De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Eenheidsstatuut 11 februari 2014 Renata De Witte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Eenheidsstatuut 11 februari 2014 Renata De Witte."— Transcript van de presentatie:

1 Het Eenheidsstatuut 11 februari 2014 Renata De Witte

2 Inhoud 2 I.Situering II.Nieuwe ontslagregels III.Afschaffing carensdag IV.Afschaffing proef V.Beëindiging tijdens arbeidsongeschiktheid VI.Compensaties voor werkgevers

3 I. Situering

4 Historiek 4  Arbitragehof - 8 juli 1993  Grondwettelijk Hof - 7 juli 2011  deadline 8 juli 2013  Compromis - 5 juli 2013  Wetsontwerp  ingang vanaf 1 januari 2014

5 Weggewerkte verschillen  Duur opzeggingstermijn  Aanvangsdatum opzeggingstermijn  Tegenopzegging bedienden  Willekeurig ontslag arbeiders  Proefperiode  Carensdag 5

6 Nog bestaande verschillen  Begrippen arbeider / bediende  Gewaarborgd loon igv arbeidsongeschiktheid  Tijdelijke werkloosheid  Vakantiegeld  Socialezekerheidsbijdragen  Uitbetaling loon  Sectorale bepalingen (Paritaire Comités) 6

7 II. Nieuwe ontslagregels

8 Nieuwe ontslagregels 1. Algemene opzeggingstermijnen 2. Opzeggingstermijn igv pensioen WN 3. Tegenopzegging 4. Anciënniteit & ingangsdatum OT 5. Opzeggingsvergoeding 6. Rugzak en ontslagcompensatievergoeding 7. Correctiefactoren 8. Sollicitatieverlof 9. Uitzonderingen 10. Overgangsregelingen 11. Motivering ontslag 8

9 1. Algemene opzeggingstermijnen

10 Basisregels  Zelfde opbouw OT voor elke WN  Vaste opzeggingstermijnen  formule Claeys  Uitgedrukt in (kalender)weken  Sectoren mogen niet afwijken  wel hogere OT op ondernemings- en individueel vlak  Let op : per begonnen periode / jaar 10

11 Opbouw in 3 fases 1. Eerste 5 jaar - 1 ste en 2 de jaar - 3 de t/m 5 de jaar 2. Vanaf 6 de t/m 20 ste jaar 3. Vanaf 21 ste jaar 11

12 12 Per begonnen jaar Per begonnen periode van 3 maanden OT ontslag WG OT ontslag WN 1 e jaar 0 < 3 M anc2 weken1 week 3 < 6 M anc4 weken2 weken 6 < 9 M anc6 weken3 weken 9 < 12 M anc7 weken3 weken 2 e jaar12 < 15 M anc8 weken4 weken 15 < 18 M anc9 weken4 weken 18 < 21 M anc10 weken5 weken 21 < 24 M anc11 weken5 weken 3 e jaar12 weken6 weken 4 e jaar13 weken6 weken 5 e jaar15 weken7 weken

13 13 Per begonnen jaar OT door WG (= 3 weken per jaar) OT door WN 6 e jaar18 weken9 weken 7 e jaar21 weken10 weken 8 e jaar24 weken12 weken 9 e jaar27 weken13 weken 10 e jaar30 weken13 weken 11 e jaar33 weken13 weken 12 e jaar36 weken13 weken 13 e jaar39 weken13 weken 14 e jaar42 weken13 weken 15 e jaar45 weken13 weken 16 e jaar48 weken13 weken 17 e jaar51 weken13 weken 18 e jaar54 weken13 weken 19 e jaar57 weken13 weken 20 e jaar60 weken13 weken

14 14 Per begonnen jaar OT door WG (= aanvangsrecht 62 weken, nadien 1 week per jaar) OT door WN 21 e jaar62 weken13 weken 22 e jaar63 weken13 weken 23 e jaar64 weken13 weken ……

15 2. Opzeggingstermijn igv pensioen WN

16 Afwijkende OT bij pensioen WN 16  Enkel bij ontslag door WG  Normale opzeggingstermijnen MAAR met max. van 26 weken  Einde arbeidsovereenkomst vanaf 1 ste dag v/d maand nà 65 ste verjaardag WN

