De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STATUUT WERKNEMER SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1 ste semester 2007-2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STATUUT WERKNEMER SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1 ste semester 2007-2008."— Transcript van de presentatie:

1 STATUUT WERKNEMER SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1 ste semester 2007-2008

2 STATUUT WERKNEMER • Margot Collet Margot Collet – Onbetaald verlof – Ziekte • Guy Cools Guy Cools – Tbs – Politiek verlof • Steven De Pourcq Steven De Pourcq – Interimuren – Overuren • Sven Doms Sven Doms –Loopbaanonderbreking –Sociaal verlof • Sandra Maes Sandra Maes –Tijdskrediet –Vrouwenproblematiek • Julie Verbist Julie Verbist –1

3 VERLOF ZONDER WEDDE ZIEKTE Margot Collet

4 TBS POLITIEK VERLOF Guy Cools

5 INTERIMUREN (LOKALE OVERHEID) OVERUREN Steven De Pourcq

6 Interim-uren bovenop de normale opdracht (lokale overheid) • Bij ziekte/afwezigheid kan er een interim aangesteld worden. Hiervoor kan iemand van buitenaf gezocht worden of deze uren kunnen verdeeld worden onder interne medewerkers, met dezelfde functie. • Als je fulltime aangesteld bent, kan je per week tot 10 uur extra aangesteld worden. Een halftimer kan per week maximaal 26 uur meer aangesteld worden. 8/01/20086Steven De Pourcq

7 Overuren (overheid + privé) • Als werknemers de normale arbeidsduur op dag- of weekbasis overschrijden, dan is er sprake van overuren. Volgens de Arbeidswet van 16 maart 1971 is het presteren van overuren verboden voor – de meeste – werknemers uit de privésector en bij de overheid. • Het verbod tot het presteren van overuren zoals opgenomen in de Arbeidswet, is van toepassing op alle personen die, al dan niet verbonden door een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het ‘gezag’ van een ander persoon. 8/01/20087Steven De Pourcq

8 Overuren (overheid + privé) • Slechts enkele categorieën werknemers mogen wettelijk overuren presteren: – vertegenwoordigers – dienstbodes – leidinggevenden – personeel met een autonome beslissingsbevoegdheid – personeel uit vertrouwensposten – overheidspersoneel dat niet werkzaam is in de medische en verzorgingssector – overheidspersoneel uit instellingen zonder industriële of commerciële activiteit 8/01/20088Steven De Pourcq

9 Overuren (overheid + privé) • Op het verbod zijn enkele uitzonderingen voorzien: – Buitengewone vermeerdering van werk – Onvoorzien noodzakelijk werk – Dringend werk aan machines en materialen – Werk n.a.v. een (dreigend) ongeval – Werk dat niet onderbroken mag worden – Werk aan inventarissen en balansen 8/01/20089Steven De Pourcq

10 • In ruil voor de prestatie van overuren hebben werknemers recht op compensatie in de vorm van inhaalrust en/of overloon. Werknemers mogen tot op zekere hoogte zelf kiezen welke compensatie ze krijgen voor hun gepresteerde overuren: afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst, kunnen ze 65 à 130 overuren laten uitbetalen. Overuren (overheid + privé) 8/01/200810Steven De Pourcq

11 Bronnen • www.ejustice.just.fgov.be laatst geraadpleegd op 4/01/2007 www.ejustice.just.fgov.be • www.vacature.com laatst geraadpleegd op 4/01/2007 www.vacature.com • http://www.netonline.be/ondernemen/detail.asp?id =784 laatst geraadpleegd op 4/01/2007 http://www.netonline.be/ondernemen/detail.asp?id =784 • Personeelsdienst CVO Antwerpen-Zuid 8/01/200811Steven De Pourcq

12 LOOPBAANONDERBREKING (OVERHEID) SOCIAAL VERLOF Sven Doms

13 Loopbaanonderbreking • Wat? Loopbaanonderbreking is een « stelsel » dat aan de werknemers de mogelijkheid geeft om volledig of gedeeltelijk hun arbeidsovereenkomst te onderbreken terwijl ze een uitkering ontvangen van de RVA 8/01/200813Sven Doms

14 Loopbaanonderbreking • Welke vormen van loopbaanonderbreking bestaan er? – De « gewone » volledige loopbaanonderbreking – De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van minder dan 50 jaar – De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van 50 jaar of ouder – Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof – Loopbaanonderbreking in het kader van een verlof voor medische bijstand – Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof 8/01/200814Sven Doms

15 Gewone loopbaanonderbreking • Kan een gewone loopbaanonderbreking u geweigerd worden? Voor de meerderheid van de ambtenaren is de loopbaanonderbreking een recht. Sommige categorieën van personeelsleden kunnen evenwel uitgesloten worden 8/01/200815Sven Doms

