De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Verbetering Poortwachter: beoordeling Re-integratieverslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Verbetering Poortwachter: beoordeling Re-integratieverslag."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wet Verbetering Poortwachter: beoordeling Re-integratieverslag

3 3 uwv.nl

4 4

5 5 Werkwijzer RIV-toets in de praktijk Op internet : http://www.uwv.nl/overuwv/Images/werkwiijzer%20riv%20toets.pdf

6 6 Beoordeling “inhoud” re-integratieverslag Uitgangspunten redelijkheid resultaat Beoordeling op voorschriften van WvP en regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar medische aspecten arbeidsdeskundige aspecten

7 7 Resultaat van re-integratie Wat is voldoende? werk is passend werkhervatting is structureel werk sluit zo dicht mogelijk aan bij de functionele mogelijkheden, functieniveau en laatst verdiende loon met een minimum van 65% en dan met instemming van uw werknemer

8 8 Hoe beoordeelt UWV het re-integratieverslag Als resultaat onvoldoende, dan volgt onderzoek UWV:* Waren uw inspanningen voldoende? Zijn er kansen gemist? waren er deugdelijke gronden om iets niet te doen/ na te laten? - bijzondere omstandigheid die deze specifieke werkgever ontheft van een normaliter na te komen verplichting - u dient dit heel goed te motiveren!

9 9 Stappen in de re-integratie Is de werknemer geschikt voor het eigen werk? Is het eigen werk passend te maken? Is er ander passend werk binnen het bedrijf? Is spoor 2 tijdig en adequaat ingezet? Is gehandeld naar voorschriften van WvP en Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar? Redelijkheid is het uitgangspunt!

10 10 Probleemanalyse en advies Arbodienst maakt afweging van beperkingen / mogelijkheden van werknemer Arbodienst geeft advies m.b.t. al dan niet in te zetten re- integratieactiviteiten Wat is (de richting van) de oplossing / advies? Is dit advies uitvoerbaar? Kunt u er iets mee? Advies is niet duidelijk, niet uitvoerbaar of niet passend bij uw opvattingen: is de bedrijfsarts hierop aangesproken? Overweegt uw bedrijfsarts (tijdig) medische en/of arbeidskundige interventies in te zetten; volgt de Bedrijfsarts de medische protocollen? WEEK 6

11 11 Plan van aanpak Beschrijving van: Uiteindelijke doel, stappen / tijdpad Welke activiteiten en door wie Planning van de activiteiten Evaluatiemomenten (minimaal eenmaal per 6 weken) Is Plan van Aanpak gebaseerd op het advies van de Arbodienst? Wie heeft de regie? Wie spreekt wie aan? Past het plan van aanpak bij de opvattingen van werkgever én werknemer? Is het Plan van Aanpak realistisch en uitvoerbaar? WEEK 8

12 12 Bijstelling PVA Bijstelling is nodig als: Veranderingen optreden in de situatie en/of in interventies Nieuw doel en/of nieuwe activiteiten; Bijstelling van afspraken Leg (aanvullende) afspraken duidelijk vast en laat werknemer gemaakte afspraken ondertekenen ! Dit geldt ook voor gespreksverslagen!! Motiveer gemaakte (of niet gemaakte) keuzes!

13 13Titel van de presentatie13 Wanneer start 2e spoor? Als werkgever en werknemer constateren dat herplaatsing bij eigen werkgever nu of binnen afzienbare tijd geen structurele mogelijkheden biedt, - plan van aanpak bijstellen - binnen 6 weken plan 2e spoor opstellen. Dit kan op ieder moment van de 104 weken ziekte, maar zeker kritisch beoordelen ten tijde van 1e jaars evaluatie

14 14 Wat is redelijk? Artt. 658a en 660a BW: juridische basis voor Beoordelingskader Poortwachter Ingaan op en meewerken aan initiatief tenzij gevraagde partij kan aantonen dat e.e.a. in redelijkheid niet kan worden geëist - Werkgever: grootte bedrijf, belasting andere medewerkers, kosten aanpassing, risico’s bedrijfsvoering - Werknemer: duur van de uitval, affiniteiten, reistijd, functieniveau, vroegere arbeid, arbeidspatroon

15 15 Verplichtingen werkgever Art 7:658a BW: Verplicht om maatregelen te nemen opdat de medewerker eigen of andere passende arbeid kan verrichten (behoud, herstel, bevordering) - Arbodienst of re-integratiebedrijf - Inrichting werk - Inschakeling bij andere werkgever (spoor twee) Werknemer kan verplichtingen vorderen.

16 16 Verplichtingen werknemer Art. 7:660a BW: meewerken aan voorstellen gericht op re- integratie - Aanvaarden redelijk aanbod - Aanpassing aan functie - Meewerken aan re-integratiebevorderende activiteiten Mogelijkheid tot stopzetting loon of ontslag.

17 17 Beoordeling inhoud RIV : Medische aspecten Adequate PA en tijdige bijstellingen Gebruik richtlijnen en protocollen Adequate reacties op ontwikkelingen Beoordeling en actieve interventies op herstelgedrag Inzet instrumenten en externe expertise 17

18 18 Bedrijfsarts versus verzekeringsarts BedrijfsartsVerzekeringsarts UWV Signalerend Adviserend Beoordelend Interveniërend Actueel OordeelFunctionele Mogelijkhedenlijst Spanningsvelden: Geen benutbare - of slechts marginale mogelijkheden Arbeidsduurbeperking *

19 19 Spanningsvelden Werkgever - UWV Spanningsveld bedrijfsarts - verzekeringsarts Medische aspecten - wel/niet GBM, urenbeperking Spanningsveld werkgever - Arbeidsdeskundige aspecten Wel/geen passend werk aanwezig Inzet tweede spoor adequaat en tijdig

20 20 Veel voorkomende tekortkomingen Arbodienst ondeugdelijke probleemanalyse met vaag advies niet toepassen NAVB richtlijnen passief herstel afwachten klachtcontingent versus tijdcontingent re-integreren opwerpen van medische blokkades suggestie wekken dat vroegtijdige interventie niet mogelijk en niet nodig is ten onrechte “geen benutbare mogelijkheden” (GBM)

21 21 Sanctiebeleid standaard 52 weken loonsanctie. De werkgever krijgt te horen wat hij moet repareren. De werkgever kan de loonsanctie verkorten door alsnog de juiste re-integratie activiteiten in te stellen Laat UWV onmiddellijk weten wat u aan reparatie gedaan heeft.

22 22 Maximaal 52 weken loonsanctie loonsanctie max. 52 wk herstel door werkgever einde loonsanctie

23 23 Beoordeling re-integratieverslag 86% van alle verslagen is goed 10% is administratieve loonsanctie 4% is inhoudelijk niet goed Loonsanctie maximaal 52 weken Snel repareren verkort de termijn

24 24 Bezwaar en Beroep Tegen iedere beslissing staat bezwaar open binnen 6 weken. Vooraf ‘mediation’ Ter voorkoming van bezwaarprocedure In beroep bij rechter indien beslissing op bezwaar niet wordt geaccepteerd Ook voor de eigen risico dragende werkgever staat bezwaar en beroep open tegen elke beslissing

25 25TITEL VAN DE PRESENTATIE25


Download ppt "Wet Verbetering Poortwachter: beoordeling Re-integratieverslag."

Verwante presentaties


Ads door Google