De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde."— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde prestaties Terbeschikkingstelling TBS persoonlijke aangelegenheden 1

2 De algemene stelsels: -Volledige loopbaanonderbreking (VLBO) -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (HLBO of LBO1/5) -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (HLBO55+ of LBO55+1/5) -Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding (LBOBO) (volledig of halftijds of 1/5) 2

3 De specifieke stelsels: -Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (LBOOV) -Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB) -Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg (LBOPZ) 3

4 * te presteren opdracht afronden naar boven (vb HLBO wordt 11/21, LBO-1/5 wordt 18/22, 20/24…) 4

5 uitzondering voor administratief medewerker: andere begin- en einddatum - LBO kan beginnen de eerste dag van elke maand - duurt minstens 6 maanden en maximum 1 jaar (telkens met volledige maanden) vb. van 1 april tot 30 september 5

6 6 HLBO55+LBO55+1/5 voorwaardenhoofdambt, vast benoemd, reeds 55 jaar zijn aanstellingmin.1/2 + 1uFT effectief 1/2 (afronden naar boven) vb. 11/21 4/5 (afronden naar boven) vb. 18/22, 20/24 begindatum1/9 of 1/10 einddatum31/8 duuronbeperkt – telt niet mee bij de 60 mnd gewone LBO - tot pensioenleeftijd rechtgeconditioneerdgunst wijziging volume overgang van 1/2 naar 1/5 of omgekeerd mogelijk op 1 september mits akkoord schoolbestuur vervroegde stopzetting kan op 1 sept – melding aan schoolbestuur volstaat (voor 1 mei) kan om uitzonderlijk familiale reden (uiterlijk 1 mei) mits 1 maand opzegging én toelating van de minister verlof opnieuw opnemen is niet mogelijk opschortingkan opgeschort worden voor specifieke LBO – nadien zelfde volume verderzetten uitzonderingen - wie momenteel GLBO50+ neemt kan op leeftijd van 55 jaar veranderen van volume - bij een voltijdse loopbaan van 28 jaar kan op de leeftijd van 50 jaar ingestapt worden voor 1/5 GLBO50+

7 - met inkomsten uit een politiek mandaat - met een bijkomende activiteit als loontrekkende  die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maand) voor de loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs  waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties voorbeeld: LBO voor 10/20 en 20/38 in privé kan niet - met de uitoefening van een zelfstandige activiteit  uitsluitend bij een VLBO én slechts gedurende één jaar 7

8 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 8

9 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof Indien LBOOV genomen vóór 1/09/12 mogelijkheid om ononderbroken: -1 maand VLBOOV extra op te nemen -2 maanden HLBOOV extra op te nemen -5 tot 14 maanden LBOOV-1/5 extra op te nemen (vroeger maar 6 mnd LBOOV-1/5mogelijk) 9

10 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand Zorg voor gezinslid of familielid tot de tweede graad gezinslid = elke persoon die samenwoont met het personeelslid familielid = zowel bloed- als aanverwanten 10 VLBOMBHLBOMBLBOMB-1/5 voorwaarden hoofdambt vast benoemd tijdelijk: binnen periode van aanstelling aanstellingminstens 1/2minstens 1/2+1uFT effectief01/2 (afronden naar boven)4/5 (afronden naar boven) begindatum eerste dag van de week na mededeling door personeelslid - tenzij anders overeengekomen met schoolbestuur aan te vragen periode min. 1 mnd tot max. 3 mnd duur totaal max. 12 maanden1/2 en 1/5 samen max. 24 maanden voor alleenstaand personeelslid dat bijstand verleent aan zijn/haar kind jonger dan 16 jaar wordt deze periode verdubbeld einddatum aangevraagde periode vervroegde hervatting mogelijk bij overlijden mits goedkeuring schoolbestuur rechtabsoluut recht

11 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand VLBOMB voor 1 volledige week eenmaal verlengbaar met nog 1 volledige week voor verzorging minderjarig kind tijdens of onmiddellijk na hospitalisatie als gevolg van een zware ziekte Wie? 1° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samen woont. 2° het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding. Ofwel, als de personeelsleden onder 1° en 2° geen gebruik kunnen maken: 3° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samen woont. 4° een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van het zwaar zieke kind.  Kan onmiddellijk ingaan.  Als het personeelslid aansluitend loopbaanonderbreking voor medische bijstand neemt voor datzelfde kind, kan de minimale periode korter zijn dan één maand.  Deze periode telt mee voor de maximumduur van 12 maanden. 11

