De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Eenheidsstatuut 11 februari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Eenheidsstatuut 11 februari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Het Eenheidsstatuut 11 februari 2014
Renata De Witte

2 Inhoud Situering Nieuwe ontslagregels Afschaffing carensdag
Afschaffing proef Beëindiging tijdens arbeidsongeschiktheid Compensaties voor werkgevers

3 I. Situering

4 Historiek Arbitragehof - 8 juli 1993 Grondwettelijk Hof - 7 juli 2011
 deadline 8 juli 2013 Compromis - 5 juli 2013 Wetsontwerp  ingang vanaf 1 januari 2014 Arrest Arbitragehof 8/7/1993 eerste keer dat onderscheid tussen arbeiders en bedienden discriminerend werd genoemd. Arrest Grondwettelijk Hof 7/7/2011 nav prejudiciële vragen over opzeggingstermijnen en carensdag. Overheid krijgt 2 jaar om onderscheid weg te werken.

5 Weggewerkte verschillen
Duur opzeggingstermijn Aanvangsdatum opzeggingstermijn Tegenopzegging bedienden Willekeurig ontslag arbeiders Proefperiode Carensdag

6 Nog bestaande verschillen
Begrippen arbeider / bediende Gewaarborgd loon igv arbeidsongeschiktheid Tijdelijke werkloosheid Vakantiegeld Socialezekerheidsbijdragen Uitbetaling loon Sectorale bepalingen (Paritaire Comités)

7 II. Nieuwe ontslagregels

8 Nieuwe ontslagregels Algemene opzeggingstermijnen
Opzeggingstermijn igv pensioen WN Tegenopzegging Anciënniteit & ingangsdatum OT Opzeggingsvergoeding Rugzak en ontslagcompensatievergoeding Correctiefactoren Sollicitatieverlof Uitzonderingen Overgangsregelingen Motivering ontslag

9 1. Algemene opzeggingstermijnen

10 Basisregels Zelfde opbouw OT voor elke WN Vaste opzeggingstermijnen
 formule Claeys Uitgedrukt in (kalender)weken Sectoren mogen niet afwijken  wel hogere OT op ondernemings- en individueel vlak Let op : per begonnen periode / jaar Voorbeeld “per begonnen periode” : wn in dienst op 1/2/2014  einde 1ste periode van 3 maanden op 30/4/2014 en begin nieuwe periode op 1/5/2014. Verbreking op 30 april  slechts 2 weken want er is nog géén nieuwe periode begonnen.

11 Opbouw in 3 fases 1. Eerste 5 jaar - 1ste en 2de jaar - 3de t/m 5de jaar 2. Vanaf 6de t/m 20ste jaar 3. Vanaf 21ste jaar

12 Per begonnen periode van
Per begonnen jaar Per begonnen periode van 3 maanden OT ontslag WG ontslag WN 1e jaar 0 < 3 M anc 2 weken 1 week 3 < 6 M anc 4 weken 6 < 9 M anc 6 weken 3 weken 9 < 12 M anc 7 weken 2e jaar 12 < 15 M anc 8 weken 15 < 18 M anc 9 weken 18 < 21 M anc 10 weken 5 weken 21 < 24 M anc 11 weken 3e jaar 12 weken 4e jaar 13 weken 5e jaar 15 weken Snelle opbouw gedurende de eerste 2 jaar, nadien erg vertraagde opbouw Rekenregel voor OT bij ontslag door WN : helft van OT door WG, eventueel af te ronden naar beneden. Dus 8 : 2 = 4, maar ook 9 : 2 = 4 (4,5 afgerond naar 4)

13 Per begonnen jaar OT door WG (= 3 weken per jaar) OT door WN
6e jaar 18 weken 9 weken 7e jaar 21 weken 10 weken 8e jaar 24 weken 12 weken 9e jaar 27 weken 13 weken 10e jaar 30 weken 11e jaar 33 weken 12e jaar 36 weken 13e jaar 39 weken 14e jaar 42 weken 15e jaar 45 weken 16e jaar 48 weken 17e jaar 51 weken 18e jaar 54 weken 19e jaar 57 weken 20e jaar 60 weken Maximum OT voor WN : 13 weken !

