De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanonderbreking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanonderbreking"— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaanonderbreking
Opleiding schoolsecretariaten

2 LOOPBAANONDERBREKING
Soorten De algemene stelsels De specifieke stelsels Aanvraag Bezoldiging Cumulatie Weigering Elektronische melding Invloed op het pensioen opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Soorten De algemene stelsels: Volledige loopbaanonderbreking (VLBO) Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO) Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (GLBO55+) Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding (LBOBO) opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Soorten De specifieke stelsels: Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (LBOOV) Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB) Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg (LBOPZ) opleiding schoolsecretariaten

5 De algemene stelsels Volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking
* reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar opleiding schoolsecretariaten

6 Volledige loopbaanonderbreking
1. Voorwaarden • alle personeelscategoriën • enkel voor opdrachten in hoofdambt • zowel voor vast benoemden als tijdelijken (reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar). opleiding schoolsecretariaten

7 Volledige loopbaanonderbreking
2. Aanstelling • titularis zijn van minstens ½ F.T. • de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! opleiding schoolsecretariaten

8 Volledige loopbaanonderbreking
3. Effectieve prestaties • geen prestaties meer uitoefenen in het onderwijs • worden eveneens in aanmerking genomen: de prestaties verstrekt door personeelsleden • met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht • met verlof wegens vakbondsopdracht • in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002) • in een ministrieel kabinet … (zie omzendbrief PERS/2011/05) opleiding schoolsecretariaten

9 Volledige loopbaanonderbreking
4. Begindatum • 1/9 of 1/10. Uitzonderingen: 1) AMVD: de 1ste van elke maand (minimum 6 maanden tot maximum 1 jaar) 2) na een bevallingsverlof, moederschapsbescherming of bedreiging wegens beroepsziekte op 1/9 of 1/10 (stelsel mag wijzigen) Voorbeeld: bevallingsverlof van tot 30-11  GLBO/VLBO kan pas ingaan op 01-12 opleiding schoolsecretariaten

10 Volledige loopbaanonderbreking
3) na een ouderschapsverlof op 1/9 of 1/10 (aanvraag vóór start OV, stelsel mag niet wijzigen) Voorbeeld: VLBOOV van tot wat op ?  aansluitend kan een VLBO- algemeen stelsel genomen worden, indien aangevraagd voor de aanvang van het ouderschapsverlof  halftijdse loopbaanonderbreking kan niet  loopbaanonderbreking met een vijfde kan niet opleiding schoolsecretariaten

11 Volledige loopbaanonderbreking
4) VLBO of GLBO kan worden beëindigd door een specifieke LBO Voorwaarde: de oorspronkelijke LBO verderzetten Voorbeeld: • LBO-1/5 van tot • tot  VLBOMB  (aansluitend)  LBO-1/5  de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet  voor elke periode een afzonderlijke aanvraag (3 x) opleiding schoolsecretariaten

12 Volledige loopbaanonderbreking
5. Einddatum • 31/8 Uitzonderingen: 1) na de maximumduur van 60 maanden 2) vooravond pensionering 3) overgang uitstapregeling (VTBS58+ of bonus) opleiding schoolsecretariaten

13 Volledige loopbaanonderbreking
6. Duur • maximum 60 maanden • periodes van LBO in andere sectoren (ook privé) tellen mee Voorbeeld: • RVA  tot • VLBO van tot • deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum recht op 60 maanden VLBO opleiding schoolsecretariaten

14 Volledige loopbaanonderbreking
• VLBO: tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  VLBO - gewoon stelsel  VLBOBO  specifieke stelsels tellen niet mee!  55+ telt niet mee! opleiding schoolsecretariaten

15 Volledige loopbaanonderbreking
Het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden kan opgenomen worden. Voorbeeld: • bevallingsverlof  tot • VLBO  tot = 8 maand en 13 dagen (de effectieve dagen LBO) • VLBO  tot = 48 maanden • het personeelslid kan het resterende deel van 60 maanden opnemen = 3 maanden en 17 dagen opleiding schoolsecretariaten

16 Volledige loopbaanonderbreking
7. Vervroegd beëindigen • uitzonderlijke familiale redenen • aanvraag: vóór 1 mei (bijlage 3 bij de omzendbrief)  met akkoord van de inrichtende macht  met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs (in de praktijk de coördinator van het werkstation) • niet meer mogelijk na 1 mei • RVA verwittigen opleiding schoolsecretariaten

17 Volledige loopbaanonderbreking
8. Recht • Geconditioneerd recht: indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de LBO worden toegestaan als de kandidaat-vervanger  het vereiste bekwaamheidsbewijs heeft  voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject opleiding schoolsecretariaten

