De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarplan MR ONS schooljaar 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarplan MR ONS schooljaar 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarplan MR ONS schooljaar

2 Structurele Onderwerpen
Wat wilt u lezen? Algemeen Visie MR Activiteiten MR Structurele Onderwerpen Vaste Agendapunten Vergaderdata MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten MR Bijlage: locaties

3 Algemeen Algemeen In dit jaarplan willen wij als MR van de Oranje Nassau School (ONS) onze visie, werkwijze, jaarplanning en taakverdeling voor het komende schooljaar delen met de ouders en de leerkrachten. Het jaarplan biedt houvast bij het invulling geven aan onze werkzaamheden en het opstellen van de agenda’s. In het licht van de transparantie en profilering maken wij als MR tevens duidelijk aan de achterban waar het komende schooljaar de nadruk op ligt. De ONS maakt onderdeel uit van de stichting Christelijk Protestants Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (C.P.O.B.). Onder de stichting vallen 12 scholen waaronder de ONS. De ONS is gevestigd op drie locaties: ROMA, WAMO, DIVA. Het MR-jaarplan bestaat uit: MR Visie MR Activiteiten + Structurele onderwerpen Vaste agendapunten + Vergaderrooster MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten

4 Visie MR Visie De MR is van mening dat een pro-actieve houding in het meedenken over beleidsonderwerpen leidt tot het meest gewenste resultaat. Dit doen we door: Gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie-, en initiatiefrecht en het recht op overleg Zoveel mogelijk te trachten met onze achterban (ouders en personeel) in contact te blijven zodat we in staat zijn hetgeen er speelt mee te nemen in de afwegingen die de MR maakt Wijze van acteren Wij, als MR, geven invulling aan de medezeggenschap binnen de school namens de ouders en het personeel De vertegenwoordiging van de MR richt zich met name op pro-actief invloed uitoefenen op het beleid dat op school, namens het bevoegd gezag, wordt gevoerd Tevens zal de MR waar nodig gevraagd of ongevraagd advies geven of via het initiatiefrecht nieuwe zaken in gang trachten te zetten Wij altijd openstaan voor opmerkingen, reacties en meningen van ouders en personeel Via de website en de maandinfo regulier de achterban informeren De notulen en de agenda via de website beschikbaar gesteld worden

5 Activiteiten MR Regeling/ Beleidsplan Bevoegdheid Reglement
Onderwijskundig Schoolplan MR Instemmingsrecht MR art. 21 b Schoolgids MR OG1 Instemmingsrecht MR art. 24 g Schoolreglement MR Instemmingsrecht MR art. 21 c Personeel en formatie Taakverdeling MR PG Instemmingsrecht MR art. 23 h Werktijdenregeling MR PG Instemmingsrecht MR art. 23 e, f Aanstelling/ ontslag schoolleiding MR Adviesrecht MR art. 22 g / GMR art. 22i    Huisvesting Onderhoudsplan MR Adviesrecht MR art. 22 n Nieuwbouw MR Adviesrecht MR art. 22 m Renovatie, klimaatbeheersing MR Adviesrecht MR art. 22 m

6 Activiteiten MR Regeling/ Beleidsplan Bevoegdheid Reglement
Arbo-beleid Veiligheid en gezondheid Incl. Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) MR Instemmingsrecht MR art. 21 e / GMR art. 23 L Medezeggenschap MR Jaarverslag + jaarplan MR vaststellen MR art. 19 Medezeggenschapsregl. MR Instemmingsrecht MR art. 37 1 OG: Oudergeleding 2 PG: Personeelsgeleding Als MR willen we meedenken en soms wat langer stilstaan bij enkele (formele) besluitvormingstukken. Dat kunnen er meer zijn dan hierboven is weergegeven. Door planmatig de onderwerpen te agenderen, kunnen we goed voorbereid onze inbreng geven.

