De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOLJAAR 2013-2014 Jaarplan MR ONS 1 Schooljaar 2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOLJAAR 2013-2014 Jaarplan MR ONS 1 Schooljaar 2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOLJAAR 2013-2014 Jaarplan MR ONS 1 Schooljaar 2013-2014

2 Wat wilt u lezen? 2 Jaarplan MR ONSSchooljaar 2013-2014 AlgemeenVisie MRActiviteiten MR Structurele Onderwerpen Vaste Agendapunten Vergaderdata MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten MR 2013-2014 Bijlage: locaties

3 Algemeen In dit jaarplan willen wij als MR van de Oranje Nassau School (ONS) onze visie, werkwijze, jaarplanning en taakverdeling voor het komende schooljaar delen met de ouders en de leerkrachten. Het jaarplan biedt houvast bij het invulling geven aan onze werkzaamheden en het opstellen van de agenda’s. In het licht van de transparantie en profilering maken wij als MR tevens duidelijk aan de achterban waar het komende schooljaar de nadruk op ligt. De ONS maakt onderdeel uit van de stichting Christelijk Protestants Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (C.P.O.B.). Onder de stichting vallen 12 scholen waaronder de ONS. De ONS is gevestigd op drie locaties: ROMA, WAMO, DIVA. Het MR-jaarplan bestaat uit:  MR Visie  MR Activiteiten + Structurele onderwerpen  Vaste agendapunten + Vergaderrooster  MR Rolverdeling  MR Samenstelling  MR Speerpunten 3 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR ONS

4 Visie MR Visie De MR is van mening dat een pro-actieve houding in het meedenken over beleidsonderwerpen leidt tot het meest gewenste resultaat. Dit doen we door:  Gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie-, en initiatiefrecht en het recht op overleg  Zoveel mogelijk te trachten met onze achterban (ouders en personeel) in contact te blijven zodat we in staat zijn hetgeen er speelt mee te nemen in de afwegingen die de MR maakt Wijze van acteren  Wij, als MR, geven invulling aan de medezeggenschap binnen de school namens de ouders en het personeel  De vertegenwoordiging van de MR richt zich met name op pro-actief invloed uitoefenen op het beleid dat op school, namens het bevoegd gezag, wordt gevoerd  Tevens zal de MR waar nodig gevraagd of ongevraagd advies geven of via het initiatiefrecht nieuwe zaken in gang trachten te zetten  Wij altijd openstaan voor opmerkingen, reacties en meningen van ouders en personeel  Via de website en de maandinfo regulier de achterban informeren  De notulen en de agenda via de website beschikbaar gesteld worden 4 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR ONS

5 Activiteiten MR Regeling/ BeleidsplanBevoegdheidReglement Onderwijskundig  SchoolplanMR InstemmingsrechtMR art. 21 b  SchoolgidsMR OG 1 Instemmingsrecht MR art. 24 g  SchoolreglementMR InstemmingsrechtMR art. 21 c Personeel en formatie  TaakverdelingMR PG InstemmingsrechtMR art. 23 h  Werktijdenregeling MR PG InstemmingsrechtMR art. 23 e, f  Aanstelling/ ontslag schoolleidingMR AdviesrechtMR art. 22 g / GMR art. 22i Huisvesting  OnderhoudsplanMR AdviesrechtMR art. 22 n  NieuwbouwMR AdviesrechtMR art. 22 m  Renovatie, klimaatbeheersingMR Adviesrecht MR art. 22 m 5 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR ONS

6 Activiteiten MR Regeling/ BeleidsplanBevoegdheidReglement Arbo-beleid  Veiligheid en gezondheid Incl. Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)MR InstemmingsrechtMR art. 21 e / GMR art. 23 L Medezeggenschap  MR Jaarverslag + jaarplanMR vaststellenMR art. 19  Medezeggenschapsregl.MR Instemmingsrecht MR art. 37 1 OG: Oudergeleding 2 PG: Personeelsgeleding Als MR willen we meedenken en soms wat langer stilstaan bij enkele (formele) besluitvormingstukken. Dat kunnen er meer zijn dan hierboven is weergegeven. Door planmatig de onderwerpen te agenderen, kunnen we goed voorbereid onze inbreng geven. 6 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR ONS

7 Structurele onderwerpen MaandOnderwerpRol MR Aug-okta)Vergaderschema afstemmena)Informatief b)Vaststellen MR jaarplan 2012/2013b)Vaststellen c)Vaststellen jaarverslag MR 2011/2012c)Vaststellen d)Schooljaarplan 2012/2013d)Instemming Nov-dece)Concept begroting 2013e)Informatief Janf)Vaststellen begroting 2013f)Advies g)Vakantierooster 2013/2014g)Advies Mrt-aprh)Bestuursformatieplanh)Instemming PG Meii)Vaststellen schoolgids 2013/2014i)Instemming OG j)Klassenindeling 2013/2014j)Informatief k)Evaluatie afgelopen schooljaark)Informatief l)Evaluatie jaarplan MRl)Evaluatie 7 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR ONS

