De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Chris Botterman, 6 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Chris Botterman, 6 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Chris Botterman, 6 maart 2014

2 Inhoudsopgave •Aanleiding •Naar een compromis •Voorontwerp van Wet •Proefperiode •Ontslagregels •Carensdag en controle arbeidsongeschiktheid 2

3 Inhoudsopgave •Compensatie voor arbeiders •Compensatie voor werkgevers •Andere aanpassingen •Toekomstige aanpassingen •Quid voor de periode tussen 9/7/2013 en 31/12/2013? 3

4 Aanleiding •Arrest Grondwettelijk Hof 1993 •Arrest Grondwettelijk Hof 7 juli 2011: 8 juli 2013 is deadline om onderscheid weg te werken inzake: -Verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden -Het principe van de carensdag 4

5 Aanleiding Overzicht verschillen arbeiders – bedienden: •Juridische verschillen –Opzeggingstermijn, carensdag, proefperiode –Uitbetaling loon –Jaarlijkse vakantie –Tijdelijke werkloosheid –Willekeurig ontslag –Indeling paritaire comités –… •Andere verschillen –Verloningssystematiek –Cultuur –…… 5

6 Naar een compromis •7 maart 2013 : oprichting werkgroep –eind maart geen oplossing –regering aan zet •25 april 2013 : werkgeversvoorstel •7 juni 2013 : 12 vragen voor sociale partners •5 juli 2013 : finaal compromisvoorstel 6

7 Compromisvoorstel 5 juli 2013 Compromis: •Voorstel Minister van Werk •Compromis is geen juridische tekst •Goedkeuring compromis op KERN Regering 8 juli 7

8 Voorontwerp van Wet •Goedgekeurd in Ministerraad •Volgende stappen –Raad van State –Goedkeuring in Parlement •Doelstelling: publicatie in BS vóór 1/1/2014 •Inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen: 1/1/2014 8

9 Inhoudsopgave •Aanleiding •Naar een compromis •Voorontwerp van Wet •Proefperiode •Ontslagregels •Carensdag en controle arbeidsongeschiktheid 9

10 Proefperiode •Mogelijkheid is afgeschaft voor elke arbeidsovereenkomst, gesloten vanaf 1/1/2014 •2 uitzonderingen :Studentenovereenkomst en AO voor de uitvoering van tijdelijke arbeid of uitzendarbeid –Proefperiode van 3 dagen –Elke partijen kan tijdens deze periode de AO beëindigen zonder opzeg of vergoeding 10

11 Proefperiode •Gevolgen: –De gewone opzeggingstermijnen gelden –Bijzondere bepalingen waar het bestaan van de proefperiode relevant was: •Scholingsbeding  tijdens de eerste 6 maanden •Niet-concurrentiebeding --> tijdens de eerste 6 maanden •Gewaarborgd loon tijdens arbeidsongeschiktheid bediende: onmiddellijk recht op 30 dagen gewaarborgd loon !! •Mogelijkheid tot beëindiging AO wegens 7 dagen arbeidsongeschiktheid tijdens proeftijd bediende: opgeheven 11

12 Proefperiode •Voor op 31/12/2013 bestaande arbeidsovereenkomsten: –Regels inzake •beëindiging van de AO tijdens de proefperiode •Verlenging van de proefperiode ingevolge schorsing blijven van toepassing zoals ze golden tot 31/12/2013 12

13 Inhoudsopgave •Aanleiding •Naar een compromis •Voorontwerp van Wet •Proefperiode •Ontslagregels •Carensdag en controle arbeidsongeschiktheid 13

14 Ontslagregels: Inhoudsopgave •Basisprincipe •Overgangsregels •Aanvang en formaliteiten •Anciënniteit •Nieuwe regels voor anciënniteiten >2013 •Oude regels voor anciënniteiten < 2014 •Ontslag door de werknemer 14

15 Ontslag: Inhoudsopgave (vervolg) •Uitzonderingen –Afwijking voor arbeiders in bepaalde sectoren –Verandering op ondernemingsvlak –Pensioenleeftijd –Werkloosheid met bedrijfstoeslag –Wedertewerkstellingsprogramma’s 15

