De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden"— Transcript van de presentatie:

1 Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Chris Botterman, 6 maart 2014 Chris Botterman

2 Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
Inhoudsopgave Aanleiding Naar een compromis Voorontwerp van Wet Proefperiode Ontslagregels Carensdag en controle arbeidsongeschiktheid Chris Botterman

3 Inhoudsopgave Compensatie voor arbeiders Compensatie voor werkgevers
Andere aanpassingen Toekomstige aanpassingen Quid voor de periode tussen 9/7/2013 en 31/12/2013?

4 Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
Aanleiding Arrest Grondwettelijk Hof 1993 Arrest Grondwettelijk Hof 7 juli 2011: 8 juli 2013 is deadline om onderscheid weg te werken inzake: Verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden Het principe van de carensdag Chris Botterman

5 Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
Aanleiding Overzicht verschillen arbeiders – bedienden: Juridische verschillen Opzeggingstermijn, carensdag, proefperiode Uitbetaling loon Jaarlijkse vakantie Tijdelijke werkloosheid Willekeurig ontslag Indeling paritaire comités Andere verschillen Verloningssystematiek Cultuur …… Chris Botterman

6 Naar een compromis 7 maart 2013 : oprichting werkgroep
eind maart geen oplossing regering aan zet 25 april 2013 : werkgeversvoorstel 7 juni 2013 : 12 vragen voor sociale partners 5 juli 2013 : finaal compromisvoorstel

7 Compromisvoorstel 5 juli 2013
Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Compromisvoorstel 5 juli 2013 Compromis: Voorstel Minister van Werk Compromis is geen juridische tekst Goedkeuring compromis op KERN Regering 8 juli Chris Botterman

8 Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
Voorontwerp van Wet Goedgekeurd in Ministerraad Volgende stappen Raad van State Goedkeuring in Parlement Doelstelling: publicatie in BS vóór 1/1/2014 Inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen: 1/1/2014 Chris Botterman

9 Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
Inhoudsopgave Aanleiding Naar een compromis Voorontwerp van Wet Proefperiode Ontslagregels Carensdag en controle arbeidsongeschiktheid Chris Botterman

10 Proefperiode Mogelijkheid is afgeschaft voor elke arbeidsovereenkomst, gesloten vanaf 1/1/2014 2 uitzonderingen :Studentenovereenkomst en AO voor de uitvoering van tijdelijke arbeid of uitzendarbeid Proefperiode van 3 dagen Elke partijen kan tijdens deze periode de AO beëindigen zonder opzeg of vergoeding

11 Proefperiode Gevolgen: De gewone opzeggingstermijnen gelden
Bijzondere bepalingen waar het bestaan van de proefperiode relevant was: Scholingsbeding tijdens de eerste 6 maanden Niet-concurrentiebeding --> tijdens de eerste 6 maanden Gewaarborgd loon tijdens arbeidsongeschiktheid bediende: onmiddellijk recht op 30 dagen gewaarborgd loon !! Mogelijkheid tot beëindiging AO wegens 7 dagen arbeidsongeschiktheid tijdens proeftijd bediende: opgeheven

12 Proefperiode Voor op 31/12/2013 bestaande arbeidsovereenkomsten:
Regels inzake beëindiging van de AO tijdens de proefperiode Verlenging van de proefperiode ingevolge schorsing blijven van toepassing zoals ze golden tot 31/12/2013

13 Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
Inhoudsopgave Aanleiding Naar een compromis Voorontwerp van Wet Proefperiode Ontslagregels Carensdag en controle arbeidsongeschiktheid Chris Botterman

14 Ontslagregels: Inhoudsopgave
Basisprincipe Overgangsregels Aanvang en formaliteiten Anciënniteit Nieuwe regels voor anciënniteiten >2013 Oude regels voor anciënniteiten < 2014 Ontslag door de werknemer

15 Ontslag: Inhoudsopgave (vervolg)
Uitzonderingen Afwijking voor arbeiders in bepaalde sectoren Verandering op ondernemingsvlak Pensioenleeftijd Werkloosheid met bedrijfstoeslag Wedertewerkstellingsprogramma’s

