De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BeZAVa voor bedrijfsartsen en enige ervaringen als arts gemachtigde De regels en het spel 20-oktober 2014 NVAB Kring Amsterdam eo Rookje Sjouke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BeZAVa voor bedrijfsartsen en enige ervaringen als arts gemachtigde De regels en het spel 20-oktober 2014 NVAB Kring Amsterdam eo Rookje Sjouke."— Transcript van de presentatie:

1 BeZAVa voor bedrijfsartsen en enige ervaringen als arts gemachtigde De regels en het spel 20-oktober 2014 NVAB Kring Amsterdam eo Rookje Sjouke

2 Disclosure belangen spreker (potentiële) BelangenverstrengelingGeen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen: niet van toepassing Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk … -geen

3 Programma (1) BeZAVa  Het speelveld  Het proces  Gevolgen voor de werkgever  Gevolgen voor werknemer  Gevolgen voor de bedrijfsarts

4 Programma (2) Enige ervaringen als arts gemachtigde  Wat is een arts gemachtigde  Voorbeelden van vragen aan de Arts Gemachtigde  Wie mag als Arts Gemachtigde optreden?  De regels van het spel

5 Terugblik 1929: Invoering Ziektewet 1967: Invoering WAO 1990: Lubbers: “Nederland is ziek” 1994: Verplichte aansluiting bij Arbodienst/ 2-6 weken erd 1996: WULBZ, doorbetaling van loon bij ziekte 52 weken 2002: Wet verbetering poortwachter 2004: VLZ: loondoorbetaling bij ziekte naar 104 weken 2005: Invoering WIA 2013: Modernisering Ziektewet Hoge WIA instroom van vangnetters (flexwerkers) Overheid wil kosten van uitkeringen reduceren: “vervuiler betaalt” Financiële prikkels voor werkgever én werknemer

6 Aanleiding Modernisering Ziektewet Hoge WIA instroom van vangnetters (flexwerkers) Overheid wil kosten van uitkeringen reduceren: “vervuiler betaalt”

7 De wereld van verzuim: het speelveld

8 Modernisering Ziektewet: het proces Wat verandert er? Ziektewetcriterium: eigen werk en algemeen gangbare arbeid Financiële prikkels voor werkgever én werknemer Organisatie eigenrisicodragerschap ZW Wat blijft het hetzelfde? Wet verbetering Poortwachter Regeling procesgang eerste en tweede Ziektejaar Beleidsregels Poortwachter

9 Wat zijn vangnetters? Vangnetters zijn werknemers die buiten de WULBZ/VLZ vallen. Twee groepen: Groep 1 werknemers (zonder werkgever) Arbeidsovereenkomst loopt af en ziek uit dienst (ook na één dag werken in proeftijd) Ziek en stoppen met werk uit fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiaires, uitzendkrachten) Uit dienst (niet ziek) binnen 28 kalenderdagen ziek (op dat moment geen WW of werk = nawerking) Voor deze groep geldt de modernisering Ziektewet

10 Wat zijn vangnetters? Vangnetters zijn werknemers die buiten de WULBZ vallen. Twee groepen: Groep 2 werknemers (met werkgever) Ziek door zwangerschap of bevalling Ziek door orgaandonatie No risk polis via gemeenten, UWV, Sociale Verzekeringsbank Regres definitief vastgesteld Voor deze groep ‘ziek uit dienst’ geldt de modernisering Ziektewet niet. UWV betaalt de ZW uitkering.

