De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. J.B.K. de Vries voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 73: 1, 5, 6 en 7 Schriftlezing: Handelingen. 4 : 1-12 Tekst: Zondag 47 Welkom in deze eredienst

2 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 89 : 1 Gebed
Voor de dienst: Gz. 73: 1, 5-7 Votum en zegengroet Ps. 89 : 1 Gebed Lezen: Handelingen 4 : 1-12 Ps. 54 : 1 - 3 Tekst Zondag 47 Preek Lb. 442 : 1 - 4

3 Zingen Gz. 73: 1, 5, 6, 7 Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde,
want d’eerste schepping was voorbijgegaan, er was geen zee haar dreigen is gegaan, nu onze God het koningschap aanvaarde.

4 Zingen Gz. 73: 1, 5, 6, 7 En Hij, die op de witte troon zit, zeide:
Zie, ik maak alle dingen nieuw en rein. Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn. Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden.

5 Zingen Gz. 73: 1, 5, 6, 7 ‘k Zal water uit de bron des levens geven,
Wie dorst heeft ‘t om niet tot eeuwig loon. ‘k Zal hem een God zijn en hij Mij een zoon. Ik ben ‘t begin en eind van alle leven

6 Zingen Gz. 73: 1, 5, 6, 7 Wie overwint zal deze dingen erven;
maar wie in zonden leeft en niet gelooft- zijn deel is ‘t vuur dat nimmer wordt gedooft: dit is de tweede dood, dien z’ eeuwig sterven

7 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 89 : 1 Gebed
Lezen: Handelingen 4 : 1-12 Ps. 54 : 1 - 3 Tekst Zondag 47 Preek Lb. 442 : 1 - 4

8 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 89 : 1 Gebed
Lezen: Handelingen 4 : 1-12 Ps. 54 : 1 - 3 Tekst Zondag 47 Preek Lb. 442 : 1 - 4

9 Zingen Ps. 89: 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

10 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 89 : 1 Gebed
Voor de dienst: Gz. 73: 1, 5-7 Votum en zegengroet Ps. 89 : 1 Gebed Lezen: Handelingen 4 : 1-12 Ps. 54 : 1 - 3 Tekst Zondag 47 Preek Lb. 442 : 1 - 4

11 Lezen Handelingen 4 : 1-12 1 Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af, 2 hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. 3 Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. 4 Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend. 5 De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,

12 Lezen Handelingen 4 : 1-12 6 samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden. 7 Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’ 8 Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten, 9 nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,

13 Lezen Handelingen 4 : 1-12 10 dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. 11 Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’

14 Zingen Ps. 54 : 1, 2, 3 O God, verlos mij door uw naam,
verschaf mij recht door uw vermogen, hoor mijn gebed uit mededogen, verhoor mij, Heer, ik roep U aan. Want vreemden strijden tegen mij, zij hebben zich vol haat verheven, geweldenaars staan mij naar 't leven, zij zien aan God geheel voorbij.

15 Zingen Ps. 54 : 1, 2, 3 Zie, mij helpt God, op wie ik bouw.
De Here zal mij zeker schragen en Hij vergeldt wie mij belagen. O God, verdelg hen in uw trouw. Ik zal U met een blij gemoed vrijwillig offers brengen, HERE, met lof en dank uw naam vereren, uw naam, o HEER, want hij is goed.

16 Zingen Ps. 54 : 1, 2, 3 Mijn redder is de trouwe HEER,
Hij heeft de dreiging weggenomen. Ik ben mijn vijanden ontkomen, met vreugde zie ik op hen neer.

17 Tekst Zondag 47 Vraag 122: Wat is de eerste bede?
Antwoord: Uw naam worde geheiligd. Dat wil zeggen: Geef ons eerst dat wij U naar waarheid kennen en U heiligen, roemen en prijzen in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen. Geef ons ook dat wij ons hele leven - onze gedachten, woorden en werken - daarop richten, dat uw naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt

18 Preek Bidden om de heiliging van Gods naam. Dat is:
Een vraag om erkenning van God. Een vraag om belijdenis van Jezus. Een vraag om leven als gelovige. Lb. 442 : 1 - 4

19 Liturgie Lb. 442 : 1 - 4 Geloofsbelijdenis Ps. 89 : 3 Gz. 36 : 2
Dankgebed Collecte Gz. 36 : 2 Zegen

20 Zingen Lb. 442 : 1, 2, 3, 4 Jezus, ga ons voor deze wereld door,
en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

21 Zingen Lb. 442 : 1, 2, 3, 4 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

22 Zingen Lb. 442 : 1, 2, 3, 4 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart,
moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

23 Zingen Lb. 442 : 1, 2, 3, 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

24 Liturgie Lb. 442 : 1 - 4 Geloofsbelijdenis Ps. 89 : 3 Gz. 36 : 2
Dankgebed Collecte Gz. 36 : 2 Zegen

25 Zingen Ps. 89 : 3 Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor.
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten, hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.

26 Liturgie Lb. 442 : 1 - 4 Geloofsbelijdenis Ps. 89 : 3 Gz. 36 : 2
Dankgebed Collecte Gz. 36 : 2 Zegen

27 Liturgie Lb. 442 : 1 - 4 Geloofsbelijdenis Ps. 89 : 3 Gz. 36 : 2
Dankgebed Collecte Gz. 36 : 2 Zegen

28 GeFeLiCiTeErD F. Lennips H. Roelfsema Siem Schippers G.J. Dijk
Lennips / F. Het Bleekveld 18 7772 PW HARDENBERG Roelfsema / H. "Borgstede" Vlasakkerkamp 7 7772 MK Schippers / Siem Kalmoes 9 7772 MD Dijk / G.J. Roeterskamp 42 7772 MB Buitendijk / M. Floralaan 0 7772 Odink / Erin Boterbloem 130 7772 NS Bekke / E.J. ter Akkermunt 26 7772 LB Plaggenmarsch / Joanne Klaproos 38 7772 LH Bosma / A. Floralaan 13 7772 MV Veurink / Maud Hoornblad 16 7772 MH Huiskes / Rene "Baalderborg" Vlasakkerkamp 10 GeFeLiCiTeErD F. Lennips H. Roelfsema Siem Schippers G.J. Dijk M. Buitendijk Erin Odink E.J. ter Bekke Joanne Plaggenmarsch A.Bosma Maud Veurink Rene Huiskes 13-07 Het Bleekveld 18 13-07 Vlasakkerkamp 7 “Borgstede” 13-07 Kalmoes 9 14-07 Roeterskamp 42 15-07 Floralaan 15-07 Boterbloem 130 17-07 Akkermunt 26 17-07 Klaproos 38 18-07 Floralaan 13 18-07 Hoornblad 16 19-07 Vlasakkerkamp 10 “Baalderborg” Er kunnen fouten voorkomen, bij op- of aanmerkingen kunt u terecht bij het beamteam of mail naar onzekerk.nl

29 Liturgie Lb. 442 : 1 - 4 Geloofsbelijdenis Ps. 89 : 3 Gz. 36 : 2
Dankgebed Collecte Gz. 36 : 2 Zegen

30 Zingen Gz. 36 : 2 Geheiligd word' Uw Naam, o geef,
dat elk, waar hij op aarde leev', die vadernaam erkennen moog', uw deugden roeme hemelhoog. Dat elk als kind aan U gelijk' en in zijn doen uw beeltnis blijk'.

31 Liturgie Lb. 442 : 1 - 4 Geloofsbelijdenis Gz. 36 : 2 Dankgebed
Collecte Gz. 36 : 2 Zegen

32


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google