De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling"— Transcript van de presentatie:

1 Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling
Opleiding schoolsecretariaten

2 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inhoud Algemene principes Omstandigheidsverlof - Verlof wegens overmacht Verlof tijdelijk andere opdracht (VTAO) Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBS/PA) Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden (AVP/PA) 6. Loopbaanonderbreking opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1. Algemene principes 1.1. Elektronische melding • Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen • Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen 1.2. Vervanging van een afwezig personeelslid opleiding schoolsecretariaten

4 1.1. Elektronische melding van dienstonderbrekingen
Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen worden gemeld met de opdracht volgens het fotoprincipe (VVP/SF, AVP/PA, GLBO …)  RL 1 voorbeeld • 15/20 AV Wiskunde 3° graad ASO ATO 4 • 5/20 AV Informatica 3° graad TSO ATO 2 TADD VVP/SF voor 7 uur AV Wiskunde van tot en met opleiding schoolsecretariaten

5 1.1. Elektronische melding van dienstonderbrekingen
bericht met geldigheidsdatum RL1  15 uur AV Wiskunde 3° graad ASO ATO4 met een “oneindige einddatum”, waarvan 7 uur VVP/SF van tot en met RL1  5 uur AV Informatica 3° graad TSO ATO2 TADD met einddatum bericht opleiding schoolsecretariaten

6 1.1. Elektronische melding van dienstonderbrekingen
niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen (volledige loopbaanonderbreking / ziekteverlof …)  RL 2 alle opdrachten worden onderbroken voorbeeld volledige loopbaanonderbreking van tot te melden  begindatum VLBO:  einddatum VLBO: opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1.2. Vervanging reglementaire vervanging van een personeelslid indien minstens 10 aaneensluitende werkdagen afwezig  de afwezigheid niet aanvangt na 31 mei voorbeeld een opvoeder was afwezig wegens ziekte van 13-09 tot (5 werkdagen)  geen reglementaire vervanging mogelijk  de periode van afwezigheid is minder dan 10 aaneensluitende werkdagen opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1.2. Vervanging Uitzonderingen 1. VKA : vervanging van korte afwezigheden, uitsluitend in het basisonderwijs. 2. Omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling 3. Vervanging van een personeelslid, aangesteld in een bevorderingsambt 4. De vervanging van een personeelslid dat afwezig is wegens verlofweken voor postnatale rust (zie cursus bevallingsverlof) opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1.2. Vervanging 5) voor personeelsleden die een opdracht hebben in een één- of tweeklassige vestigings-plaats of school in het gewoon en buitengewoon lager en kleuteronderwijs kan er steeds een vervanger worden aangesteld Opmerking VBS : vervanging van bedrijfsstages in het gewone en buitengewoon secundair onderwijs. vanaf : niet meer via vervangingseenheden de bedrijfsstages worden toegevoegd aan het budget van de nascholingsgelden opleiding schoolsecretariaten

10 2. Omstandigheidsverlof
2.1 Algemeen 2.2 Bezoldiging 2.3 Vervanging 2.4 Pensioen 2.5 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling 2.6 Verlof wegens overmacht opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
2.1 Algemeen • vastbenoemd • tijdelijk: binnen de periode van aanstelling • 2 soorten  naar aanleiding van een gebeurtenis  voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten • volledige dagen • de dagen moeten niet aaneensluiten • te melden aan de I.M. • de nodige bewijsstukken voorleggen opleiding schoolsecretariaten

12 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
2.1 Algemeen • bloed-of aanverwant van  het personeelslid  de echtgenoot of de samenwonende partner • graden van verwantschap  1ste graad: ouders, schoonouders, kinderen en schoonkinderen  2de graad: grootouders, schoongrootouders, kleinkinderen en hun echtgenoten, broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters • samenwonende partner: wettelijk of feitelijk samenwonen opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
2.1 Algemeen  naar aanleiding van een gebeurtenis • overlijden • huwelijk • bevalling  voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen en burgerlijke opdrachten • familieraad • … Omzendbrief PERS/2009/02 opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
2.2 Bezoldiging • het verlof wordt gelijk gesteld met dienstactiviteit • bezoldigd 2.3 Vervanging Reglementair niet mogelijk Uitzondering: het omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling 2.4 Pensioen Komt volledig in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

15 2.5 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling
• het is een recht voor alle personeelsleden • binnen een periode van 4 maanden vanaf de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner  minimum 5 dagen aaneensluitend  mits akkoord I.M.: ook deze 5 dagen afzonderlijk • steeds te nemen in volledige dagen • bezoldigd: gelijkgesteld met dienstactiviteit • meerling: één maal recht op 10 werkdagen • vervanging is altijd mogelijk (code DO 119) opleiding schoolsecretariaten

16 2.6 Verlof wegens overmacht
De overmacht is het gevolg van ziekte of ongeval van één van de volgende personen, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid:  de echtgenoot of samenwonende partner  een bloed- of aanverwant van het personeelslid of van de samenwonende partner  een persoon, opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij opleiding schoolsecretariaten

17 2.6 Verlof wegens overmacht
• de arts bepaalt of de aanwezigheid al of niet vereist is: medisch attest • het medisch attest bezorgen aan de I.M. (niet aan het werkstation) • de aanwezigheid is niet beperkt tot de aanwezigheid thuis • maximum 4 werkdagen per burgerlijk jaar • volledige dagen opleiding schoolsecretariaten

18 2.6 Verlof wegens overmacht
Elektronische melding omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht niet elektronisch melden uitzondering • Basisonderwijs: vervanging van personeelsleden in één- of tweeklassige vestigingsplaats van elke school • vervanging van een personeelslid, aangesteld in het bevorderingsambt van directeur opleiding schoolsecretariaten

19 3. Verlof tijdelijk andere opdracht
3.1 Inleiding 3.2 Wie 3.3 Aanvraag 3.4 Aanvang 3.5 Duur 3.6 Einde 3.7 Combinatie met een andere DO 3.8 Administratieve toestand 3.9 Pensioen 3.10 Volume van het verlof 3.11 Bezoldiging 3.12 Praktisch opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.1 Inleiding • vastbenoemde personeelsleden worden tijdelijk belast met een andere opdracht of tijdelijk aangesteld in een ander ambt, waarvoor niet benoemd • het verlofstelsel = VTAO (019) • de tijdelijk andere opdracht = TAO • de oorspronkelijke opdracht = de opdracht aan de vooravond van het VTAO • de werkelijke opdracht = de opdracht die het personeelslid effectief uitoefent opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.2 Wie • vastbenoemde of tot de proeftijd toegelaten personeelsleden  VTAO enkel voor opdrachten waarvoor vastbenoemd  NIET voor tijdelijke opdrachten, ook niet TADD • opdrachten in hoofdambt uitoefenen • het personeelslid moet voor TAO kunnen bezoldigd worden: minstens een bekwaamheidsbewijs “andere” voor de TAO opleiding schoolsecretariaten

22 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO  TBS/OB • het personeelslid moet volledig gereaffecteerd en/of wedertewerkgesteld zijn in een organieke betrekking • VTAO kan dan genomen worden op de uren R/W voorbeeld  leraar, 21/21 vastbenoemd, TBS/OB voor 5/21  VTAO kan genomen worden indien er een reaffectatie en/of wedertewerkstelling is voor alle uren TBS/OB opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.3 Aanvraag VTAO is geen recht en geen plicht  bij dezelfde I.M. met instemming van het personeelslid  bij een andere I.M. met instemming van alle betrokken partijen  het personeelslid  de I.M. waar het personeelslid vastbenoemd is  de I.M. waar het personeelslid tijdelijk is aangesteld via een VTAO opleiding schoolsecretariaten

