De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERLOFSTELSELS in het onderwijs situatie 26 maart 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERLOFSTELSELS in het onderwijs situatie 26 maart 2015"— Transcript van de presentatie:

1 VERLOFSTELSELS in het onderwijs situatie 26 maart 2015
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar VERLOFSTELSELS in het onderwijs situatie 26 maart 2015 Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde prestaties Terbeschikkingstelling TBS persoonlijke aangelegenheden AgODi Afdeling PSK

2 loopbaanonderbreking
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar loopbaanonderbreking De algemene stelsels: Volledige loopbaanonderbreking (VLBO) Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (HLBO of LBO1/5) Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (HLBO55+ of LBO55+1/5) Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding (LBOBO) (volledig of halftijds of 1/5) AgODi Afdeling PSK

3 loopbaanonderbreking
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar loopbaanonderbreking De specifieke stelsels: Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (LBOOV) Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB) Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg (LBOPZ) AgODi Afdeling PSK

4 De algemene stelsels LBO
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar De algemene stelsels LBO * te presteren opdracht afronden naar boven (vb HLBO wordt 11/21, LBO-1/5 wordt 18/22, 20/24…) AgODi Afdeling PSK

5 De algemene stelsels LBO
uitzondering voor administratief medewerker: andere begin- en einddatum - LBO kan beginnen de eerste dag van elke maand - duurt minstens 6 maanden en maximum 1 jaar (telkens met volledige maanden) vb. van 1 april tot 30 september

6 De algemene stelsels LBO
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar De algemene stelsels LBO HLBO55+ LBO55+1/5 voorwaarden hoofdambt, vast benoemd, reeds 55 jaar zijn aanstelling min.1/2 + 1u FT effectief 1/2 (afronden naar boven) vb. 11/21 4/5 (afronden naar boven) vb. 18/22, 20/24 begindatum 1/9 of 1/10 einddatum 31/8 duur onbeperkt – telt niet mee bij de 60 mnd gewone LBO - tot pensioenleeftijd recht geconditioneerd gunst wijziging volume overgang van 1/2 naar 1/5 of omgekeerd mogelijk op 1 september mits akkoord schoolbestuur vervroegde stopzetting kan op 1 sept – melding aan schoolbestuur volstaat (voor 1 mei) kan om uitzonderlijk familiale reden (uiterlijk 1 mei) mits 1 maand opzegging én toelating van de minister verlof opnieuw opnemen is niet mogelijk opschorting kan opgeschort worden voor specifieke LBO – nadien zelfde volume verderzetten uitzonderingen - wie momenteel GLBO50+ neemt kan op leeftijd van 55 jaar veranderen van volume - bij een voltijdse loopbaan van 28 jaar kan op de leeftijd van 50 jaar ingestapt worden voor 1/5 GLBO50+ AgODi Afdeling PSK

7 Cumulatie bij LBO - met inkomsten uit een politiek mandaat
- met een bijkomende activiteit als loontrekkende  die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maand) voor de loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs  waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties voorbeeld: LBO voor 10/20 en 20/38 in privé kan niet - met de uitoefening van een zelfstandige activiteit  uitsluitend bij een VLBO én slechts gedurende één jaar

8 De specifieke stelsels LBO
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar De specifieke stelsels LBO Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof AgODi Afdeling PSK

9 Uitzondering bij LBOOV
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar Uitzondering bij LBOOV Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof Indien LBOOV genomen vóór 1/09/12 mogelijkheid om ononderbroken: 1 maand VLBOOV extra op te nemen 2 maanden HLBOOV extra op te nemen 5 tot 14 maanden LBOOV-1/5 extra op te nemen (vroeger maar 6 mnd LBOOV-1/5mogelijk) AgODi Afdeling PSK

10 De specifieke stelsels LBO
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar De specifieke stelsels LBO Loopbaanonderbreking voor medische bijstand Zorg voor gezinslid of familielid tot de tweede graad gezinslid = elke persoon die samenwoont met het personeelslid familielid = zowel bloed- als aanverwanten VLBOMB HLBOMB LBOMB-1/5 voorwaarden hoofdambt vast benoemd tijdelijk: binnen periode van aanstelling aanstelling minstens 1/2 minstens 1/2+1u FT effectief 1/2 (afronden naar boven) 4/5 (afronden naar boven) begindatum eerste dag van de week na mededeling door personeelslid - tenzij anders overeengekomen met schoolbestuur aan te vragen periode min. 1 mnd tot max. 3 mnd duur totaal max. 12 maanden 1/2 en 1/5 samen max. 24 maanden voor alleenstaand personeelslid dat bijstand verleent aan zijn/haar kind jonger dan 16 jaar wordt deze periode verdubbeld einddatum aangevraagde periode vervroegde hervatting mogelijk bij overlijden mits goedkeuring schoolbestuur recht absoluut recht AgODi Afdeling PSK