16 Gewone loopbaanonderbreking • Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking? Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen: – in België; – in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein); – in Zwitserland Uitzondering Indien de echtgeno(o)t(e) beroepshalve buiten de Europese Unie verblijft, dan mag u voor de duur ervan daar gedomicilieerd zijn • Waar worden de onderbrekingsuitkeringen betaald? De betaling van de onderbrekingsuitkeringen gebeurt uitsluitend in België 8/01/200816Sven Doms

17 Gewone loopbaanonderbreking • Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen? De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen • Met welke inkomsten kunt u uw onderbrekingsuitkeringen cumuleren? – met de inkomsten van een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende – met de inkomsten van een zelfstandige activiteit. De cumulatie van de onderbrekingsuitkering met de inkomsten van een zelfstandige activiteit is beperkt tot 12 maanden – met een politiek mandaat 8/01/200817Sven Doms

18 Volledige loopbaanonderbreking • Duur? – U kan als voltijdse of deeltijdse werknemer uw prestaties volledig schorsen. – U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. – De totale duur wordt in principe vastgesteld op 72 maanden – Deze maximumduur wordt echter verminderd met de periodes van volledige loopbaanonderbreking waarvan u reeds genoten hebt krachtens gelijk welke andere wettelijke of reglementaire tekst, in gelijk welke tewerkstellingssector. – Periodes van volledige loopbaanonderbreking in het kader van specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden echter nooit in mindering gebracht van het maximumkrediet van 72 maanden 8/01/200818Sven Doms

19 Volledige loopbaanonderbreking • Welke invloed heeft de loopbaanonderbreking op uw pensioen? Voor de statutaire personeelsleden zijn de EERSTE 12 MAANDEN (volledige of gedeeltelijke) loopbaanonderbreking in principe automatisch en kosteloos toelaatbaar voor het pensioen 8/01/200819Sven Doms

20 Volledige loopbaanonderbreking • De gewone volledige loopbaanonderbreking Nettobedragen Volledige onderbreking Volledige onderbreking van een deeltijdse arbeidsregeling gewone uitkeringverhoogde uitkering 2de kind verhoogde uitkering 3de kind of volgende 314,98 EUR x Q/S344,95 EUR x Q/S374,94 EUR x Q/S gewone uitkeringverhoogde uitkering 2de kind verhoogde uitkering 3de kind of volgende 314,98 EUR344,95 EUR374,94 EUR 8/01/200820Sven Doms

21 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking • Duur? – De gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ambtenaren jonger dan 50 jaar: U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. De totale duur wordt in principe vastgesteld op 72 maanden – De gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ambtenaren van 50 jaar of ouder: Als voltijds ambtenaar kan u uw prestaties verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2, en dit tot aan het begin van uw pensioen. Als deeltijds ambtenaar waarvan de arbeidsregeling ten minste gelijk is aan 3/4 van een voltijdse tewerkstelling, kan u uw prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse tewerkstelling en dit tot aan het pensioen 8/01/200821Sven Doms

22 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking • Welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kan u nemen? – Als voltijds ambtenaar kan u uw prestaties verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2. – Als deeltijds ambtenaar waarvan de arbeidsregeling ten minste gelijk is aan ¾ van een voltijdse arbeidsregeling, kan u uw prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse tewerkstelling. – 1/3, 1/4 en 1/5 loopbaanonderbreking is binnen de reglementering loopbaanonderbreking voor ambtenaren van de federale overheid niet voorzien 8/01/200822Sven Doms

23 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking • Nettobedragen Voltijds ambtenaar • Hoeveel bedraagt de uitkering indien u een deeltijds ambtenaar bent? In dit geval wordt uw uitkering berekend in verhouding tot het aantal effectief onderbroken uren. Gewoon bedragVerhoogd bedrag 2de kind Verhoogd bedrag 3de kind of volgende Vermindering met 1/5 58,07 EUR63,61 EUR69,13 EUR Vermindering met 1/4 72,60 EUR79,51 EUR86,42 EUR Vermindering met 1/3 96,78 EUR106,00 EUR115,22 EUR Vermindering met 1/2 145,18 EUR159,01 EUR172,81 EUR 8/01/200823Sven Doms

24 Ouderschapsverlof • Wat is ouderschapsverlof? Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van uw jong(e) kind(eren). • Kan het ouderschapsverlof u worden geweigerd? Nee. Kan tot 6 maand uitgesteld worden om de dienst te verzekeren • Welke zijn de voorwaarden om het recht op ouderschapsverlof te bekomen? – Lokaal of provinciaal bestuur indien u in de afgelopen 15 maanden 12 maanden voor de werkgever gewerkt hebt – Indien u deel uitmaakt van de openbare sector of van het onderwijs U moet enkel in dienstactiviteit zijn, ongeacht uw anciënniteit 8/01/200824Sven Doms

25 Ouderschapsverlof • Leeftijdsvoorwaarde van het kind – geboorte • Tot 6 jaar • Tot 4 jaar in het onderwijs • Tot 8 jaar bij een kind dat minstens 66% gehandicapt is – adoptie • Gedurende een periode van 4 jaar na inschrijving tot de maximumleeftijd van 8 jaar 8/01/200825Sven Doms