16 Ontslag: Inhoudsopgave (vervolg)
AO voor bepaalde duur/bepaald werk Contractbreuk als alternatief voor opzegging Schorsing van de arbeidsovereenkomst en opzeg Schorsing van de arbeidsovereenkomst en verbreking Schorsing van de opzeggingstermijn

17 Ontslag: Inhoudsopgave (vervolg)
Sollicitatieverlof Motiveringsplicht ontslag en willekeurig ontslag Activering via outplacement Activering ingevolge sectorale initiatieven Afschaffing sectorale complementen inzake bestaanszekerheid

18 Ontslag: basisprincipe
Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Ontslag: basisprincipe Ook in de nieuwe ontslagregeling: Principe: vrijheid van partijen om op elk moment de arbeidsovereenkomst te beëindigen Geen voorafgaande goedkeuring vereist Motivering? Chris Botterman

19 Overgangsregels Verkorte opzeggingstermijn gedurende de eerste 6 maanden Indien voorzien in AO van arbeider of in het arbeidsreglement Kan verder toegepast worden voor AO, aangevangen voor 1/1/2014 Vóor 1/1/2014 betekende opzeggingstermijnen Lopen af op hun normale einddatum  niet mogelijk een langere opzeg te vervangen door de nieuwe (tenzij de initiële opzegging wordt geannuleerd in wederzijds akkoord)

20 Overgangsregels Ontslag door WG vanaf 1/1/2014 op basis van de op 31/12/2013 geldende regels mits Ontslag ingevolge collectief ontslag dat ten laatste op 31/12/2013 werd betekend Én cao met sociaal plan is uiterlijk op 31/12/2013 neergelegd op Griffie Fod Werk

21 Ontslag: aanvang en formaliteiten
Aanvang opzeggingstermijn maandag volgend op de week waarin hij betekend werd Geldt voor WG/WN/bij tegenopzeg door WN Opzeggingsformaliteiten Ongewijzigd

22 Ontslag en anciënniteit
= periode gedurende dewelke de WN ononder-broken in dienst is van dezelfde onderneming Uitzondering bij ontslag door WG: ook de periode dat de WN voorheen als uitzendkracht bij de werkgever heeft gewerkt Voorwaarden: Aanwerving volgt op periode van uitzendarbeid (onderbrekingen van max. 7 dagen worden als activiteit aanzien) Functie blijft identiek Max: 1 jaar op basis hiervan toevoegen = de anciënniteit die verworven is op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat

23 Ontslag WG en anciënniteit na 2013
Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Ontslag WG en anciënniteit na 2013 Eenvormige regeling voor (bijna) alle werknemers en zonder onderscheid Uitzonderingen: zie later Opzeggingstermijn wordt vastgesteld per begonnen schijf anciënniteit Gefaseerde opbouw: - eerste 5 jaar: geleidelijke opbouw - na 5e jaar : 3 weken per begonnen kalenderjaar - vanaf 20 jaar : vertraging opbouw Chris Botterman

24 Ontslag WG en anciënniteit na 2013
Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Ontslag WG en anciënniteit na 2013 Geleidelijke opbouw eerste 5 jaar Anciënniteit Opzeg 1e kwartaal 2 weken 2e kwartaal 4 weken 3e kwartaal 6 weken 4e kwartaal 7 weken 5e kwartaal 8 weken 6e kwartaal 9 weken 7e kwartaal 10 weken 8e kwartaal 11 weken Jaar 2-3 12 weken Jaar 3-4 13 weken Jaar 4-5 15 weken Chris Botterman

25 Ontslag WG en anciënniteit na 2013
Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Ontslag WG en anciënniteit na 2013 Na 5e jaar: 3 weken/begonnen kalenderjaar Voor 20e – 21e jaar: 2 weken Anciënniteit Opzeg Jaar 5-6 18 weken Jaar 6-7 21 weken Jaar 7-8 24 weken Jaar 8-9 27 weken Jaar 30 weken Jaar 10-11 33 weken Jaar 11-12 36 weken Jaar 12-13 39 weken Jaar 20-21 62 weken Chris Botterman