18 De algemene stelsels Volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking
* reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar opleiding schoolsecretariaten

19 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
1. Voorwaarden • zie VLBO 2. Aanstelling • HLBO: titularis zijn van minstens ½ FT + 1u • LBO-1/5: titularis zijn van een FT • de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! opleiding schoolsecretariaten

20 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
3. Effectieve prestaties • HLBO: exact de helft van een FT blijven uitoefenen • LBO-1/5: exact 80% van een FT blijven uitoefenen • worden eveneens in aanmerking genomen: de prestaties verstrekt door personeelsleden: • met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht • met verlof wegens vakbondsopdracht • in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002) • in een ministrieel kabinet … (zie omzendbrief) opleiding schoolsecretariaten

21 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
4. Begindatum • zie VLBO 5. Einddatum opleiding schoolsecretariaten

22 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
6. Duur • maximum 60 maanden • periodes van LBO in andere sectoren (ook privé) tellen mee • tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  HLBO  HLBOBO  LBO-1/5  LBOBO-1/5 opleiding schoolsecretariaten

23 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
7. Vervroegd beëindigen • zie VLBO 8. Recht • HLBO: zie VLBO • LBO-1/5: gunst opleiding schoolsecretariaten

24 De algemene stelsels Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+
opleiding schoolsecretariaten

25 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+
1. Voorwaarden • alle personeelscategoriën • enkel voor opdrachten in hoofdambt • enkel opdrachten als vastbenoemde (tot de proeftijd toegelaten) komen in aanmerking Dit principe geldt voor • de uren waarvoor GLBO55+ (50+) • de nog gepresteerde opdracht Voorbeeld: opdracht op 01-09: 12/20 V + 8/20 T  HLBO 55+ is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren opleiding schoolsecretariaten

26 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+
2. Aanstelling • zie GLBO 3. Effectieve prestaties 4. Begindatum • 1/9 of 1/10. (ook AMVD) • wordt aangevraagd voor een lange periode: tot op de vooravond van het pensioen Uitzonderingen: zie 2), 3) en 4) bij VLBO opleiding schoolsecretariaten

27 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+
Opgelet: wie een GLBO50+ heeft, geen 55 jaar is, en deze stop zet door één van de specifieke stelsels zal de GLBO50+ kunnen verder zetten! opleiding schoolsecretariaten

28 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+
5. Einddatum • op de vooravond van de pensionering • bij overgang naar een VTBS58+ of bonus 6. Duur • onbeperkt opleiding schoolsecretariaten

29 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+
7. Vervroegd beëindigen • zie VLBO • elke 1ste september: • aanvraag aan I.M.: vóór 1 mei • bijlage 3 niet vereist, een brief aan I.M. volstaat • RVA verwittigen Opmerking: bij uitstap  geen 2de keer het stelsel aanvragen opleiding schoolsecretariaten

30 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+
8. Recht • zie GLBO opleiding schoolsecretariaten

31 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+
De leeftijd voor het nemen van een onbeperkte GLBO is verhoogd van 50 naar 55 jaar. GLBO50+ kan nog in 3 gevallen: vóór reeds een GLBO50+ opgenomen Opmerking: overstappen van een LBO50+1/5 naar een HLBO50+ kan enkel na 55 jaar! de aanvraag (eerste) vóór ingediend bij de RVA en vóór bij de I.M. beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar (enkel voor LBO55+-1/5) opleiding schoolsecretariaten

32 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+
Veranderen binnen het stelsel van GLBO 55+ • Van LBO55+-1/5 naar HLBO55+: elke 1/9 • Van HLBO55+ naar LBO55+-1/5: elke 1/9 (akkoord IM) • Van LBO50+-1/5 naar HLBO55+: na bereiken 55 jaar • als je GLBO50+ stopzet, kan je er niet terug in. Na bereiken leeftijd 55 jaar kan je wel starten met GLBO55+ opleiding schoolsecretariaten

33 Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding
* reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar opleiding schoolsecretariaten

34 Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding
• kan genomen worden onder de vorm van - een VLBO - een GLBO (halftijds of met 1/5) • voorwaarden: zie gewone stelsel VLBO en GLBO • de begin-, einddatum en de duur wordt bepaald door de opleiding blijkt uit het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd opleiding schoolsecretariaten

35 Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding
Voorbeeld: • opleiding : tot Attest bepaalt de begin- en einddatum van de VLBO/GLBO • deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum van 60 maanden VLBO/GLBO Opmerking: een voortijdige beëindiging van een loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding om uitzonderlijk familiale redenen kan NIET opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Specifieke stelsels Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (LBOOV) Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg (LBOPZ) Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB) opleiding schoolsecretariaten