17 17 ONTSLAG door WG - WN 65 j OTBeoordelings- moment bij opzegging Beoordelings- moment bij verbreking Normale OT, max 26 weken einde OT ten vroegste 1 e dag v/d maand volgend op 65 e verjaardag WN verbreking ten vroegste op 1 e dag v/d maand volgend op 65 e verjaardag WN

18 3. Tegenopzegging

19 Overzicht tegenopzegging 19 Anciënniteit WNTegenopzegging 0 < 3 maanden1 week 3 < 6 maanden2 weken 6 < 12 maanden3 weken 12 maanden en meer4 weken

20 4. Anciënniteit & ingangsdatum

21 Verworven anciënniteit 21 = ononderbroken dienst in dezelfde onderneming + anciënniteit als uitzendkracht - enkel bij ontslag door WG - mits voldaan aan voorwaarden - beperkt tot max. 1 jaar

22 Ingangsdatum opzeggingstermijn 22 = maandag volgend op de week waarin OT betekend werd NIET gewijzigd:  Wijze van kennisgeving  Uitwerking van kennisgeving

23 5. Opzeggingsvergoeding

24 Berekening opzeggingsvergoeding 24  Variabel loon  gemiddelde van 12 voorgaande maanden  Formule weekloon : Forfaitair maandloon x 3 13  Berekeningsbasis (= lopend loon + voordelen) wijzigt niet

25 6. Rugzaksysteem + compensatie arbeiders

26 Rugzaksysteem  Voor WNs in dienst vóór 1 januari 2014  OT bestaat uit 2 componenten :  Rugzak (virtueel uit dienst op 31/12/2013)  Nieuwe OT (fictief in dienst op 1/1/2014)  Ook igv ontslag door WN 26

27 Inhoud rugzak = verworven rechten op OT volgens regels die gelden vóór 1/1/2014 Uitzondering : alle hogere bedienden (met jaarloon > 32.886 EUR) 27

28 Rugzak hogere bedienden (> 32.886 EUR)  Ontslag door WG :  1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met min. van 3 maanden  Ontslag door WN :  1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit, met max. van : - 4,5 maanden (jaarloon < 65.771 EUR) - 6 maanden (jaarloon > 64.771 EUR) 28

29 Opmerking igv ontslag door bediende  Als OT rugzak = maximumtermijn  component 2 niet meer berekenen  Als OT rugzak < maximumtermijn  component 2 wel berekenen  Huidige maximumtermijnen afhankelijk van jaarloon: - 3 maanden voor bedienden met jaarloon 32.886 EUR - 6 maanden voor bedienden met jaarloon > 65.771 EUR 29

30 Compensatie voor arbeiders 30  Resultaat rugzaksysteem nadeliger dan nieuwe OT  compensatie voor arbeiders  Ontslagcompensatievergoeding ten laste RVA  Stapsgewijze invoering, ter vervanging van ontslaguitkering die geleidelijk uitdooft

31 Ontslagcompensatievergoeding  Verschil tussen : - rugzakje + nieuwe OT - OT berekend volgens nieuwe regels op basis van werkelijke aanwervingsdatum  Nettobedrag  Geen cumul met werkloosheidsuitkering  Afschaffing gedeeltelijke fiscale vrijstelling beëindigingsvergoeding 31

32 7. Correctiefactoren bij ontslag door WG

33 Correctiefactoren  Enkel bij ontslag door WG  2 correctiefactoren :  Outplacementfactor  Inzetbaarheidsfactor  OT + correctiefactoren = “ontslagpakket” 33

34 1. Outplacement  Veralgemening recht op outplacement voor WNs met min. 30 weken OT  Huidige regeling (45+) wordt residuair  voor WNs die niet vallen onder nieuwe outplacement 34

35 Outplacement igv verbreking  Inkorting van opzeggingsvergoeding met 4 weken loon  Aanbod door WG binnen 15 dagen nà einde AO  Voorlopig facultatief : tot 31/12/2015 kan WN kiezen voor - hetzij outplacement - hetzij basisopzeggingsvergoeding (zonder inkorting) 35

36 Outplacement igv opzegging  Aanrekening van outplacementuren op het sollicitatieverlof  géén inkorting van de opzeggingstermijn  Aanbod door WG binnen 15 dagen nà aanvang OT 36