26 Ontslag WG en anciënniteit na 2013
Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Ontslag WG en anciënniteit na 2013 Vanaf 20e jaar: vertraagde opbouw - 1 week per begonnen jaar anciënniteit Anciënniteit Opzeg Jaar 30-31 72 weken Jaar 34-35 76 weken Jaar 83 weken Jaar 44-45 86 weken Chris Botterman

27 Ontslag WG en anciënniteit na 2013
Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Ontslag WG en anciënniteit na 2013 Analyse nieuwe stelsel opzegtermijnen: arbeiders : grote stijging opzegtermijnen lagere bedienden : status quo behalve voor lage en hoge anciënniteit hogere bedienden: verlaging opzegtermijnen -- > Impact verschilt in functie van verhouding arbeiders/bedienden in onderneming en anciënniteit van de werknemers Chris Botterman

28 Ontslag WG en anciënniteit voor 2014
Anciënniteit < 2014: AO had voor 1/1/2014 een aanvang genomen 2 berekeningen te doen: Voor het gedeelte anciënniteit > 2013: Nieuwe regels cf. supra Voor het gedeelte anciënniteit dat op 31/12/2013 verworven is: Arbeiders: Regels die golden op 31/12/2013 Bedienden: Jaarloon< op 31/12/2013: 3 m/begonnen schijf van 5 jaar dienst Jaarloon > op 31/12/2013: 1maand/begonnen jaar dienst met een minimum van 3 maanden

29 Ontslag door werknemer
Anciënniteit na 2013 Anciënniteit Opzeg 0-3 maanden 1 week < 6 maanden 2 weken < 12 maanden 3 weken < 18 maanden 4 weken < 24 maanden 5 weken < 4 jaar 6 weken < 5 jaar 7 weken < 6 jaar 9 weken < 7 jaar 10 weken < 8 jaar 11 weken tenminste 8 jaar 13 weken

30 Ontslag door werknemer
Anciënniteit vóór 2014: 2 berekeningen doen Voor het gedeelte anciënniteit > 2013: Nieuwe regels Voor de anciënniteit verworven op 31/12/2013 Arbeiders: Regels die golden op 31/12/2013 Bedienden: Jaarloon < op 31/12/2013: 1,5 maand/begonnen jaar dienst met een max. van 3 maanden Jaarloon > op 31/12/2013: 1,5 maand/begonnen jaar dienst met een max. van 4,5 maanden Jaarloon > op 31/12/2013: 1,5 maand/begonnen jaar dienst met een max. van 6 maanden Max voor beiden samen: 3, 4,5 resp. 6 maanden indien reeds verworven op 31/12/2013; anders max. 13 weken

31 Ontslag door werknemer
Tegenopzeg Mogelijk indien andere betrekking gevonden Opzeggingstermijn bedraagt: Anciënniteit Opzeg 0-3 maanden 1 week < 6 maanden 2 weken < 12 maanden 3 weken tenminste 1 jaar 4 weken

32 Uitzonderingen op ontslagregels
Uitzondering voor arbeiders in bepaalde sectoren Afwijking op ondernemingsvlak Pensioenleeftijd Verrekening met sectorale activeringsmaatregelen Werkloosheid met bedrijfstoeslag Wedertewerkstellingsprogramma’s

33 Uitzondering voor arbeiders in bepaalde sectoren
Afwijking geldt zowel voor de WG als de WN Afwijking onbeperkt in de tijd voor “bouwsectoren” met minimale opzegtermijnen Het betreft een arbeider De werknemer heeft geen vaste tewerkstellingplaats De werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één van de gespecifieerde activiteiten uit: Ruim : bouwwerken en afwerkingswerkzaamheden die hierbij horen Technische land- en tuinbouwwerken

34 Uitzondering voor arbeiders in bepaalde sectoren
Voor bepaalde sectoren (nu lagere opzegtermijn dan cao nr. 75 ) tijdelijke afwijking Sectoren Diamantnijverheid Confectie Hout en Stoffering Tijdelijk: voor opzeggingen ter kennis gegeven uiterlijk op 31/12/2017 PC kan reeds vóór 1/1/2018 de opzeggingstermijnen verhogen richting de algemene regeling