24 3. Verlof TAO VTAO is een uitzonderingsmaatregel
kan slechts worden toegestaan indien voldaan is aan • de reglementering TBS/OB • de bepalingen van het DRP  de voorrangsregeling bij aanstelling in een wervingsambt  de bepalingen bij aanstelling in een selectie- of bevorderingsambt opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO TAO is mogelijk • in alle ambten die vallen onder het DRP • aan een hogeschool (uitzondering: gastprofessor) • in ambten bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten opleiding schoolsecretariaten

26 3. Verlof TAO TAO in eigen instelling
 TAO in vacante uren ATO2 in een vak of ambt dat NIET binnen de draagwijdte van de vaste benoeming valt voorbeeld: een vastbenoemd leraar oefent een TAO uit in het ambt van technisch adviseur  TAO in niet-vacante uren ATO1 in om het even welke opdracht opleiding schoolsecretariaten

27 3. Verlof TAO TAO in een andere instelling
 in een ander ambt of in een vak waarvoor het personeelslid niet benoemd is  in een vacante of niet–vacante betrekking binnen de draagwijdte van de vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

28 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO VTAO is verplicht indien het gaat om • uren waarin geen benoeming mogelijk is, bv. I.C.T. • betrekkingen op basis van de voorafname van de globale puntenenveloppe (SO) • tijdelijke projecten: onderwijs aan huis, accent op talent, tijdelijk project DKO … opmerking: vacante GOK–uren, BPT... in de eigen instelling als vastbenoemde indien gelijkgesteld met een vak binnen de draagwijdte van de vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

29 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO VTAO kan NIET • naar een vacante betrekking - binnen de draagwijdte van de vaste benoeming: - in hetzelfde ambt - in dezelfde instelling • vanuit een hogeschool naar een betrekking in het SO/basisonderwijs/DKO/OSP • van of naar een betrekking in een universiteit opleiding schoolsecretariaten

30 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Verlof TAO en TAO in dezelfde instelling in orde Nee Controleer ATO Ja ATO1 Aanstelling binnen draagwijdte VB? ATO2 Neen Niet in orde opleiding schoolsecretariaten

31 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO voorbeeld • leraar, F.T. vastbenoemd - enkel voor vereiste vakken • GLSO Nederlands, Geschiedenis en Kath.Godsd. • geaffecteerd aan school A • opdracht: Nederlands - 21/21 - 2de graad ASO Een TAO in vacante uren AV-geschiedenis in de eerste graad in eigen school? Neen – binnen de draagwijdte van de vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.4 Aanvang • de ingangsdatum van de TAO = de ingangsdatum van het VTAO • VTAO kan aansluiten op een andere DO voorbeeld  volledige loopbaanonderbreking tot  het personeelslid kan op aansluitend een VTAO nemen • uitzondering tbs wegens ziekte, indien opgeroepen voor de pensioencommissie opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.5 Duur • het VTAO wordt toegekend voor de duur van de TAO voorbeeld TAO: tot VTAO begint op en eindigt op Begin- en einddatum VTAO en TAO moeten gelijk zijn • geen minimum- of maximumduur opleiding schoolsecretariaten

34 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.6 Einde • einde van de TAO • uiterlijk 31-8 voor alle personeelsleden! opmerking Vanaf wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een VTAO naar een wervingsambt en een VTAO naar een selectie- of bevorderingsambt. In beide gevallen kan de einddatum van het VTAO en van de TAO zijn opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO • aanstelling van een ander personeelslid bij wijze van reaffectatie, wedertewerkstelling, mutatie of vaste benoeming • het personeelslid wordt benoemd in de betrekking • bij terugkeer van de titularis • bij ontslag in de tijdelijk andere opdracht opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.7 Combinatie met andere DO Een leraar, F.T. vastbenoemd, wordt tijdelijk belast met het ambt van technisch adviseur Kan dit personeelslid in de loop van het schooljaar een andere dienstonderbreking nemen op de TAO? opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO Een andere dienstonderbreking (bv. VVP, LBO…) kan genomen worden op een TAO voorwaarde  indien het personeelslid op grond van zijn tijdelijke aanstelling in de andere opdracht recht heeft op de gewenste dienstonderbreking: TAO loopt door aanstelling in de andere opdracht geen recht heeft op deze dienstonderbreking: VTAO en TAO stopzetten opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO Een vastbenoemd leraar, F.T. wordt tijdelijk belast met het ambt van technisch adviseur van tot • bevallingsverlof: tot deze DO kan genomen worden op de TAO  een tijdelijk personeelslid heeft recht op deze DO • VLBO-ouderschapsverlof: tot opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO Een leraar, 22/22 V.B. wordt tijdelijk belast met 12/29 van tot Aanvraag VVP/SF: tot op 12/29 TAO Dit is niet mogelijk → indien aangesteld voor deze opdracht in een tijdelijke betrekking zou het personeelslid ook geen VVP/SF kunnen nemen voor 12/29 → het personeelslid moet als tijdelijke bij een VVP/SF aangesteld zijn voor een volledig schooljaar : de aanstelling eindigt op opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO Dienstonderbrekingen mogelijk op TAO • Omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling • LBO-ouderschapsverlof/palliatief verlof/medische bijstand • Onbezoldigd ouderschapsverlof • TBSPA • VVP wegens ziekte • … opgelet: voor de stelsels van LBO zijn er een aantal andere voorwaarden opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO Indien aan de specifieke voorwaarden voor tijdelijke personeelsleden is voldaan: reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar • alle VVP’s • LBO gewoon stelsel • .... wat kan zeker niet • VVP wegens ziekte (tot en met ) • AVP • GLBO50+(55+) opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.8 Administratieve toestand • dienstactiviteit • het personeelslid wordt verder beschouwd als vastbenoemde wat betreft de reglementering inzake  ziekte– en bevallingsverlof  bedreiging door beroepsziekte en verlof wegens moederschapsbescherming  arbeidsongevallen  toekenning begrafenisvergoeding opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.9 Pensioen TAO komt in aanmerking bij de berekening van het rustpensioen opmerking • het pensioen wordt berekend op de vastbenoemde opdracht • er wordt geen rekening gehouden met de tijdelijk andere opdracht(en) opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.10 Volume van het verlof TAO Algemene regel • het VTAO mag niet leiden tot een vermindering van prestaties • het gepondereerd volume van de TAO moet groter of gelijk zijn aan het gepondereerd volume van het VTAO • het volume van de TAO moet zo dicht mogelijk het volume benaderen van het VTAO opleiding schoolsecretariaten

45 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO Uitzonderingen • de opdracht aan de vooravond van het verlof TAO en de werkelijke opdracht = F.T. • beperkt deelbare ambten secundair onderwijs VTAO is enkel mogelijk voor de volledige opdracht of voor exact de helft van de opdracht. (opvoeder, T.A., T.A.C…..) opleiding schoolsecretariaten

46 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO voorbeeld: algemene regel Opdracht: 10/21 V + 8/20 T en 6/22 TAO Volume VTAO? • gepondereerd TAO  6/22 = 2727 • volume VTAO  5/21 = 2381 • volume TAO 2727 ≥ volume VTAO 2381 • oorspronkelijke opdracht  10/21 V + 8/20 T = 8761 • werkelijke opdracht  5/21 V + 8/20 T + 6/22 TAO = 9107 opleiding schoolsecretariaten