12 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen Zorg voor om het even wie (geen verwantschap vereist) 12

13 Premie van de RVA Het bedrag van de premie kan je vinden op de website van de RVA rubriek loopbaanonderbreking/tijdskrediet bedragen - onderwijs http://www.rva.be/ Aanmoedigingspremie Vlaamse overheid: een periode van maximum 2 jaar bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (algemeen of specifiek) voorwaarde: indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking  ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest  effectieve arbeidsprestaties verricht heeft http://www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies/openbare-sector/hoeveel- bedraagt-de-premie 13

14 Voorbeeld: een personeelslid is voor 20/20 vast benoemd 14 algemeen stelsel loopbaanonderbreking niet gepresteerde urenPremie RVAhet 2 de jaar LBO wordt de premie met 5% verminderd VLBO20/20361,81 HLBO10/20140,91 LBO1/54/2066,71 HLBO55+10/20261,67 LBO1/5 55+4/20133,41 thematisch verlof: ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof niet gepresteerde urenPremie 55-Premie 55+ volledig20/20707,08 halftijds10/20325,92552,84 1/54/20130,37221,34 Aanmoedigingspremie : volledig 110,31 – halftijds 66,19 – één vijfde 44,13

15 Verloven voor verminderde prestaties - gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (VVP 50j) - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben (VVP2k <14j) Afwezigheid voor verminderde prestaties - wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (AVP 50j) - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben (AVP2k <14j) 15

16 16 VVP = verlof verminderde prestatiesAVP = afwezigheid verminderde prestaties SF= sociale of familiale redenenPA = persoonlijke aangelegenheden VVP/SFVVP 50j of 2 kinderen <14jAVP/PAAVP 50j of 2 kinderen <14j Hoofdambt Vast benoemd Tijdelijk: reaffectatievrij en aanstelling volledig schooljaarNiet voor tijdelijke uren volumeten minste 1 uur presteren vervangende winstgevende activiteiten onderwijs: geen / uitzondering: herintrederonderwijs: geen buiten onderwijs: geenuitzondering : herintreder uitz. sommige politieke verlovenen hogeschool zie punt 4.1. van de omzendbriefbuiten onderwijs: mogelijk aanvang bij noodzaakvaste begindata:vaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april motivering vereist1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april duur maximum 5 jaar alle VVP samengeen maximumduur einde volgens overeenkomststeeds einde schooljaar (31/8) geldelijke anciënniteit geen gevolg wedde pro rata voor de gepresteerde opdracht pensioen- voordelig? ja (binnen pensioenkrediet)neen

17 wie: vast benoemde personeelsleden of tijdelijke personeelsleden binnen de periode van aanstelling volume: TBSPA kan genomen worden  voor alle prestaties in één of meerdere instellingen  voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen begin- en einddatum: volgens overeenkomst termijn: alle periodes samen maximum 60 maanden 17

18 Bezoldiging tijdens een periode TBSPA - geen recht op wedde voor niet gepresteerde uren - verlies van geldelijke anciënniteit binnen de maand waarin TBSPA genomen wordt. weerslag op bezoldiging tijdens zomervakantie: vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie tijdelijken: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd 18

19 Voorbeeld bezoldiging TBSPA van 15/10 tot 13/12= 60 dagen - verlies wedde op die dagen - 3 maanden verlies geldelijke anc. (oktober-november-december) - 12 dagen niet betaald in de zomervakantie 60 dagen verlof genomen in 10 maanden (sept tot juni) = 1/5 1/5 van de zomervakantie = 12 dagen) dus 12 dagen onbezoldigd in juli 19

20 cumulatie buiten het onderwijs: alles toegelaten in het onderwijs: een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een andere onderwijsopdracht opnemen opmerking : het personeelslid verliest het recht op gezondheidzorg en moet zich in orde stellen met ziekenfonds pensioen komt niet in aanmerking 20

21 De omzendbrieven per trefwoord http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ loopbaanonderbreking http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279 verminderde prestaties http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027 TBSPA http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14145 Weerslag op pensioen Brochure van de Pensioendienst voor de Overheidssector: http://pdos.fgov.be/pdos/publications/publications_1026.htm 21


Download ppt "Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde."

Verwante presentaties


Ads door Google