16 Ontslag: Inhoudsopgave (vervolg) •AO voor bepaalde duur/bepaald werk •Contractbreuk als alternatief voor opzegging •Schorsing van de arbeidsovereenkomst en opzeg •Schorsing van de arbeidsovereenkomst en verbreking •Schorsing van de opzeggingstermijn 16

17 Ontslag: Inhoudsopgave (vervolg) •Sollicitatieverlof •Motiveringsplicht ontslag en willekeurig ontslag •Activering via outplacement •Activering ingevolge sectorale initiatieven •Afschaffing sectorale complementen inzake bestaanszekerheid 17

18 Ontslag: basisprincipe •Ook in de nieuwe ontslagregeling: –Principe: vrijheid van partijen om op elk moment de arbeidsovereenkomst te beëindigen •Geen voorafgaande goedkeuring vereist –Motivering? 18

19 Overgangsregels •Verkorte opzeggingstermijn gedurende de eerste 6 maanden –Indien voorzien in AO van arbeider of in het arbeidsreglement –Kan verder toegepast worden voor AO, aangevangen voor 1/1/2014 •Vóor 1/1/2014 betekende opzeggingstermijnen –Lopen af op hun normale einddatum –  niet mogelijk een langere opzeg te vervangen door de nieuwe (tenzij de initiële opzegging wordt geannuleerd in wederzijds akkoord) 19

20 Overgangsregels •Ontslag door WG vanaf 1/1/2014 op basis van de op 31/12/2013 geldende regels mits –Ontslag ingevolge collectief ontslag dat ten laatste op 31/12/2013 werd betekend –Én cao met sociaal plan is uiterlijk op 31/12/2013 neergelegd op Griffie Fod Werk 20

21 Ontslag: aanvang en formaliteiten •Aanvang opzeggingstermijn –maandag volgend op de week waarin hij betekend werd •Geldt voor WG/WN/bij tegenopzeg door WN •Opzeggingsformaliteiten –Ongewijzigd 21

22 Ontslag en anciënniteit = periode gedurende dewelke de WN ononder- broken in dienst is van dezelfde onderneming –Uitzondering bij ontslag door WG: ook de periode dat de WN voorheen als uitzendkracht bij de werkgever heeft gewerkt •Voorwaarden: –Aanwerving volgt op periode van uitzendarbeid (onderbrekingen van max. 7 dagen worden als activiteit aanzien) –Functie blijft identiek •Max: 1 jaar op basis hiervan toevoegen = de anciënniteit die verworven is op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat 22

23 Ontslag WG en anciënniteit na 2013 •Eenvormige regeling voor (bijna) alle werknemers en zonder onderscheid •Uitzonderingen: zie later •Opzeggingstermijn wordt vastgesteld per begonnen schijf anciënniteit •Gefaseerde opbouw: - eerste 5 jaar: geleidelijke opbouw - na 5 e jaar : 3 weken per begonnen kalenderjaar - vanaf 20 jaar : vertraging opbouw 23

24 Ontslag WG en anciënniteit na 2013 •Geleidelijke opbouw eerste 5 jaar AnciënniteitOpzeg 1 e kwartaal2 weken 2 e kwartaal4 weken 3 e kwartaal6 weken 4 e kwartaal7 weken 5 e kwartaal8 weken 6 e kwartaal9 weken 7 e kwartaal10 weken 8 e kwartaal11 weken Jaar 2-312 weken Jaar 3-413 weken Jaar 4-515 weken 24

25 Ontslag WG en anciënniteit na 2013 •Na 5e jaar: 3 weken/begonnen kalenderjaar •Voor 20e – 21e jaar: 2 weken 25 AnciënniteitOpzeg Jaar 5-618 weken Jaar 6-721 weken Jaar 7-824 weken Jaar 8-927 weken Jaar 9 - 1030 weken Jaar 10-1133 weken Jaar 11-1236 weken Jaar 12-1339 weken …… Jaar 20-2162 weken

26 Ontslag WG en anciënniteit na 2013 •Vanaf 20 e jaar: vertraagde opbouw - 1 week per begonnen jaar anciënniteit AnciënniteitOpzeg Jaar 30-3172 weken …… Jaar 34-3576 weken …… Jaar 41 - 4283 weken …… Jaar 44-4586 weken 26