11 De specifieke stelsels LBO
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar De specifieke stelsels LBO Loopbaanonderbreking voor medische bijstand VLBOMB voor 1 volledige week eenmaal verlengbaar met nog 1 volledige week voor verzorging minderjarig kind tijdens of onmiddellijk na hospitalisatie als gevolg van een zware ziekte Wie? 1° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samen woont. 2° het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding. Ofwel, als de personeelsleden onder 1° en 2° geen gebruik kunnen maken: 3° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samen woont. 4° een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van het zwaar zieke kind.  Kan onmiddellijk ingaan.  Als het personeelslid aansluitend loopbaanonderbreking voor medische bijstand neemt voor datzelfde kind, kan de minimale periode korter zijn dan één maand.  Deze periode telt mee voor de maximumduur van 12 maanden. AgODi Afdeling PSK

12 De specifieke stelsels LBO
Cursus Schoolsecretariaten Schooljaar De specifieke stelsels LBO Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen Zorg voor om het even wie (geen verwantschap vereist) AgODi Afdeling PSK

13 premies bij LBO Premie van de RVA
Het bedrag van de premie kan je vinden op de website van de RVA rubriek loopbaanonderbreking/tijdskrediet bedragen - onderwijs Aanmoedigingspremie Vlaamse overheid: • een periode van maximum 2 jaar • bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (algemeen of specifiek) • voorwaarde: indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking  ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest  effectieve arbeidsprestaties verricht heeft bedraagt-de-premie

14 premies bij LBO (per maand)
Voorbeeld: een personeelslid is voor 20/20 vast benoemd algemeen stelsel loopbaanonderbreking niet gepresteerde uren Premie RVA het 2de jaar LBO wordt de premie met 5% verminderd VLBO 20/20 361,81 HLBO 10/20 140,91 LBO1/5 4/20 66,71 HLBO55+ 261,67 LBO1/5 55+ 133,41 thematisch verlof: ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Premie 55- Premie 55+ volledig 707,08 halftijds 325,92 552,84 1/5 130,37 221,34 Aanmoedigingspremie : volledig 110,31 – halftijds 66,19 – één vijfde 44,13

15 VERLOF/AFWEZIGHEID verminderde prestaties
Verloven voor verminderde prestaties - gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (VVP 50j) - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben (VVP2k <14j) Afwezigheid voor verminderde prestaties - wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (AVP 50j) laste hebben (AVP2k <14j)

16 VERLOF/AFWEZIGHEID verminderde prestaties
VVP = verlof verminderde prestaties AVP = afwezigheid verminderde prestaties SF= sociale of familiale redenen PA = persoonlijke aangelegenheden VVP/SF VVP 50j of 2 kinderen <14j AVP/PA AVP 50j of 2 kinderen <14j Hoofdambt Vast benoemd Tijdelijk: reaffectatievrij en aanstelling volledig schooljaar Niet voor tijdelijke uren volume ten minste 1 uur presteren vervangende winstgevende activiteiten onderwijs: geen / uitzondering: herintreder onderwijs: geen buiten onderwijs: geen uitzondering : herintreder uitz. sommige politieke verloven en hogeschool zie punt 4.1. van de omzendbrief buiten onderwijs: mogelijk aanvang bij noodzaak vaste begindata: vaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april motivering vereist 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april duur maximum 5 jaar alle VVP samen geen maximumduur einde volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) geldelijke anciënniteit geen gevolg wedde pro rata voor de gepresteerde opdracht pensioen-voordelig? ja (binnen pensioenkrediet) neen

17 TBSPA terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
• wie: vast benoemde personeelsleden of tijdelijke personeelsleden binnen de periode van aanstelling • volume: TBSPA kan genomen worden  voor alle prestaties in één of meerdere instellingen  voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen • begin- en einddatum: volgens overeenkomst • termijn: alle periodes samen maximum 60 maanden

18 TBSPA Bezoldiging • tijdens een periode TBSPA
geen recht op wedde voor niet gepresteerde uren verlies van geldelijke anciënniteit binnen de maand waarin TBSPA genomen wordt. • weerslag op bezoldiging tijdens zomervakantie: vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie tijdelijken: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd

19 TBSPA Voorbeeld bezoldiging TBSPA van 15/10 tot 13/12= 60 dagen
- verlies wedde op die dagen - 3 maanden verlies geldelijke anc. (oktober-november-december) - 12 dagen niet betaald in de zomervakantie 60 dagen verlof genomen in 10 maanden (sept tot juni) = 1/5 1/5 van de zomervakantie = 12 dagen) dus 12 dagen onbezoldigd in juli

20 TBSPA cumulatie • buiten het onderwijs: alles toegelaten • in het onderwijs: een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een andere onderwijsopdracht opnemen opmerking : het personeelslid verliest het recht op gezondheidzorg en moet zich in orde stellen met ziekenfonds pensioen komt niet in aanmerking

21 meer lezen? De omzendbrieven per trefwoord loopbaanonderbreking
loopbaanonderbreking verminderde prestaties TBSPA Weerslag op pensioen Brochure van de Pensioendienst voor de Overheidssector:


Download ppt "VERLOFSTELSELS in het onderwijs situatie 26 maart 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google