37 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
Kind jonger dan 12 jaar * Binnen de periode van aanstelling opleiding schoolsecretariaten

38 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
1. Voorwaarden • soepeler dan de algemene stelsels • alle personeelscategoriën • enkel voor opdrachten in hoofdambt • zowel voor vast benoemden als tijdelijken (binnen de periode van aanstelling) 2. Aanstelling • zie algemene stelsels opleiding schoolsecretariaten

39 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
3. Effectieve prestaties • zie algemene stelsels 4. Begindatum • niet gebonden aan een vaste begindatum • vanaf de dag van geboorte/adoptie tot en met vooravond 12 jaar Voorbeeld: een personeelslid heeft een kind dat 12 jaar wordt op Het ouderschapverlof moet ten laatste ingaan op opleiding schoolsecretariaten

40 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
5. Einddatum • de laatste dag van de aangevraagde periode • na een ononderbroken periode van maximum 4, 8 of 20 maanden • het personeelslid verliest het resterende saldo Voorbeeld: HLBOOV van tot het resterende saldo van 3 maanden kan niet meer opgenomen worden opleiding schoolsecretariaten

41 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
Opmerking: Tijdelijke personeelsleden die LBOOV-1/5 opnemen tot 31/08 kunnen het resterend gedeelte van het ouderschapsverlof opnemen aansluitend op de voorgaande periode van ouderschapsverlof indien ze opnieuw een aanstelling met volledige prestaties hebben op 1 september. (nieuwe aanvraag bij de RVA nodig) Voorbeeld: tijdelijk personeelslid 20/20 TADD LBOOV-1/5 van tot Op /20 TADD Kan resterend gedeelte LBOOV1/5 opnemen opleiding schoolsecretariaten

42 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
6. Vervroegd beëindigen Voortijdige beëindiging van de LBO ouderschapsverlof om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation! opleiding schoolsecretariaten

43 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
7. Duur • VLBOOV  een ononderbroken periode: max. 4 maanden • HLBOOV  een ononderbroken periode: max. 8 maanden • GLBOOV-1/5  een ononderbroken periode: maximum 20 maanden Opgelet: voor tijdelijke personeelsleden binnen de aanstelling opleiding schoolsecretariaten

44 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
Uitzondering 1 • wie reeds vóór volledig of halftijds ouderschapsverlof heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen - VLBO: maximum 1 maand - HLBO: maximum 2 maanden - GLBO met 1/5: maximum 5 maanden • wie reeds vóór ouderschapsverlof met 1/5 heeft - GLBO met 1/5: maximum 14 maanden opleiding schoolsecretariaten

45 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
• het volume van de bijkomende periode moet niet hetzelfde zijn als dat van de periode ouderschapsverlof gekozen vóór Voorbeeld: kind geboren op VLBOOV: tot vanaf kan voor dit kind een bijkomende ononderbroken periode worden opgenomen maximum 1 maand VLBOOV bv tot maximum 2 maanden HLBOOV bv tot maximum 5 maanden LBOOV-1/5 bv tot opleiding schoolsecretariaten

46 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
Uitzondering 2: voor en na de zomervakantie Het opnemen van ouderschapsverlof in 2 afzonderlijke periodes is mogelijk indien: de eerste periode eindigt op de dag voor de zomervakantie en de tweede periode begint op de dag na de zomervakantie. Opgelet: wie gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet wel voor beide periodes hetzelfde volume LBO opnemen opleiding schoolsecretariaten

47 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
De opname in twee periodes is slechts mogelijk op voorwaarde dat de eerste periode van ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking maximaal 1 maand bedraagt het ouderschapsverlof onmiddellijk aansluit op het bevallingsverlof, het verlof wegens moederschapsbescherming, het onbezoldigd ouderschapsverlof, het verlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij of het geboorteverlof Voorbeeld: bevallingsverlof tot en met aansluitend halftijds ouderschapsverlof van tot op kan het personeelslid enkel een halftijds ouderschapsverlof nemen (restant) opleiding schoolsecretariaten

48 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
8. Recht • LBOOV is een absoluut recht en kan dus niet geweigerd worden. opleiding schoolsecretariaten

49 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
Voor ongeneeslijke zieke personen in een terminale fase * Binnen de periode van aanstelling opleiding schoolsecretariaten

50 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
1. Voorwaarden • zie LBOOV 2. Aanstelling • zie algemene stelsels 3. Effectieve prestaties opleiding schoolsecretariaten

