De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Romeinen 10. 6 Maar de gerechtigheid uit het geloof… nl. in Gods onvoorwaardelijke BELOFTE 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Romeinen 10. 6 Maar de gerechtigheid uit het geloof… nl. in Gods onvoorwaardelijke BELOFTE 2."— Transcript van de presentatie:

1 Romeinen 10

2 6 Maar de gerechtigheid uit het geloof… nl. in Gods onvoorwaardelijke BELOFTE 2

3 6 … spreekt aldus… Deuternomium 30 “YAHWEH zal wederkeren en u bijeenbrengen…” “YAHWEH zal het hart van u en uw nakroost besnijden…” YAHWEH, uw God zal u in overvloed het goede schenken…” etc. 3

4 6 … Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? namelijk om Christus te doen afdalen; 11 Want dit gebod, dat ik u heden opleg (lett. gebied), is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Deuteronomium 30 4

5 6 … spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? namelijk om Christus te doen afdalen; 12 Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? Deuteronomium 30 5

6 7 of: Wie zal in de afgrond nederdalen? namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. 13 En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? Deuteronomium 30 6

7 7

8 8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart… 14 Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. Deuteronomium 30 8

9 8 … namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. = Mozes en Paulus 9

10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is… 3 … niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. 1Korinthe 12 10

11 9 … en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. 36 Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Handelingen 2 11

12 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 34 Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Matteüs 12 12

13 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt (lett. op Hem gelooft), zal niet beschaamd uitkomen. Jesaja 28 16 13

14 Jesaja 28 voor het Joodse volk is het Woord van Yahweh geworden “wet op wet, eis op eis” (:10); God zal tot dit volk spreken door lieden lieden van een vreemde tongval (:11); God legt in Sion een kostbare hoeksteen, voor een ieder die gelóóft… (:16) 14

15 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen (lett. Heer ván allen) … 15

16 12 … rijk voor allen, die Hem aanroepen; 16

17 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Joël 2:32 > over de toekomstige “dag van Yahweh” en de verlossing te Jeruzalem 17

18 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet - geloofd hebben? 18

19 14 … Hoe geloven [in Hem], van wie zij niet - gehoord hebben? 19

20 14 … Hoe horen zonder prediker? 20

21 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. Jesaja 52 7 > over het herstel van Israël 21

22 16 Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Jesaja 53 1 > over Israëls verwerping en aanneming 22

23 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. 23

24 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7 24


Download ppt "Romeinen 10. 6 Maar de gerechtigheid uit het geloof… nl. in Gods onvoorwaardelijke BELOFTE 2."

Verwante presentaties


Ads door Google