27 Ontslag WG en anciënniteit na 2013 •Analyse nieuwe stelsel opzegtermijnen:  arbeiders : grote stijging opzegtermijnen  lagere bedienden : status quo behalve voor lage en hoge anciënniteit  hogere bedienden: verlaging opzegtermijnen -- > Impact verschilt in functie van verhouding arbeiders/bedienden in onderneming en anciënniteit van de werknemers 27

28 Ontslag WG en anciënniteit voor 2014 •Anciënniteit < 2014: AO had voor 1/1/2014 een aanvang genomen •2 berekeningen te doen: –Voor het gedeelte anciënniteit > 2013: •Nieuwe regels cf. supra –Voor het gedeelte anciënniteit dat op 31/12/2013 verworven is: •Arbeiders: Regels die golden op 31/12/2013 •Bedienden: –Jaarloon< 32.254 op 31/12/2013: 3 m/begonnen schijf van 5 jaar dienst –Jaarloon > 32.254 op 31/12/2013: 1maand/begonnen jaar dienst met een minimum van 3 maanden 28

29 Ontslag door werknemer •Anciënniteit na 2013 29 AnciënniteitOpzeg 0-3 maanden1 week < 6 maanden2 weken < 12 maanden3 weken < 18 maanden4 weken < 24 maanden5 weken < 4 jaar6 weken < 5 jaar7 weken < 6 jaar9 weken < 7 jaar10 weken < 8 jaar11 weken tenminste 8 jaar13 weken

30 Ontslag door werknemer •Anciënniteit vóór 2014: 2 berekeningen doen –Voor het gedeelte anciënniteit > 2013: Nieuwe regels –Voor de anciënniteit verworven op 31/12/2013 •Arbeiders: Regels die golden op 31/12/2013 •Bedienden: –Jaarloon < 32.254 op 31/12/2013: 1,5 maand/begonnen jaar dienst met een max. van 3 maanden –Jaarloon > 32.254 op 31/12/2013: 1,5 maand/begonnen jaar dienst met een max. van 4,5 maanden –Jaarloon > 64.508 op 31/12/2013: 1,5 maand/begonnen jaar dienst met een max. van 6 maanden –Max voor beiden samen: •3, 4,5 resp. 6 maanden indien reeds verworven op 31/12/2013; •anders max. 13 weken 30

31 Ontslag door werknemer •Tegenopzeg –Mogelijk indien andere betrekking gevonden –Opzeggingstermijn bedraagt: AnciënniteitOpzeg 0-3 maanden1 week < 6 maanden2 weken < 12 maanden3 weken tenminste 1 jaar4 weken 31

32 Uitzonderingen op ontslagregels •Uitzondering voor arbeiders in bepaalde sectoren •Afwijking op ondernemingsvlak •Pensioenleeftijd •Verrekening met sectorale activeringsmaatregelen •Werkloosheid met bedrijfstoeslag •Wedertewerkstellingsprogramma’s 32

33 Uitzondering voor arbeiders in bepaalde sectoren •Afwijking geldt zowel voor de WG als de WN •Afwijking onbeperkt in de tijd voor “bouwsectoren” met minimale opzegtermijnen –Het betreft een arbeider –De werknemer heeft geen vaste tewerkstellingplaats –De werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één van de gespecifieerde activiteiten uit: •Ruim : bouwwerken en afwerkingswerkzaamheden die hierbij horen •Technische land- en tuinbouwwerken 33

34 Uitzondering voor arbeiders in bepaalde sectoren •Voor bepaalde sectoren (nu lagere opzegtermijn dan cao nr. 75 ) tijdelijke afwijking –Sectoren •Diamantnijverheid •Confectie •Hout en Stoffering –Tijdelijk: voor opzeggingen ter kennis gegeven uiterlijk op 31/12/2017 –PC kan reeds vóór 1/1/2018 de opzeggingstermijnen verhogen richting de algemene regeling 34