47 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO opdracht: 10/21 V + 8/20 T en 6/22 TAO fout: VTAO voor 6/21 • volume TAO  6/22 = 2727 • volume VTAO  6/21 = 2857 • volume TAO < volume VTAO • oorspronkelijke opdracht  10/21 V + 8/20 T =8761 • werkelijke opdracht  4/21 V + 8/20 T + 6/22 TAO = 8631 opleiding schoolsecretariaten

48 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO voorbeeld: uitzondering van F.T. naar F.T. opdracht: 15/21 V + 6/20 V en 6/22 TAO Volume VTAO? • volume TAO  6/22 = 2727 • volume VTAO  6/21 = 2857 • 6/22 TAO < 6/21 VTAO • oorspronkelijke opdracht  15/21+ 6/20= • werkelijke opdracht  9/21+ 6/20 + 6/22 = • het personeelslid behoudt een F.T.  in orde opleiding schoolsecretariaten

49 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO Beperkt deelbare ambten opdracht: 36/36 opvoeder vastbenoemd en 6/22 TAO Volume VTAO?  VTAO voor de volledige opdracht 36/36 de werkelijke opdracht = 6/22 TAO  VTAO voor exact de halve opdacht 18/36 de werkelijke opdracht = 6/22 TAO + 18/36 V opleiding schoolsecretariaten

50 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.11 Bezoldiging we vergelijken altijd SVB: het salaris van de vaste opdracht • het salaris waarop het personeelslid recht heeft indien het geen VTAO neemt = de opdracht aan de vooravond van het VTAO • de volledige opdracht in aanmerking nemen SWO: het salaris van de werkelijke opdracht • het salaris van de effectieve opdracht opleiding schoolsecretariaten

51 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO SVB = SWO  de bezoldiging wijzigt niet voorbeeld: • opdracht: 22/22 V – 301 G.A. = 25 jaar • VTAO 2/22 • TAO: 2/22 - ICT – 301 G.A. = 25 jaar bezoldiging: 22/22 V G.A. 25 jaar in de instelling waar het personeelslid vastbenoemd is opleiding schoolsecretariaten

52 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO SVB > SWO  bezoldiging op basis van de werkelijke opdracht als vastbenoemde voorbeeld: • instelling A (DKO): 20/20 V G.A. = 25 jaar  VTAO voor 20/20 • de tijdelijk andere opdracht in instelling B (SO)  22/22 TAO - leraar S.O G.A. = 25 jaar • 301 < 347 Bezoldiging: 22/22 V 301 – G.A. 25 jaar in de instelling waar vastbenoemd op basis van de werkelijke opdracht opleiding schoolsecretariaten

53 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO SVB < SWO • de bezoldiging wijzigt niet wat de oorspronkelijke opdracht betreft • een toelage (boemerang) in de instelling(-en) waar de TAO wordt uitgeoefend • de toelage  het verschil tussen het salaris van de oorspronkelijke opdracht en het salaris van de werkelijke opdracht  vanaf de dag dat het personeelslid de TAO uitoefent opleiding schoolsecretariaten

54 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO • de toelage wordt stopgezet vanaf de eerste dag bij een dienstonderbreking van meer dan 14 opeenvolgende kalenderdagen • blijft behouden in de zomervakantie, behalve voor personeelsleden die via een VTAO aangesteld zijn in een wervingsambt van het BOP (leraar, leraar ASV...) • geen recht op uitgestelde bezoldiging voor de TAO • komt niet in aanmerking voor het bepalen van de eindejaarstoelage, het vakantiegeld en het pensioen opleiding schoolsecretariaten

55 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO opgelet Een VTAO en een TAO kan vanaf voor alle personeelsleden worden toegekend tot en met → de toelage wordt tijdens de zomervakantie NIET verleend aan personeelsleden met een TAO in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel → de toelage wordt tijdens de zomervakantie WEL verleend indien TAO in een selectie- of bevorderingsambt of in een ambt van het ondersteunend en administratief personeel opleiding schoolsecretariaten

56 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO voorbeeld toelage • instelling A  vastbenoemd leraar - 20/ G.A.=22 jaar  verlof TAO voor 20/20 • instelling B  TAO directeur - 10/10 - ATO G.A.=22 jaar Bezoldiging instelling A: 20/20 V – G.A. 22 jaar instelling B: toelage = het verschil tussen het salaris van leraar en het salaris van directeur opleiding schoolsecretariaten

57 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO PERIODE GEINDEXEERD N 1,0000 WEDDENSCHAAL 1 : de oorspronkelijke opdracht BAREMA ANC OPDRACHT VAST BRUTO J ,96 J ,66 J ,38 TOTAAL : ,00 WEDDENSCHAAL 2 : de effectieve opdracht BAREMA ANC OPDRACHT VACANT VAST BRUTO J J ,60 J J ,66 J J ,38 TOTAAL : ,64 VERSCHIL : ,64 opleiding schoolsecretariaten

58 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO TAO aan een Hogeschool • principe van de ponderatie blijft! • de uren waarvoor VTAO worden bezoldigd door de Hogeschool TAO bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten. opleiding schoolsecretariaten

59 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO 3.12 Praktisch • elektronisch melden van een TAO: veld aanduiden • rekening houden met de salarisschaal en de geldelijke anciënniteit • rekening houden met de opdrachten in andere scholen Opmerking: indien meerdere TAO’s met een verschillende einddata → VTAO en TAO doorsturen met de recntste einddatum → telkens VTAO en TAO’s verlengen opleiding schoolsecretariaten

60 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Verlof TAO voorbeeld: VTAO voor 10/20 – TAO = 10/20 TAO : 5/20 tot TAO : 5/20 tot → VTAO en TAO tot eerst melden tot → VTAO en TAO vanaf tot …. • VTAO melden met een RL1 en D0 = 019 • TAO melden met een RL1 opleiding schoolsecretariaten

61 4. Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
4.1 Voorwaarden 4.2 Aanvraag 4.3 Aanvang 4.4 Duur 4.5 Einde 4.6 Bezoldiging 4.7 Administratieve stand 4.8 Cumulatie 4.9 Pensioen 4.10 Elekttronische melding opleiding schoolsecretariaten

62 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA 4.1. voorwaarden • vastbenoemde personeelsleden • tijdelijke personeelsleden: binnen de periode van aanstelling • TBSPA kan genomen worden  voor alle prestaties in één of meerdere instellingen  voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen opleiding schoolsecretariaten

63 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA 4.2. aanvraag • aanvraag inrichtende macht • de TBSPA wordt toegestaan of geweigerd door de inrichtende macht 4.3. aanvang • kan op elk moment ingaan: er is dus geen vaste begindatum • wordt bepaald in onderling overleg tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht opleiding schoolsecretariaten

64 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA 4.4. duur • de duur is niet vastgelegd • wordt bepaald in onderling overleg tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht • maximumduur = 60 maanden overschrijden van deze maximumduur is mogelijk  in combinatie met een deeltijdse bonus  indien een volledige loopbaanonderbreking wordt omgezet naar een TBSPA  indien adoptie (buitenland) niet heeft plaatsgehad opleiding schoolsecretariaten

65 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA berekening maximum duur = 60 maanden • volledige dagen: minimum één kalenderdag • de totale duur wordt berekend per personeelslid en niet per instelling • de dagen TBSPA worden geteld per schooljaar • 360 dagen = één jaar • periodes TBSPA genoten vanaf uitzondering: periodes TBSPA in een Hogeschool  enkel periodes vóór komen in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