35 Uitzondering voor arbeiders in bepaalde sectoren
Opzeggingstermijnen (verhoogd tot cao nr. 75) Eventuele lagere opzeggingstermijnen bij ontslag in het kader van herstructurering, pensioen of brugpensioen mogen verder toegepast worden PC kan reeds vóór 1/1/2018 de opzeggingstermijnen verhogen richting de algemene regeling Anciënniteit Opzeg WG Opzeg WN 0-3 maanden 2 weken 1 week < 6 maanden 4 weken < 5 jaar 5 weken <10 jaar 6 weken 3 weken < 15 jaar 8 weken < 20 jaar 12 weken tenminste 20 jaar 16 weken

36 Afwijking op ondernemingsvlak
“Van de opzeggingstermijnen, bepaald in artikel 37/2, kan niet worden afgeweken bij cao gesloten in een PC of paritair Subcomité” Dus wel op ondernemingsvlak Via CAO/arbeidsreglement/eenzijdige verbintenis t.a.v. een categorie van WN (niet discriminerend) Via individuele arbeidsovereenkomst Afwijking ook voor lagere opzeggingstermijnen WG of hogere termijnen voor WN? Memorie van Toelichting: neen, gelet op artikel 6 WAO (inkorting rechten WN of verzwaring verplichting is verboden)

37 Pensioenleeftijd Beëindiging vanaf de 1e van de maand volgend op maand van wettelijke pensioenleeftijd (vandaag 65 j.) Opzegging door WG: max. 26 weken (tenzij korter bij toepassing van normale regels) Opzegging door WN: gewone regels

38 Werkloosheid met bedrijfstoeslag
In het kader van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering Inkorting opzegtermijnen mogelijk tot minimaal 26 weken Cfr. reeds KB 3/5/2007

39 Wedertewerkstellingsprogramma’s
Wedertewerkstellingsprogramma’s als bedoeld in bijzondere financieringswet Opzeggingstermijn die WN moet respecteren wordt beperkt tot 7 dagen

40 Ontslagregels (vervolg)
AO voor bepaalde duur/bepaald werk Contractbreuk als alternatief voor opzegging Schorsing van de arbeidsovereenkomst en opzeg Schorsing van de arbeidsovereenkomst en verbreking Schorsing van de opzeggingstermijn

41 AO voor bepaalde duur/bepaald werk
Principes blijven behouden Verbreking mogelijk Verbrekingsvergoeding: loon tot einddatum met een max. van 2X de vergoeding die verschuldigd zou zijn bij AO voor onbepaalde duur Maar 1 uitzondering omwille van afschaffing van proefperiode

42 AO voor bepaalde duur/bepaald werk
Uitzondering: Opzegging mogelijk door beide partijen Met dezelfde termijnen en volgens dezelfde regels als bij AO voor onbepaalde tijd Tijdens eerste helft van de AO (zonder dat dit langer kan zijn dan 6 maanden) Verbreking is eveneens in deze periode mogelijk Vergoeding cfr. bij AO onbepaalde tijd Indien meerdere opeenvolgende AO voor bepaalde tijd: opzeg/gewone verbreking kan slechts binnen eerste AO

43 Contractbreuk als alternatief voor opzegging
Mogelijkheid blijft bestaan zoals voorheen Wet bepaalt de berekeningsbasis van het veranderlijk deel in het jaarloon Veranderlijk loon: gemiddelde van de 12 maanden vooraf (of gedeelte ervan dat de WN in dienst was) Wet bepaalt omzetting van forfaitair maandloon naar weekloon Maandloon X 3/13

44 Schorsing van de arbeidsovereenkomst en opzeg
In periodes van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van het contract Wegens gebrek aan werk om economische redenen (arbeiders en bedienden) Wegens slecht weer indien deze schorsing 1 maand overschrijdt (arbeiders) kan de WN de overeenkomst beëindigen (zonder opzeg of contractbreuk)

