De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Loopbaanonderbreking Opleiding schoolsecretariaten

2 AgODi LOOPBAANONDERBREKING 1.Soorten 2.De algemene stelsels 3.De specifieke stelsels 4.Aanvraag 5.Bezoldiging 6.Cumulatie 7.Weigering 8.Elektronische melding 9.Invloed op het pensioen opleiding schoolsecretariaten

3 AgODi Soorten De algemene stelsels: -Volledige loopbaanonderbreking (VLBO) -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO) -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (GLBO55+) -Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding (LBOBO) opleiding schoolsecretariaten

4 AgODi Soorten De specifieke stelsels: -Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (LBOOV) -Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB) -Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg (LBOPZ) opleiding schoolsecretariaten

5 AgODi De algemene stelsels Volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking  * reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar opleiding schoolsecretariaten

6 AgODi Volledige loopbaanonderbreking 1. Voorwaarden alle personeelscategoriën enkel voor opdrachten in hoofdambt zowel voor vast benoemden als tijdelijken (reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar). opleiding schoolsecretariaten

7 AgODi Volledige loopbaanonderbreking 2. Aanstelling titularis zijn van minstens ½ F.T. de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi Volledige loopbaanonderbreking 3. Effectieve prestaties geen prestaties meer uitoefenen in het onderwijs worden eveneens in aanmerking genomen: de prestaties verstrekt door personeelsleden met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht met verlof wegens vakbondsopdracht in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002) in een ministrieel kabinet … (zie omzendbrief PERS/2011/05) opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi Volledige loopbaanonderbreking 4. Begindatum 1/9 of 1/10. Uitzonderingen: 1) AMVD: de 1 ste van elke maand (minimum 6 maanden tot maximum 1 jaar) 2) na een bevallingsverlof, moederschapsbescherming of bedreiging wegens beroepsziekte op 1/9 of 1/10 (stelsel mag wijzigen) Voorbeeld: bevallingsverlof van tot  GLBO/VLBO kan pas ingaan op opleiding schoolsecretariaten

10 AgODi Volledige loopbaanonderbreking 3) na een ouderschapsverlof op 1/9 of 1/10 (aanvraag vóór start OV, stelsel mag niet wijzigen) Voorbeeld: VLBOOV van tot wat op ?  aansluitend kan een VLBO- algemeen stelsel genomen worden, indien aangevraagd voor de aanvang van het ouderschapsverlof  halftijdse loopbaanonderbreking kan niet  loopbaanonderbreking met een vijfde kan niet opleiding schoolsecretariaten

11 AgODi Volledige loopbaanonderbreking 4) VLBO of GLBO kan worden beëindigd door een specifieke LBO Voorwaarde: de oorspronkelijke LBO verderzetten Voorbeeld: LBO-1/5 van tot tot  VLBOMB  (aansluitend)  LBO-1/5  de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet  voor elke periode een afzonderlijke aanvraag (3 x) opleiding schoolsecretariaten

12 AgODi Volledige loopbaanonderbreking 5. Einddatum 31/8 Uitzonderingen: 1) na de maximumduur van 60 maanden 2) vooravond pensionering 3) overgang uitstapregeling (VTBS58+ of bonus) opleiding schoolsecretariaten

13 AgODi Volledige loopbaanonderbreking 6. Duur maximum 60 maanden periodes van LBO in andere sectoren (ook privé) tellen mee Voorbeeld: RVA  tot VLBO van tot deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum recht op 60 maanden VLBO opleiding schoolsecretariaten

14 AgODi Volledige loopbaanonderbreking VLBO: tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  VLBO - gewoon stelsel  VLBOBO  specifieke stelsels tellen niet mee!  55+ telt niet mee! opleiding schoolsecretariaten

15 AgODi Volledige loopbaanonderbreking Het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden kan opgenomen worden. Voorbeeld: bevallingsverlof  tot VLBO  tot = 8 maand en 13 dagen (de effectieve dagen LBO) VLBO  tot = 48 maanden het personeelslid kan het resterende deel van 60 maanden opnemen = 3 maanden en 17 dagen opleiding schoolsecretariaten

16 AgODi Volledige loopbaanonderbreking 7. Vervroegd beëindigen uitzonderlijke familiale redenen aanvraag: vóór 1 mei (bijlage 3 bij de omzendbrief)  met akkoord van de inrichtende macht  met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs (in de praktijk de coördinator van het werkstation) niet meer mogelijk na 1 mei RVA verwittigen opleiding schoolsecretariaten