8 Vaste agendapunten Iedere MR-vergadering wordt gekenmerkt door enkele vaste agendapunten:  Opening/vaststellen agenda  (goedkeuring) verslag vorige vergadering  Ingekomen/uitgegane stukken  Hekpraat: er wordt een rondje gedaan bij de oudergeleding en teamgeleding omtrent zaken die ter ore zijn gekomen op het schoolplein en/of daarbuiten Jaarlijks terugkerende agendapunten:  1-zorgroute  Passend onderwijs  Ouder tevredenheid enquête 8 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR ONS

9 Vergaderdata MR DatumVergaderingMet Directie  30 september 2013Opening schooljaar/borrelJa  18 november 2013AgendaoverlegNee  22 januari 2014AgendaoverlegJa  20 maart 2014AgendaoverlegNee  23 april 2014Evaluatie MRNee  20 mei 2014AgendaoverlegJa Vergaderdata MR-DIR-OR  oktober 2013AgendaoverlegJa  april 2014AgendaoverlegJa Vergaderdata MR vz. – Penningmeesters OR  oktober 2013AgendaoverlegNee 9 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR ONS

10 Rolverdeling MR RolVerantwoordelijkheid Voorzitter • Leiden vergadering • Vertegenwoordiger MR • Onderhoudt contacten met bestuurders/directie • Voorbereiden agenda • Voorbereiding & evaluatie jaarplan / jaarverslag Secretaris (taken ook overdraagbaar aan andere MR-leden) • Uitvraag doen t.b.v. agendapunten • Voorbereiden en opstellen agenda • Verslag & actielijst opstellen • Post; MR archief • Voorbereiding & evaluatie jaarplan / jaarverslag Communicatie • MR website: publicatie van vastgestelde verslagen & informatie MR Leden (allen) • Contacten onderhouden met de achterban (voor & na vergaderingen) • PG: afstemmen voorstellen met het team • Aandragen van agendapunten • Bijdragen aan jaarplan MR • Bijdragen aan (evaluatie) jaarplan / jaarverslag GMR-leden • Vertegenwoordiging MR O.N.S. • Deelname aan agendaoverleg 10 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR ONS

11 Samenstelling MR 11 Schooljaar 2013-2014 NaamGeledingRolVerkiesbaar Hans van Roon 06-5383 5683 OuderVoorzitterZomer 2016 Jolanda OtteOuderLidZomer 2016 Erna Meijer-van der WalOuderLidZomer 2016 Rachel van WijngaardenOuderLidZomer 2016 Wil BakkerTeamAgenda + NotulenZomer 2015 Esther KootenTeamLidJanuari 2014 Dini RegtienTeamLidZomer 2014 Jozien VermetTeamLidZomer 2017 Jaarplan MR ONS

12 Speerpunten MR 2013-2014 Speerpunten 2013-2014  Nieuwe organisatiestructuur ONS  visie en opbouw structuur  functie- en taakomschrijvingen  kwaliteit onderwijs  communicatie naar ouders  evaluatieprocedure  Invulling van passend onderwijs in het schoolondersteuningsprofiel  mogelijkheden om elke leerling passend onderwijs te kunnen geven. Hier gaat het bijv. om leerlingen met dyslectie, dyscalculie, DCD, ADHD, ASS, syndroom van down, slechthorendheid, chronisch zieke kinderen of hoog/meerbegaafde kinderen.  ambities van de school op dit gebied.  Visie op groepssamenstelling (o.a. combigroepen) nu en de komende jaren  advies over beleid  communicatie naar ouders 12 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR ONS

13 Speerpunten MR 2013-2014 Speerpunten 2013-2014  Klimaatbeheersing Brede School  evaluatie van de situatie na de aanpassingen die in 2013 zijn gedaan  afstemmingsoverleg met de andere gebruikers van het gebouw  zo nodig: actie ondernemen ter verbetering  Transparantie van beleid  Wat doet de MR: publiceren jaarplan, jaarverslag  Publiceren notulen en agenda’s  Controle op beleid en financiën 13 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR ONS

14 Bijlage 1: Locaties Locaties ONS WAMO  Watermolenpad 1  4105 XA Culemborg  Telefoon: (0345) 53 17 88 ROMA  Rosa Manusstraat 3  4105 EZ Culemborg  Telefoon: (0345) 53 25 24 DIVA  Zijderupsvlinderlaan 8  4105 TC Culemborg  Telefoon: (0345) 52 37 77 14 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR ONS


Download ppt "SCHOOLJAAR 2013-2014 Jaarplan MR ONS 1 Schooljaar 2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google