De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Definitieve teksten CAO: een toelichting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Definitieve teksten CAO: een toelichting"— Transcript van de presentatie:

1 Definitieve teksten CAO: een toelichting
De presentatie is gebaseerd op de presentatie van de PO-raad.

2 Doel Onduidelijkheden wegnemen Antwoord geven op vragen
Zodat jullie al aan de slag kunnen met deze cao Ter voorbereiding op de implementatiebijeenkomst (eind maart)

3 Het gaat om goed onderwijs
Wat wil je bereiken met je school? Welke doelstellingen? Onderwijskundig bv. nieuwe rekenmethode, hoogbegaafdheid, sport en beweging Afgeleide HR-doelstellingen: werkdruk, ziekteverzuim, mobiliteit Hoe kan deze cao ondersteunen bij het bereiken van deze doelstellingen?

4 Onderwerpen 40-urige werkweek Duurzame inzetbaarheid
Professionalisering Overig

5 40-urige werkweek Ingangsdatum: uiterlijk 1 augustus 2015
Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 2A  Arbeidsduur en formatiebeleid Hoofdstuk 8 en hoofdstuk 8B  Vakantie Artikelen 6.12 en 6.31 Doorbetaling tijdens vakantie en salaris bij kortdurende vervangingen

6 40-urige werkweek De formele arbeidsduur per week is 40 uur (naar rato) Wat is het wel? -Afwijken is mogelijk in een rooster, indien dat vooraf is gepland en overlegd met de medewerker -Alles is naar rato, voor je deeltijders geldt hetzelfde als voor je voltijders -Flexibiliteit bij het inrichten van het weekrooster, niet elke dag hoeft even lang (8 uur) te zijn

7 40-urige werkweek Wat is het niet?
Het is niet zo dat elke keer als er meer dan 40 uur in de week wordt gewerkt er sprake is van overwerk Het is niet zo dat je mag afwijken voor je deeltijders, omdat zij dan niet boven de 40 uur per week uitkomen Elke dag = verplicht 8 uur Een werkdag = een lesdag (bv. scholingsdag, duurzame inzetbaarheidsdag, beleidsdag)

8 Vragen?

9 Nieuw: minimale arbeidsduur
Artikel 2A.3 lid 4 Per 1 augustus 2015 een minimale arbeidsduur van 8 uur per week voor nieuwe dienstverbanden Kan in overleg worden verspreid over meerdere dagen. Basismodel: verspreiding over maximaal 2 dagen Overlegmodel: werkgever hakt de knoop door

10 Nieuw: minimale arbeidsduur
Het is niet zo dat door de minimale arbeidsduur elke dag minimaal wtf 0,2 moet hebben. Voor incidentele vervangingen van één dag of minder geldt een minimale werktijdsfactor van 5 uur per week (0,125).

11 Overwerk Artikel 2A.4 en in de definitielijst: Incidenteel/onvoorzien
Door de werkgever opgedragen Bovenop de overeengekomen arbeidsduur per week Compenseren tussen 2 schoolvakanties. Niet: Uurtje langer door = overwerk. Ouderavond = overwerk. Scholingsdag = overwerk. Kerstmarkt = overwerk.

12 Pauze Artikel 2A.7 lid 4 Bij elke dag langer dan 5,5 uur is er recht op een half uur pauze Tussen 10:00-14:00u In overleg met de PMR mag de pauze worden gesplitst in 2 keer een kwartier De pauze moet de dag onderbreken Pauze is niet: pleindienst of eten met de kinderen

13 Vakantieverlof Hoofdstuk 8B 428 uur inclusief feestdagen
Verlof voor leraren loopt niet meer gelijk met het verlof voor leerlingen. Wat kun je doen met dagen dat de leraar er wel is en de leerlingen niet? Voorbeelden: teamscholing, individuele professionalisering, duurzame inzetbaarheid, beleidsdagen, administratiewerkzaamheden, handelingsplan, evaluaties van opbrengsten.

14 Vakantieverlof Rekenen van 1 oktober tot 1 oktober, tenzij met instemming van de PGMR anders wordt bepaald. Verleend in de schoolvakantie. De omvang van een verlofdag wordt gebaseerd op het aantal ingeroosterde uren. Voorbeeld: 9,9,6,8,8 uur per dag. Dus: op Tweede Paasdag 9 uur verlof opnemen. Op Hemelvaartsdag 8 uur, de dag erna ook.

15 Vakantieverlof OOP zonder lesgebonden of behandeltaken
Artikel 8B.3 Na overleg mag het OOP zonder lesgebonden of behandeltaken maximaal 4 uur per week verlof opnemen buiten de schoolvakanties. Gevolg is dat er wel in de vakantie gewerkt dient te worden. In plaats van artikel 8.5 lid 1 en 2.

