De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. J.B.K. de Vries voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 73: 1, 5, 6 en 7 Schriftlezing:Handelingen. 4 : 1-12 Tekst:Zondag 47.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. J.B.K. de Vries voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 73: 1, 5, 6 en 7 Schriftlezing:Handelingen. 4 : 1-12 Tekst:Zondag 47."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. J.B.K. de Vries voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 73: 1, 5, 6 en 7 Schriftlezing:Handelingen. 4 : 1-12 Tekst:Zondag 47

2  Votum en zegengroet  Ps. 89: 1  Gebed  Lezen:  Lezen: Handelingen 4 : 1-12  Ps. 54: 1 - 3  TekstZondag 47  Preek  Lb. 442: 1 - 4 Voor de dienst: Voor de dienst: Gz. 73: 1, 5-7

3 Gz. 73: 1, 5, 6, 7 Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde, want d’eerste schepping was voorbijgegaan, er was geen zee haar dreigen is gegaan, nu onze God het koningschap aanvaarde.

4 Gz. 73: 1, 5, 6, 7 En Hij, die op de witte troon zit, zeide: Zie, ik maak alle dingen nieuw en rein. Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn. Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden.

5 Gz. 73: 1, 5, 6, 7 ‘k Zal water uit de bron des levens geven, Wie dorst heeft ‘t om niet tot eeuwig loon. ‘k Zal hem een God zijn en hij Mij een zoon. Ik ben ‘t begin en eind van alle leven

6 Gz. 73: 1, 5, 6, 7 Wie overwint zal deze dingen erven; maar wie in zonden leeft en niet gelooft- zijn deel is ‘t vuur dat nimmer wordt gedooft: dit is de tweede dood, dien z’ eeuwig sterven

7  Votum en zegengroet  Ps. 89: 1  Gebed  Lezen:  Lezen: Handelingen 4 : 1-12  Ps. 54: 1 - 3  TekstZondag 47  Preek  Lb. 442: 1 - 4

8  Votum en zegengroet  Ps. 89: 1  Gebed  Lezen:  Lezen: Handelingen 4 : 1-12  Ps. 54: 1 - 3  TekstZondag 47  Preek  Lb. 442: 1 - 4

9 Ps. 89: 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

10  Votum en zegengroet  Ps. 89: 1  Gebed  Lezen:  Lezen: Handelingen 4 : 1-12  Ps. 54: 1 - 3  TekstZondag 47  Preek  Lb. 442: 1 - 4 Voor de dienst: Voor de dienst: Gz. 73: 1, 5-7

11 Handelingen 4 : 1-12 1 Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af, 2 hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. 3 Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. 4 Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend. 5 De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,

12 Handelingen 4 : 1-12 6 samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden. 7 Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’ 8 Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten, 9 nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,

13 Handelingen 4 : 1-12 10 dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. 11 Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’

14 Ps. 54: 1, 2, 3 O God, verlos mij door uw naam, verschaf mij recht door uw vermogen, hoor mijn gebed uit mededogen, verhoor mij, Heer, ik roep U aan. Want vreemden strijden tegen mij, zij hebben zich vol haat verheven, geweldenaars staan mij naar 't leven, zij zien aan God geheel voorbij.

15 Ps. 54: 1, 2, 3 Zie, mij helpt God, op wie ik bouw. De Here zal mij zeker schragen en Hij vergeldt wie mij belagen. O God, verdelg hen in uw trouw. Ik zal U met een blij gemoed vrijwillig offers brengen, HERE, met lof en dank uw naam vereren, uw naam, o HEER, want hij is goed.

16 Ps. 54: 1, 2, 3 Mijn redder is de trouwe HEER, Hij heeft de dreiging weggenomen. Ik ben mijn vijanden ontkomen, met vreugde zie ik op hen neer.