45 Schorsing van de AO en verbreking
Vandaag: indien een bediende 6 maanden arbeidsongeschikt is ingevolge ziekte of ongeval: verbreking met aftrek van hetgeen betaald is sinds aanvang van de ziekte mogelijk Vanaf 1/1/2014: Alleen nog mogelijk indien de arbeidsongeschiktheid een aanvang neemt na de kennisgeving van het ontslag De werknemer sinds minstens 6 maand arbeidsongeschikt is Beperking van de aftrek: alleen het gewaarborgd loon Mogelijk voor arbeiders en bedienden

46 Schorsing van de AO en verbreking
AO bep duur/duidelijk omschreven werk van < 3 maanden: Arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval van meer dan 7 dagen  WG kan AO beëindigen zonder opzeg en vergoeding indien de helft van de duur van de AO verstreken is AO bep duur/duidelijk omschreven werk van tenminste 3 maanden: Arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval van tenminste 6 maanden  WG kan AO beëindigen Contractbreukvergoeding: loon tot einddatum, met een max. van 3 maanden en met aftrek van hetgeen werd betaald sinds aanvang ongeschiktheid

47 Schorsing van de opzeggingstermijn
Bestaande regels blijven gelden Schorsing indien de WG de opzegging heeft betekend Geen schorsing indien opzegging door WN

48 Ontslagregels (vervolg)
Sollicitatieverlof Motiveringsplicht ontslag en willekeurig ontslag Activering via outplacement Activering ingevolge sectorale initiatieven Afschaffing sectorale complementen inzake bestaanszekerheid

49 Sollicitatieverlof Behoud van de bestaande regels
In alle gevallen waar er een opzegging is Ongeacht of de WN of de WG opzegt Ook voor de WN die door de WG is opgezegd met het oog op zijn pensionering ! Duur Laatste 26 weken van de opzeggingstermijn 1 of 2-maal, met een max. van 1 dag/week Tijdens de voorgaande periode: max. 1/2 dag/week Uitzondering: outplacement binnen wettelijk kader: altijd 1 à 2 dagen/week met een max van 1 dag/week Pro rata arbeidsduur voor deeltijdsen

50 Motiveringsplicht ontslag en willekeurig ontslag
Bestaat alleen voor arbeiders Omkering van bewijslast (wettige reden) Sanctie: 6 maanden loon Wordt afgeschaft Vanaf de datum inwerkingtreding van een CAO van de NAR die voorziet in een regeling betreffende de motivering van ontslag door de werkgever Voor de WG uit de niet-private sector: vanaf het ogenblik dat een met de in de nationale cao vergelijkbare regeling tot stand komt

51 Activering via outplacement
Nieuwe – bijkomende - regeling inzake outplacementbegeleiding Heeft prioriteit op cao nr. 82  45jarige zal zich op huidige regeling slechts kunnen beroepen indien hij niet geniet van de nieuwe regeling (opzeg lager dan 30 weken) Betreft de activering van de werknemer Bij opzeg: sollicitatieverlof gebruikt voor outplacement Bij contractbreuk: max. 4 weken contractbreuk gebruikt voor financiering outplacement

52 Activering via outplacement
Toepassingsgebied WG uit private en publieke sector WN geniet een opzegtermijn (of periode contractbreuk) van minstens 30 weken Niet indien de reglementering inzake activerend beleid bij herstructureringen van toepassing is “Outplacementbegeleiding” Geheel van begeleidende diensten In opdracht van WG door een dienstverlener Doel: WN in staat stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn nieuwe werkgever of vinden of zelfstandige activiteit te ontplooien

53 Activering via outplacement
WG doet schriftelijk outplacementaanbod Alle formaliteiten door WG: per aangetekend schrijven binnen 15 dagen na einde AO (contractbreuk)/binnen 4 weken na aanvang opzeg (opzeggingstermijn Indien niet gebeurd: WN stelt binnen 39 weken (contractbreuk)/4 weken (opzeg) na het verstrijken van de termijn in gebreke WG doet schriftelijk aanbod binnen 4 weken na ingebrekestelling WN moet binnen 4 weken na het schriftelijk aanbod al dan niet de outplacement aanvaarden geschrift mag enkel betrekking hebben op de outplacement Mag ten vroegste gebeuren na betekening opzeg/ ontslag