35 Uitzondering voor arbeiders in bepaalde sectoren •Opzeggingstermijnen (verhoogd tot cao nr. 75) –Eventuele lagere opzeggingstermijnen bij ontslag in het kader van herstructurering, pensioen of brugpensioen mogen verder toegepast worden –PC kan reeds vóór 1/1/2018 de opzeggingstermijnen verhogen richting de algemene regeling AnciënniteitOpzeg WGOpzeg WN 0-3 maanden2 weken1 week < 6 maanden4 weken < 5 jaar5 weken2 weken <10 jaar6 weken3 weken < 15 jaar8 weken4 weken < 20 jaar12 weken6 weken tenminste 20 jaar16 weken8 weken 35

36 Afwijking op ondernemingsvlak •“Van de opzeggingstermijnen, bepaald in artikel 37/2, kan niet worden afgeweken bij cao gesloten in een PC of paritair Subcomité” –Dus wel op ondernemingsvlak •Via CAO/arbeidsreglement/eenzijdige verbintenis t.a.v. een categorie van WN (niet discriminerend) •Via individuele arbeidsovereenkomst •Afwijking ook voor lagere opzeggingstermijnen WG of hogere termijnen voor WN? •Memorie van Toelichting: neen, gelet op artikel 6 WAO (inkorting rechten WN of verzwaring verplichting is verboden) 36

37 Pensioenleeftijd •Beëindiging vanaf de 1 e van de maand volgend op maand van wettelijke pensioenleeftijd (vandaag 65 j.) –Opzegging door WG: max. 26 weken (tenzij korter bij toepassing van normale regels) –Opzegging door WN: gewone regels 37

38 Werkloosheid met bedrijfstoeslag •In het kader van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering –Inkorting opzegtermijnen mogelijk tot minimaal 26 weken –Cfr. reeds KB 3/5/2007 38

39 Wedertewerkstellingsprogramma’s •Wedertewerkstellingsprogramma’s als bedoeld in bijzondere financieringswet •Opzeggingstermijn die WN moet respecteren wordt beperkt tot 7 dagen 39

40 Ontslagregels (vervolg) •AO voor bepaalde duur/bepaald werk •Contractbreuk als alternatief voor opzegging •Schorsing van de arbeidsovereenkomst en opzeg •Schorsing van de arbeidsovereenkomst en verbreking •Schorsing van de opzeggingstermijn 40

41 AO voor bepaalde duur/bepaald werk •Principes blijven behouden –Verbreking mogelijk –Verbrekingsvergoeding: loon tot einddatum met een max. van 2X de vergoeding die verschuldigd zou zijn bij AO voor onbepaalde duur •Maar 1 uitzondering omwille van afschaffing van proefperiode 41

42 AO voor bepaalde duur/bepaald werk •Uitzondering: –Opzegging mogelijk door beide partijen •Met dezelfde termijnen en volgens dezelfde regels als bij AO voor onbepaalde tijd •Tijdens eerste helft van de AO (zonder dat dit langer kan zijn dan 6 maanden) –Verbreking is eveneens in deze periode mogelijk •Vergoeding cfr. bij AO onbepaalde tijd –Indien meerdere opeenvolgende AO voor bepaalde tijd: opzeg/gewone verbreking kan slechts binnen eerste AO 42

43 Contractbreuk als alternatief voor opzegging •Mogelijkheid blijft bestaan zoals voorheen •Wet bepaalt de berekeningsbasis van het veranderlijk deel in het jaarloon –Veranderlijk loon: gemiddelde van de 12 maanden vooraf (of gedeelte ervan dat de WN in dienst was) •Wet bepaalt omzetting van forfaitair maandloon naar weekloon –Maandloon X 3/13 43

44 Schorsing van de arbeidsovereenkomst en opzeg •In periodes van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van het contract –Wegens gebrek aan werk om economische redenen (arbeiders en bedienden) –Wegens slecht weer indien deze schorsing 1 maand overschrijdt (arbeiders) kan de WN de overeenkomst beëindigen (zonder opzeg of contractbreuk) 44

45 Schorsing van de AO en verbreking •Vandaag: –indien een bediende 6 maanden arbeidsongeschikt is ingevolge ziekte of ongeval: verbreking met aftrek van hetgeen betaald is sinds aanvang van de ziekte mogelijk •Vanaf 1/1/2014: –Alleen nog mogelijk •indien de arbeidsongeschiktheid een aanvang neemt na de kennisgeving van het ontslag •De werknemer sinds minstens 6 maand arbeidsongeschikt is –Beperking van de aftrek: alleen het gewaarborgd loon –Mogelijk voor arbeiders en bedienden 45