16 Duurzame inzetbaarheid en professionalisering in de 40-urige werkweek
Professionalisering is 2 uur per werkweek. (Dus ca. 80 uur per jaar.) Duurzame inzetbaarheid is 40 uur per jaar Inzet mag geclusterd, bijvoorbeeld per week, of tussen 2 vakanties, of hele week, in overleg

17 Basismodel en overlegmodel
Bestuur met PGMR Per school PMR en meerderheid personeel Verschillen: Max 930 vs opslagfactor Gebruik beschikbaarheidsschema Inzet bijzonder budget duurzame inzetbaarheid oudere werknemer op verlof: herkenbaar in dagdelen en verhouding les/niet-les

18 Basis- en overlegmodel
40-urige werkweek 40 uur per week werken (1659 uur per jaar) 428 uur verlof Dienstverband minimaal 8 uur bij nieuwe benoemingen, 5 uur indien het gaat om incidentele vervangingswerkzaamheden van een dag of korter Pauze tussen 10:00-14:00u Overwerk compenseren tussen schoolvakanties 2 uur per week professionalisering, naast opgedragen scholing Duurzame inzetbaarheid Taakbeleid & werkreglement met PGMR Basismodel Overlegmodel - Overstap naar overlegmodel met instemming van PGMR Invoeringsplan overlegmodel met daarin: - Welke taken vallen onder opslagfactor - Beleid voor bepalen individuele opslagfactor Instemming met plan PMR + meerderheid personeel Overige taken bespreken met team en vaststellen met PMR Individuele gesprekken voor de zomervakantie In overleg de te werken dagen bepalen, als het niet lukt a.d.h.v. tabel in de cao In overleg de te werken dagen bepalen Maximale lessentaak 930 (afwijken alleen met instemming werknemer) Individuele opslagfactor %. Bijzonder budget voor oudere werknemers en BAPO-overgangsrecht in de vorm van verlof, worden ingezet op herkenbare wijze in dagdelen en via urenverdeling lessen/overige taken

19 Vragen?

20 Artikel 6.12 Artikel 6.12 is aanvang en einde benoeming of aanstelling en doorbetaling salaris. Dit artikel vervalt bij inwerkingtreding van de 40-urige werkweek, want er is sprake van opbouw van verlof. Gevolg: iedereen krijgt betaald waarvoor hij werkt en iedereen krijgt evenveel verlof. Bij een benoeming in een periode die relatief veel of weinig schoolvakanties kent, komt het 'niet goed uit‘.

21 Artikel 6.31 Artikel 6.31 is salaris bij kortdurende vervanging
Dit artikel vervalt bij inwerkingtreding van de 40-urige werkweek, want er is sprake van een aanstelling in uren per week. Wel rekening houden met voor en nawerk (overlegmodel) of max 930 (basismodel), professionalisering en duurzame inzetbaarheid. Gevolg: geen gekunstelde werktijdfactoren meer. Iedereen krijgt betaald wat hij werkt. Goed nadenken over hoeveel uur je iemand nodig hebt.

22 Vragen?

23 Duurzame inzetbaarheid
Doel van de afspraak: Medewerkers in staat te stellen om gezond ouder worden en inzetbaar blijven.

24 Duurzame inzetbaarheid
Hoofdstuk 8A Nieuwe regeling Overgangsrecht

25 Duurzame inzetbaarheid
Nieuwe regeling Overleg en verantwoording (art. 8A.3) Basisbudget 40 uur (art. 8A.4) - Peerreview, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit, niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden - Spaarmogelijkheid met een plan in overleg (8A.5) Bijzonder budget voor starters 40 uur (werkdruk) (art. 8a.6)

26 Duurzame inzetbaarheid
Nieuwe regeling • Bijzonder budget voor oudere werknemers (130 uur vanaf 57 jaar) (art. 8A.7) Naast basisdoelen ook voor verlof (eigen bijdrage) Als alle 130 uur gebruikt voor verlof dan ook 40 uur voor verlof Basismodel: herkenbaar opnemen en verhouding lesuren/niet-lesuren. Overlegmodel, in overleg Ziekte Wijzigen per schooljaar Spaarmogelijkheid (art. 8A.8) Start op 1e van de maand volgend op verjaardag