14 (= aanvangsrecht 62 weken, nadien 1 week per jaar)
Per begonnen jaar OT door WG (= aanvangsrecht 62 weken, nadien 1 week per jaar) OT door WN 21e jaar 62 weken 13 weken 22e jaar 63 weken 23e jaar 64 weken

15 2. Opzeggingstermijn igv pensioen WN

16 Afwijkende OT bij pensioen WN
Enkel bij ontslag door WG Normale opzeggingstermijnen MAAR met max. van 26 weken Einde arbeidsovereenkomst vanaf 1ste dag v/d maand nà 65ste verjaardag WN

17 Beoordelings-moment bij opzegging Beoordelings-moment bij verbreking
ONTSLAG door WG - WN 65 j OT Beoordelings-moment bij opzegging Beoordelings-moment bij verbreking Normale OT, max 26 weken einde OT ten vroegste 1e dag v/d maand volgend op 65e verjaardag WN verbreking ten vroegste op 1e dag v/d maand volgend op 65e verjaardag WN

18 3. Tegenopzegging

19 Overzicht tegenopzegging
Anciënniteit WN Tegenopzegging 0 < 3 maanden 1 week 3 < 6 maanden 2 weken 6 < 12 maanden 3 weken 12 maanden en meer 4 weken

20 4. Anciënniteit & ingangsdatum

21 Verworven anciënniteit
= ononderbroken dienst in dezelfde onderneming + anciënniteit als uitzendkracht - enkel bij ontslag door WG - mits voldaan aan voorwaarden - beperkt tot max. 1 jaar Veralgemening anciënniteit als uitzendkracht ongeacht aanvangsdatum arbeidsovereenkomst. Nu enkel voor Aoen aangevangen vanaf 2012.

22 Ingangsdatum opzeggingstermijn
= maandag volgend op de week waarin OT betekend werd NIET gewijzigd: Wijze van kennisgeving Uitwerking van kennisgeving Basisregel voor arbeiders wordt dus veralgemeend. Kennisgeving 3de werkdag nà verzending  opzeggingsbrief ten laatste op woensdag verzenden !!! Wel opletten met feestdagen ! Voorbeeld: FD op donderdag 1 mei 2014  dan opzeggingsbrief verzenden op dinsdag 29 april 2014 om termijn te laten ingaan op maandag 5 mei 2014,

23 5. Opzeggingsvergoeding

24 Berekening opzeggingsvergoeding
Variabel loon  gemiddelde van 12 voorgaande maanden Formule weekloon : Forfaitair maandloon x 3 13 Berekeningsbasis (= lopend loon + voordelen) wijzigt niet

25 6. Rugzaksysteem + compensatie arbeiders

26 Rugzaksysteem Voor WNs in dienst vóór 1 januari 2014
OT bestaat uit 2 componenten : Rugzak (virtueel uit dienst op 31/12/2013) Nieuwe OT (fictief in dienst op 1/1/2014) Ook igv ontslag door WN

27 Inhoud rugzak = verworven rechten op OT volgens regels die gelden vóór 1/1/2014 Uitzondering : alle hogere bedienden (met jaarloon > EUR)

28 Rugzak hogere bedienden (> 32.886 EUR)
Ontslag door WG :  1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met min. van 3 maanden Ontslag door WN :  1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit, met max. van : - 4,5 maanden (jaarloon < EUR) - 6 maanden (jaarloon > EUR)

29 Opmerking igv ontslag door bediende
Als OT rugzak = maximumtermijn  component 2 niet meer berekenen Als OT rugzak < maximumtermijn  component 2 wel berekenen Huidige maximumtermijnen afhankelijk van jaarloon: - 3 maanden voor bedienden met jaarloon < EUR - 4,5 maanden voor bedienden met jaarloon > EUR - 6 maanden voor bedienden met jaarloon > EUR Dus Lagere bediende met minder dan 5 jaar anciënniteit  1,5 maand in rugzak + nieuwe OT Lagere bediende met méér dan 5 jaar anciënniteit  3 maanden in rugzak = maximumtermijn  component 2 niet meer berekenen Bediende tussencategorie met minder dan 10 jaar anciënniteit  1,5 of 3 maanden in rugzak + nieuwe OT Bediende tussencategorie met méér dan 10 jaar anciënniteit  4,5 maand in rugzak = maximumtermijn  component 2 niet meer berekenen Hoogste bediende met minder dan 15 jaar anciënniteit  1,5 of 3 of 4,5 maand in rugzak + nieuwe OT Hoogste bediende met méér dan 15 jaar anciënniteit  6 maanden in rugzak = maximumtermijn  component 2 niet meer berekenen

30 Compensatie voor arbeiders
Resultaat rugzaksysteem nadeliger dan nieuwe OT  compensatie voor arbeiders Ontslagcompensatievergoeding ten laste RVA Stapsgewijze invoering, ter vervanging van ontslaguitkering die geleidelijk uitdooft

31 Ontslagcompensatievergoeding
Verschil tussen : - rugzakje + nieuwe OT - OT berekend volgens nieuwe regels op basis van werkelijke aanwervingsdatum Nettobedrag Geen cumul met werkloosheidsuitkering Afschaffing gedeeltelijke fiscale vrijstelling beëindigingsvergoeding

32 7. Correctiefactoren bij ontslag door WG

33 Correctiefactoren Enkel bij ontslag door WG 2 correctiefactoren :
Outplacementfactor Inzetbaarheidsfactor OT + correctiefactoren = “ontslagpakket”

