De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIAAL RECHT Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIAAL RECHT Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en."— Transcript van de presentatie:

1 SOCIAAL RECHT Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen (B.S., 31 december 2013)

2 VOORGESCHIEDENIS NIEUWE WETGEVING Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

3  8 juli 2011 : Arrest Grondwettelijk Hof  12 april 2011: wet na mislukt overleg IPA 2011- 12  8 juli 2013: Compromisvoorstel van minister De Coninck  27 september 2013: goedkeuring door ministerraad van voorontwerp van wet  September- oktober 2013: wetsontwerp naar Raad van State voor advies Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht CHRONOLOGIE VAN DE FEITEN

4  14 november 2013: tweede voorlegging van wetsontwerp aan en goedkeuring door ministerraad  21 november 2013: indiening bij Kamer (plenaire vergadering) & verzending naar commissies  28 november 2013: aangenomen in commissie financiën  3 december 2013: aangenomen in commissie sociale zaken  26 december 2013: afkondiging van de wet CHRONOLOGIE VAN DE FEITEN Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

5 CONTRACTEN VAN ONBEPAALDE DUUR Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

6  De eerste maandag volgende op de week waarin de opzegging werd betekend  De nieuwe regeling bepaalt de opzegtermijn in weken. Aanvang van de opzegtermijn en berekening in weken Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

7 Duur van de opzeggingstermijn opzeg door WG Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht AnciënniteitOpzeggingstermijn 1 ste kwartaal2 weken 2 de kwartaal4 weken 3 de kwartaal6 weken 4 de kwartaal7 weken 5 de kwartaal8 weken 6 de kwartaal9 weken 7 de kwartaal10 weken 8 ste kwartaal11 weken Jaar 2-312 weken Jaar 3-413 weken Jaar 4-515 weken

8 Opbouw van de opzeggingstermijn Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht AnciënniteitOpzeggingstermijn Jaar 5-618 weken Jaar 6-721 weken Jaar 7-824 weken Jaar 8-927 weken Jaar 9-1030 weken Jaar 10-1133 weken Jaar 11-1236 weken Jaar 12-1339 weken Jaar 13-1442 weken Jaar 14-1545 weken

9 Opbouw van de opzeggingstermijn Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht AnciënniteitOpzeggingstermijn Jaar 15-1648 weken Jaar 16-1751 weken Jaar 17-1854 weken Jaar 18-1957 weken Jaar 19-2060 weken Jaar 20-2162 weken

10 AnciënniteitOpzeggingstermijn < 3 maanden1 week Vanaf 4 maanden tot minder dan 6 mdn2 weken Vanaf 6 maanden tot minder dan 12 mdn3 weken Vanaf 12 maanden tot minder dan 18 mdn4 weken Vanaf 18 maanden tot minder dan 24 mdn5 weken Vanaf 2 jaar tot minder dan 4 jaar6 weken Vanaf 4 jaar tot minder dan 5 jaar7 weken Vanaf 5 jaar tot minder dan 6 jaar9 weken Vanaf 6 jaar tot minder dan 7 jaar10 weken Vanaf 7 jaar tot minder dan 8 jaar12 weken Vanaf 8 jaar13 weken Duur van de opzeggingstermijn opzeg door WN Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

11  Opzegtermijn op basis van anciënniteit  Anciënniteit = aantal jaren ononderbroken bij eenzelfde werkgever  Igv opzeg door WG: toevoeging van periode gewerkt als uitzendkracht met een maximum van 1 jaar, op voorwaarde dat:  Identieke functie  Zelfde wg  Aanwerving onmiddellijk of met een onderbreking van maximum 7 dagen erna Anciënniteit Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

12  Tegenopzegging door werknemer:  Anc minder dan 3 mdn: 1 week  Anc vanaf 3 maanden tot minder dan 6 mdn: 2 weken  Anc vanaf 6 mdn tot minder dan 1 jaar: 3 weken  Anc vanaf 1 jaar : 4 weken  Conventionele afwijkingen:  Niet mogelijk in sectorale of interprofessionele CAO  Evt wel in ondernemingsCAO of arbeidsovereenkomst, indien gunstiger voor WN Afwijkende opzegtermijnen Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

13  Opzegging bij pensioen  Opzegging door WG om einde te maken aan de aov vanaf 1 ste dag van de maand volgend op bereiken van pensioengerechtigde leeftijd → OT = maximaal 26 weken  Opzegging door wn bij tijdelijke werkloosheid (economische redenen of slecht weer > 1 mdn) → opzeg door wn zonder OT Afwijkende opzegtermijnen Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

14  Opzegging betekend vóór 1 januari 2014  voorbeeld: opzegging verzonden bij AZ dd. 26/12/2013, met ot die ingaat op 1 januari 2014  Opzegging betekend tijdens proeftijd:  Proeftijd afgeschaft vanaf 1 januari 2014  Proeftijd in overeenkomst, aangegaan voor 1 januari 2014, blijft lopen  Korte ot kan voort toegepast worden  Indien proeftijd is verlopen in de loop van 2014 en nadien opzeg: dan nieuwe opzegtermijnen Behoud van oude opzegtermijnen Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