46 Schorsing van de AO en verbreking •AO bep duur/duidelijk omschreven werk van < 3 maanden: –Arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval van meer dan 7 dagen  WG kan AO beëindigen zonder opzeg en vergoeding indien de helft van de duur van de AO verstreken is •AO bep duur/duidelijk omschreven werk van tenminste 3 maanden: –Arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval van tenminste 6 maanden  WG kan AO beëindigen •Contractbreukvergoeding: loon tot einddatum, met een max. van 3 maanden en met aftrek van hetgeen werd betaald sinds aanvang ongeschiktheid 46

47 Schorsing van de opzeggingstermijn •Bestaande regels blijven gelden –Schorsing indien de WG de opzegging heeft betekend –Geen schorsing indien opzegging door WN 47

48 Ontslagregels (vervolg) •Sollicitatieverlof •Motiveringsplicht ontslag en willekeurig ontslag •Activering via outplacement •Activering ingevolge sectorale initiatieven •Afschaffing sectorale complementen inzake bestaanszekerheid 48

49 Sollicitatieverlof •Behoud van de bestaande regels –In alle gevallen waar er een opzegging is •Ongeacht of de WN of de WG opzegt •Ook voor de WN die door de WG is opgezegd met het oog op zijn pensionering ! –Duur •Laatste 26 weken van de opzeggingstermijn –1 of 2-maal, met een max. van 1 dag/week •Tijdens de voorgaande periode: max. 1/2 dag/week –Uitzondering: outplacement binnen wettelijk kader: altijd 1 à 2 dagen/week met een max van 1 dag/week •Pro rata arbeidsduur voor deeltijdsen 49

50 Motiveringsplicht ontslag en willekeurig ontslag •Willekeurig ontslag –Bestaat alleen voor arbeiders –Omkering van bewijslast (wettige reden) –Sanctie: 6 maanden loon •Wordt afgeschaft –Vanaf de datum inwerkingtreding van een CAO van de NAR die voorziet in een regeling betreffende de motivering van ontslag door de werkgever –Voor de WG uit de niet-private sector: vanaf het ogenblik dat een met de in de nationale cao vergelijkbare regeling tot stand komt 50

51 Activering via outplacement •Nieuwe – bijkomende - regeling inzake outplacementbegeleiding –Heeft prioriteit op cao nr. 82  45jarige zal zich op huidige regeling slechts kunnen beroepen indien hij niet geniet van de nieuwe regeling (opzeg lager dan 30 weken) –Betreft de activering van de werknemer •Bij opzeg: sollicitatieverlof gebruikt voor outplacement •Bij contractbreuk: max. 4 weken contractbreuk gebruikt voor financiering outplacement 51

52 Activering via outplacement •Toepassingsgebied –WG uit private en publieke sector –WN geniet een opzegtermijn (of periode contractbreuk) van minstens 30 weken –Niet indien de reglementering inzake activerend beleid bij herstructureringen van toepassing is •“Outplacementbegeleiding” –Geheel van begeleidende diensten –In opdracht van WG door een dienstverlener –Doel: WN in staat stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn nieuwe werkgever of vinden of zelfstandige activiteit te ontplooien 52

53 Activering via outplacement •WG doet schriftelijk outplacementaanbod •Alle formaliteiten door WG: per aangetekend schrijven •binnen 15 dagen na einde AO (contractbreuk)/binnen 4 weken na aanvang opzeg (opzeggingstermijn •Indien niet gebeurd: WN stelt binnen 39 weken (contractbreuk)/4 weken (opzeg) na het verstrijken van de termijn in gebreke •WG doet schriftelijk aanbod binnen 4 weken na ingebrekestelling •WN moet binnen 4 weken na het schriftelijk aanbod al dan niet de outplacement aanvaarden »geschrift mag enkel betrekking hebben op de outplacement »Mag ten vroegste gebeuren na betekening opzeg/ ontslag 53