17 AgODi Volledige loopbaanonderbreking 8. Recht Geconditioneerd recht: indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de LBO worden toegestaan als de kandidaat-vervanger  het vereiste bekwaamheidsbewijs heeft  voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject opleiding schoolsecretariaten

18 AgODi De algemene stelsels Volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking  * reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar opleiding schoolsecretariaten

19 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 1. Voorwaarden zie VLBO 2. Aanstelling HLBO: titularis zijn van minstens ½ FT + 1u LBO-1/5: titularis zijn van een FT de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! opleiding schoolsecretariaten

20 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 3. Effectieve prestaties HLBO: exact de helft van een FT blijven uitoefenen LBO-1/5: exact 80% van een FT blijven uitoefenen worden eveneens in aanmerking genomen: de prestaties verstrekt door personeelsleden: met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht met verlof wegens vakbondsopdracht in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002) in een ministrieel kabinet … (zie omzendbrief) opleiding schoolsecretariaten

21 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 4. Begindatum zie VLBO 5. Einddatum zie VLBO opleiding schoolsecretariaten

22 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 6. Duur maximum 60 maanden periodes van LBO in andere sectoren (ook privé) tellen mee tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  HLBO  HLBOBO  LBO-1/5  LBOBO-1/5 opleiding schoolsecretariaten

23 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 7. Vervroegd beëindigen zie VLBO 8. Recht HLBO: zie VLBO LBO-1/5: gunst opleiding schoolsecretariaten

24 AgODi De algemene stelsels Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ opleiding schoolsecretariaten

25 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Voorwaarden alle personeelscategoriën enkel voor opdrachten in hoofdambt enkel opdrachten als vastbenoemde (tot de proeftijd toegelaten) komen in aanmerking Dit principe geldt voor de uren waarvoor GLBO55+ (50+) de nog gepresteerde opdracht Voorbeeld: opdracht op 01-09: 12/20 V + 8/20 T  HLBO 55+ is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren opleiding schoolsecretariaten

26 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Aanstelling zie GLBO 3. Effectieve prestaties zie GLBO 4. Begindatum 1/9 of 1/10. (ook AMVD) wordt aangevraagd voor een lange periode: tot op de vooravond van het pensioen Uitzonderingen: zie 2), 3) en 4) bij VLBO opleiding schoolsecretariaten

27 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ Opgelet: wie een GLBO50+ heeft, geen 55 jaar is, en deze stop zet door één van de specifieke stelsels  zal de GLBO50+ kunnen verder zetten! opleiding schoolsecretariaten

28 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Einddatum op de vooravond van de pensionering bij overgang naar een VTBS58+ of bonus 6. Duur onbeperkt opleiding schoolsecretariaten

29 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Vervroegd beëindigen zie VLBO elke 1 ste september: aanvraag aan I.M.: vóór 1 mei bijlage 3 niet vereist, een brief aan I.M. volstaat RVA verwittigen Opmerking: bij uitstap  geen 2 de keer het stelsel aanvragen opleiding schoolsecretariaten

30 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Recht zie GLBO opleiding schoolsecretariaten

31 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ De leeftijd voor het nemen van een onbeperkte GLBO is verhoogd van 50 naar 55 jaar. GLBO50+ kan nog in 3 gevallen: 1)vóór reeds een GLBO50+ opgenomen Opmerking: overstappen van een LBO50+1/5 naar een HLBO50+ kan enkel na 55 jaar! 2)de aanvraag (eerste) vóór ingediend bij de RVA en vóór bij de I.M. 3)beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar (enkel voor LBO55+- 1/5) opleiding schoolsecretariaten

32 AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ Veranderen binnen het stelsel van GLBO 55+ Van LBO55+-1/5 naar HLBO55+: elke 1/9 Van HLBO55+ naar LBO55+-1/5: elke 1/9 (akkoord IM) Van LBO50+-1/5 naar HLBO55+: na bereiken 55 jaar als je GLBO50+ stopzet, kan je er niet terug in. Na bereiken leeftijd 55 jaar kan je wel starten met GLBO55+ opleiding schoolsecretariaten

33 AgODi Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten * reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar

34 AgODi Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten kan genomen worden onder de vorm van -een VLBO -een GLBO (halftijds of met 1/5) voorwaarden: zie gewone stelsel VLBO en GLBO de begin-, einddatum en de duur wordt bepaald door de opleiding  blijkt uit het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd

35 AgODi Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld: opleiding : tot  Attest bepaalt de begin- en einddatum van de VLBO/GLBO deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum van 60 maanden VLBO/GLBO Opmerking: een voortijdige beëindiging van een loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding om uitzonderlijk familiale redenen kan NIET

36 AgODi Specifieke stelsels opleiding schoolsecretariaten Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (LBOOV) -Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg (LBOPZ) -Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB)

37 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten  Kind jonger dan 12 jaar * Binnen de periode van aanstelling

38 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden soepeler dan de algemene stelsels alle personeelscategoriën enkel voor opdrachten in hoofdambt zowel voor vast benoemden als tijdelijken (binnen de periode van aanstelling) 2. Aanstelling zie algemene stelsels

39 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten Effectieve prestaties zie algemene stelsels 4. Begindatum niet gebonden aan een vaste begindatum vanaf de dag van geboorte/adoptie tot en met vooravond 12 jaar Voorbeeld: een personeelslid heeft een kind dat 12 jaar wordt op Het ouderschapverlof moet ten laatste ingaan op

40 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten Einddatum de laatste dag van de aangevraagde periode na een ononderbroken periode van maximum 4, 8 of 20 maanden het personeelslid verliest het resterende saldo Voorbeeld: HLBOOV van tot  het resterende saldo van 3 maanden kan niet meer opgenomen worden

41 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten Opmerking: Tijdelijke personeelsleden die LBOOV-1/5 opnemen tot 31/08 kunnen het resterend gedeelte van het ouderschapsverlof opnemen aansluitend op de voorgaande periode van ouderschapsverlof indien ze opnieuw een aanstelling met volledige prestaties hebben op 1 september. (nieuwe aanvraag bij de RVA nodig) Voorbeeld: tijdelijk personeelslid 20/20 TADD LBOOV-1/5 van tot  Op /20 TADD  Kan resterend gedeelte LBOOV1/5 opnemen

42 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten Vervroegd beëindigen Voortijdige beëindiging van de LBO ouderschapsverlof om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation!

43 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten Duur VLBOOV  een ononderbroken periode: max. 4 maanden HLBOOV  een ononderbroken periode: max. 8 maanden GLBOOV-1/5  een ononderbroken periode: maximum 20 maanden Opgelet: voor tijdelijke personeelsleden binnen de aanstelling

44 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten Uitzondering 1 wie reeds vóór volledig of halftijds ouderschapsverlof heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen -VLBO: maximum 1 maand -HLBO: maximum 2 maanden -GLBO met 1/5: maximum 5 maanden wie reeds vóór ouderschapsverlof met 1/5 heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen -VLBO: maximum 1 maand -HLBO: maximum 2 maanden -GLBO met 1/5: maximum 14 maanden

45 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten het volume van de bijkomende periode moet niet hetzelfde zijn als dat van de periode ouderschapsverlof gekozen vóór Voorbeeld: -kind geboren op VLBOOV: tot vanaf kan voor dit kind een bijkomende ononderbroken periode worden opgenomen  maximum 1 maand VLBOOV bv tot  maximum 2 maanden HLBOOV bv tot  maximum 5 maanden LBOOV-1/5 bv tot

46 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten Uitzondering 2: voor en na de zomervakantie Het opnemen van ouderschapsverlof in 2 afzonderlijke periodes is mogelijk indien:  de eerste periode eindigt op de dag voor de zomervakantie en  de tweede periode begint op de dag na de zomervakantie. Opgelet: wie gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet wel voor beide periodes hetzelfde volume LBO opnemen

47 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten De opname in twee periodes is slechts mogelijk op voorwaarde dat  de eerste periode van ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking maximaal 1 maand bedraagt  het ouderschapsverlof onmiddellijk aansluit op het bevallingsverlof, het verlof wegens moederschapsbescherming, het onbezoldigd ouderschapsverlof, het verlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij of het geboorteverlof Voorbeeld: -bevallingsverlof tot en met aansluitend halftijds ouderschapsverlof van tot op kan het personeelslid enkel een halftijds ouderschapsverlof nemen (restant)

48 AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten Recht LBOOV is een absoluut recht en kan dus niet geweigerd worden.