54 Activering via outplacement
Outplacementaanbod Dienstverlener: regeling op sector of ondernemingsvlak (via cao) of initiatief, opgezet in het kader van gewestelijke tewerkstellingsdienst of externe erkende dienstverlener (outplacementkantoor) Moet aantal engagementen op zich nemen Aanbod moet een in Wet opgenomen aantal elementen omvatten (welke diensten/ welke doelstellingen/ begeleidingsmethoden/datum aanvang/individueel of groepsoutplacement) Programma van WN (individueel document voor WN) Plaats waar de outplacement wordt verricht (redelijke afstand voor WN) Bij KB: verdere uitwerking mogelijk

55 Activering via outplacement
Indien opzeggingstermijn Recht op outplacement gedurende 60 uren Tijd wordt aangerekend op het sollicitatieverlof Indien de WN een andere betrekking bij nieuwe WG terug verliest binnen 3 maanden na indiensttreding (en hij had ex-WG verwittigd van de nieuwe betrekking): kan outplacement hervatten (of aanvangen) voor de nog overblijvende uren (schriftelijke aanvraag binnen 4 weken) In elk geval eindigt de outplacement 12 m na aanvang Indien WN een tegenopzeg heeft gegeven, behoudt hij het recht op outplacement tot 3 maanden na einde AO – voor de resterende uren (max 12 m)

56 Activering via outplacement
Indien contractbreuk Recht op outplacement Gedurende 60 uren Ter waarde van 1/12e van het jaarloon van het kalenderjaar voorafgaand aan het ontslag Min max euro – pro rata voor deeltijdse 4 weken komt in mindering op de periode contractbreuk (alleen mits effectief en valabel aanbod dat efffectief wordt uitgevoerd door WG Tot 31/12/2015 heeft de WN die het outplacementaanbod weigert, recht op de integrale contractbreukvergoeding

57 Activering via outplacement
Indien contractbreuk (vervolg) Outplacement in een periode van max. 12 maanden 2 maanden: 20 uur Volgende termijn van 4 maanden: 20 uur Laatste termijn van 6 maanden: 20 uur WN onderbreekt de begeleiding door de WG te verwittigen dat nieuwe WG of zelfstandige en stopzetting Ingeval de nieuwe betrekking bij de nieuwe WG een einde neemt: Hervatting van outplacement voor saldo Tot maximaal 12 m na aanvang outplacement

58 Activering ingevolge sectorale initiatieven
Per bedrijfstak (PC of SubPC) via CAO Tegen uiterlijk 1/1/2019 Activering voorzien van deel van de opzeggingstermijn of contractbreukvergoeding Voorwaarden: WN heeft opzeggingstermijn van minstens 30 weken Principe: 2/3 opzeg of contractbreuk 1/3 : maatregelen die de inzetbaarheid van de WN verhogen (verplichte outplacement maakt hiervan deel uit) Maar de opzeg/contractbreuk moet min. 26 w blijven

59 Activering ingevolge sectorale initiatieven
Evaluatie in NAR in 2019 Bijzondere RSZ-bijdrage vanaf 1/1/2019 Indien er geen enkele activering van de opzeggingstermijn/contractbreukverg. van minstens 30 weken Berekend op het loon voor gedeelte van 1/3e van de opzegging of contractbreukverg. (mits de 2/3e minstens 26 weken is) WG-bijdrage: 3% WN-bijdrage: 1%

60 Afschaffing sectorale complementen
Vandaag: PC of SubPC voorziet soms in aanvullende vergoedingen voor door de WG ontslagen WN Vanaf 1/7/2015: verdere toepassing verboden Indien aanvulling lager is dan verschil in contractbreuk volgens nieuwe en oude regeling Indien de aanvulling hoger is  alleen het hogere gedeelte mag toegekend worden (PC Bouw) Uitzondering: deze regeling geldt niet voor SWT PS eenzelfde mtr is niet voorzien voor aanvullingen die op ondernemingsvlak zijn voorzien !