54 Activering via outplacement –Outplacementaanbod •Dienstverlener: regeling op sector of ondernemingsvlak (via cao) of initiatief, opgezet in het kader van gewestelijke tewerkstellingsdienst of externe erkende dienstverlener (outplacementkantoor) –Moet aantal engagementen op zich nemen •Aanbod moet een in Wet opgenomen aantal elementen omvatten (welke diensten/ welke doelstellingen/ begeleidingsmethoden/datum aanvang/individueel of groepsoutplacement) •Programma van WN (individueel document voor WN) •Plaats waar de outplacement wordt verricht (redelijke afstand voor WN) •Bij KB: verdere uitwerking mogelijk 54

55 Activering via outplacement •Indien opzeggingstermijn –Recht op outplacement gedurende 60 uren •Tijd wordt aangerekend op het sollicitatieverlof –Indien de WN een andere betrekking bij nieuwe WG terug verliest binnen 3 maanden na indiensttreding (en hij had ex-WG verwittigd van de nieuwe betrekking): •kan outplacement hervatten (of aanvangen) voor de nog overblijvende uren (schriftelijke aanvraag binnen 4 weken) •In elk geval eindigt de outplacement 12 m na aanvang –Indien WN een tegenopzeg heeft gegeven, behoudt hij het recht op outplacement tot 3 maanden na einde AO – voor de resterende uren (max 12 m) 55

56 Activering via outplacement •Indien contractbreuk –Recht op outplacement •Gedurende 60 uren •Ter waarde van 1/12 e van het jaarloon van het kalenderjaar voorafgaand aan het ontslag –Min. 1800 - max. 5500 euro – pro rata voor deeltijdse –4 weken komt in mindering op de periode contractbreuk (alleen mits effectief en valabel aanbod dat efffectief wordt uitgevoerd door WG –Tot 31/12/2015 heeft de WN die het outplacementaanbod weigert, recht op de integrale contractbreukvergoeding 56

57 Activering via outplacement •Indien contractbreuk (vervolg) –Outplacement in een periode van max. 12 maanden •2 maanden: 20 uur •Volgende termijn van 4 maanden: 20 uur •Laatste termijn van 6 maanden: 20 uur –WN onderbreekt de begeleiding door de WG te verwittigen dat nieuwe WG of zelfstandige en stopzetting •Ingeval de nieuwe betrekking bij de nieuwe WG een einde neemt: –Hervatting van outplacement voor saldo –Tot maximaal 12 m na aanvang outplacement 57

58 Activering ingevolge sectorale initiatieven •Per bedrijfstak (PC of SubPC) via CAO •Tegen uiterlijk 1/1/2019 •Activering voorzien van deel van de opzeggingstermijn of contractbreukvergoeding •Voorwaarden: –WN heeft opzeggingstermijn van minstens 30 weken –Principe: •2/3 opzeg of contractbreuk •1/3 : maatregelen die de inzetbaarheid van de WN verhogen (verplichte outplacement maakt hiervan deel uit) –Maar de opzeg/contractbreuk moet min. 26 w blijven 58

59 Activering ingevolge sectorale initiatieven •Evaluatie in NAR in 2019 •Bijzondere RSZ-bijdrage vanaf 1/1/2019 –Indien er geen enkele activering van de opzeggingstermijn/contractbreukverg. van minstens 30 weken –Berekend op het loon voor gedeelte van 1/3 e van de opzegging of contractbreukverg. (mits de 2/3 e minstens 26 weken is) •WG-bijdrage: 3% •WN-bijdrage: 1% 59

60 Afschaffing sectorale complementen •Vandaag: PC of SubPC voorziet soms in aanvullende vergoedingen voor door de WG ontslagen WN •Vanaf 1/7/2015: verdere toepassing verboden –Indien aanvulling lager is dan verschil in contractbreuk volgens nieuwe en oude regeling –Indien de aanvulling hoger is  alleen het hogere gedeelte mag toegekend worden (PC Bouw) –Uitzondering: deze regeling geldt niet voor SWT •PS eenzelfde mtr is niet voorzien voor aanvullingen die op ondernemingsvlak zijn voorzien ! 60

61 Inhoudsopgave •Aanleiding •Naar een compromis •Voorontwerp van Wet •Proefperiode •Ontslagregels •Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid 61

