De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS SCHOOLJAAR 2014-2015 Jaarplan MR ONS 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS SCHOOLJAAR 2014-2015 Jaarplan MR ONS 1."— Transcript van de presentatie:

1 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS SCHOOLJAAR 2014-2015 Jaarplan MR ONS 1

2 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Wat wilt u lezen? 2 AlgemeenVisie MRActiviteiten MR Structurele Onderwerpen Vaste Agendapunten Vergaderdata MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten MR 2014-2015 Bijlage: locaties

3 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Algemeen In dit jaarplan willen wij als MR van de Oranje Nassau School (ONS) onze visie, werkwijze, jaarplanning en taakverdeling voor het komende schooljaar delen met de ouders en de leerkrachten. Het jaarplan biedt houvast bij het invulling geven aan onze werkzaamheden en het opstellen van de agenda’s. In het licht van de transparantie en profilering maken wij als MR tevens duidelijk aan de achterban waar het komende schooljaar de nadruk op ligt. De ONS maakt onderdeel uit van de stichting Christelijk Protestants Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (C.P.O.B.). Onder de stichting vallen 12 scholen waaronder de ONS. De ONS is gevestigd op drie locaties: ROMA, WAMO, DIVA. Het MR-jaarplan bestaat uit: MR Visie MR Activiteiten + Structurele onderwerpen Vaste agendapunten + Vergaderrooster MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten 3

4 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Visie MR Visie De MR is van mening dat een pro-actieve houding in het meedenken over beleidsonderwerpen leidt tot het meest gewenste resultaat. Dit doen we door: Gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie-, en initiatiefrecht en het recht op overleg Zoveel mogelijk te trachten met onze achterban (ouders en personeel) in contact te blijven zodat we in staat zijn hetgeen er speelt mee te nemen in de afwegingen die de MR maakt Wijze van acteren Wij, als MR, geven invulling aan de medezeggenschap binnen de school namens de ouders en het personeel De vertegenwoordiging van de MR richt zich met name op pro-actief invloed uitoefenen op het beleid dat op school, namens het bevoegd gezag, wordt gevoerd Tevens zal de MR waar nodig gevraagd of ongevraagd advies geven of via het initiatiefrecht nieuwe zaken in gang trachten te zetten Wij altijd openstaan voor opmerkingen, reacties en meningen van ouders en personeel Via de website en de maandinfo regulier de achterban informeren De notulen en de agenda via de website beschikbaar gesteld worden 4

5 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Activiteiten MR Regeling/ BeleidsplanBevoegdheidReglement Onderwijskundig SchoolplanMR InstemmingsrechtMR art. 21 b SchoolgidsMR OG 1 Instemmingsrecht MR art. 24 g SchoolreglementMR InstemmingsrechtMR art. 21 c Personeel en formatie TaakverdelingMR PG InstemmingsrechtMR art. 23 h Werktijdenregeling MR PG InstemmingsrechtMR art. 23 e, f Aanstelling/ ontslag schoolleidingMR AdviesrechtMR art. 22 g / GMR art. 22i Huisvesting OnderhoudsplanMR AdviesrechtMR art. 22 n NieuwbouwMR AdviesrechtMR art. 22 m Renovatie, klimaatbeheersingMR Adviesrecht MR art. 22 m 5

6 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Activiteiten MR Regeling/ BeleidsplanBevoegdheidReglement Arbo-beleid Veiligheid en gezondheid Incl. Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)MR InstemmingsrechtMR art. 21 e / GMR art. 23 L Medezeggenschap MR Jaarverslag + jaarplanMR vaststellenMR art. 19 Medezeggenschapsregl.MR Instemmingsrecht MR art. 37 1 OG: Oudergeleding 2 PG: Personeelsgeleding Als MR willen we meedenken en soms wat langer stilstaan bij enkele (formele) besluitvormingstukken. Dat kunnen er meer zijn dan hierboven is weergegeven. Door planmatig de onderwerpen te agenderen, kunnen we goed voorbereid onze inbreng geven. 6

7 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Structurele onderwerpen MaandOnderwerpRol MR Aug-okta)Vergaderschema afstemmena)Informatief b)Vaststellen MR jaarplan 2014/2015b)Vaststellen c)Vaststellen jaarverslag MR 2013/2014c)Vaststellen d)Schooljaarplan 2014/2015d)Instemming Nov-dece)Concept begroting 2015e)Informatief Janf)Vaststellen begroting 2015f)Advies g)Vakantierooster 2015/2016g)Advies Mrt-aprh)Bestuursformatieplanh)Instemming PG Meii)Vaststellen schoolgids 2015/2016i)Instemming OG j)Klassenindeling 2015/2016j)Informatief k)Evaluatie afgelopen schooljaark)Informatief l)Evaluatie jaarplan MRl)Evaluatie 7