7 Structurele onderwerpen
Maand Onderwerp Rol MR Aug-okt a) Vergaderschema afstemmen a) Informatief b) Vaststellen MR jaarplan 2014/2015 b) Vaststellen c) Vaststellen jaarverslag MR 2013/2014 c) Vaststellen d) Schooljaarplan 2014/2015 d) Instemming Nov-dec e) Concept begroting 2015 e) Informatief Jan f) Vaststellen begroting 2015 f) Advies g) Vakantierooster 2015/2016 g) Advies Mrt-apr h) Bestuursformatieplan h) Instemming PG Mei i) Vaststellen schoolgids 2015/2016 i) Instemming OG j) Klassenindeling 2015/2016 j) Informatief k) Evaluatie afgelopen schooljaar k) Informatief l) Evaluatie jaarplan MR l) Evaluatie

8 Vaste agendapunten Iedere MR-vergadering wordt gekenmerkt door enkele vaste agendapunten: Opening/vaststellen agenda (goedkeuring) verslag vorige vergadering Ingekomen/uitgegane stukken Hekpraat: er wordt een rondje gedaan bij de oudergeleding en teamgeleding omtrent zaken die ter ore zijn gekomen op het schoolplein en/of daarbuiten Jaarlijks terugkerende agendapunten: 1-zorgroute Passend onderwijs Ouder tevredenheid enquête

9 Vergaderdata MR Vergaderdata MR Datum Vergadering Met Directie
29 september Opening schooljaar/borrel Ja 18 november Agendaoverleg Nee 21 januari Agendaoverleg Ja 19 maart Agendaoverleg Nee 22 april Evaluatie MR Nee 19 mei Agendaoverleg Ja 1 juni 2015 (evt.) Agendaoverleg Ja Vergaderdata MR-DIR-OR 14 oktober Agendaoverleg Ja 26 januari Agendaoverleg Ja 18 mei Agendaoverleg Ja Vergaderdata MR vz. – Penningmeesters OR oktober Agendaoverleg Nee

10 Rolverdeling MR Rol Verantwoordelijkheid Voorzitter Leiden vergadering
Vertegenwoordiger MR Onderhoudt contacten met bestuurders/directie Voorbereiden agenda Voorbereiding & evaluatie jaarplan / jaarverslag Secretaris (taken ook overdraagbaar aan andere MR-leden) Uitvraag doen t.b.v. agendapunten Voorbereiden en opstellen agenda Verslag & actielijst opstellen Post; MR archief Communicatie MR website: publicatie van vastgestelde verslagen & informatie MR Leden (allen) Contacten onderhouden met de achterban (voor & na vergaderingen) PG: afstemmen voorstellen met het team Aandragen van agendapunten Bijdragen aan jaarplan MR Bijdragen aan (evaluatie) jaarplan / jaarverslag GMR-leden Vertegenwoordiging MR O.N.S. Deelname aan agendaoverleg

11 Samenstelling MR Naam Geleding Rol Verkiesbaar Jolanda Otte Ouder Lid
Zomer 2016 Erna Meijer-van der Wal Website Rachel van Wijngaarden Maandinfobericht Bas van Gils Secretatis Zomer 2018 Wil Bakker Team Voorzitter Zomer 2015 Jozien ten Hoeve-Vermet Zomer 2017 Marijke Westmaas Januari 2018 Helga Jonkers

12 Speerpunten MR 2013-2014 Speerpunten 2014-2015
Visie op groepssamenstelling (o.a. combigroepen, verplaatsen van groepen binnen de 3 ONS-locaties) nu en de komende jaren advies over beleid communicatie naar ouders Evaluatie nieuwe organisatiestructuur ONS kwaliteit onderwijs Invulling van passend onderwijs in het schoolondersteuningsprofiel mogelijkheden om elke leerling passend onderwijs te kunnen geven. Hier gaat het bijv. om leerlingen met dyslectie, dyscalculie, DCD, ADHD, ASS, syndroom van down, slechthorendheid, chronisch zieke kinderen of hoog/meerbegaafde kinderen. ambities van de school op dit gebied.

13 Speerpunten MR 2013-2014 Speerpunten 2014-2015
Klimaatbeheersing Brede School evaluatie van de situatie na de aanpassingen die in 2013 zijn gedaan afstemmingsoverleg met de andere gebruikers van het gebouw zo nodig: actie ondernemen ter verbetering ……… …………

14 Bijlage 1: Locaties Locaties ONS WAMO Watermolenpad 1
4105 XA Culemborg Telefoon: (0345) ROMA Rosa Manusstraat 3 4105 EZ Culemborg Telefoon: (0345) DIVA Zijderupsvlinderlaan 8 4105 TC Culemborg Telefoon: (0345)


Download ppt "Jaarplan MR ONS schooljaar 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google