62 Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid •Carensdag •Vanaf 01.01.2014 : afgeschaft  Aanpassing telling gewaarborgd loon •Aanpassing periode herval •Regeling / omkaderende maatregelen cfr. ontwerp IPA 2011-2012 62

63 Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid •Gewaarborgd loon –Voorlopig geen wijziging van aparte regels voor arbeiders en bedienden –Nieuw voor beide categorieën: verlies van het recht op gewaarborgd loon •Nalaten (tenzij overmacht) de WG onmiddellijk op de hoogte te brengen: voor de dagen voorafgaand aan verwittiging •Nalaten het getuigschrift binnen de voorgeschreven termijn te bezorgen: voor de dagen voorafgaan aan voorlegging •Zich, behoudens wettige reden, aan de controle onttrekken: voor de dagen die de dag van controle voorafgaan –Wie moet eventueel initiatief nemen tot nieuwe controle? 63

64 Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid •Controle van de arbeidsongeschiktheid –In CAO (PC of onderneming) of arbeidsreglement kan voorzien worden dat •WN zich thuis (of in andere aan WG meegedeelde verblijfplaats) moet ter beschikking houden van controlearts •Maximaal te voorzien: een dagdeel van max. 4 aaneengesloten uren tussen 7 uur en 20 uur –Is dit een beperking van de huidige mogelijkheden van Wet ? 64

65 Inhoudsopgave •Compensatie voor arbeiders •Compensatie voor werkgevers •Andere aanpassingen •Overgangsregels •Toekomstige aanpassingen 65

66 Compensatie voor arbeiders: de ontslagcompensatievergoeding •Huidige regeling ontslaguitkering voor arbeiders –Niet meer van toepassing op arbeider die •In dienst is getreden na 31/12/2013, of •Kan genieten van de ontslagcompensatievergoeding 66

67 Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders •Ontslagcompensatievergoeding –Betaald door RVA –Voor arbeider die •reeds in 2013 in dienst was (  van wie de opzeggingstermijn/vergoeding minstens deels berekend is op basis van de regels voor arbeiders, geldend op 31/12/2013) –Uitzonderingen: »Ontslag al betekend in 2013 »Ontslag na 2013 in het kader van collectief ontslag op basis van een kennisgeving en sociaal plan vóór 2014 •Ontslagen wordt na 31/12/2013 67

68 Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders –Vergoeding wordt gelijkgesteld met contractbr. verg. –Vergoeding is een netto-vergoeding (RSZ/bel.) –Wordt, in functie van de anciënniteit van de arbeider geleidelijk van toepassing 68

69 Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders •Bedrag van de uitkering –(A- B1 - B2) X ((BML X0,8693) + Bonus – BV)/3 = verschil in dagen tussen opzegtermijn nieuwe regeling en opzeg die hij effectief heeft genoten X netto maandloon/30 –Combinatie met ev. Inschakelingsvergoeding: alleen indien dan nog verschil •Geen recht op WLH-uitkering tijdens periode gedekt door de ontslagcompensatievergoeding •Periode wordt gelijkgesteld met arbeidsdagen –voor toegang tot WLH-uitkering en herneming recht op hogere uitkeringen –Voor andere uitkeringen, behalve jaarlijkse vakantie 69

70 Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders •Vergoeding moet aangevraagd worden door WN –Via C4- werkloosheidsbewijs –Via uitbetalingsinstelling 41 miljoen 70

71 Compensatie voor werkgevers •Compensatie voor de betaling van de carensdag •Verlaging van de FSO bijdrage door invoering van een nieuwe WG-bijdrage FSO •Hervorming van de forfaitaire bijdragen voor de Externe Diensten op het Werk •Opbouw sociaal passief •Aanpassing van de WGbijdrage voor Jaarlijkse Vakantie voor arbeiders •Recuperatie deel van de inschakelingsvergoeding 71

72 Compensatie voor werkgevers •Compensatie voor betaling carensdag –Initieel voorzien dat voor max. 2 eerste ziektedagen/ jaar/WN de RSZ-bijdrage WG forfaitair verminderd zou worden met 27,40 euro/dag –Goedgekeurd voorontwerp van Wet: •Verhoging van de structurele bijdragenvermindering •Nog concreet uit te voeren 80 miljoen 72