66 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA berekening maximum duur = 60 maanden • periodes TBSPA van minder dan 300 dagen in de periode van 1 september tot 30 juni: de dagen tellen • TBSPA van 1 september tot 30 juni = TBSPA van 1 september tot en met 31 augustus = 360 dagen • TBSPA van 1 september tot 31 augustus = 360 dagen opleiding schoolsecretariaten

67 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA Type DO 098 TBS persoonlijke aangelegenheden Type DO Begindatum Einddatum Dagen SchJr. 098 TBS TBS TBS TBS Herintred 098 TBS TBS Totaal j 156 d (1 schooljaar = 360 dagen) Restant j 204 d opleiding schoolsecretariaten

68 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA 4.5. einde • geen vaste einddatum • volgens overeenkomst • bij wederzijds akkoord tussen het personeelslid en de inrichtende macht is het mogelijk de TBSPA voortijdig te beëindigen • na de maximum termijn van 60 maanden opleiding schoolsecretariaten

69 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA Opgelet een periode TBSPA vóór een wettelijke feestdag, een weekend, een korte vakantie en onmiddellijk aansluitend daarop een periode van TBSPA: de wettelijke feestdag, het weekend en die korte vakantie worden beschouwd als TBSPA voorbeeld TBSPA van tot en TBSPA van tot  de herfstvakantie = TBSPA opleiding schoolsecretariaten

70 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA 4.6. bezoldiging • tijdens een periode TBSPA heeft het personeelslid voor de prestaties waarvoor het ter beschikking gesteld is geen recht op salaris • vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie wordt eerst toegepast op de maand juli en vervolgens op de maand augustus • tijdelijke personeelsleden: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd opleiding schoolsecretariaten

71 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA vastbenoemden: vermindering tijdens de zomervakantie om het aantal kalenderdagen te berekenen: 1° worden alle kalenderdagen genoten TBSPA opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar 2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd 3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond opleiding schoolsecretariaten

72 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA voorbeeld: TBSPA van tot ° aantal kalenderdagen = = 84 dagen 2° 84 x 0,2 = 16,8 3° afronden naar de lagere eenheid = 16 dagen Het personeelslid zal tijdens de maand juli voor 16 dagen - niet worden bezoldigd indien TBSPA voor de volledige opdracht - worden bezoldigd op basis van de nog gepresteerde opdracht tijdens de periode van TBSPA opleiding schoolsecretariaten

73 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA Geldelijke anciënniteit de periode TBSPA telt niet mee voor de G.A. uitzondering: TBS/PA voor een deel van de opdrachten:  vóór : de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit  vanaf : de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben geen invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit opleiding schoolsecretariaten

74 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA 4.7. administratieve stand • tijdens de TBSPA staat het personeelslid in de administratieve stand “terbeschikkingstelling” • indien de termijn van 60 maanden wordt overschreden, is het personeelslid voor de niet verrichte prestaties ongewettigd afwezig De ongewettigde afwezigheid plaatst het personeelslid ambtshalve in de administratieve stand non-activiteit opleiding schoolsecretariaten

75 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA 4.8. cumulatie • buiten het onderwijs: alles toegelaten • in het onderwijs:  een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een onderwijsopdracht tijdelijk opnemen  dit kan al dan niet gebeuren als “herindiensttreder” opleiding schoolsecretariaten

76 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. TBSPA 4.9. pensioen komt niet in aanmerking elektronische melding TBS/PA wordt elektronisch gemeld met een RL1 D0 = 98 opleiding schoolsecretariaten

77 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. VVP - AVP Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) Algemene voorwaarden Volume Opschorting VVP of AVP Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten

78 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. VVP - AVP 5.1 Verloven voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) • om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen • voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben • voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten

79 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. VVP - AVP 5.2 Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) • op verzoek van het personeelslid • voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben • voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten

80 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. VVP - AVP 5.3 Algemene voorwaarden • uitsluitend voor opdrachten in hoofdambt • vastbenoemd • tijdelijk: enkel VVP/SF indien aangesteld  voor een volledig schooljaar in een of meer vacante of niet-vacante betrekkingen  in een of meer betrekkingen die voor hun geheel niet vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling • toestemming van de inrichtende macht is vereist opleiding schoolsecretariaten

81 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. VVP - AVP 5.4 Volume • wekelijkse prestaties: tenminste één volledig lesuur • het volume van het verlof of de afwezigheid kan gedurende de aangevraagde periode NIET meer wijzigen voorbeeld: 15/22 V  VVP of AVP – minstens 1/22 blijven presteren 36/36 T  uitsluitend VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren opleiding schoolsecretariaten

82 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. VVP - AVP wekelijkse prestaties Hiervoor worden ook de prestaties in aanmerking genomen, verstrekt door personeelsleden met • verlof wegens (bijzondere) opdracht • verlof wegens vakbondsopdracht/syndicaal verlof • verlof ten behoeve van de wetgevende vergaderingen • verlof voor terbeschikkingstelling van de koning gestelde personeelsleden • zie punt 4.3. van de omzendbrief opleiding schoolsecretariaten

83 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. VVP - AVP 5.5 Opschorting van een VVP of AVP • bevallingsverlof • onbezoldigd ouderschapsverlof • ouderschapsverlof in het kader van LBO • palliatief verlof .... zie punt 10 van de omzendbrief opgelet! • ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op • bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties opleiding schoolsecretariaten

84 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. VVP - AVP VVP/SF VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP/PA AVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: reaffectatievrij aangesteld voor een volledig schooljaar Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur Niet voor tijdelijke uren opleiding schoolsecretariaten

85 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. VVP - AVP VVP/SF VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP/PA AVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder buiten onderwijs: geen Uitzondering: sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief buiten onderwijs: sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief hogeschool altijd mogelijk opleiding schoolsecretariaten

86 5. VVP - AVP VVP/SF VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP/PA
AVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. aanvang: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, , of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s vanaf geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) opleiding schoolsecretariaten

87 5. VVP - AVP VVP/SF VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP/PA
AVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor G.A. - non-activiteit Pro rata: salaris voor de gepresteerde opdracht opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - opening van het recht op een opleiding schoolsecretariaten

88 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. VVP - AVP 5.6 Bezoldiging • verrekening naar de vakantie (zoals bij TBSPA) Voorbeeld: VVP/SF van tot = 72 dagen 1/5 van 72 = 14,4 of afgerond 14 dagen juli 2011: 14 dagen bezoldigd op basis van de verminderde prestaties opleiding schoolsecretariaten

89 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. VVP - AVP elektronische melding samen met de opdracht – RL1 opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij een volledige opschorting voorbeeld : VVP50+ van tot  opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen  VVP50+ niet wijzigen  RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten

90 6. LOOPBAANONDERBREKING
Soorten + algemene voorwaarden De algemene stelsels De specifieke stelsels Aanvraag Bezoldiging Cumulatie Weigering Elektronische melding Invloed op het pensioen opleiding schoolsecretariaten

91 LOOPBAANONDERBREKING
1. Soorten + algemene voorwaarden • VLBO of volledige loopbaanonderbreking enkel voor opdrachten in hoofdambt titularis zijn van minstens ½ F.T. geen prestaties meer uitoefenen in het onderwijs • GLBO of gedeeltelijke loopbaanonderbreking  halftijdse loopbaanonderbreking titularis zijn van minstens ½ F.T. + 1 uur exact de helft van een F.T. blijven uitoefenen opleiding schoolsecretariaten

