datum: 8 juni 2015

2 Doel van vandaag prototype kwartaalrapportage af te leiden als basis voor gemeenten waarin de belangrijkste stuurvariabelen voor gemeenten zijn opgenomen met elkaar te doordenken hoe dit prototype de benodigde innovatie bij gemeenten kan ondersteunen met elkaar de kansen te bekijken, ter ondersteuning van dit proces, voor een prototype dashboard hiermee de meerwaarde en het gebruik van gemeentelijke beleidsmonitor sociaal domeinwaarstaatjegemeenten.nl verder stimuleren.  Utrecht Datum: 8 juni 2015

3 Agenda Stand van zaken Eindhoven (en evt anderen)
Terugblik eerste kwartaal en vooruitblik komende kwartaal Denkkader (bij)sturing voortgang transformatie bijsturen waar nodig rol MKBA Stappenplan om te komen tot prototypen Q-rapportage en dashboard Inhoudelijke acties Proces en resultaat uitlijnen Utrecht Datum: 8 juni 2015

4 Dashboard en Q-rapportage Sociaal Domein Stand van zaken

5 Opbouw Het ontstaan De verdere indikking vanuit de transformatiegedachte Waar lopen we tegenaan? De ingredienten Planning korte en lange termijn

6 Context vooraf We zitten nog midden in de transitie en beperkt in de transformatie. We moeten de slag maken van data -> naar informatie -> naar sturing; op dit moment zitten we tussen data en informatie.

7 Stand van zaken tot nu toe
Uitgangspunten zijn WIJeindhoven, de MKBA en het sturing en bekostigingskader Grootste deel van de indicatoren zijn opgeleverd en ingericht Intensief proces vanuit verschillende disciplines, werelden komen bij elkaar In gesprek met het college en Raad over de vraag

8 De verdere indikking vanuit de transformatiegedachte
Gestart met 180 bronnen en indicatoren, terug naar een top 43, terug naar 15 hoofdindicatoren Leren vanuit lokale en landelijke perspectieven (leren van elkaar) Maar het kan nog simpeler en blijft iteratief, het is een dynamisch proces We bouwen op vanuit de praktijk en de wenselijke indicatoren (als het er niet is vertalen we het naar de sturing en architectuur)

9 De inhoudelijke architectuur

10 Waar lopen we tegen aan? Geen informatie vanuit het Rijk over de Jeugdzorg aantallen Het facturatieproces komt langzaam op gang Ontwikkelen vanuit de praktijk vraagt flexibiliteit; door het om te draaien kunnen zaken simpeler maar hebben weer effecten voor de kaders.  De kwaliteit van informatie en registratie is nog niet uniform (maar inzicht zorgt ervoor dat we kunnen bijsturen) Ook bestaande producten worden opgepakt; informatiekundige en IT vragen nog een stuk verbetering Behoefte van de gebruikers van het dashboard veranderen

11 De ingrediënten: kwartaalrapportage
De Eindhovense inhoudsopgave (en dus niet heilig) en geeft antwoord op de volgende doelen: Duiding van de cijfers en indicatoren in het dashboard Kwalitatieve toelichting op de indicatoren Inzicht in de ontwikkelingen in het programma “transformatie Sociaal Domein” op inhoud en proces Beeld bij de transformatie doelen en welke stappen daarin zijn gezet Inzicht in de risico’s en beheersmaatregelen Inzicht in de initiatieven en innovaties

12 De ingrediënten: het dashboard
Het exceldocument Criteria per indicator:

13 Planning korte en lange termijn
Korte termijn (medio 2015):  - basis verder op orde brengen - doorontwikkeling en oplevering indicatoren - intensiveren zodat de kwaliteit (uniformiteit en registratie) van de data op orde komt - invulling geven aan de belevingsindicatoren - Aanpassen kader document 'Prestatie indicatoren sociaal domein' (versie juni 2014) - Aansluiting op waarstaatjegemeente.nl (eerste versie in augustus) Lange termijn - Ontwikkeling van BIG en Open data indicatoren in de sociale basis - Doorontwikkeling van de gemeentelijke monitor

14 Vragen Herkenen jullie de vragen en bouwen jullie ook dergelijke producten? Missen we ingrediënten vanuit jullie ervaringen? Kunnen we tot ingrediënten komen die meerdere gemeenten helpen? We zijn met een kleine groep, hoe kunnen we dit verbreden?

15 Terugblik en vooruitblik
Eerste ervaringen rapportage en dashboards? inhoud beschikbaarheid en ‘witte vlekken’ reactie afnemers basis voor bijsturing data-informatie-duiden (!) Vooruitblik en ambitie? Wensen ten aanzien van een prototype rapportage en dashboard? Utrecht Datum: 8 juni 2015

16 Denkkader sturing

17 Denkkader sturing (vb participatie/ reintegratie)

18 Stappenplan Welke stappen moeten we nemen om te komen tot een prototype rapportage en dashboard? Wat hebben we daarvoor nodig? Wie hebben we daarvoor nodig? Rolverdeling Planning Werkwijze Utrecht Datum: 8 juni 2015

19 Gemeentelijke monitor sociaal domein
Utrecht Datum: 8 juni 2015

20 Ontwikkelagenda Utrecht Datum: 8 juni 2015

21 Welke inzichten beschikbaar eind aug
Gemeenteprofiel Inzicht in gebruik van zorg en ondersteuning (Wmo, Jeugd en Pwet) Inzicht in de stapeling van gebruik binnen de Wmo Indicatoren publieke gezondheid Utrecht Datum: 8 juni 2015

22


Download ppt "Prototype kwartaalrapportage en dashboard"

Verwante presentaties


Ads door Google