51 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
4. Begindatum • begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag • op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. Voorbeeld: aanvraag palliatief verlof met een vijfde op dinsdag  de ingangsdatum is dan maandag  kon vroeger ingaan mits akkoord van de I.M opleiding schoolsecretariaten

52 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
5. Einddatum • na de aangevraagde periode van één maand • na de verlenging met één maand • tijdelijken op het ogenblik dat de aanstelling eindigt opleiding schoolsecretariaten

53 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
6. Vervroegd beëindigen • vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M  RVA verwittigen • Voortijdige beëindiging van de LBO voor palliatieve zorgen om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation! opleiding schoolsecretariaten

54 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
7. Duur • een ononderbroken periode van één maand • kan, onmiddellijk aansluitend, verlengd worden met één maand • maximaal 2 aanvragen voor de verzorging van eenzelfde persoon • bij verlenging met 1 maand moet het gekozen stelsel hetzelfde blijven opleiding schoolsecretariaten

55 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
Voorbeeld: → eerste aanvraag: een palliatief verlof met een vijfde van tot = 1 maand → verlenging met 1 maand: ook hier moet het personeelslid kiezen voor een palliatief verlof met een vijfde van tot = 1 maand opleiding schoolsecretariaten

56 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
8. Recht • LBOPZ is een absoluut recht en kan dus niet geweigerd worden. opleiding schoolsecretariaten

57 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
Familielid tot 2de graad of persoon die onder hetzelfde dak woont én zwaar ziek is * Binnen de periode van aanstelling opleiding schoolsecretariaten

58 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
1. Voorwaarden • zie LBOOV 2. Aanstelling • zie algemene stelsels 3. Effectieve prestaties opleiding schoolsecretariaten

59 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
4. Begindatum • begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag • of op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. opleiding schoolsecretariaten

60 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
5. Einddatum • na de aangevraagde periode(s) • voor de tijdelijke personeelsleden  op het ogenblik dat de aanstelling eindigt • na maximumperiode: 12 (VLBOMB) of 24 (GLBOMB) maanden opleiding schoolsecretariaten

61 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
6. Vervroegd beëindigen • vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M.  het werkstation (en de school) verwittigt de RVA Voortijdige beëindiging van de LBO voor medische bijstand om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation! opleiding schoolsecretariaten

62 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
7. Duur VLBO voor medische bijstand • periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend • beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt GLBO voor medische bijstand (zowel halftijds als 1/5) • beperkt tot een maximum van 24 maanden per patiënt opleiding schoolsecretariaten

63 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
Opmerking: vanaf Alleenstaande ouders die medische bijstand opnemen voor de verzorging van een kind tot de vooravond van de zestiende verjaardag : de maximumduur wordt verdubbeld tot 24 maanden volledige of 48 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten

64 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
Voorbeeld: halftijdse medische bijstand van tot  de minimumperiode = 1 maand  de maximumperiode is meer dan 3 maanden  correct: tot en met opleiding schoolsecretariaten

65 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
Nieuw vanaf Voor een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is als gevolg van een zware ziekte, kan een personeelslid zijn beroepsloopbaan volledig onderbreken voor een duur van één week, eventueel verlengbaar met één week. Wie? 1° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samen woont. 2° het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding. opleiding schoolsecretariaten

66 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
Ofwel, als de personeelsleden onder 1° en 2° geen gebruik kunnen maken: 3° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samen woont. 4° een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van het zwaar zieke kind.  De aanvangstermijn van 1 week is niet van toepassing. Als het personeelslid aansluitend loopbaanonderbreking voor medische bijstand neemt voor datzelfde kind, kan de minimale periode korter zijn dan één maand. Deze we(e)k(en) telt mee voor de maximumduur van 12 maanden. opleiding schoolsecretariaten

67 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
8. Recht • LBOMB is een absoluut recht en kan dus niet geweigerd worden. opleiding schoolsecretariaten

68 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Aanvraag • aan te vragen bij de I.M. - niet via het werkstation • formulier C61  loopbaanonderbreking gewoon stelsel  LBO beroepsopleiding  GLBO 55+ • formulier C61 – SV  ouderschapsverlof  palliatief verlof  medische bijstand opleiding schoolsecretariaten

69 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Bezoldiging • onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor LBO  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking • naargelang de prestaties in het onderwijs  salaris  vakantiegeld of eindejaarstoelage Zie ook: (uw dossier online) • eventueel een aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten

70 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Bezoldiging • LBO – gewoon stelsel - juli en augustus  premie van de RVA loopt door  geen salaris of uitgestelde bezoldiging voor de opdracht waarvoor LBO • het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg • vermindering van de basisbedragen na 12 maanden tot 95% uitgezonderd de specifieke stelsels opleiding schoolsecretariaten

71 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Cumulatie • met inkomsten uit een politiek mandaat • met een bijkomende activiteit als loontrekkende  die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maanden) voor de loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs  en waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties Voorbeeld: benoemd voor 10/20 en 20/38 in privé  VLBO is niet mogelijk: de activiteit in de privé-sector is groter dan deze in het onderwijs opleiding schoolsecretariaten

72 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Cumulatie • met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende één jaar  uitsluitend bij een VLBO • met een pensioen  niet mogelijk Opmerkingen: met een overlevingspensioen kan een LBO genomen worden zonder uitkering een LBO ouderschapsverlof kan eveneens zonder uitkering bij een te laat ingediende aanvraag bij de RVA (2 maanden na begindatum), zal de RVA voor de eerste periode LBO (begindatum tot ontvangst aanvraag bij RVA) geen uitkering uitbetalen opleiding schoolsecretariaten

73 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Cumulatie - het recht op een uitkering vervalt wanneer  een nieuwe activiteit wordt aangevat  een bestaande activiteit wordt uitgebreid  een zelfstandige activiteit langer dan een jaar wordt uitgeoefend opleiding schoolsecretariaten

74 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Weigering • de weigering door de RVA wordt vermeld op het formulier C62 • de weigering door de onderwijsadministratie wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan het personeelslid de I.M. de RVA • bij weigering van een LBO door de RVA of AgODi wordt LBO ambtshalve omgezet naar een TBSPA opleiding schoolsecretariaten

75 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Voorbeeld Voorbeeld: GLBO van tot aanvraag indienen - C61 GLBO werd stopgezet voor een VLBO palliatieve zorgen van tot aanvraag indienen - C61-SV Voorwaarde de oorspronkelijke GLBO opnemen op er moet dus telkens een nieuwe aanvraag worden ingediend bij elke wijziging (dus 3 x) opleiding schoolsecretariaten

76 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Wat kan niet? • tijdens een periode van LBO: een uitbreiding van de opdracht uitgezonderd  een bijkomende R/W een uitbreiding vaste benoeming • herindiensttreden • een GLBO opschorten door een TBSPA • ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een loopbaanonderbreking (geen opschorting) • een GLBO kan door geen enkel ander verlofstelsel worden opgeschort opleiding schoolsecretariaten

77 Elektronische melding
Volledige loopbaanonderbrekingen • niet-opdrachgebonden DO • RL 2 Gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen • opdrachtgebonden DO • RL 1 – samen met de opdracht Documenten voor de werkstations • het document C62 = de goedkeuring door de RVA opleiding schoolsecretariaten

78 Elektronische melding
Algemene stelsels 027 Volledige loopbaanonderbreking 028 Halftijdse loopbaanonderbreking 151 Gedeeltelijke LBO met een vijfde 029 GLBO HLBO GLBO 50+ met een vijfde 183 GLBO 55+ met een vijfde 088 Volledige LBO beroepsopleiding 094 Halftijdse LBO beroepsopleiding 152 GLBO beroepsopleiding met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

79 Elektronische melding
Palliatief verlof VLBO voor palliatieve zorgen HLBO voor palliatieve zorgen GLBO palliatieve zorgen met een vijfde Medische bijstand VLBO medische bijstand HLBO medische bijstand GLBO medische bijstand met een vijfde Ouderschapsverlof VLBO ouderschapsverlof HLBO ouderschapsverlof GLBO ouderschapsverlof met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

80 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Pensioen Inlichtingen in verband met de validering van LBO en de invloed van LBO op het pensioen Vast benoemde personeelsleden Pensioendienst voor de overheidssector Ontvangst briefwisseling Victor Hortaplein 40 - bus Brussel Tel.: (0) opleiding schoolsecretariaten

81 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Pensioen Tijdelijke personeelsleden Rijksdienst voor Pensioenen Dienst Regularisaties Zuidertoren (26ste verdieping) 1060 Brussel Tel.: opleiding schoolsecretariaten

82 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Aanmoedigingspremie Online: Op papier: • het ingevulde aanvraagformulier • een kopie van het document C62 • in geval van opleiding: een attest van de onderwijs- of opleidingsinstelling Adres: Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie/Cel aanmoedigingspremies Ellipsgebouw K. Albert II laan 35, bus Brussel opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Loopbaanonderbreking"

Verwante presentaties


Ads door Google