92 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
LBO GLBO of gedeeltelijke loopbaanonderbreking  loopbaanonderbreking met 1/5 enkel voor opdrachten in hoofdambt titularis zijn van een F.T. exact 4/5 van een F.T. blijven uitoefenen Opmerking: afronden naar de hogere eenheid Voorbeeld: 21/21 V.B. halftijdse loopbaanonderbreking: 10/21 nog uit te oefenen prestaties: 11/21 opleiding schoolsecretariaten

93 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
LBO: 2 stelsels De algemene stelsels • volledige loopbaanonderbreking • gedeeltelijke loopbaanonderbreking  halftijdse loopbaanonderbreking  loopbaanonderbreking met een vijfde • loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding  voltijds  halftijds  met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

94 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
LBO: 2 stelsels • de onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 (50) jaar (GLBO55+/50+) halftijdse loopbaanonderbreking loopbaanonderbreking met een vijfde Opmerking: vanaf De leeftijd voor het nemen van een onbeperkte GLBO is verhoogd van 50 naar 55 jaar (zie verder). opleiding schoolsecretariaten

95 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
LBO: 2 stelsels De specifieke stelsels • loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof  voltijds – halftijds – met een vijfde • loopbaanonderbreking voor medische bijstand • loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten

96 LBO: de algemene stelsels
2. De algemene stelsels 2.1. Wie? 2.2. Specifieke voorwaarden 2.3. Wekelijkse prestaties 2.4. Loopbaanonderbreking een recht? 2.5. Begindatum 2.6. Duur 2.7. Einddatum 2.8. GLBO 55+ weigering 2.9. LBO beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten

97 LBO: de algemene stelsels
2. 1. Wie? • alle personeelscategoriën • de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! 2.2. Specifieke voorwaarden De algemene voorwaarden blijven gelden! opleiding schoolsecretariaten

98 LBO: de algemene stelsels
2.2. Specifieke voorwaarden • voor tijdelijke opdrachten (of een combinatie van vaste en tijdelijke opdrachten)  aangesteld voor een volledig schooljaar in een vacante of niet-vacante betrekking ( geldt voor alle opdrachten)  geheel reaffectatievrij zijn Opgelet: GLBO55+ (GLBO50+)  enkel opdrachten als vastbenoemde (tot de proeftijd toegelaten) komen in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

99 LBO: de algemene stelsels
GLBO55+ (GLBO50+) – enkel vastbenoemd! Dit principe geldt voor o de uren waarvoor GLBO55+ (50+) o de nog gepresteerde opdracht Voorbeeld: opdracht op 01-09: 12/20 V + 8/20 T  HLBO 55+ op is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren opleiding schoolsecretariaten

100 LBO: de algemene stelsels
Voorbeeld: 18/20 vastbenoemd • volledige loopbaanonderbreking is mogelijk  vastbenoemd - hoofdambt  belast met minstens ½ F.T. opdracht  alle opdrachten worden onderbroken • halftijdse loopbaanonderbreking is mogelijk  belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur  oefent exact de helft van een F.T. opdracht uit =10/20 opleiding schoolsecretariaten

101 LBO: de algemene stelsels
Voorbeeld: 18/20 vastbenoemd • LBO-1/5+ is NIET mogelijk  vastbenoemd - hoofdambt  niet belast met een F.T. opdracht opleiding schoolsecretariaten

102 LBO: de algemene stelsels
Voorbeeld: 24/24 vastbenoemd • halftijdse loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar is mogelijk  enkel vastbenoemde uren  hoofdambt  belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur  oefent exact de helft van een F.T. opdracht uit =12/24 opleiding schoolsecretariaten

103 LBO: de algemene stelsels
Voorbeeld: 24/24 vastbenoemd • loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar met een vijfde is mogelijk  enkel vastbenoemde uren  hoofdambt  belast met een F.T. opdracht  oefent 4/5 van een F.T. uit = 20/24 (8333) Opmerking: 55 jaar vóór de aanvang van de GLBO55+ opleiding schoolsecretariaten

104 LBO: de algemene stelsels
2.3. Wekelijkse prestaties worden eveneens in aanmerking genomen: de prestaties verstrekt door personeelsleden • met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht • met verlof wegens vakbondsopdracht • in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002) • in een ministrieel kabinet … (zie omzendbrief) opleiding schoolsecretariaten

105 LBO: de algemene stelsels
2.4. LBO een recht? Geconditioneerd recht: indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de LBO worden toegestaan als de kandidaat-vervanger  het vereiste bekwaamheidsbewijs heeft  voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject Gunst: loopbaanonderbreking met 1/5 is een gunst Opmerking: indien GLBO55+ wordt toegestaan, geldt dit voor de volledige periode opleiding schoolsecretariaten

106 LBO: de algemene stelsels
2.5. Begindatum Vaste ingangsdata: of 01-10 Uitzonderingen: na bevallingsverlof, verlof wegens bedreiging door een beroepsziekte of wegens moederschapsbescherming Voorbeeld: bevallingsverlof van tot 30-11  GLBO/VLBO kan pas ingaan op 01-12 opleiding schoolsecretariaten

107 LBO: de algemene stelsels
2) na een volledig ouderschapsverlof  een volledige loopbaanonderbreking 3) na een gedeeltelijk ouderschapsverlof - na een halftijds ouderschapsverlof  een halftijdse loopbaanonderbreking - na een ouderschapsverlof met een vijfde  een loopbaanonderbreking met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

108 LBO: de algemene stelsels
Voorbeeld: VLBO ouderschapsverlof van tot wat op ?  aansluitend kan een VLBO- algemeen stelsel genomen worden, indien aangevraagd voor de aanvang van het ouderschapsverlof  halftijdse loopbaanonderbreking kan niet  loopbaanonderbreking met een vijfde kan niet opleiding schoolsecretariaten

109 LBO: de algemene stelsels
4) VLBO of GLBO kan worden beeindigd door LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg Voorwaarde: de oorspronkelijke LBO verderzetten Voorbeeld: • LBO met een vijfde van tot • tot  VLBO of GLBO (halftijds of met een vijfde) voor medische bijstand • (aansluitend)  LBO met een vijfde  de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet  voor elke periode een afzonderlijke aanvraag (3 x) opleiding schoolsecretariaten

110 LBO: de algemene stelsels
Voor het administratief personeel de administratieve medewerker van het ondersteunend personeel (S.O. en CVO) de administratieve medewerker van het beleids- en ondersteunend personeel (basis) het statutair meesters-, vak- en dienstpersoneel VLBO en GLBO (niet GLBO55+) op de eerste dag van elke maand minimum 6 maanden en maximum 1 jaar opleiding schoolsecretariaten

111 LBO: de algemene stelsels
GLBO55+ (50+) ingangsdata of voor alle personeels- categorieën wordt aangevraagd voor een lange periode: tot op de vooravond van het pensioen Uitzonderingen op de vaste ingangsdata na een halftijds ouderschapsverlof  een HLBO55+ - na een ouderschapsverlof met een vijfde  een LBO55+1/5 opleiding schoolsecretariaten

112 LBO: de algemene stelsels
GLBO55+ kan worden beëindigd door één van de specifieke stelsels Voorwaarde: de oorspronkelijke LBO verderzetten Opgelet: wie een GLBO50+ heeft, geen 55 jaar is, en deze stopzet door één van de specifieke stelsels zal de GLBO50+ kunnen verder zetten! opleiding schoolsecretariaten