61 Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
Inhoudsopgave Aanleiding Naar een compromis Voorontwerp van Wet Proefperiode Ontslagregels Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid Chris Botterman

62 Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid
Vanaf : afgeschaft Aanpassing telling gewaarborgd loon Aanpassing periode herval Regeling / omkaderende maatregelen cfr. ontwerp IPA

63 Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid
Gewaarborgd loon Voorlopig geen wijziging van aparte regels voor arbeiders en bedienden Nieuw voor beide categorieën: verlies van het recht op gewaarborgd loon Nalaten (tenzij overmacht) de WG onmiddellijk op de hoogte te brengen: voor de dagen voorafgaand aan verwittiging Nalaten het getuigschrift binnen de voorgeschreven termijn te bezorgen: voor de dagen voorafgaan aan voorlegging Zich, behoudens wettige reden, aan de controle onttrekken: voor de dagen die de dag van controle voorafgaan Wie moet eventueel initiatief nemen tot nieuwe controle?

64 Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid
In CAO (PC of onderneming) of arbeidsreglement kan voorzien worden dat WN zich thuis (of in andere aan WG meegedeelde verblijfplaats) moet ter beschikking houden van controlearts Maximaal te voorzien: een dagdeel van max. 4 aaneengesloten uren tussen 7 uur en 20 uur Is dit een beperking van de huidige mogelijkheden van Wet ?

65 Inhoudsopgave Compensatie voor arbeiders Compensatie voor werkgevers
Andere aanpassingen Overgangsregels Toekomstige aanpassingen

66 Compensatie voor arbeiders: de ontslagcompensatievergoeding
Huidige regeling ontslaguitkering voor arbeiders Niet meer van toepassing op arbeider die In dienst is getreden na 31/12/2013, of Kan genieten van de ontslagcompensatievergoeding

67 Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders
Betaald door RVA Voor arbeider die reeds in 2013 in dienst was ( van wie de opzeggingstermijn/vergoeding minstens deels berekend is op basis van de regels voor arbeiders, geldend op 31/12/2013) Uitzonderingen: Ontslag al betekend in 2013 Ontslag na 2013 in het kader van collectief ontslag op basis van een kennisgeving en sociaal plan vóór 2014 Ontslagen wordt na 31/12/2013

68 Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders
Vergoeding wordt gelijkgesteld met contractbr. verg. Vergoeding is een netto-vergoeding (RSZ/bel.) Wordt, in functie van de anciënniteit van de arbeider geleidelijk van toepassing

69 Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders
Bedrag van de uitkering (A- B1 - B2) X ((BML X0,8693) + Bonus – BV)/3 = verschil in dagen tussen opzegtermijn nieuwe regeling en opzeg die hij effectief heeft genoten X netto maandloon/30 Combinatie met ev. Inschakelingsvergoeding: alleen indien dan nog verschil Geen recht op WLH-uitkering tijdens periode gedekt door de ontslagcompensatievergoeding Periode wordt gelijkgesteld met arbeidsdagen voor toegang tot WLH-uitkering en herneming recht op hogere uitkeringen Voor andere uitkeringen, behalve jaarlijkse vakantie

70 Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders
Vergoeding moet aangevraagd worden door WN Via C4- werkloosheidsbewijs Via uitbetalingsinstelling 41 miljoen

71 Compensatie voor werkgevers
Compensatie voor de betaling van de carensdag Verlaging van de FSO bijdrage door invoering van een nieuwe WG-bijdrage FSO Hervorming van de forfaitaire bijdragen voor de Externe Diensten op het Werk Opbouw sociaal passief Aanpassing van de WGbijdrage voor Jaarlijkse Vakantie voor arbeiders Recuperatie deel van de inschakelingsvergoeding

72 Compensatie voor werkgevers
Compensatie voor betaling carensdag Initieel voorzien dat voor max. 2 eerste ziektedagen/ jaar/WN de RSZ-bijdrage WG forfaitair verminderd zou worden met 27,40 euro/dag Goedgekeurd voorontwerp van Wet: Verhoging van de structurele bijdragenvermindering Nog concreet uit te voeren 80 miljoen