49 AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten  Voor ongeneeslijke zieke personen in een terminale fase * Binnen de periode van aanstelling

50 AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden zie LBOOV 2. Aanstelling zie algemene stelsels 3. Effectieve prestaties zie algemene stelsels

51 AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten Begindatum begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. Voorbeeld: aanvraag palliatief verlof met een vijfde op dinsdag  de ingangsdatum is dan maandag  kon vroeger ingaan mits akkoord van de I.M

52 AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten Einddatum na de aangevraagde periode van één maand na de verlenging met één maand tijdelijken  op het ogenblik dat de aanstelling eindigt

53 AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten Vervroegd beëindigen vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M  RVA verwittigen Voortijdige beëindiging van de LBO voor palliatieve zorgen om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation!

54 AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten Duur een ononderbroken periode van één maand kan, onmiddellijk aansluitend, verlengd worden met één maand maximaal 2 aanvragen voor de verzorging van eenzelfde persoon bij verlenging met 1 maand moet het gekozen stelsel hetzelfde blijven

55 AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld: → eerste aanvraag: een palliatief verlof met een vijfde van tot = 1 maand → verlenging met 1 maand: ook hier moet het personeelslid kiezen voor een palliatief verlof met een vijfde van tot = 1 maand

56 AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten Recht LBOPZ is een absoluut recht en kan dus niet geweigerd worden.

57 AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten  Familielid tot 2de graad of persoon die onder hetzelfde dak woont én zwaar ziek is * Binnen de periode van aanstelling

58 AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden zie LBOOV 2. Aanstelling zie algemene stelsels 3. Effectieve prestaties zie algemene stelsels

59 AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten Begindatum begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag of op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M.

60 AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten Einddatum na de aangevraagde periode(s) voor de tijdelijke personeelsleden  op het ogenblik dat de aanstelling eindigt na maximumperiode: 12 (VLBOMB) of 24 (GLBOMB) maanden

61 AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten Vervroegd beëindigen vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M.  het werkstation (en de school) verwittigt de RVA Voortijdige beëindiging van de LBO voor medische bijstand om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation!

62 AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten Duur VLBO voor medische bijstand periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt GLBO voor medische bijstand (zowel halftijds als 1/5) periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 24 maanden per patiënt

63 AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten Opmerking: vanaf Alleenstaande ouders die medische bijstand opnemen voor de verzorging van een kind tot de vooravond van de zestiende verjaardag :  de maximumduur wordt verdubbeld tot 24 maanden volledige of 48 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand

64 AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld: halftijdse medische bijstand van tot  de minimumperiode = 1 maand  de maximumperiode is meer dan 3 maanden  correct: tot en met

65 AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten Nieuw vanaf Voor een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is als gevolg van een zware ziekte, kan een personeelslid zijn beroepsloopbaan volledig onderbreken voor een duur van één week, eventueel verlengbaar met één week. Wie? 1° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samen woont. 2° het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding.

66 AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten Ofwel, als de personeelsleden onder 1° en 2° geen gebruik kunnen maken: 3° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samen woont. 4° een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van het zwaar zieke kind.  De aanvangstermijn van 1 week is niet van toepassing.  Als het personeelslid aansluitend loopbaanonderbreking voor medische bijstand neemt voor datzelfde kind, kan de minimale periode korter zijn dan één maand.  Deze we(e)k(en) telt mee voor de maximumduur van 12 maanden.

67 AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten Recht LBOMB is een absoluut recht en kan dus niet geweigerd worden.

68 AgODi Aanvraag opleiding schoolsecretariaten aan te vragen bij de I.M. - niet via het werkstation formulier C61  loopbaanonderbreking gewoon stelsel  LBO beroepsopleiding  GLBO 55+ formulier C61 – SV  ouderschapsverlof  palliatief verlof  medische bijstand

69 AgODi Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor LBO  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking naargelang de prestaties in het onderwijs  salaris  vakantiegeld of eindejaarstoelage Zie ook: (uw dossier online)www.rva.be eventueel een aanmoedigingspremie

70 AgODi Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten LBO – gewoon stelsel - juli en augustus  premie van de RVA loopt door  geen salaris of uitgestelde bezoldiging voor de opdracht waarvoor LBO het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg vermindering van de basisbedragen na 12 maanden tot 95% uitgezonderd de specifieke stelsels