113 LBO: de algemene stelsels
2.6. Duur vanaf De totale duur voor de ganse loopbaan • VLBO: maximum 60 maanden (5 jaar) • GLBO: maximum 60 maanden (5 jaar) periodes van LBO in andere sectoren (ook privé) tellen mee Voorbeeld: • RVA  tot • VLBO van tot • deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum recht op 60 maanden VLBO opleiding schoolsecretariaten

114 LBO: de algemene stelsels
• VLBO: tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  VLBO - gewoon stelsel  VLBO - volgen van een beroepsopleiding • GLBO: tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  halftijdse loopbaanonderbeking - gewoon stelsel  halftijdse loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding  loopbaanonderbeking met een vijfde - gewoon stelsel  loopbaanonderbreking met een vijfde voor het volgen van een beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten

115 LBO: de algemene stelsels
tellen niet mee voor het bepalen van de maximumduur  ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonder- breking (volledig, halftijds of met een vijfde)  loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand (volledig, halftijds of met een vijfde) palliatieve zorgen (volledig, halftijds of met een vijfde)  de halftijdse loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 (50) jaar  de loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 (50) jaar met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

116 LBO: de algemene stelsels
Het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden kan opgenomen worden. Voorbeeld: • bevallingsverlof  tot • GLBO  tot = 8 maand en 13 dagen (de effectieve dagen LBO) • GLBO  tot = 48 maanden • het personeelslid kan het resterende deel van 60 maanden opnemen = 3 maanden en 17 dagen opleiding schoolsecretariaten

117 LBO: de algemene stelsels
2.7. Einddatum VLBO/GLBO • altijd op van een bepaald schooljaar • na de maximumduur van 60 maanden VLBO en 60 maanden GLBO (zowel halftijds als met een vijfde) • op de vooravond van de pensionering • bij overgang naar een VTBS58+ of bonus • uiterlijk op van het schooljaar waarin het personeelslid de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft opleiding schoolsecretariaten

118 LBO: de algemene stelsels
GLBO55+ (50+) • op de vooravond van de pensionering • bij overgang naar een VTBS58+ of bonus AMVD-personeel VLBO en GLBO (niet GLBO55+/50+) eindigen bij het verstrijken van de aangevraagde periode. Steeds op de laatste dag van de maand. opleiding schoolsecretariaten

119 LBO: de algemene stelsels
Voortijdige beëindiging om familiale redenen • ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen • aanvraag : vóór 1 mei (bijlage 3)  met akkoord van de inrichtende macht  met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs (in de praktijk de coördinator van het werkstation) • niet meer mogelijk na 1 mei • het werkstation en de school stellen de RVA in kennis van deze voortijdige beëindiging opleiding schoolsecretariaten

120 LBO: de algemene stelsels
GLBO55+ (50+) Voortijdige beëindiging is ook mogelijk op 1 september • iedere 1ste september van een schooljaar • ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen • aanvraag aan I.M.: vóór 1 mei • bijlage 3 niet vereist, een brief volstaat • het werkstation en de school stellen de RVA in kennis van deze voortijdige beëindiging Opmerking: bij uitstap  geen 2de keer het stelsel aanvragen opleiding schoolsecretariaten

121 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GLBO 55+ 2.8. GLBO55+ De leeftijd voor het nemen van een onbeperkte GLBO is verhoogd van 50 naar 55 jaar. GLBO50+ kan nog in 3 gevallen reeds vóór een GLBO50+ opgenomen Opmerking: overstappen van een LBO50+1/5 naar een HLBO50+ kan enkel na 55 jaar de aanvraag (eerste) vóór ingediend bij de RVA en vóór bij de I.M. indien op het ogenblik van de LBO50+1/5 een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar opleiding schoolsecretariaten

122 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GLBO55+ Personeelsleden die een gedeeltelijke loopbaanonderbreking nemen vanaf 55 jaar, kunnen op 1 september overstappen van LBO55+1/5 naar HLBO55+ ofwel NIEUW vanaf : van HLBO55+ naar een LBO55+1/5, enkel op 1 september op voorwaarde dat de inrichtende macht ermee akkoord gaat. Opgelet: overstap van LBO50+1/5 naar HLBO50+ is enkel mogelijk na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar! (nieuwe aanvraag bij RVA indienen) opleiding schoolsecretariaten

123 LBO voor een beroepsopleiding
2.9. LBO beroepsopleiding • kan genomen worden onder de vorm van - een VLBO - een GLBO (halftijds of met 1/5) • voorwaarden: zie gewone stelsel VLBO en GLBO • de begin- en einddatum, de duur wordt bepaald door de opleiding blijkt uit het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd opleiding schoolsecretariaten

124 LBO voor een beroepsopleiding
Voorbeeld: • opleiding : tot bepaalt de begin- en einddatum van de VLBO/GLBO • deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum van 60 maanden VLBO/GLBO Opmerking: een voortijdige beëindiging van een loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding om uitzonderlijk familiale redenen kan NIET opleiding schoolsecretariaten

125 LBO: de specifieke stelsels
3. De algemene stelsels 3.1. Wie? 3.2. Specifieke voorwaarden 3.3. Ouderschapverlof 3.4. Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen 3.5. Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten

126 LBO: de specifieke stelsels
3. 1. Wie? • alle personeelscategoriën • de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! De algemene voorwaarden blijven geldig! opleiding schoolsecretariaten

127 LBO: de specifieke stelsels
3.2. Specifieke voorwaarden • vastbenoemde (proeftijd) en tijdelijken • tijdelijk: binnen de periode van aanstelling Opgelet: de algemene voorwaarden blijven gelden! VLBO: titularis zijn van minstens ½ F.T. en geen prestaties meer uitoefenen in het onderwijs GLBO: halftijds: titularis zijn van minstens ½ F.T. + 1 uur en exact ½ F.T. blijven uitoefenen met 1/5: titularis zijn van een F.T. en exact 4/5 van een F.T. blijven uitoefenen opleiding schoolsecretariaten

128 LBO voor ouderschapsverlof
3.3. Ouderschapsverlof • beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof, al of niet gelijktijdig • indien voldaan aan alle voorwaarden  een absoluut recht • kan genomen worden als  een volledig ouderschapsverlof  een gedeeltelijk ouderschapsverlof - halftijds - met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

129 LBO voor ouderschapsverlof
Begindatum is niet gebonden aan een vaste begindatum moet aanvangen binnen een bepaalde termijn binnen een bepaalde termijn  vanaf de dag van geboorte tot het kind 12 jaar wordt begindatum: ten laatste de dag vóór de twaalfde verjaardag Voorbeeld: een personeelslid heeft een kind dat 12 jaar wordt op Het ouderschapverlof moet ten laatste ingaan op opleiding schoolsecretariaten

130 LBO voor ouderschapsverlof
Duur • VLBO ouderschapsverlof  een ononderbroken periode: max. 4 maanden • GLBO ouderschapsverlof: halftijds  een ononderbroken periode: max. 8 maanden • GLBO ouderschapsverlof: met 1/5  een ononderbroken periode: maximum 20 maanden Opgelet: voor tijdelijke personeelsleden binnen de aanstelling opleiding schoolsecretariaten

131 LBO voor ouderschapsverlof
Ononderbroken periode ouderschapsverlof Uitzondering 1 • wie reeds vóór volledig of halftijds ouderschapsverlof heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen - VLBO: maximum 1 maand - HLBO: maximum 2 maanden - GLBO met 1/5: maximum 5 maanden opleiding schoolsecretariaten