73 Compensatie voor werkgevers •Nieuwe FSO-bijdrage tot verlaging van de FSO-bijdragen –Berekend op de contractbreukvergoeding (of vergoeding n.a.v. beëindiging in wederzijds akkoord) –% van het jaarloon (steeds bij voltijdse prestaties) •1% indien jaarloon tussen 44.509 en 54.508 •2% indien jaarloon tussen 54.509 en 64.508 •3% indien jaarloon hoger dan 64.508 Specifieke berekening van “jaarloon” op basis van laatste aangegeven kwartaal –Bij KB: •verdere uitwerking en datum inwerkingtreding 20 miljoen 73

74 Compensatie voor de werkgevers •Bijdragen voor de Externe Diensten op het Werk –Wettelijke basis om de forfaitaire bijdragen voor WG aan de externe Diensten aan te passen –Doelen: •daling bijdrage voor arbeiders-intensieve sectoren •Verlaagde bijdrage voor WG met max. 5 WN •Totaal aan inkomsten voor Externe Diensten daalt niet –> stijging voor bedienden-intensieve sectoren 40 miljoen 74

75 Compensatie voor werkgevers •Sociaal passief –Vrijstelling winsten en baten voor WG (WIB/vennB) ten belope van een gedeelte van het loon, toegekend aan werknemers met minimum 5 dienstjaren in het eenheidsstatuut  geldt pas vanaf inkomsten 2019 !!  alleen voor profit en op voorwaarde dat er winst is –Bedrag: •3 weken loon vanaf het 6 e begonnen dienstjaar •1 week loon vanaf het 20 e begonnen dienstjaar –Bij KB: maxima voor loon –Bij uitdienst (ongeachte de reden): integrale bedrag van vrijstelling moet in winst van jaar UD 75

76 Compensatie voor werkgevers •Aanpassing van de WG-bijdrage voor Jaarlijkse Vakantie voor Arbeiders –Mogelijkheid voorzien in Wet om dit bij KB te doen –Betreft: de verlaging van de jaarlijkse bijdrage van 10,27% op de arbeiderslonen van het vorige jaar (aan 108% + fictief loon) –Deel van de financiering van de gelijkgestelde dagen zal voortaan gebeuren door RVA 56 miljoen: voorzien in ontwerp-KB 76

77 Compensatie voor werkgevers –Recuperatie van gedeelte van de inschakelingsvergoeding •Alleen in het kader van een collectief ontslag •Indien inschakelingsvergoeding > opzeggingsvergoeding –Voortaan kan WG het supplement ook voor bedienden bij de RVA recupereren 77

78 Inhoudsopgave •Compensatie voor arbeiders •Compensatie voor werkgevers •Andere aanpassingen •Toekomstige aanpassingen •Quid voor de periode tussen 9/7/2013 en 31/12/2013? 78

79 Andere aanpassingen •Gedeeltelijke belastingvrijstelling van loon tijdens opzeg of contractbreuk •Beperkte vrijstelling RSZ-bijdragen voor gelegenheidswerkers in de land- en tuinbouw: wordt opgenomen in de Wet (voorheen in KB) 79

80 Gedeeltelijke bel.-vrijstelling opzeggingstermijn/contractbreuk •Wordt geschrapt voor inkomsten vanaf 2014 –Uitzonderingen: •ontslag reeds betekend vóór 1/1/2014 •Ontslag in 2014 op basis van een aankondiging collectief ontslag en een sociaal plan van vóór 31/12/2013 80

81 Toekomstige aanpassingen •Alle andere wettelijke verschillen: –Onder andere: •Gewaarborgd loon •Uitbetaling loon •Jaarlijkse vakantie •Tijdelijke werkloosheid •Fondsen •Indeling paritaire comités –Tijdslijn: Compromis stelt “binnen een dwingend tijdskader” •Verschillen op de werkvloer –Cultuur van de arbeidsrelatie –Aanvullende pensioenen –Aparte ondernemingsregelingen 81

82 Quid voor de periode tussen 9/7/2013 en 31/12/2013? •Geen wettelijke regeling voor deze periode •Potentiële risico blijft bestaan 82


Download ppt "Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden Chris Botterman, 6 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google