34 1. Outplacement Veralgemening recht op outplacement voor WNs met min. 30 weken OT Huidige regeling (45+) wordt residuair  voor WNs die niet vallen onder nieuwe outplacement

35 Outplacement igv verbreking
Inkorting van opzeggingsvergoeding met 4 weken loon Aanbod door WG binnen 15 dagen nà einde AO Voorlopig facultatief : tot 31/12/2015 kan WN kiezen voor - hetzij outplacement - hetzij basisopzeggingsvergoeding (zonder inkorting)

36 Outplacement igv opzegging
Aanrekening van outplacementuren op het sollicitatieverlof  géén inkorting van de opzeggingstermijn Aanbod door WG binnen 15 dagen nà aanvang OT

37 2. Inzetbaarheid Voor WNs met min. 30 weken OT
1/3 van de OT omzetten in sectorale inzetbaarheidsmaatregelen Pas tegen 2019 van toepassing

38 8. Sollicitatieverlof

39 Overzicht sollicatieverlof
Outplacement-begeleiding tijdens OT OT Sollicitatieverlof neen Laatste 26 weken 1 of 2 ½ dagen (max. 1 arbeidsdag/week) Periode voorafgaand aan laatste 26 weken 1/2 dag/week Ja Volledig duur OT (max. 1 arbeidsdag/week

40 9. Uitzonderingen

41 Uitzonderingen Wie ? Arbeiders
met OT < CAO nr.75 indien ontslag op 31/12/2013 Wat ? Toepassing OT van CAO nr.75, uitgedrukt in weken 2 uitzonderingen : Tijdelijke uitzondering Uitzondering van onbepaalde tijd

42 CAO nr. 75 Anciënniteit Ontslag door WG Ontslag door WN < 3 maanden
2 weken 1 week 3 < 6 maanden 4 weken 6 maanden < 5 jaar 5 weken 5 < 10 jaar 6 weken 3 weken 10 < 15 jaar 8 weken 15 < 20 jaar 12 weken > 20 jaar 16 weken

43 Tijdelijke uitzondering
Tijdelijk: enkel opzeggingen betekend tussen 01/01/2014 en 31/12/2017 PC’s 109, , 114, 124, 126, , , , 147, 316, 324 en Sectoren kunnen sneller evolueren naar nieuwe opzeggingstermijnen.

44 Uitzondering van onbepaalde duur
Enkel voor : Arbeiders zonder vaste plaats van tewerkstelling Opgesomde activiteiten  de facto betreft het de bouwsector

45 10. Overgangsregelingen

46 Overgangsregelingen Lopende proefbedingen
Verkorte OT arbeiders < 6 maanden dienst Enkel in arbeidsovereenkomsten waarvan uitvoering is aangevangen vóór 2014

47 11. Motivering ontslag

48 Motivering ontslag CAO van de NAR Motivering van het ontslag
Het voeren van een goed HR-beleid Afschaffing willekeurig ontslag bij arbeiders

49 III. Afschaffing carensdag

50 Carensdag ? De 1ste werkdag wegens ziekte of ongeval, wanneer de afwezigheidsperiode < 14 kalenderdagen duurt Onbetaald, tenzij de sector anders bepaalt De periode van gewaarborgd loon begint pas de volgende dag te lopen Van toepassing op : arbeiders bedienden tijdens de proefperiode bedienden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of bepaald werk < 3 maanden

51 Afschaffing carensdag
Gevolgen : 1ste ziektedag voor alle WNs betaald Telling van de periode van gewaarborgd loon bij ziekte start vanaf de 1ste kalenderdag

52 Omkaderende maatregelen
Afschaffing carensdag gaat gepaard met verschillende begeleidingsmaatregelen, zoals : Sanctie niet-naleving verwittigingsplicht  verlies van gewaarborgd loon Beschikbaarheid voor controlearts Max. 4 aaneengesloten uren tussen 7u en 20u In woning of andere meegedeelde verblijfplaats Te voorzien op sector- of ondernemingsvlak

53 IV. Afschaffing proef

54 Afschaffing proef Bestaansreden van de proeftijd wordt weggenomen door de nieuwe – korte – opzeggingstermijnen 2 weken tijdens eerst 3 maanden 4 weken tijdens daaropvolgende 3 maanden Overgangsregeling : proefbedingen in arbeidsovereenkomsten aangevangen vóór 01/01/2014 blijven geldig

55 Uitzonderingen 2 uitzonderingen : Studentenarbeid
Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid Automatische proeftijd van 3 werkdagen  WG en WN kunnen beëindigen zonder opzegging noch vergoeding Van toepassing op arbeidsovereenkomsten die aanvangen vanaf 01/01/2014

56 Bedankt voor jullie tijd
Nog vragen? Bedankt voor jullie tijd


Download ppt "Het Eenheidsstatuut 11 februari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google