17 Zondag 47 Vraag 122: Wat is de eerste bede? Antwoord: Uw naam worde geheiligd. Dat wil zeggen: Geef ons eerst dat wij U naar waarheid kennen en U heiligen, roemen en prijzen in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen. Geef ons ook dat wij ons hele leven - onze gedachten, woorden en werken - daarop richten, dat uw naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt

18 Bidden om de heiliging van Gods naam. Dat is: 1. Een vraag om erkenning van God. 2. Een vraag om belijdenis van Jezus. 3. Een vraag om leven als gelovige. Lb. 442: 1 - 4

19  Lb. 442: 1 - 4  Geloofsbelijdenis  Ps. 89: 3  Dankgebed  Collecte  Gz. 36: 2  Zegen

20 Lb. 442 : 1, 2, 3, 4 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

21 Lb. 442 : 1, 2, 3, 4 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

22 Lb. 442 : 1, 2, 3, 4 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

23 Lb. 442 : 1, 2, 3, 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

24  Lb. 442: 1 - 4  Geloofsbelijdenis  Ps. 89: 3  Dankgebed  Collecte  Gz. 36: 2  Zegen

25 Ps. 89 : 3 Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor. Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten, hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.

26  Lb. 442: 1 - 4  Geloofsbelijdenis  Ps. 89: 3  Dankgebed  Collecte  Gz. 36: 2  Zegen

27  Lb. 442: 1 - 4  Geloofsbelijdenis  Ps. 89: 3  Dankgebed  Collecte  Gz. 36: 2  Zegen

28 Er kunnen fouten voorkomen, bij op- of aanmerkingen kunt u terecht bij het beamteam of mail naar beamer @ onzekerk.nl GeFeLiCiTeErD F. Lennips H. Roelfsema Siem Schippers G.J. Dijk M. Buitendijk Erin Odink E.J. ter Bekke Joanne Plaggenmarsch A.Bosma Maud Veurink Rene Huiskes 13-07 Het Bleekveld 18 13-07 Vlasakkerkamp 7 “Borgstede” 13-07 Kalmoes 9 14-07 Roeterskamp 42 15-07 Floralaan 15-07 Boterbloem 130 17-07 Akkermunt 26 17-07 Klaproos 38 18-07 Floralaan 13 18-07 Hoornblad 16 19-07 Vlasakkerkamp 10 “Baalderborg” Lennips / F.Het Bleekveld 187772 PWHARDENBERG13-7-1987 Roelfsema / H."Borgstede" Vlasakkerkamp 77772 MKHARDENBERG13-7-1987 Schippers / SiemKalmoes 97772 MDHARDENBERG13-7-1999 Dijk / G.J.Roeterskamp 427772 MBHARDENBERG14-7-1960 Buitendijk / M.Floralaan 07772HARDENBERG15-7-1962 Odink / ErinBoterbloem 1307772 NSHARDENBERG15-7-1999 Bekke / E.J. terAkkermunt 267772 LBHARDENBERG17-7-1968 Plaggenmarsch / JoanneKlaproos 387772 LHHARDENBERG17-7-2001 Bosma / A.Floralaan 137772 MVHARDENBERG18-7-1967 Veurink / MaudHoornblad 167772 MHHARDENBERG18-7-1998 Huiskes / Rene"Baalderborg" Vlasakkerkamp 107772 MKHARDENBERG19-7-1992

29  Lb. 442: 1 - 4  Geloofsbelijdenis  Ps. 89: 3  Dankgebed  Collecte  Gz. 36: 2  Zegen

30 Gz. 36 : 2 Geheiligd word' Uw Naam, o geef, dat elk, waar hij op aarde leev', die vadernaam erkennen moog', uw deugden roeme hemelhoog. Dat elk als kind aan U gelijk' en in zijn doen uw beeltnis blijk'.

31  Lb. 442: 1 - 4  Geloofsbelijdenis  Dankgebed  Collecte  Gz. 36: 2  Zegen

32


Download ppt "In deze dienst zal Ds. J.B.K. de Vries voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 73: 1, 5, 6 en 7 Schriftlezing:Handelingen. 4 : 1-12 Tekst:Zondag 47."

Verwante presentaties


Ads door Google