37 2. Inzetbaarheid • Voor WNs met min. 30 weken OT • 1/3 van de OT omzetten in sectorale inzetbaarheidsmaatregelen • Pas tegen 2019 van toepassing 37

38 8. Sollicitatieverlof

39 Overzicht sollicatieverlof 39 Outplacement- begeleiding tijdens OT OTSollicitatieverlof neen Laatste 26 weken 1 of 2 ½ dagen (max. 1 arbeidsdag/week) Periode voorafgaand aan laatste 26 weken 1/2 dag/week JaVolledig duur OT 1 of 2 ½ dagen (max. 1 arbeidsdag/week

40 9. Uitzonderingen

41 Uitzonderingen  Wie ?  Arbeiders  met OT < CAO nr.75 indien ontslag op 31/12/2013  Wat ?  Toepassing OT van CAO nr.75, uitgedrukt in weken  2 uitzonderingen :  Tijdelijke uitzondering  Uitzondering van onbepaalde tijd 41

42 CAO nr. 75 Anciënniteit Ontslag door WG Ontslag door WN < 3 maanden2 weken1 week 3 < 6 maanden4 weken2 weken 6 maanden < 5 jaar5 weken2 weken 5 < 10 jaar6 weken3 weken 10 < 15 jaar8 weken4 weken 15 < 20 jaar12 weken6 weken > 20 jaar16 weken8 weken 42

43 Tijdelijke uitzondering  Tijdelijk: enkel opzeggingen betekend tussen 01/01/2014 en 31/12/2017  PC’s 109, 111.03, 114, 124, 126, 128.01, 128.02, 142.02, 147, 316, 324 en 330.03  Sectoren kunnen sneller evolueren naar nieuwe opzeggingstermijnen. 43

44 Uitzondering van onbepaalde duur Enkel voor :  Arbeiders zonder vaste plaats van tewerkstelling  Opgesomde activiteiten  de facto betreft het de bouwsector 44

45 10. Overgangsregelingen

46 Overgangsregelingen • Lopende proefbedingen • Verkorte OT arbeiders < 6 maanden dienst • Enkel in arbeidsovereenkomsten waarvan uitvoering is aangevangen vóór 2014 46

47 11. Motivering ontslag

48 Motivering ontslag  CAO van de NAR  Motivering van het ontslag  Het voeren van een goed HR-beleid  Afschaffing willekeurig ontslag bij arbeiders 48

49 III. Afschaffing carensdag 49

50 Carensdag ?  De 1 ste werkdag wegens ziekte of ongeval, wanneer de afwezigheidsperiode < 14 kalenderdagen duurt  Onbetaald, tenzij de sector anders bepaalt  De periode van gewaarborgd loon begint pas de volgende dag te lopen  Van toepassing op :  arbeiders  bedienden tijdens de proefperiode  bedienden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of bepaald werk < 3 maanden 50

51 Afschaffing carensdag Gevolgen :  1 ste ziektedag voor alle WNs betaald  Telling van de periode van gewaarborgd loon bij ziekte start vanaf de 1ste kalenderdag 51

52 Omkaderende maatregelen Afschaffing carensdag gaat gepaard met verschillende begeleidingsmaatregelen, zoals :  Sanctie niet-naleving verwittigingsplicht  verlies van gewaarborgd loon  Beschikbaarheid voor controlearts  Max. 4 aaneengesloten uren tussen 7u en 20u  In woning of andere meegedeelde verblijfplaats  Te voorzien op sector- of ondernemingsvlak 52

53 IV. Afschaffing proef 53

54 Afschaffing proef  Bestaansreden van de proeftijd wordt weggenomen door de nieuwe – korte – opzeggingstermijnen  2 weken tijdens eerst 3 maanden  4 weken tijdens daaropvolgende 3 maanden  Overgangsregeling : proefbedingen in arbeidsovereenkomsten aangevangen vóór 01/01/2014 blijven geldig 54

55 Uitzonderingen  2 uitzonderingen :  Studentenarbeid  Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid  Automatische proeftijd van 3 werkdagen  WG en WN kunnen beëindigen zonder opzegging noch vergoeding  Van toepassing op arbeidsovereenkomsten die aanvangen vanaf 01/01/2014 55

56 56 Nog vragen? Bedankt voor jullie tijd


Download ppt "Het Eenheidsstatuut 11 februari 2014 Renata De Witte."

Verwante presentaties


Ads door Google