132 LBO voor ouderschapsverlof
• wie reeds vóór ouderschapsverlof met 1/5 heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen - VLBO: maximum 1 maand - HLBO: maximum 2 maanden - GLBO met 1/5: maximum 14 maanden • het volume van de bijkomende periode moet niet hetzelfde zijn als dat van de periode ouderschapsverlof gekozen vóór opleiding schoolsecretariaten

133 LBO voor ouderschapsverlof
Voorbeeld: kind geboren op VLBO-OV: tot vanaf kan voor dit kind een bijkomende ononderbroken periode worden opgenomen maximum 1 maand volledig ouderschapsverlof bv tot maximum 2 maanden halftijds ouderschapsverlof bv tot maximum 5 maanden ouderschapsverlof met 1/5 bv tot opleiding schoolsecretariaten

134 LBO voor ouderschapsverlof
Uitzondering 2: voor en na de zomervakantie Het opnemen van ouderschapsverlof in 2 afzonderlijke periodes is mogelijk indien: de eerste periode eindigt op de dag voor de vakantieperiode die valt in juli en/of augustus en de tweede periode begint op de dag na de vakantieperiode die valt in juli en/of augustus. Opgelet: wie gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet wel voor beide periodes hetzelfde volume LBO opnemen opleiding schoolsecretariaten

135 LBO voor ouderschapsverlof
De opname in twee periodes is slechts mogelijk op voorwaarde dat de eerste periode van ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking maximaal 1 maand bedraagt het ouderschapsverlof onmiddellijk aansluit op het bevallingsverlof, het verlof wegens moederschapsbescherming, het onbezoldigd ouderschapsverlof, het verlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij of het geboorteverlof opleiding schoolsecretariaten

136 LBO voor ouderschapsverlof
Voorbeeld: bevallingsverlof tot en met aansluitend halftijds ouderschapsverlof van tot op kan het personeelslid enkel een halftijds ouderschapsverlof nemen (restant) opleiding schoolsecretariaten

137 LBO voor ouderschapsverlof
Einddatum • de laatste dag van de aangevraagde periode • na een ononderbroken periode van maximum 4, 8 of 20 maanden • het personeelslid verliest het resterende saldo Voorbeeld: HLBO-OV van tot het resterende saldo van 3 maanden kan niet meer opgenomen worden opleiding schoolsecretariaten

138 LBO voor ouderschapsverlof
Tijdelijke personeelsleden die LBOOV1/5 opnemen tot 31/08 of kunnen het resterend gedeelte van het ouderschapsverlof opnemen aansluitend op de voorgaande periode van ouderschapsverlof indien ze opnieuw een aanstelling met volledige prestaties hebben op 1 september. (nieuwe aanvraag bij de RVA nodig) Voorbeeld: tijdelijk personeelslid 20/20 TADD LBOOV1/5 van tot Op /20 TADD Kan resterend gedeelte LBOOV1/5 opnemen opleiding schoolsecretariaten

139 LBO voor ouderschapsverlof
Nieuw vanaf : Voortijdige beëindiging van de LBO ouderschapsverlof om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation! opleiding schoolsecretariaten

140 LBO voor palliatieve zorgen
De algemene voorwaarden blijven geldig! Specifieke voorwaarden • indien voldaan aan alle voorwaarden een absoluut recht • palliatieve zorgen: elke vorm van bijstand en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden • deze persoon hoeft niet een familielid te zijn opleiding schoolsecretariaten

141 LBO voor palliatieve zorgen
Begindatum • begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag • op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. Voorbeeld: aanvraag palliatief verlof met een vijfde op dinsdag  de ingangsdatum is dan maandag  kon vroeger ingaan mits akkoord van de I.M opleiding schoolsecretariaten

142 LBO voor palliatieve zorgen
Duur • een ononderbroken periode van één maand • kan, onmiddellijk aansluitend, verlengd worden met één maand • maximaal 2 aanvragen voor de verzorging van eenzelfde persoon • bij verlenging met 1 maand moet het gekozen stelsel hetzelfde blijven opleiding schoolsecretariaten

143 LBO voor palliatieve zorgen
Voorbeeld: → eerste aanvraag: een palliatief verlof met een vijfde van tot = 1 maand → verlenging met 1 maand: ook hier moet het personeelslid kiezen voor een palliatief verlof met een vijfde van tot = 1 maand opleiding schoolsecretariaten

144 LBO voor palliatieve zorgen
Einddatum • na de aangevraagde periode van één maand • na de verlenging met één maand • tijdelijken op het ogenblik dat de aanstelling eindigt • vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M  het werkstation (en de school) verwittigt de RVA opleiding schoolsecretariaten

145 LBO voor palliatieve zorgen
Nieuw vanaf : Voortijdige beëindiging van de LBO voor palliatieve zorgen om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation! opleiding schoolsecretariaten

146 LBO voor medische bijstand
3.5. LBO voor medische bijstand De algemene voorwaarden blijven! Specifieke voorwaarden • vastbenoemde (proeftijd) en tijdelijken • tijdelijken: binnen de periode van aanstelling • medische bijstand: het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte opleiding schoolsecretariaten

147 LBO voor medische bijstand
 gezinslid: een persoon die samenwoont met het personeelslid  familielid: bloed- en aanverwanten (tot de 2de graad)  zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep waarbij de behandelende arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale en emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk • indien het personeelslid voldoet aan alle voorwaarden  een absoluut recht opleiding schoolsecretariaten

148 LBO voor medische bijstand
Begindatum • begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag • of op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. Duur VLBO voor medische bijstand • periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend • beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt opleiding schoolsecretariaten

149 LBO voor medische bijstand
GLBO voor medische bijstand (zowel halftijds als 1/5) • periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend • beperkt tot een maximum van 24 maanden per patiënt Opmerking: vanaf alleenstaande personeelsleden die medische bijstand opnemen voor de verzorging van een kind tot de vooravond van de zestiende verjaardag  de maximumduur wordt verdubbeld tot 24 maanden volledige of 48 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten

150 LBO voor medische bijstand
• 12 maanden volledig OF 24 maanden gedeeltelijk • moet niet noodzakelijk met volledige maanden opgenomen worden • maximum 3 maanden en minimum 1 maand per aanvraag Voorbeeld: halftijdse medische bijstand van tot  de minimumperiode = 1 maand  de maximumperiode is meer dan 3 maanden  correct: tot en met opleiding schoolsecretariaten

151 LBO voor medische bijstand
Nieuw vanaf Voor een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is als gevolg van een zware ziekte, kan een personeelslid zijn beroepsloopbaan volledig onderbreken voor een duur van één week, eventueel verlengbaar met één week. Wie? 1° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samen woont. 2° het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding. opleiding schoolsecretariaten

152 LBO voor medische bijstand
Ofwel, als de personeelsleden onder 1° en 2° geen gebruik kunnen maken: 3° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samen woont. 4° een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van het zwaar zieke kind.  De aanvangstermijn van 1 week is niet van toepassing. Als het personeelslid aansluitend loopbaanonderbreking voor medische bijstand neemt voor datzelfde kind, kan de minimale periode korter zijn dan één maand. Deze we(e)k(en) telt mee voor de maximumduur van 12 maanden. opleiding schoolsecretariaten

153 LBO voor medische bijstand
Einde • na de aangevraagde periode(s) • voor de tijdelijke personeelsleden  op het ogenblik dat de aanstelling eindigt • na maximumperiodevan:12 (VLBO) of 24 (GLBO) maanden • vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M.  het werkstation (en de school) verwittigt de RVA opleiding schoolsecretariaten

154 LBO voor medische bijstand
Nieuw vanaf : Voortijdige beëindiging van de LBO voor medische bijstand om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation! opleiding schoolsecretariaten