11 Het wettelijke proces verzuimbegeleiding

12

13 Begrippen Bedongen arbeid = het eigen werk, c.q. wat in het algemeen gebruikelijk is voor de functie Passende arbeid = arbeid die aansluit bij beperkingen, mogelijkheden en bekwaamheden; hierbij gelden billijkheid en redelijkheid (glijdende schaal in de tijd) Gangbare arbeid = arbeid die beschikbaar is op de arbeidsmarkt

14 Passende of gangbare arbeid 1-6 maanden6-12 maanden12-24 maanden Zelfde opleidingsniveau Lager opleidingsniveau Alle gangbare arbeid (voorbeelden worden geduid met eerstejaars ZW beoordeling UWV) Zelfde ervaringMinder ervaring Zelfde loonLager loon Lager loon evt. ook lager dan ZW Reistijd 2 uur per dag Reistijd 3 uur per dag Ook tijdelijk werk is passend

15 Financiële consequenties werkgever Geen eigenrisicodrager Nieuwe ZW-flex premie + WGA-flex premie betalen afhankelijk van instroom en grootte van bedrijf Eigenrisicodrager Organiseren eigenrisicodragerschap ZW flex: berekenen en betaling Ziektewetuitkering + re-integratie + Poortwachter + sanctioneren Kosten dragen voor uitvoering + ZW uitkeringen

16 Begeleiding van zieke werknemers uit dienst voor werkgever die ERD is/wordt voor ZW Werkgever voert uit: bepaalt het recht op en de hoogte van de uitkering, stelt de spelregels vast. UWV is eindverantwoordelijk en geeft beschikkingen af waartegen bezwaar en beroep mogelijk is (VBVB). Arbodienst begeleidt (WVP). Sanctie is mogelijk. DO is mogelijk op re-integratie-inspanningen. De werkgever/bedrijfsarts beslist, het UWV beschikt!

17 (Financiële) consequenties modernisering Ziektewet voor ex-werknemer Dezelfde re-integratie verplichtingen als werknemers met dienstverband: Aanvaarden passend werk vanaf eerste dag Actief meewerken aan re-integratie, interventies en behandeling Kan gesanctioneerd worden bij niet houden aan afspraken Versnelde uitstroom uit de Ziektewet door: Nieuwe 1 e jaars ZW beoordeling UWV Mogelijkheid herbeoordeling belastbaarheid UWV in tweede jaar Geschiktheid voor GANGBARE ARBEID en verdienvermogen > 65%

18 Wat is ziekte?  WHO: niet welbevinden in fysieke, psychische of sociale zin  BW 629.1: ongeschiktheid tgv ziekte  ZW 19.1/19.4: rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte/gebrek

19 Bedrijfsarts voor de eigenrisicodrager ZW flex Kritische beoordeling: Ziekte of gebrek moet leiden tot functionele beperkingen. Voert alle WVP activiteiten uit volgens procesgang 1 e en 2 e ziektejaar, en: 44 e week melding medisch deel voor UWV. Geeft input voor toetsing herbeoordeling belastbaarheid aanvraag door werkgever bij het UWV. Beëindigt verzuimbegeleiding na eerstejaarsbeoordeling UWV ≥ 65% verdiencapaciteit met algemeen geaccepteerde arbeid. Jaar 1: beoordeling en advies bedrijfsarts op: Functionele beperkingen in relatie tot (on)geschiktheid voor de bedongen (eigen) arbeid. Functionele beperkingen in relatie tot (on)geschiktheid voor passend werk.

20 Bedrijfsarts: voor de eigenrisicodrager ZW flex Jaar 1: als je het belastingprofiel van de bedongen arbeid niet kent: Geef de functionele beperkingen en prognose van deze beperkingen aan. Geef aan dat de werkgever, waar nodig met inschakeling van een arbeidsdeskundige, kan beoordelen of de ex-werknemer wel of niet geschikt is met de beperkingen voor de bedongen arbeid of passende arbeid. Alleen als er marginaal of geen benutbare mogelijkheden zijn t.g.v. ziekte geef je aan dat de ex-werknemer zowel voor de bedongen arbeid als andere arbeid (nog) niet geschikt is.