71 AgODi Cumulatie opleiding schoolsecretariaten met inkomsten uit een politiek mandaat met een bijkomende activiteit als loontrekkende  die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maanden) voor de loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs  en waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties Voorbeeld: benoemd voor 10/20 en 20/38 in privé  VLBO is niet mogelijk: de activiteit in de privé-sector is groter dan deze in het onderwijs

72 AgODi Cumulatie opleiding schoolsecretariaten met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende één jaar  uitsluitend bij een VLBO met een pensioen  niet mogelijk Opmerkingen: -met een overlevingspensioen kan een LBO genomen worden zonder uitkering -een LBO ouderschapsverlof kan eveneens zonder uitkering -bij een te laat ingediende aanvraag bij de RVA (2 maanden na begindatum), zal de RVA voor de eerste periode LBO (begindatum tot ontvangst aanvraag bij RVA) geen uitkering uitbetalen

73 AgODi Cumulatie opleiding schoolsecretariaten het recht op een uitkering vervalt wanneer  een nieuwe activiteit wordt aangevat  een bestaande activiteit wordt uitgebreid  een zelfstandige activiteit langer dan een jaar wordt uitgeoefend

74 AgODi Weigering opleiding schoolsecretariaten de weigering door de RVA wordt vermeld op het formulier C62 de weigering door de onderwijsadministratie wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan  het personeelslid  de I.M.  de RVA bij weigering van een LBO door de RVA of AgODi wordt LBO ambtshalve omgezet naar een TBSPA

75 AgODi Voorbeeld opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld:  GLBO van tot aanvraag indienen - C61  GLBO werd stopgezet voor een VLBO palliatieve zorgen van tot aanvraag indienen - C61-SV Voorwaarde  de oorspronkelijke GLBO opnemen op  aanvraag indienen - C61  er moet dus telkens een nieuwe aanvraag worden ingediend bij elke wijziging (dus 3 x)

76 AgODi Wat kan niet? opleiding schoolsecretariaten tijdens een periode van LBO: een uitbreiding van de opdracht uitgezonderd  een bijkomende R/W  een uitbreiding vaste benoeming herindiensttreden een GLBO opschorten door een TBSPA ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een loopbaanonderbreking (geen opschorting) een GLBO kan door geen enkel ander verlofstelsel worden opgeschort

77 AgODi Elektronische melding opleiding schoolsecretariaten Volledige loopbaanonderbrekingen niet-opdrachgebonden DO RL 2 Gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen opdrachtgebonden DO RL 1 – samen met de opdracht Documenten voor de werkstations het document C62 = de goedkeuring door de RVA

78 AgODi Elektronische melding opleiding schoolsecretariaten Algemene stelsels 027 Volledige loopbaanonderbreking 028 Halftijdse loopbaanonderbreking 151 Gedeeltelijke LBO met een vijfde 029 GLBO HLBO GLBO 50+ met een vijfde 183 GLBO 55+ met een vijfde 088 Volledige LBO beroepsopleiding 094 Halftijdse LBO beroepsopleiding 152 GLBO beroepsopleiding met een vijfde

79 AgODi Elektronische melding opleiding schoolsecretariaten Palliatief verlof 087 VLBO voor palliatieve zorgen 089 HLBO voor palliatieve zorgen 156 GLBO palliatieve zorgen met een vijfde Medische bijstand 104 VLBO medische bijstand 105 HLBO medische bijstand 155 GLBO medische bijstand met een vijfde Ouderschapsverlof 097 VLBO ouderschapsverlof 122 HLBO ouderschapsverlof 154 GLBO ouderschapsverlof met een vijfde

80 AgODi Pensioen opleiding schoolsecretariaten Inlichtingen in verband met de validering van LBO en de invloed van LBO op het pensioen Vast benoemde personeelsleden Pensioendienst voor de overheidssector Ontvangst briefwisseling Victor Hortaplein 40 - bus Brussel Tel.: (0)

81 AgODi Pensioen opleiding schoolsecretariaten Tijdelijke personeelsleden Rijksdienst voor Pensioenen Dienst Regularisaties Zuidertoren (26ste verdieping) 1060 Brussel Tel.:

82 AgODi Aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten Online: Op papier: het ingevulde aanvraagformulier een kopie van het document C62 in geval van opleiding: een attest van de onderwijs- of opleidingsinstelling Adres: Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie/Cel aanmoedigingspremies Ellipsgebouw K. Albert II laan 35, bus Brussel


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google