73 Compensatie voor werkgevers
Nieuwe FSO-bijdrage tot verlaging van de FSO-bijdragen Berekend op de contractbreukvergoeding (of vergoeding n.a.v. beëindiging in wederzijds akkoord) % van het jaarloon (steeds bij voltijdse prestaties) 1% indien jaarloon tussen en 2% indien jaarloon tussen en 3% indien jaarloon hoger dan Specifieke berekening van “jaarloon” op basis van laatste aangegeven kwartaal Bij KB: verdere uitwerking en datum inwerkingtreding 20 miljoen

74 Compensatie voor de werkgevers
Bijdragen voor de Externe Diensten op het Werk Wettelijke basis om de forfaitaire bijdragen voor WG aan de externe Diensten aan te passen Doelen: daling bijdrage voor arbeiders-intensieve sectoren Verlaagde bijdrage voor WG met max. 5 WN Totaal aan inkomsten voor Externe Diensten daalt niet –> stijging voor bedienden-intensieve sectoren 40 miljoen

75 Compensatie voor werkgevers
Sociaal passief Vrijstelling winsten en baten voor WG (WIB/vennB) ten belope van een gedeelte van het loon, toegekend aan werknemers met minimum 5 dienstjaren in het eenheidsstatuut  geldt pas vanaf inkomsten 2019 !!  alleen voor profit en op voorwaarde dat er winst is Bedrag: 3 weken loon vanaf het 6e begonnen dienstjaar 1 week loon vanaf het 20e begonnen dienstjaar Bij KB: maxima voor loon Bij uitdienst (ongeachte de reden): integrale bedrag van vrijstelling moet in winst van jaar UD

76 Compensatie voor werkgevers
Aanpassing van de WG-bijdrage voor Jaarlijkse Vakantie voor Arbeiders Mogelijkheid voorzien in Wet om dit bij KB te doen Betreft: de verlaging van de jaarlijkse bijdrage van 10,27% op de arbeiderslonen van het vorige jaar (aan 108% + fictief loon) Deel van de financiering van de gelijkgestelde dagen zal voortaan gebeuren door RVA 56 miljoen: voorzien in ontwerp-KB

77 Compensatie voor werkgevers
Recuperatie van gedeelte van de inschakelingsvergoeding Alleen in het kader van een collectief ontslag Indien inschakelingsvergoeding > opzeggingsvergoeding Voortaan kan WG het supplement ook voor bedienden bij de RVA recupereren

78 Inhoudsopgave Compensatie voor arbeiders Compensatie voor werkgevers
Andere aanpassingen Toekomstige aanpassingen Quid voor de periode tussen 9/7/2013 en 31/12/2013?

79 Andere aanpassingen Gedeeltelijke belastingvrijstelling van loon tijdens opzeg of contractbreuk Beperkte vrijstelling RSZ-bijdragen voor gelegenheidswerkers in de land- en tuinbouw: wordt opgenomen in de Wet (voorheen in KB)

80 Gedeeltelijke bel.-vrijstelling opzeggingstermijn/contractbreuk
Wordt geschrapt voor inkomsten vanaf 2014 Uitzonderingen: ontslag reeds betekend vóór 1/1/2014 Ontslag in 2014 op basis van een aankondiging collectief ontslag en een sociaal plan van vóór 31/12/2013

81 Toekomstige aanpassingen
Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Toekomstige aanpassingen Alle andere wettelijke verschillen: Onder andere: Gewaarborgd loon Uitbetaling loon Jaarlijkse vakantie Tijdelijke werkloosheid Fondsen Indeling paritaire comités Tijdslijn: Compromis stelt “binnen een dwingend tijdskader” Verschillen op de werkvloer Cultuur van de arbeidsrelatie Aanvullende pensioenen Aparte ondernemingsregelingen Chris Botterman

82 Quid voor de periode tussen 9/7/2013 en 31/12/2013?
Geen wettelijke regeling voor deze periode Potentiële risico blijft bestaan


Download ppt "Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden"

Verwante presentaties


Ads door Google