21 Bedrijfsarts: voor de eigenrisicodrager ZW flex Jaar 2: beoordeling en advies bedrijfsarts naast WVP activiteiten op: Functionele beperkingen in relatie tot (on)geschiktheid voor gangbare arbeid; referentie is de uitkomst van de eerstejaarsbeoordeling door UWV. Werkgever kan in 2 e jaar UWV om herbeoordeling vragen. Hersteld melden (jaar 1 en 2): als de ex-werknemer geen beperkingen meer heeft t.g.v. ziekte voor de bedongen arbeid. Hersteld verklaring door de bedrijfsarts. Stuur het advies dezelfde dag naar de ex-werkgever en ex-werknemer. De beslissing moet door de ex-werkgever met dezelfde dag per e-mail bij het UWV worden aangevraagd.

22 Bedrijfsarts: voor de eigenrisicodrager ZW flex De ex-werkgever moet (wettelijk) kunnen sturen op de re- integratieverplichtingen volgens de Ziektewet en maatregelen nemen (sanctioneren). Sommige bepalingen in de Ziektewet hebben te maken met de beoordeling en het advies van de bedrijfsarts: Nakomen van (spreekuur)afspraken. Geschikt zijn voor passend werk. Geschikt verklaren voor de bedongen arbeid. Onvolledige of onjuiste informatie door de ex-werknemer aan de bedrijfsarts verstrekt, heeft geleid tot vertraging in de bepaling van de re-integratiemogelijkheden.

23 Bedrijfsarts: voor de eigenrisicodrager ZW flex Vervolg Sommige bepalingen in de Ziektewet hebben te maken met de beoordeling en het advies van de bedrijfsarts : De ex-werknemer volgt noodzakelijke behandeling of behandelvoorschriften niet op. De ex-werknemer komt niet op afspraken (expertise of interventie) die de bedrijfsarts noodzakelijk vindt om zijn belastbaarheid beter in beeld te brengen of te verbeteren.

24 Bedrijfsarts: voor de eigenrisicodrager ZW flex Enkele tips: Blijf onafhankelijk en trek geen partij voor de ex-werkgever of ex-werknemer. Koppel feitelijkheden terug en bemoei je niet met sancties of maatregelen. Weeg wel eventuele verwijtbaarheid (obv ziekte). Breng hen in gesprek met elkaar bij onderlinge verschillen. In dit gesprek ligt de oplossing en verantwoordelijkheid.

25 Aandachtspunten reguliere bedrijfsarts bij ziek uit dienstmelding. Kritische beoordeling op ziekte – functionele beperkingen – ongeschiktheid voor de bedongen arbeid bij datum uit dienst. Bij > 6 weken < 10 weken ziek en ziek uit dienst: Probleemanalyse volstaat als re-integratieverslag Bij > 10 weken ziek en ziek uit dienst Uitgebreid re-integratieverslag Geschiktheid benoemen voor passend ander werk. Prognose en tijdspad aangeven. Actieve re-integratie tot moment uit dienst i.v.m. sanctie mogelijkheid.

26 Overdrachtgegevens  Toestemming vereist van de vangnetter.  Bij dezelfde bedrijfsarts: Informatie plicht (liefst schriftelijk) en je ervan vergewissen dat de cliënt het heeft begrepen, vastleggen in dossier.  Apart dossier voeren/ duidelijk markeren dat het om een andere vorm van begeleiding gaat.

27 Marginale belastbaarheid  ZW 19.1  Alleen als er sprake is van ernstige ziekte of gebrek waarbij de vangnetter voldoet aan de criteria voor GBM  In overige gevallen functionele beperkingen aangeven  De ERD-ZW bepaalt of de vangnetter op basis hiervan met solliciteren naar passende arbeid of dat de ERD-ZW tijdelijk plek heeft in passend werk in de eigen organisatie  Omstandigheden of persoonlijke voorkeuren mogen niet meewegen.

28 Ziekte tengevolge van de zwangerschap en bevalling  ZW 19.2  Valt onder vangnet dwz publieke financiering  Adviestaak bedrijfsarts: Werkgever moet vangnetmelding doen bij UWV

29 Regulier zwangerschapsverlof  ZW 19.3  Geen recht op ziekten geld  Adviestaak bedrijfsarts: informeren van de vangnetter

30 Bedongen arbeid  ZW 19.4  “Geschikt voor laatst verrichte arbeid” moet breder worden geïnterpreteerd.  Er hoeft geen rekening te worden gehouden met de bijzondere aspecten in deze functie  “eigen arbeid” minder dan 1 week verricht: Adviseer de arbeidsdeskundige te laten bepalen wat de bedongen arbeid is.