27 Vragen?

28 Professionalisering Hoofdstuk 3 & 4: ontslaggronden zijn toegevoegd
- Artikelen 3.7 lid 8 en 4.7 sub m Hoofdstuk 5: Functie en functiewaardering - 5.1 lid 3: leidinggevende functies en functies met leidinggevende taken worden voor 1 juli 2015 beschreven en gewaardeerd met FUWA PO. De uitkomst en inschaling worden per 1 augustus 2015 van kracht. Hoofdstuk 6: Salaris - Adviesaanvraag over salarisconsequenties Hoofdstuk 9: Professionalisering

29 Hoofdstuk 9 Individuele professionele ontwikkeling
opgedragen scholing -teamscholing Introductie en begeleiding startende leraar Loopbaanontwikkeling naar vakbekwaamheid Professionalisering directielid en Schoolleidersregister PO 10% deskundigheidsbevordering is vervallen

30 Budget Artikel 9.7: individuele professionele ontwikkeling
De werkgever stelt op schoolniveau een budget ter hoogte van EUR 500,- per FTE (dus niet per individu) beschikbaar. Gesprekken vooraf over verdeling van de middelen. Verantwoording achteraf aan de PMR over de besteding. Bij onderuitputting plan van aanpak voor de besteding (dit hoeft geen scholing te zijn).

31 Professionalisering Individuele professionele ontwikkeling:
2 uur per werkweek (naast de lessentaak) Eigen keuze van werknemer, gericht op de vastgestelde bekwaamheidseisen Eigen keuze wanneer de beschikbare uren worden ingezet Afspraken over de professionalisering vastleggen in het persoonlijk ontwikkelingsplan Verantwoording achteraf in de gesprekkencyclus

32 Verantwoording achteraf
Wat heb je gedaan en wanneer? Hoe heeft dat bijgedragen aan je professionele ontwikkeling? Welke relatie heeft dit met de bekwaamheidseisen? Wat denk je volgend jaar te gaan doen en waarom? Welke faciliteiten heb je daarbij nodig?

33 Opgedragen scholing De werkgever kan scholing verplichten aan de werknemer. Dit kan teamscholing zijn of individuele scholing. De werkgever maakt hiervoor ruimte binnen het jaarrooster van de werknemer. Dit valt niet binnen de eigen individuele professionalisering, tenzij de werknemer daarmee instemt.

34 Startende leraar Geen aanpassingen ten opzichte het verhaal dat eerder is verteld: 40 uur extra duurzame inzetbaarheid Coaching en begeleiding door niet-schoolleider Objectief les-observatie-instrument (overzicht staat op website PO-Raad) Snelle doorgroeimogelijkheden in de schaal

35 Loopbaanontwikkeling naar vakbekwaamheid
Geen veranderingen ten opzichte van het eerdere verhaal. De invulling van de termen basisbekwaam en vakbekwaam is nog in de maak.

36 Professionalisering directielid
Artikel 9.11 (i.p.v. 9.6a) De EUR 2000,- per directielid is een individueel budget. Dit staat los van het andere budget voor scholing. Het budget kan 3 jaar gespaard worden. Als het budget niet opgaat, dan gaat het naar het algemene scholingsbudget van de Stichting.

37 Iedere school heeft een schoolleider
Artikel 9.3 lid 3 Die school (brin-nummer) heeft een schoolleider die verantwoordelijk is voor de leidinggevende taken en die beschikt over de bevoegdheden die daarbij horen. Dit is ook de leidinggevende die namens de werkgever de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert. Niet: elke school heeft een eigen schoolleider. Niet: elke schoolleider werkt op maximaal 1 school.

38 Schoolleidersregister PO
Artikel 9.12 (i.p.v. artikel 9.6b) Nieuw: De verplichting aan de schoolleider om zich in te schrijven. De verplichting aan de werkgever om de jaarlijkse bijdrage te vergoeden. Opname van de herregistratie-eisen. Opname van de datum 1 januari 2018. Opname van de ontslaggronden voor registratie en herregistratie.

39 Ontslaggrond schoolleider
Indien het directielid niet uiterlijk 1 januari 2018 is geregistreerd, kan hij zijn directiefunctie niet meer vervullen. Het ontbreken van (her)registratie is een ontslaggrond conform artikel 3.8 lid 8 dan wel artikel 4.7 lid m van deze cao. De werkgever is in dit geval verplicht de werknemer een andere functie aan te bieden waarvoor hij wel gekwalificeerd is, mits deze functie beschikbaar is.

40 Vragen?

41 Overige afspraken Herontwerp cao: beter leesbaar
Werkgroep sociale zekerheid: Wet Werk en Zekerheid

42 Einde Zijn er nog vragen? Vragen kunnen ook per mail worden gesteld
Esther Stassen: of Lune Demandt:


Download ppt "Definitieve teksten CAO: een toelichting"

Verwante presentaties


Ads door Google