8 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Vaste agendapunten Iedere MR-vergadering wordt gekenmerkt door enkele vaste agendapunten: Opening/vaststellen agenda (goedkeuring) verslag vorige vergadering Ingekomen/uitgegane stukken Hekpraat: er wordt een rondje gedaan bij de oudergeleding en teamgeleding omtrent zaken die ter ore zijn gekomen op het schoolplein en/of daarbuiten Jaarlijks terugkerende agendapunten: 1-zorgroute Passend onderwijs Ouder tevredenheid enquête 8

9 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Vergaderdata MR DatumVergaderingMet Directie 29 september 2014Opening schooljaar/borrelJa 18 november 2014AgendaoverlegNee 21 januari 2015AgendaoverlegJa 19 maart 2015AgendaoverlegNee 22 april 2015Evaluatie MRNee 19 mei 2015AgendaoverlegJa 1 juni 2015 (evt.)AgendaoverlegJa Vergaderdata MR-DIR-OR 14 oktober 2014AgendaoverlegJa 26 januari 2015AgendaoverlegJa 18 mei 2015AgendaoverlegJa Vergaderdata MR vz. – Penningmeesters OR oktober 2014AgendaoverlegNee 9

10 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Rolverdeling MR RolVerantwoordelijkheid Voorzitter Leiden vergadering Vertegenwoordiger MR Onderhoudt contacten met bestuurders/directie Voorbereiden agenda Voorbereiding & evaluatie jaarplan / jaarverslag Secretaris (taken ook overdraagbaar aan andere MR-leden) Uitvraag doen t.b.v. agendapunten Voorbereiden en opstellen agenda Verslag & actielijst opstellen Post; MR archief Voorbereiding & evaluatie jaarplan / jaarverslag Communicatie MR website: publicatie van vastgestelde verslagen & informatie MR Leden (allen) Contacten onderhouden met de achterban (voor & na vergaderingen) PG: afstemmen voorstellen met het team Aandragen van agendapunten Bijdragen aan jaarplan MR Bijdragen aan (evaluatie) jaarplan / jaarverslag GMR-leden Vertegenwoordiging MR O.N.S. Deelname aan agendaoverleg 10

11 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Samenstelling MR 11 NaamGeledingRolVerkiesbaar Jolanda OtteOuderLidZomer 2016 Erna Meijer-van der WalOuderWebsiteZomer 2016 Rachel van WijngaardenOuderMaandinfoberichtZomer 2016 Bas van GilsOuderSecretatisZomer 2018 Wil BakkerTeamVoorzitterZomer 2015 Jozien ten Hoeve-VermetTeamLidZomer 2017 Marijke WestmaasTeamLidJanuari 2018 Helga JonkersTeamLidZomer 2018

12 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Speerpunten MR 2013-2014 Speerpunten 2014-2015 Visie op groepssamenstelling (o.a. combigroepen, verplaatsen van groepen binnen de 3 ONS-locaties) nu en de komende jaren  advies over beleid  communicatie naar ouders Evaluatie nieuwe organisatiestructuur ONS  kwaliteit onderwijs  communicatie naar ouders Invulling van passend onderwijs in het schoolondersteuningsprofiel  mogelijkheden om elke leerling passend onderwijs te kunnen geven. Hier gaat het bijv. om leerlingen met dyslectie, dyscalculie, DCD, ADHD, ASS, syndroom van down, slechthorendheid, chronisch zieke kinderen of hoog/meerbegaafde kinderen.  ambities van de school op dit gebied. 12

13 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Speerpunten MR 2013-2014 Speerpunten 2014-2015 Klimaatbeheersing Brede School  evaluatie van de situatie na de aanpassingen die in 2013 zijn gedaan  afstemmingsoverleg met de andere gebruikers van het gebouw  zo nodig: actie ondernemen ter verbetering ………  ………… 13

14 Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS Bijlage 1: Locaties Locaties ONS WAMO Watermolenpad 1 4105 XA Culemborg Telefoon: (0345) 53 17 88 ROMA Rosa Manusstraat 3 4105 EZ Culemborg Telefoon: (0345) 53 25 24 DIVA Zijderupsvlinderlaan 8 4105 TC Culemborg Telefoon: (0345) 52 37 77 14


Download ppt "Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR ONS SCHOOLJAAR 2014-2015 Jaarplan MR ONS 1."

Verwante presentaties


Ads door Google