26 Ouderschapsverlof • Er zijn 3 vormen – Volledige loopbaanonderbreking – Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking – Vermindering van de prestaties met 1/5 • Is het mogelijk de verschillende vormen van ouderschapsverlof te combineren? Ja. U kunt overstappen van de ene vorm van ouderschapsverlof naar een andere, behalve in het onderwijs 8/01/200826Sven Doms

27 Ouderschapsverlof • Volledige loopbaanonderbreking – maximum 3 maanden. – Dit verlof kan gesplitst worden per maand of een veelvoud daarvan • Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking – Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking gedurende maximum 6 maanden – Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 2 maanden of een veelvoud daarvan • Vermindering van de prestaties met 1/5 – Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 gedurende maximum 15 maanden. – Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 5 maanden of een veelvoud daarvan 8/01/200827Sven Doms

28 Ouderschapsverlof • Maandelijkse nettobedragen - 50 jaar+ 50 jaar- 50 jaar+ 50 jaar 615,56 EUR283,73 EUR481,28 EUR (*) 96,26 EUR of 129,44 EUR (*) 192,52 EUR Volledige onderbreking Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking Loopbaanvermindering met 1/5 8/01/200828Sven Doms

29 Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand • Wat is een loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand? Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte. Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel. Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont • Welke zijn de voorwaarden om het recht op medische bijstand te bekomen? attest voorlegt van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid, waaruit blijkt dat u verklaart bereid te zijn deze persoon bij te staan of te verzorgen 8/01/200829Sven Doms

30 Volledige onderbreking • Duur? – Volledige onderbreking • Per zwaar zieke patiënt: 1 maand tot maximum 3 maanden. Kunnen verlengd worden tot 12 maanden – Deeltijdse onderbreking • Per zwaar zieke patiënt: U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 en 1/2 per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. Maximum verlengd tot 24 maanden 8/01/200830Sven Doms

31 Volledige onderbreking • Op welke uitkering hebt u recht? Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking Voltijdse tewerkstellingDeeltijdse tewerkstelling 615,56 EUR615,56 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) 8/01/200831Sven Doms

32 Palliatief verlof • Wat is loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof? Het gaat om een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden. • Welke zijn de voorwaarden om het recht op palliatief verlof te bekomen? attest voorlegt van de behandelende geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken 8/01/200832Sven Doms

33 Palliatief verlof • Duur? – Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van het palliatief verlof? Ongeacht de sector waarin u tewerkgesteld bent, kunt u: • hetzij uw prestaties volledig schorsen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand); • hetzij uw prestaties verminderen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand). U kunt maximum 2 attesten indienen per patiënt 8/01/200833Sven Doms

34 Palliatief verlof • Op welke uitkering hebt u recht? Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking Voltijdse tewerkstellingDeeltijdse tewerkstelling 615,56 EUR615,56 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) 8/01/200834Sven Doms

35 Omstandigheidsverlof en sociaal verlof • Uitzonderlijk verlof toegekend bij volgende tabel Aard duur in dagen 1) huwelijk van het personeelslid4 2) bevalling echtgenote4 3) Overlijden van de echtgen(o)t(e)4 bloed of aanverwant 1 ste graad 4) Huwelijk van een kind2 5) overlijden bloed of aanverwant van zichzelf of de2 echtgen(o)t(e) die onder hetzelfde dak woont 6) Huwelijk broer, zus, vader, moeder of kleinkind1 7) overlijden bloed of aanverwant van de 2 de graad1 8) vormsel, feest vrijzinnige jeugd of feestelijkheid van een kind1 8/01/200835Sven Doms

36 Sociaal verlof • Duur Max 4 dagen • Omstandigheid • ziekte of ongeval • Voor wie? Onder hetzelfde dak wonende : – echtgeno(o)t(e) – samenwonende – bloed- of aanverwant – adoptiekind – Pleegvoogdij De noodzaak moet bewezen worden met doktersattest. Het is onbezoldigd. 8/01/200836Sven Doms

37 TIJDSKREDIET (PRIVÉ) GELIJK LOON VOOR GELIJK WERK Sandra Maes

38 Julie Verbist

39 FAQ Statuut van de werknemer

40 Frequently Asked Questions • Gelijk loon voor gelijk werk • Interim-uren bovenop de normale opdracht (overheidssector) Interim-uren bovenop de normale opdracht (overheidssector) • Loopbaanonderbreking (overheidssector) Loopbaanonderbreking (overheidssector) • Overuren (overheids- en privésector) Overuren (overheids- en privésector) • Sociaal verlof Sociaal verlof • Tbs (Terbeschikkingstelling) (onderwijssector) • Tijdskrediet (privésector) • Verlof zonder wedde • Ziekte • Politiek verlof (onderwijssector)


Download ppt "STATUUT WERKNEMER SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1 ste semester 2007-2008."

Verwante presentaties


Ads door Google