31 Passende arbeid & Sollicitatie plicht  ZW 30.1 Zieke werknemer moet passende arbeid aanvaarden, in voldoende mate deze trachten te verkrijgen en mag daarbij geen eisen stellen.  Bedrijfsarts moet de functionele beperkingen vast stellen op basis van ziekte/gebrek ook als de vangnetter tijdelijk ongeschikt is voor de bedongen arbeid.

32 Weigeringsgronden  ZW 30.2 Als de vangnetter passende arbeid weigert zonder deugdelijke grond kan het ziekengeld worden gekort met het bedrag wat hij zou hebben kunnen verdienen als hij het passende werk wel had aanvaard  Bedrijfsarts blijft neutraal  Alleen als het de vangnetter niet te verwijten is vanwege medische gronden daarover een mededeling doen.

33 Voorschriften in het belang van de behandeling of genezing  ZW 30.4  De vangnetter moet de voorschriften van de bedrijfsarts opvolgen  Maak duidelijk dat de adviezen niet vrijblijvend zijn.  Als vangnetter deze niet opvolgt informeer de werkgever hierover met inachtneming van de WBP regels

34 Passende arbeid  ZW 30.6  Arbeid binnen de sociale werkvoorziening wordt niet als passende arbeid beschouwd ihk van de ZW

35 Enige ervaringen als arts gemachtigde

36 Wat is een Arts gemachtigde  Een arts die optreedt namens een partij die geen kennis mag hebben van medisch inhoudelijke gegevens, maar die wel een belang heeft.  Binnen een juridische procedure zoals bv in het bestuursrecht.  In het bestuursrecht wordt bezwaar en beroep geregeld tegen beslissingen van een ZBO zoals UWV  UWV geeft VBVB af waartegen bezwaar en beroep mogelijk is  Bezwaar bij UWV, beroep bij rechtbank, sectie bestuursrecht en hoger beroep bij CRVB in Utrecht

37 Voorbeelden van vragen aan de Arts Gemachtigde  Bezwaar maken tegen een opgelegde sanctie  Bezwaar tegen niet toekennen ziek ten gevolge van de zwangerschap  Bezwaar tegen recht op ziektewet uitkering  Bezwaar tegen toekenning WIA  Etc  Tegen DO kan geen bezwaar gemaakt worden.

38 Wie mag als Arts Gemachtigde optreden?  Iedereen die zich hiertoe bekwaam acht behalve de “begeleidende bedrijfsarts” (RTC Zwolle 2007)

39 De regels van het spel  Werkgever maakt pro-forma bezwaar,  Geeft aan wie de arts gemachtigde is,  Arts gemachtigde ontvangt alle stukken.  Arts gemachtigde beoordeelt inhoudelijk en voert argumenten aan.  Uitnodiging voor een hoorzitting.  Doorloop tijd 17 weken voor een beslissing in medische zaken.  Termijnen kunnen achteraf niet worden verlengd.  Beschikking op bezwaar.

40 Enige ervaringen als arts gemachtigde  N=19  Leerzaam  Overgrote deel is bij voorbaat al kansloos  Bezwaar 1 keer gegrond  Beroep 2 keer gegrond  Hoger beroep 1 keer gegrond  Een goed RIV heeft een grotere slagingskans! ( zie RIV toets in de praktijk )

41 Vragen ? Oefening…...baart kunst Dank voor uw aandacht !


Download ppt "BeZAVa voor bedrijfsartsen en enige ervaringen als arts gemachtigde De regels en het spel 20-oktober 2014 NVAB Kring Amsterdam eo Rookje Sjouke."

Verwante presentaties


Ads door Google