15  Opzegging van arbeider met opzeggingstermijn van 7 dagen tijdens eerste 6 maanden:  Voor arbeidsovereenkomsten, aangegaan voor 1 januari 2014, waarbij termijn van 6 maanden niet is verstreken  Voor arbeidsovereenkomsten voor arbeiders, afgesloten na 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om verkorte OT overeen te komen in contracten < 6 maanden Behoud van oude opzegtermijnen Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

16  STAP 1: berekening OT op oude manier obv anciënniteit tot 31/12/2013  STAP 2: berekening OT volgens nieuwe methode obv anciënniteit vanaf 01/01/2014  STAP 3: optellen van stap 1 + stap 2 Berekening opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2014 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

17  Regeling geldt vanaf 1 januari 2019  Toepassingsgebied: ontslagen wn met een OT van minstens 30 weken (9 jaar anc)  Modalisering van ontslag:  2/3 van de termijn en minstens 26 weken = OT of opzegvergoeding  1/3 van termijn: maatregelen ter bevordering van inzetbaarheid  Afspraken per PC Maatregelen tot verhoging van inzetbaarheid van werknemers Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

18  Ontslag middels opzegtermijn : recht om van werk weg te blijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken  Modaliteiten:  Indien geen recht op outplacement:  ½ dag per week  Tijdens laatste 26 weken van OT: 1 dag per week  In geval van recht op outplacement:  1 dag te spreiden over 1 of 2 dagen gedurende de volledige opzegtermijn sollicitatieverlof Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

19 CONTRACTEN VAN BEPAALDE DUUR Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

20  Principe blijft behouden: voortijdige eenzijdig beëindiging = verbreking = vergoeding  Gelijk aan loon verschuldigd tot einde termijn  Maar maximum dubbel van wat verschuldigd zou zijn geweest igv verbreking van een aov van onbepaalde duur Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

21  Uitzondering omwille van het verdwijnen van de proeftijd: opzeg wordt mogelijk gedurende de eerste helft van de overeengekomen duur!  Maximum gedurende eerste 6 maanden  Termijn = vast  Sanctie: opzegvergoeding = loon van niet gerespecteerde OT  Einde van de OT mag de periode van 6 maanden niet overschrijden Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

22 DE AFSCHAFFING VAN HET PROEFBEDING Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

23  Korte OT tijdens het eerste jaar nemen bestaansreden proeftijd weg  Afgeschaft voor aov waarvan uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2014  Uitzondering:  Studenten  Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid  Hier gelden eerste 3 dagen als proeftijd  Invloed op uitwerking scholingsbeding, concurrentiebeding, … De proeftijd Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

24 DE AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

25  Werd voor het gros van de arbeiders al afgeschaft of verzacht op sectoraal niveau  Wordt nu definitief uit wetgeving geschrapt  Wel verstrenging van controle op afwezigheid (verlies GWL, ter beschikking houden van controlearts (max 4 u tussen 7u en 20u, …) – cao op sectorieel of ondernemingsniveau is nodig! De carensdag Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

26 OUTPLACEMENT- BEGELEIDING Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

27  Oude regeling (vanaf 45 jaar & 1 jaar anc.)  + aanvulling: vanaf 30 weken OT  Niet igv ontslag om dringende redenen  Regeling verschilt naargelang:  Ontslag met opzegtermijn: outplacement wordt gepresteerd tijdens OT, ten belope van 60 uren, tijdens sollicitatieverlof  Ontslag met opzeggingsvergoeding: vergoeding van minstens 30 weken, mag worden verminderd met 4 weken outplacement Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

28 WILLEKEURIG ONTSLAG & MOTIVERING Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

29  Huidige regeling houdt op te bestaan vanaf inwerkingtreding van een CAO gesloten in de NAR betreffende de motivering van het ontslag → CAO nr. 109 (12 februari 2014)  Vanaf 1 april 2014!  Verplichting tot motivering van het ontslag voor wn die minstens 6 maanden in dienst zijn geweest. Willekeurig ontslag/motivering Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

30  Rechten van de werknemer:  Ontslagmotivatie vragen aan de werkgever  Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag  Procedure te volgen door de werkgever:  Binnen 2 mdn na het verzoek aan de wn de ontslagredenen meedelen  Sancties (cumul 1 & 2 is mogelijk):  Sanctie 1: wg deelt redenen niet mee: boete = 2 weken loon  Sanctie 2:ontslag is kennelijk onredelijk: sv = 3 tot 17 weken Willekeurig ontslag/motivering Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht

31 Quid met ontslagen tussen 8 juli 2013 en 31 december 2013 ? Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht


Download ppt "SOCIAAL RECHT Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en."

Verwante presentaties


Ads door Google