155 Loopbaanonderbreking
4. Aanvraag • aan te vragen bij de I.M. - niet via het werkstation • formulier C61  loopbaanonderbreking gewoon stelsel  LBO beroepsopleiding  GLBO 50 + • formulier C61 – SV  ouderschapsverlof  palliatief verlof  medische bijstand opleiding schoolsecretariaten

156 LOOPBAANONDERBREKING
5. Bezoldiging VLBO • onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor VLBO  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking • geen prestaties meer in het onderwijs  geen salaris voor de periode VLBO  geen vakantiegeld of eindejaarstoelage • eventueel een aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten

157 LOOPBAANONDERBREKING
5. Bezoldiging HLBO • onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor HLBO  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking • vermits ½ F.T. prestaties in het onderwijs  salaris voor ½ F.T. voor de periode HLBO  vakantiegeld en eindejaarstoelage voor ½ F.T. • eventueel een aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten

158 LOOPBAANONDERBREKING
5. Bezoldiging LBO met een vijfde • onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor LBO-1/5  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking • vermits 4/5 prestaties in het onderwijs  salaris voor de nog gepresteerde opdracht  vakantiegeld en eindejaarstoelage • eventueel een aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten

159 LOOPBAANONDERBREKING
• LBO – gewoon stelsel - juli en augustus  premie van de RVA loopt door  geen salaris of uitgestelde bezoldiging voor de opdracht waarvoor LBO • het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg • vermindering van de basisbedragen na 12 maanden uitgezonderd de specifieke stelsels opleiding schoolsecretariaten

160 Loopbaanonderbreking
6. Cumulatie • met inkomsten uit een politiek mandaat • met een bijkomende activiteit als loontrekkende  die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maanden) voor de loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs  waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties Voorbeeld: benoemd voor 10/20 en 20/38 in privé  VLBO is niet mogelijk: de activiteit in de privé-sector is groter dan deze in het onderwijs opleiding schoolsecretariaten

161 Loopbaanonderbreking
• met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende één jaar  uitsluitend bij een VLBO • met een pensioen  niet mogelijk Uitzonderingen: met een overlevingspensioen kan een LBO genomen worden zonder uitkering een LBO ouderschapsverlof kan eveneens zonder uitkering - Bij een te laat ingediende aanvraag bij de RVA (na maanden begindatum), zal de RVA voor de eerste periode LBO (begindatum tot ontvangst bij RVA) geen uitkering uitbetalen opleiding schoolsecretariaten

162 Loopbaanonderbreking
het recht op een uitkering vervalt wanneer  een nieuwe activiteit wordt aangevat  een bestaande activiteit wordt uitgebreid  een zelfstandige activiteit langer dan een jaar wordt uitgeoefend opleiding schoolsecretariaten

163 Loopbaanonderbreking
7. Weigering • de weigering door de RVA wordt vermeld op het formulier C62 • de weigering door de onderwijsadministratie wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan het personeelslid de I.M.  de RVA opleiding schoolsecretariaten

164 Loopbaanonderbreking
Bij weigering van een LBO door de RVA of AgODi vastbenoemd VLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBSPA GLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBSPA tijdelijk opleiding schoolsecretariaten

165 Loopbaanonderbreking specifieke gevallen
Voorbeeld: GLBO gewoon stelsel van tot aanvraag indienen - C61 GLBO werd stopgezet voor een VLBO palliatieve zorgen van tot aanvraag indienen - C61-SV Voorwaarde de oorspronkelijke GLBO opnemen op er moet dus telkens een nieuwe aanvraag worden ingediend bij elke wijziging (dus 3 x) opleiding schoolsecretariaten

166 Loopbaanonderbreking
Wat kan niet! • tijdens een periode van LBO: een uitbreiding van de opdracht - uitgezonderd  een bijkomende R/W  een uitbreiding vaste benoeming • herindiensttreden • een GLBO opschorten door een TBSPA • ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een loopbaanonderbreking (geen opschorting) • een GLBO kan door geen enkel ander verlofstelsel worden opgeschort opleiding schoolsecretariaten

167 Loopbaanonderbreking
8. Elektronische melding Volledige loopbaanonderbrekingen • niet-opdrachgebonden DO • RL 2 Gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen • opdrachtgebonden DO • RL 1 – samen met de opdracht Documenten voor de werkstations • het document C62 = de goedkeuring door de RVA opleiding schoolsecretariaten

168 Loopbaanonderbreking Elektronische melding
Algemene stelsels volledige loopbaanonderbreking 028 halftijdse loopbaanonderbreking gedeeltelijke LBO met een vijfde GLBO50+ HLBO 55+ GLBO 50+ met een vijfde GLBO 55+ met een vijfde volledige LBO beroepsopleiding halftijdse LBO beroepsopleiding GLBO beroepsopleiding met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

169 Loopbaanonderbreking Elektronische melding
Palliatief verlof VLBO voor palliatieve zorgen HLBO voor palliatieve zorgen GLBO palliatieve zorgen met een vijfde Medische bijstand VLBO medische bijstand HLBO medische bijstand GLBO medische bijstand met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

170 Loopbaanonderbreking Elektronische melding
Ouderschapsverlof 097 VLBO ouderschapsverlof 122 HLBO ouderschapsverlof 154 GLBO ouderschapsverlof met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

171 Loopbaanonderbreking
9. Pensioen Inlichtingen in verband met de validering van LBO en de invloed van LBO op het pensioen Vast benoemde personeelsleden Pensioendienst voor de overheidssector Ontvangst briefwisseling Victor Hortaplein 40 - bus Brussel Tel.: (0) opleiding schoolsecretariaten

172 Loopbaanonderbreking
Tijdelijke personeelsleden Rijksdienst voor Pensioenen Dienst Regularisaties Zuidertoren (26ste verdieping) 1060 Brussel Tel.: opleiding schoolsecretariaten

173 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Aanmoedigingspremie Aanvraag Online: Op Papier: • het ingevulde aanvraagformulier • een kopie van het document C62 • in geval van opleiding: een attest van de onderwijs- of opleidingsinstelling Adres: Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie/Cel aanmoedigingspremies Ellipsgebouw K. Albert II laan 35, bus 21 1030 Brussel opleiding schoolsecretariaten

174 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Aanmoedigingspremie 2. Toepassingsgebied: alle personeelsleden 3. Voorwaarden • een periode van maximum 2 jaar • bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking • voorwaarde: indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking  ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest  effectieve arbeidsprestaties verricht opleiding schoolsecretariaten

175 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Aanmoedigingspremie • effectieve arbeidsprestaties:  verloven gelijkgesteld met dienstactiviteit worden beschouwd als effectieve prestaties bv. een personeelsleden was in de referteperiode van 6 maanden voor de LBO met bevallingsverlof  VVP of AVP: een personeelslid, F.T. vastbenoemd, heeft in de referteperiode een VVP/SF genoten - men gaat uit van een F.T.  ook voor tijdelijke personeelsleden: de maanden juli en augustus worden gezien als werkprestaties, op basis van de opdracht op 30-06 opleiding schoolsecretariaten

176 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Aanmoedigingspremie • ingeval van aaneensluitende verlengingen kan de premie slechts voor de eerste maal worden toegekend bij een eerste periode van VLBO of GLBO • geen combinatie mogelijk met een winstgevende activiteit Wel gedurende 1 jaar combineerbaar met een winstgevende activiteit als zelfstandige premie wordt per kwartaal uitgekeerd opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling"

Verwante presentaties


Ads door Google